ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Приложима за Medtronic в Европейското икономическо пространство и Швейцария

Въведение

В тази Декларация за поверителност се описва как Medtronic защитава и използва информацията, която е събрал за вас.

Тази декларация е валидна от датата, посочена в края.

Чрез използването на този уебсайт, се съгласявате с условията на най-новата версия на тази Декларация за поверителност. Моля, прочетете условията за поверителност за да разберете главните правила за вашето използване на един от тези уебсайтове.

Medtronic винаги ще обработва личната информация:

 • Сигурно, конфиденциално и справедливо
 • Подходящо, според изявленията, които правим, и
 • по законен начин в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни, директиви, регламенти и принципи.

Когато използваме думите „ние“ или „нашите“, ние означаваме дружеството Medtronic, чието име се споменава в края на тази Декларация за поверителност.

 

Кога се прилага тази декларация за поверителност?

Тази Декларация за поверителност се прилага, когато събираме и обработваме лични данни от разпознаваеми лица; затова, когато споменаваме думите „вие", „на мен" и „аз" в тази Декларация за поверителност, имаме предвид индивида, чиято лична информация се събира и преработва.

Тази Декларация за поверителност не се прилага, когато обработваме информация: 

 • за служителите ни в обхвата на тяхното трудово взаимоотношение с нас
 • когато сме дали други опровержения, политики, условия за ползване или други съобщения, показващи, че тази политика не се прилага, или че различна политика или съобщение се прилага
 • която не ви идентифицира като физическо лице, включително лична информация (за която даваме определение по-нататък), за която сме премахнали идентифицирането, така че тази информация не може повече да ви идентифицира.

 

Какво е обработка на данни?

Обработката на данни е всеки набор от операции, включващи лична информация, независимо дали е или не е с автоматични средства, включително събиране, използване, разкриване, адаптиране, променяне, коригиране, извличане, комбиниране, блокиране, изтриване, прехвърляне, унищожаване, записване, организиране, съхраняване и използване на лични информация. 

 

Какво е лична информация?

Лична информация е информация, свързана с вас, която можем да използваме специално, за да ви идентифицираме, като вашите:

 • имена
 • телефонен номер
 • имейл адрес
 • дата на раждане
 • адрес
 • номер на социално осигуряване или друг национален идентификатор
 • номер на банкова сметка
 • всяка друга информация, която ви идентифицира и може да ви идентифицира и се свързва с вас

Някои видове лична информация са чувствителна информация.  Чувствителната информация се определя по-нататък. В тази Декларация за поверителност, когато използваме фразата лична информация, ние включваме чувствителната информация, докато изрично не определим друго.

 

Кога и как Medtronic събира лична информация?

Medtronic може да събира лична информация по множество начини. Например: 

 • На някои места на нашите уебсайтове имате възможност да ни изпратите лична информация за себе си. Например, можете да попълните формуляр за регистрация, проучване или форма на електронна поща. Можете също така да изберете дали да ни позволите да персонализираме вашите посещения в интернет страниците, като в този случай ние ще поискаме определена лична информация, за да направим посещенията към нашите уебсайтове по-полезни за вас. Когато тази информация е съчетана с нелична информация, която събираме чрез бисквитки, (дефинирани по-нататък) ще можем да кажем, че сте посещавали нашите уебсайтове преди това.

 • Можем да събираме лична информация от вас, когато се свържете с нас за информация, продукти или услуги.

 • Можем да събираме лична информация за вас по време на извършване на търговски сделки с наши клиенти, доставчици и други бизнес контакти.

   

  Защо Medtronic обработва лична информация? 

  Ние можем да обработваме личните ви данни (различни от чувствителна информация) за следните цели и във всеки случай в съответствие с тази Декларация за поверителност и приложимите закони и наредби: 

 • Да отговорим на вашите запитвания и заявки
 • да изпълним договор, по който вие сте страна или с цел да се предприемат стъпки по ваше желание преди сключването на договор
 • да се свържем с Вас с информация, която може да представлява интерес за вас, включително и информация за резултати от клинични проучвания и за продукти, услуги и събития от нас и други в съответствие с настоящата Декларация за поверителност
 • да се свържем с вас за обратна връзка за продукти и услуги
 • за аналитични цели, проучвания и разработване и подобряване на програми, продукти, терапии, услуги и съдържание
 • за отстраняване на вашите лични идентификатори (вашето име, адрес на електронна поща, номер на социална осигуровка, и т.н.). В този случай, вие вече няма да бъде идентифициран като един уникален индивид. След като веднъж сме изтрили идентифициращата информация, тя вече не е лична информация и не е предмет на настоящата Декларация за поверителност
 • да персонализираме вашия достъп до нашите уебсайтове, например, като ви разкажем за новите функции, които могат да представляват интерес за вас
 • да приложим тази Декларация за поверителност и по друг начин, за да защитим нашите права или имущество
 • да защитим вашите жизнени интереси или на някой друг
 • да се съобразим със закон или наредба, съдебен ред, или друго юридическо задължение
 • за други наши законни интереси, освен ако такава обработка несправедливо ще засегне вашите права или свободи, или
 • за други цели, за които вие се съгласявате.

 

Какво е чувствителна информация? 

Чувствителна информация е лична информация, разкриваща или свързана с вашето здраве (като сериен номер на устройството, или данни на имплант), вашият расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, политическа принадлежност, или членство в синдикални организации. 

Medtronic ще обработва ли чувствителна информация различна от друга лична информация?

Medtronic ще обработва вашата чувствителна информация само с ваше съгласие или когато Medtronic законно позволи: 

 • за целите, за които сте дали изрично съгласие
 • за защита на вашите жизнени интереси, в случаите, когато вашето изрично съгласие не може да бъде дадено или разумно поискано
 • когато се изисква обработка в подкрепа на превантивната медицина, медицинската диагностика, предоставянето на грижи или лечение, или за управлението на здравни грижи, и във всички случаи само по указания на медицински специалист, и подлежи на задължение за поверителност, или
 • да установи, упражни или защити правни претенции

 

Например: 

 • Ние можем да обработваме чувствителна информация за пациенти от и за сметка на нашите клиенти, доставчици или други делови контакти, когато предлагаме терапия или техническа поддръжка за нашите продукти или услуги за вас
 • Ние можем да обработваме чувствителна информация за вас, когато ни предоставяте обратна връзка за нашите продукти и услуги
 • Ние можем да обработваме чувствителна информация, както се изисква от Администрацията на САЩ по храните и лекарствата, европейски и други държавни органи, с цел да се осигури безопасно и ефективно използване на нашите продукти и услуги
 • Ние можем да обработваме чувствителна информация за участниците в клинични проучвания, изследвания и други изследователски инициативи
 • Можем да обработваме чувствителна информация директно събрана от вас, когато ни я предоставите

 

Medtronic ще използва ли някога лична информация, за да се свърже с мен с рекламни съобщения? 

Ние можем да се свързваме с вас периодично лично, по поща, по факс, по имейл или телефон, за да предоставим информация относно програми, продукти, услуги и съдържание, които могат да представляват интерес за вас, освен ако не ни предупредите, че не желаете да получавате маркетинг съобщения или анкети от нас, или след като сме получили съгласието ви, ако е необходимо. 

Какво става, ако вече не желаете да получавате маркетингови послания от Medtronic?

Ако искате да спрете да получавате маркетингови или за проучване на пазара съобщения от нас, или искате да спрете обработката на лични данни по някакъв друг начин, можете да се свържете с нас както е описано в долната част на тази Декларация, за да ни информирате какви видове съобщения искате да спрете да получавате.

 

Дали Medtronic някога споделя лична информация с трети страни? 

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени и обработени от други дружества на Medtronic group, които може да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство и Швейцария, където не се прилага еквивалент на законодателството за защита на данните. В този случай ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че личните ви данни се обработват в съответствие с принципите, съдържащи се в тази Декларация за поверителност и в съответствие с Европейските закони за поверителността. 

Medtronic няма да споделя вашата лична информация с трета несвързана страна, без Вашето съгласие, освен ако не е предвидено друго в тази Декларация за поверителност. 

В хода на обичайната си дейност, ние ще споделим някои лични данни с фирми, които наемаме за извършване на услуги или функции от наше име. Например ние може да използваме различни производители или доставчици да превозват нашите продукти. В тези случаи предоставяме на продавача или доставчика  информация за обработката на Вашата поръчка, като името ви и адрес за кореспонденция. Във всички случаи, в които споделяме вашата лична информация с трета страна, ние ще изискваме от тези трети страни да се съгласят да я третират в съответствие с Декларацията за поверителност и да я използват единствено за тези цели. 

Няма да продаваме, заменяме или публикуваме вашата лична информация, освен във връзка с корпоративна продажба, сливане, прекратяване или придобиване. 

Можем да бъдем правно задължени да освободим вашата лична информация в отговор на съдебна заповед, призовка, заповед за обиск, закон или наредба. Можем да си сътрудничим с правоприлагащите органи в разследването и проследяване на посетители на уебсайтове, които нарушават нашите правила или се ангажират с поведение, което е вредно за други посетители (или незаконно). 

Ние може да разкрием вашата лична информация на трети страни

• ако разкриването е необходимо за защита на жизнените ви интереси

• да се защити сигурността или целостта на нашите бази данни или този сайт, или

• да се вземат предпазни мерки срещу юридическа отговорност, да приложат тази Декларация за поверителност или да се съобразят със закон или наредба, съдебен ред, или друг правен процес

 

Medtronic някога ще прехвърли ли лична информация за мен в страни, различни от страната, където се намирам аз? 

Medtronic може да разкрие или прехвърли информация за по-нататъшна обработка извън страната, в която се събира, към страна или територия в Европейското икономическо пространство и Швейцария, и друга страна, която е призната от Европейския съюз и е с адекватна защита на личните данни. Medtronic ще го направи само в съответствие с целите, за които първоначално са били събрани личните ви данни или за цели, за които сте се съгласили. Ние ще  прехвърлим информация към други области, различни от посочените по-горе, само ако: 

• предаването е необходимо за изпълнението на договор между вас и Medtronic или за предоставяне на преддоговорни мерки, предприети в отговор на вашата заявка

• вие се съгласявате с прехвърлянето

• данните ще бъдат защитени по подходящ начин в другата страна по договор или по друг начин, или

• предаването е необходимо за защита на жизнените ви интереси.

 

Какво се случва, ако се променя Декларацията за поверителност? 

Ние можем да актуализираме тази Декларация за поверителност периодично по наша преценка и ще публикуваме най-актуалната версия на интернет страницата, откъдето можете да я четете или да я изтеглите. Съветваме ви да преглеждате тази Декларация за поверителност всеки път, когато посетите някой от тези сайтове.

 

Какво казваме за сигурността на личните данни?

Ние използваме разумни физически, административни и технически мерки за защита на вашата лична информация от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Ние също така ограничаваме достъпа до вашата лична информация на тези служители и изпълнители, които трябва да имат тази информация, за да си вършат работата. Трябва да се има в предвид, че няма интернет връзка, която е 100% сигурна и без грешки. По-специално, електронно съобщение, изпратено до или от нас, не може да бъде сигурно, и затова трябва да се обърне специално внимание при вземането на решение каква информация можете да ни изпратите по електронната поща.

 

Колко дълго Medtronic ще пази моята лична информация? Ние няма да  съхраняваме информацията за по-дълго, отколкото е необходимо. В много случаи, личната информация трябва да се съхранява в продължение на значителен период от време, за да се предостави, когато възникнат въпроси или спорове. Периодите на запазване ще се определят за всяка лична информация, която се събира, като се имат в предвид изискванията, приложими за ситуацията, и необходимостта да се унищожи остаряла, неизползвана информация при първа подходяща възможност.

Ние ще продължим да се отнасяме към вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност, докато ги  съхраняваме.

 

Има ли някакви допълнителни принципи за поверителност, свързани с уеб сайтовете на Medtronic?

Линкове. Нашите уебсайтове могат да съдържат линкове към уебсайтове, управлявани от други страни. Ние предлагаме тези линкове за ваше удобство, но ние не  преглеждаме, контролираме или наблюдаваме практиките на поверителност на уеб сайтове, управлявани от други лица. Ние не сме отговорни за изпълнението на уебсайтове, поддържани от трети лица или за вашите бизнес отношения с тях. 

Нашите уебсайтове също могат да съдържат връзки към други сайтове, управлявани от Medtronic. Тази Декларация за поверителност се отнася само до сайтове на компании на Medtronic, разположени в Европа, и може да има леки вариации в съдържанието на Декларацията, публикувана в страна извън Европа. Ето защо, когато следвате линк от този сайт към друг уебсайт, дори и в друг сайт, управляван от Medtronic, препоръчваме да прегледате практиките за поверителност на този сайт.

 

Използване на бисквитки от Medtronic

Medtronic може да използва бисквитки на своите уеб сайтове. Бисквитките са текстови файлове, които се поставят във файловете на браузъра на компютъра ви, когато посещавате уебсайтове на Medtronic. Бисквитките могат да бъдат съхранени на твърдия диск на вашия компютър, телефон или таблет чрез вашия браузър. Информацията, която събираме, използвайки бисквитки не е лична информация.

Винаги сте свободни да отклоните нашите бисквитки, ако браузърът ви позволява, но някои части на нашия уебсайт може да не работят правилно за вас, ако го направите. Моля, обърнете се към инструкциите на вашия браузер, чрез Помощ, за да научите повече за бисквитките. И вижте по-долу обяснение на нашето използване на бисквитки, както и възможността да се откажете от тях. Освен както е посочено по-долу, ние няма да позволим на трети страни да поставят бисквитки на нашия уебсайт.

В таблицата по-долу обясняваме за потенциалните бисквитки, които използваме и защо: 

ВИД БИСКВИТКА

ИМЕ НА БИСКВИТКА

ЦЕЛ

Потребителски входящи бисквитки (за регистрация и/или вход за входни форми)

PHPSESSID

ASP.NET_SessionId

JSESSIONID

ISOTOPE_TEMP_CART

За времето на сесията или постоянни бисквитки, ограничени до няколко часа в някои случаи

Бисквитки за аутентификация

Newuser

User

FSPrompt-NL Popup

Използват се за удостоверени услуги, за продължителността на сесията

Бисквитки за мултимедийно съдържание или сесии на видео плейър

YouTube

Embed-player

Html5player

Ние вграждаме видео от нашия официален канал в YouTube, използвайки режима с подобрена поверителност на YouTube. Този режим може да установи бисквитки на вашия компютър, след като кликнете върху видео плейър YouTube, но YouTube няма да съхранява информация, разкриваща самоличността на бисквитката за пускането на вградени клипове, използвайки режима на разширена поверителност.

Прочетете повече на информационната страница за поставяне на клипове на YouTube. Такива като Flash Player бисквитки, за продължителността на сесията.

В допълнение използваме Flash Player и Flowplayer.

UI персонализирани устойчиви бисквитки

isMobile, isIPad

CSSCookie

За времето на сесията (или малко повече).

Социална приставка на трети страни -бисквитки за споделяне на съдържание

Twitter.com

Facebook.com

Addthis.com

За вписани членове на дадена социална мрежа.

Бисквитки за анализ на първа страна

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

s_cc, s_nr, s_sq

Бисквитките за анализ на първа страна се издават от домейна на уебсайта, който се посещава. Те се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт. Използваме информацията за съставяне на справки за уеб и мобилен трафик и това ни помага да подобрим уебсайта. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително на броя на посетителите на сайта, от къде посетителите идват преди посещението на сайта, както и страниците, които са посетили.

Бисквитки за анализ на трета страна

Adobe SiteCatalyst Analytics

 

s_cc, s_nr, s_sq

 

Piwik Analytics

_pk_id.39.fd8e, _pk_ses.39.fd8e

Бисквитките за анализ на трета страна се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт. Бисквитки на трета страна, които са определени от аналитични SaaS уебсайтове, които принадлежат към домейн, който е различен и отделен от домейна на сайта, посетен от потребителя, както се показва в адресната лента на браузъра.

Рекламни бисквитки на трета страна

Adroll.com

Doubleclick.net

Googleads.g.doubleclick.net

Рекламни бисквитки на трета страна са бисквитки, които се определят от уебсайтове, принадлежащи към домейн, който е различен и отделен от домейна на сайта, посетен от потребителя, показван в адресната лента на браузъра.

Medtronic може да  използва проследяване от трети страни и рекламни доставчици, които да действат от името на Medtronic за проследяване и анализ на това как използвате нашите уеб сайтове, чрез използването на бисквитки, пикселни маркери/уеб маяци и други подобни технологии. Тези трети страни могат да събират и споделят с нас, ако поискаме, потребителска информация за сайта относно посещенията на сайтовете ни, за измерване и изследване на ефективността на нашите реклами, както и проследяване на използването на страницата и посетените страници на нашите уебсайтове. Също така тези трети страни доставчици могат да постват нашите рекламни банери в Интернет на други сайтове, които посещавате, и да проследяват използването на нашите рекламни банери в Интернет и други линкове от сайтове на наши маркетингови партньори към нашите сайтове.

Събраната от името на Medtronic от тези трети лица информация не съдържа вашето име, адрес, имейл адрес или друга лична идентифицираща информация.

Изключване

Можете също така да направите свои собствени настройки на браузъра, за да блокирате или управлявате бисквитките. Моля, вижте функцията Помощ на браузъра си. Можете да разрешите или забраните бисквитките чрез промяна на настройките на вашия браузър. Посетителите на ЕС могат да намерят обща информация и да се откажат от ресурси на www.youronlinechoices.eu или www.allaboutcookies.org.

Вашите права за защита на данните

Според Директива 95/46/ЕО, имате право:

• да бъдете информирани за обработката на вашите лични данни, включително самоличността на администратора или на неговия представител, целите на обработването, получателите или категориите получатели на данните,

• да получите безплатен достъп до вашите лични данни, за да поправите, премахнете или блокирате неверни данни за себе си, и

• да възразите срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг.

 

Как да се свържете с Medtronic

Ние се стремим да запазим нашите записи на информацията за вас точни. Ако забележите, че информацията не е пълна, точна и актуална, или ако имате въпроси или коментари относно тази Декларация за поверителност, или ако искате да упражните своите права, както са изброени по-горе, моля свържете се с нас на адрес:

 

Medtronic

Address and contact

privacyeurope@medtronic.com

 

Настоящата Декларация за поверителност е актуализирана последно на 15 декември 2016 г.