HEALTHCARE IS TRANSFORMING —  SO ARE WE

SJUKVÅRDEN HÅLLER PÅ ATT FÖRÄNDRAS – 
DET GÖR VI OCKSÅ.

Vidareutveckling av Medtronic i en tid där sjukvårdssystemets förändring. 

Läs mer om vår ståndpunkt
Linked In
Twitter
Facebook

Share:

Världens sjukvårdssystem står inför stora kliniska och ekonomiska utmaningar. Om ingen ändring sker kommer dessa problem att undergräva den globala tillväxten och utvecklingen och lämna miljontals människor i världen utan behandling – även
för de mildaste åkommor. Vi tror att det som en gång tog oss till den nuvarande situationen inom sjukvården inte nödvändigtvis är samma sak som kommer att driva oss framåt.

Sökandet efter bättre sjukvård uppstår ur de grundläggande eller universella sjukvårdsbehoven hos alla sjukvårdssystem. Att förbättra de kliniska utfallen, förbättra tillgången och optimera kostnaderna och effektiviteten är ett grundläggande mål som delas av alla världens sjukvårdssystem.

OFÖRÄNDRAD MÅLSÄTTNING, ÖKAT VÄRDE

Under de sextio år som Medtronic har funnits har vår målsättning förblivit densamma: att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga liv för människor runt om i världen. Vi har arbetat hårt för att hålla oss i främsta ledet inom medicintekniska innovationer och har utmanat oss själva att utveckla högkvalitativa behandlingar med positiv inverkan på människors liv. Vi har åstadkommit en hel del – idag har över 65 miljoner människor om året nytta av vår teknik, vilket motsvarar två personer per sekund. Men dagens sjukvårdsproblem kräver ett nytt tillvägagångssätt. Regeringar, försäkringsbolag, sjukhus, patienter och andra aktörer inom sjukvårdssystemet söker efter bättre värde.

På Medtronic anser vi att vår teknik, de data och insikter denna ger upphov till samt vår expertis kan kombineras i partnerskap med sjukhus, finansiärer och den offentliga sektorn för att skapa harmoniserade, värdebaserade sjukvårdsmodeller som ger bättre utfall för patienterna – till samma eller lägre kostnad.

Vi noterade denna trend mot bättre värde för flera år sedan. Vi bestämde oss då för att fundera i nya banor och arbeta på nya sätt för att säkerställa att vårt utbud ger bättre värde. Vi påbörjade denna utveckling genom att introducera ett koncept som kallas ”ekonomiskt värde”, vilket införlivades som en hörnsten i vår affärsstrategi under 2012. Kort sagt, vi uppfattade att kundernas förväntningar på oss hade förändrats. Det kliniska värdet hos våra behandlingsinnovationer var inte längre tillräckligt för dem, utan de behövde även uppnå ekonomiskt värde. Våra produkter och tjänster måste ge ekonomiska fördelar, exempelvis genom att göra vården mer effektiv, minska bortfallet i systemet eller ge patienternas bättre tillgång till behandlingar.


På Medtronic anser vi att vår teknik, de data och insikter detta ger upphov till samt vår expertis kan kombineras i partnerskap med sjukhus, landsting och vårdgivare för att skapa harmoniserade, värdebaserade sjukvårdsmodeller som ger bättre utfall för patienterna – till samma eller lägre kostnad.


Denna strategi utökades 2013 när vi upptäckte en möjlighet att skapa mervärde inte bara genom våra produkter, utan även genom vår kliniska expertis och kunskap om sjukvårdssystemen.

FURTHER, TOGETHER

 

Vi kallar detta nya tillvägagångssätt ”Further, together”. ”Further” – vidare – eftersom vi kommer att fortsätta att driva på utvecklingen inom innovationer och ta fram kraftfulla lösningar med bevisat kliniskt och ekonomiskt värde som grundval för vårt utbud och vårt värdeerbjudande. Och ”Together” – tillsammans – eftersom vi kommer att bilda nya, annorlunda och starkare partnerskap för att hjälpa våra kunder uppnå målet att leverera mer sömlös och integrerad vård inom hela hälsovårdscykeln.

De viktigaste grundsatserna inom ”Further, together” fokuserar på att utveckla meningsfulla innovationer på terapeutisk, process- och systemnivå. Vi drar nytta av våra kunskaper och vår expertis för att harmonisera värdet för sjukvårdssystemets olika intressenter, och förbättrar den globala tillgången till sjukvård – samtidigt som vi utvecklar nya partnerskap med aktörer som söker förbättra sjukvården.

LÄS MER

Läs Further, Together PDFen:
Evolving Medtronic in a Time of Healthcare Transformation (PDF)

MENINGSFULLA INNOVATIONER

Enbart i år har vi investerat 1,5 miljarder amerikanska dollar i forskning och utveckling för att ta meningsfulla innovationer till marknaden – innovationer som ger bättre patientutfall till lämplig kostnad, leder till bättre livskvalitet och kan valideras med klinisk och ekonomisk bevisning – på terapeutisk, process- och systemnivå.

Våra banbrytande innovationer omfattar världens minsta pacemaker, en produkt som radikalt förändrat behandlingen av stroke orsakad av blodpropp och utvecklingen av vad som kan vara den första konstgjorda bukspottkörteln. Vi hoppas att alla dessa innovationer kommer att skapa en ny standard inom vården.

HARMONISERADE VÄRDEN FÖR ALLA INTRESSENTER

Medtronic arbetar inom den globala hälsovården för att ta vår teknologi, våra tjänster och våra insikter och forma dem till lösningar som antingen driver på den operativa effektiviteten inom hälsovårdssystemet eller förbättrar vården genom bättre hantering av patienternas vårdbehov.

Detta är en av anledningarna till att vi skapade verksamheten Medtronic Integrated Health Solutions (IHS), vilken rör sig bortom produkterna och istället fokuserar på tjänster och lösningar på vårdsystemnivå. Idag hjälper Integrated Health Solutions sjukhus och sjukvårdssystem att harmonisera värdet över hela vårdcykeln genom att ge patienterna bättre och mer effektiv vård.

Ett sätt vi gör detta på är att ordna så att patienterna kan slippa komma tillbaka till sjukhuset. På Centura Health i Colorado i USA driver vi ett pilotprogram där sjuksköterskorna använder vår lösning för telehälsa för regelbunden patientuppföljning. Tack vare denna lösning har inläggningarna på grund av hjärtsvikt minskat med 62 procent under en 30-dagarsperiod efter den ursprungliga sjukhusvistelsen.1

VI FÖRBÄTTRAR DEN GLOBALA TILLGÅNGEN TILL VÅRD

För att förbättra utfallet i hela världen har vi gjort den globala tillgången till kvalitativ sjukvård till ett mycket viktigt fokusområde för vårt företag. Rättvisa är ett orosmoment inom de flesta indikatorer på många platser i världen. För närvarande saknar minst 400 miljoner människor tillgång till vård.2

På de utvecklade marknaderna samarbetar vi med den offentliga sektorn och vårdgivarna för att ge vård och skapa effektivitet. På utvecklingsmarknaderna hjälper vi istället till med infrastrukturutveckling, behandlingskännedom, utbildning och kapacitetshantering. Av denna anledning har vi inlett ett samarbete med en kinesisk vårdmyndighet för att studera hur man kan förbättra diabetesvården, med utryckningsgrupper i Brasilien för att hjälpa hjärtinfarktpatienter att ta sig till sjukhus snabbare och med socialarbetare i Indien för att förhindra hörselskador från lättbehandlade infektioner.

En tjänst som sträcker sig över alla geografiska områden och är av yttersta vikt för att förbättra utfallet är läkarutbildningen. Enbart under de senaste fem åren har vi utbildat tusentals läkare runt om i världen.


Brist på tillgång till vård orsakar oro på många platser i världen. För närvarande saknar minst 400 miljoner människor tillgång till vård.2


DET FÖRSTA STEGET MOT FRAMSTEG

Även om vi hyser en stark övertygelse om att Medtronic spelar en unik roll i rörelsen mot en harmoniserad, värdebaserad vård, vet vi att vi kan göra mer. Vi har förmågan att utveckla kraftfulla nya tekniker och tjänster som gör utfallet bättre för våra patienter till minskad kostnad. Och vi inser att ingen kan lösa världens utmaningar inom sjukvården helt på egen hand. Det är enbart genom samarbete och partnerskap som vi kan uppnå fördelarna med en värdebaserad sjukvård.

Låt oss gå vidare, tillsammans.

LÄS MER

Läs Further, Together PDFen:
Evolving Medtronic in a Time of Healthcare Transformation (PDF)

REFERENSER

  1. Leading Age. Telehealth and Remote Patient Monitoring (RPM): Provider Case Studies 2013. Accessed August 31, 2015.
  2. World Health Organization. Tracking Universal Health Coverage. http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf. 2015. Accessed August 31, 2015.