ETT PARTNERSKAP I TELEMEDICIN LEDER TILL BÄTTRE PATIENTUTFALL I LATINAMERIKA

I utkanterna av Sao Paulo i Brasilien, i ett av de fattigaste områdena i regionen förs en man med bröstsmärtor i ilfart till den närmaste akutmottagningen. Läkarna kopplar honom snabbt till en EKG-apparat och en specialist, hundratals kilometer borta läser mätresultaten elektroniskt. Via en telemedicinplattform gör specialisten en diagnos och bekräftar för akutmottagningens personal att patienten har fått en svår hjärtattack. Patienten flyttas snabbt från den lokala akutmottagningen till ett specialiserat hjärtkateteriseringslaboratorium för att få lämplig behandling.

Processen som möjliggjorts genom ett telemedicinprogram som kallas det latinamerikanska telemedicin-infarktnätverket (Latin America Telemedicine Infarct Network - LATIN) är resultatet av ett partnerskap mellan LUMEN-stiftelsen (utbildningsprogram), ITMS (telemedicinleverantör) och Medtronic. ”Vi hare ett talesätt som säger att tid är styrka,” säger Cristian Marcos Gonçalves som är chef för 24-timmars primärvårdscentret Itaquera AMA vilket är en del av Santa Marcelinas sjukhusnätverk i Sao Paulo, Brasilien. ”Före LATIN var det så här: Patienten togs in, fyllde i ett papper, en sköterska undersökte honom/henne och sedan väntade man två till fyra timmar på att få besöka en läkare. Efter två till fyra timmar bad läkaren om ett EKG. Det betydde att fyra timmar av hjärtmuskelns tid gick förlorade. Det var före LATIN, på den gamla tiden.”

SITUATIONSANALYS

Medan hälso- och sjukvårdsstandarderna i hela världen generellt förbättras tack vare vetenskapliga upptäckter och nya genombrott kan miljontals människor inte dra någon nytta av dessa framsteg. Det finns barriärer såsom brist på högutbildade hjärtvårdsspecialister, för få toppmoderna anläggningar och begränsade resurser för att uppgradera till effektiva och hållbara system. Som ett resultat har många av behandlingarna och tjänsterna, som blivit gängse vård i USA och Europa, inte ännu införts på andra marknader.

Hjärt- och kärlsjukdom, som innefattar hjärtsvikt, arytmi och hjärtklaffproblem, är ett speciellt komplext problem som kräver ökad uppmärksamhet. Man uppskattar att 17,3 miljoner människor i hela världen dog av hjärt- och kärlsjukdom förra året, enligt de senaste uppgifterna från American Heart Association, vilket gör den till den främsta dödsorsaken.1

Enbart i Brasilien är hjärt- och kärlsjukdom den ledande dödsorsaken och ändå har endast 8 % av befolkningen tillgång till den medicinska vård som rekommenderas högst av det brasilianska kardiologisällskapet. Uppskattningar ger vid handen att landet har förlorat 49 miljarder dollar på grund av prematura dödsfall associerade med hjärtsjukdom, stroke och diabetes under de senaste 10 åren2

I avlägsna områden i Brasilien har det visat sig vara speciellt svårt att behandla denna sjukdom. Samhällen på landsbygden med otillräckliga tjänster saknar ofta hälso- och sjukvårdstjänster, medicinsk utrustning och utbildade läkare, som är viktiga för att förbättra patientutfallen. Detta påverkar läkarnas möjligheter att ge riktig diagnos och behandla tillstånd som lätt kan åtgärdas i mera utvecklade områden i världen.

För att underlätta några av dessa problem i Brasilien och andra marknader investerar Medtronic i bildandet av partnerskap som bygger upp patientcentrerade vårdinfrastrukturer för hälso- och sjukvårdssystem. Varje lösning är anpassad för den specifika regionen baserat på dess behov, men alla syftar till att förbättra vårdkvaliteten samt utfallen samtidigt som totala kostnaderna ska gå ner. Målet är att utveckla lösningar som inte bara åtgärdar omedelbara, lokala behov utan som ska vara skalbara och kunna tillämpas i andra regioner.

49 miljarder dollar förlorade på grund av hjärtsjukdom, stroke och diabetes

 

Uppskattningar ger vid handen att Brasilien har förlorat 49 miljarder dollar på grund av prematura dödsfall associerade med hjärtsjukdom, stroke och diabetes under de senaste 10 åren.2

SAMARBETSLÖSNING

Medtronic inledde med att arbeta med lokala regeringstjänstemän, ledande läkare, akutvårdspersonal och sjukhussystem i Brasilien och Colombia för att införa den riktiga infrastrukturen, så att hälso- och sjukvårdssystemen kan ge den optimala vården till patienter som får en potentiellt dödlig hjärtattack. Lösningen erbjuder patienter med hjärt- och kärlsjukdom i regionen akutbehandlingar och tjänster som kan jämföras med dem som finns i USA och Europa.

Programmet kallas det latinamerikanska telemedicin-infarktnätverket (Latin America Telemedicine Infarct Network, eller LATIN) och är det första partnerskapet i sitt slag mellan Lumen-stiftelsen, International Telemedicine Systems (ITMS) och Medtronic. Partnerskapet utvecklades för att optimera integrationen för patienter med hjärt- och kärlsjukdom, genom utbildningsbaserade initiativ för kardiologer, akutvårdspersonal samt den bredare patientpopulationen, om hur den farligaste typen av hjärtattack ska kännas igen och hur man ska reagera på den, där en snabb tillgång till vård kan rädda liv.

LATIN utformades speciellt för att förbättra utfallen för patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). I dessa fall blockeras patientens kransartär av blodproppar och orsakar att hjärtmuskeln som tillförs blod via denna artär, får en infarkt, eller dör. I dessa fall är tiden av yttersta vikt då ju längre situationen pågår utan diagnos och behandling desto mera av muskeln skadas permanent och kan leda till döden.

Programmet använder en ”nav och eker”-modell som bygger på att telemedicin för läkare i primärvårdscenter ska ha längre räckvidd och kunna nå ut till avlägsna områden som saknar tillgång och resurser för diagnos och behandling av STEMI. Detta ger erfarna kardiologer som är baserade i större medicinska center möjlighet att ge råd om diagnos och patientbehandling från sina ”ekrar” till ”nav” som kan ligga till och med 400 km längre bort. Till ekrarna hör små kliniker, primärvårdscenter och små lokala sjukhus, som ofta saknar kardiologer och specialiserad kardiologivård. Navbehandlingscenter kan utföra perkutan koronarintervention (PCI) – med kateterlaboratorium och specialister – under dygnets alla timmar, varje dag.

Till och mer 400 km längre bort

 

Medicinska center ger råd om diagnos och patientbehandling till och med 400 km längre bort.

LATIN-programmodell

Latin-programmodell

LATIN-programmets protokoll består av fyra steg:

  1. Då patienter med bröstsmärtor kommer in till avlägset belägna ställen tas ett EKG.
  2. Detta EKG sänds trådlöst till en specialist på ett avlägset medicinskt center, som i realtid gör en diagnos och rekommenderar behandling för patienten.
  3. På basis av hur länge smärtan pågått, EKG-diagnosen och andra kliniska faktorer beslutar läkare vilken behandling patienten bör få, såsom trombolys, farmako-invasiva strategier eller brådskande ballongutvidgning av kranskärl (med eller utan stent).
  4. En genomgång görs för att säkerställa att diagnosen och telekonsultationen för processen för hela dörr-till-behandlingen var riktig.

INVERKAN OCH UTVIDGNING

Under det två-åriga LATIN-pilotprogrammet vid Santa Marcelina upplevde sjukhuset en 30 % ökning av antalet STEMI-fall och en 50 % minskning av STEMI-dödsfall. Medtronic utvidgade till andra områden i Latinamerika. I Barranquilla i Colombia infördes ett STEMI-program som omfattade hela staden, som använde telemedicin som grundpelare för att ge möjlighet till primär perkutan koronar intervention för stadens 2,4 miljoner invånare. Regionen var kopplad till en expertkardiolog, som var baserad 690 km från Bogota, som kunde ge råd på avstånd.

Som ett resultat av detta program, som kallades Operativt telemedicinföretag för revaskularisering i Barranquilla (Barranquilla Operational Telemedicine Enterprise for Revascularization of Occluded Arteries - BOTERO) fick totalt 100 patienter diagnos och behandling. Tiden till första medicinska kontakt minskade från 247 till 207 minuter, symtom till ballong-tiderna minskade från 384 till 167 minuter, tiden till telemedicindiagnos var 5,8 minuter för hela gruppen och en diagnosnoggrannhet på 98 % uppnåddes.

Santa Marcelina uppvisade en 30 % ökning av STEMI-fall och STEMI-dödligheten minskade med 50 %.

 

Santa Marcelina uppvisade en 30 % ökning av STEMI-fall och STEMI-dödligheten minskade med 50 %.

Viktigast av allt var att 30-dagarsmortaliteten sjönk till 3,2 % från 11,1 %

I dag har Medtronic och dess partners grundat 18 nav och 90 ekrar i hela Latinamerika.

På det hela taget har den nya modellen gett kostnadseffektiv, omfattande behandling av patienter med STEMI i hela Latinamerika. Under 20-månaders försöket öppnades 100 operativa center i Brasilien och Colombia och 124 000 EKG överfördes med hjälp av telemedicinsystemet. Cirka 1 % av det totala antalet EKG som togs diagnostiserades som STEMI och 47 % av totala antalet STEMI-diagnoser behandlades i dessa regioner.

Med mera än 3 miljoner STEMI-fall i hela världen varje år kan tillämpningsprogram som LATIN på andra marknader förbättra vårdstandarderna som ses i dessa relativt små fallstudier och förverkligas i större skala för att rädda tusentals patienter varje år samtidigt som utfallet förbättras för långt flera.

40 minuters minskning av tiden till första medicinska kontakt

Telemedicindiagnosens giltighet och noggrannhet

217 minuters minskning i tiden från uppvisande av symptom till ballong

71 % minskning av 30 dagars mortalitet

Resultat från STEMI-program i hela staden Barranquilla, Colombia

Referenser

2

Världshälsoorganisationen. Inverkan av kronisk sjukdom i Brasilien. http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/brazil.pdf?ua=1. Hämtad den 31 augusti 2015.