FALLSTUDIE OM MAASTRICHT ÖKA VÄRDET

Hur ett samarbete med Medtronic Integrerad Health Solutions sparade Maastricht University Health Center 2,5 miljoner dollar i driftskostnader under ett år

SAMARBETE MED SJUKHUSSYSTEM FÖR ATT LEVERERA KVALITATIV VÅRD TIIL LÄGRE KOSTNAD

Hälso- och hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen står inför stigande kostnader, alltmer komplicerade sjukdomstillstånd och krympande ersättningar. Genom nytänkande inom leveransen av vården har vi möjlighet att bättre harmonisera värdet, öka tillgången till vård och förbättra kliniska utfall.

MUMC+ i siffror

Maastricht University Medical Center (MUMC+) är ett stort akademiskt sjukhus i Nederländerna med 5 500 anställda, 715 bäddar och över 500 000 polikliniska besök varje år. Liksom många andra sjukhus stod MUMC+ inför ökad patientvolym och komplexitet i fallen och var under kontinuerlig press att upprätthålla vård av hög kvalitet för fler patienter utan att öka kostnaderna. Regeringens övergång från ett budgetbaserat till ett system med betalning-per-procedur ökade dessutom konkurrensen och stimulerade sjukhusen att arbeta mer effektivt på ett patientcentrerat sätt.

Med detta förhållande i åtanke ville ledarna för MUMC+:

 • Förbättra kvaliteten och vårdutfallen
 • Bygga upp en mera patientcentrerad organisation
 • Öka medarbetarnas engagemang och bli en utvald arbetsgivare
 • Optimera processer och främja en kultur av ständiga förbättringar

För att uppnå dessa mål sökte de en innovativ och dedikerad partner som kunde hjälpa dem att utveckla lösningar som skapade kliniskt och ekonomiskt värde - utan att offra tillhandahållandet av utmärkt vård. De valde Medtronic Integrated Health SolutionsSM, och 2014 inleddes ett femårigt partnerskap mellan dessa två.

”Ibland behöver du ett skarpt, objektivt yttre öga för att visualisera de rutinmässiga misstagen som uppenbart görs i alla stora organisationer”, säger professor Dr. Michael Jacobs, ordförande och professor i kirurgi, verkställande direktör för Heart + Vascular Center, MUMC+.

Fallstudie – Maastricht

TILLÄMPNING I HELA SJUKHUSET

Medtronic Integrated Health Solutions införde sin Lean Academy-utbildning - ett program för att driva processförbättringar. Utbildning kombinerat med klassrumsarbete, mentorskap och på jobbet-inlärning för att införliva effektivitetsprinciper i sjukhuset och säkerställa varaktig transformationsförändring. Denna utbildning:

 • Engagerade anställda från frontlinje- till verkställande nivå
 • Etablerade en central byrå för att leda mer än 120 Lean Six Sigma-projekt
 • Etablerade mer än 40 ”förbättringsnämnder” för att fånga upp idéer om hur man minskar föränderligheten i processer

Mer än 2 500 anställda har utbildats genom Lean Academy och driver nu egna värdeskapande projekt, vilket resulterar i:

 • 36 procents ökning av produktiviteten på de ortopediska poliklinikerna
 • 50 procents minskning i tid från remiss till diagnos på de urologiska poliklinikerna
 • 90 procents minskning i inskrivningstid och 20 procents ökning av produktiviteten på de dermatologiska poliklinikerna
2 500+ sjukhuspersonal utbildad

Mer än 2 500 sjukhuspersonal utbildad i Lean Six Sigma.

IMPLEMENTERING AV HEART+VASCULAR CENTER

Heart+Vascular Center är strategiskt viktigt för MUMC+. Sjukhusets målsättning är att centret rankas som ett av topp 20 ”bäst i klassen” kardiovaskulära centra i Europa senast 2020.

”För att bli ett kompetenscentrum behövs mer än tekniskt kunnande hos kardiologen”, säger prof. Dr. Jacobs. ”Hela infrastrukturen måste också optimeras, vilket innebär att alla slags svinn ska elimineras för att få vården optimalt organiserad. ”

Medtronic Integrated Health Solutions hjälpte Heart+Vascular Center att genomföra ett antal specifika målsättningar med utmärkt resultat som innebar en total kostnadsinbesparing på 2,5 miljoner dollar på ett år.

2,5 miljoner dollar inbesparade

2,5 miljoner USD i totala inbesparingar vid MUMC+ Heart+Vascular Center på 1 år.

Målsättning: Öka operativ kompetens genom att skapa en ”one-stop shop” som kallas Diagnostic Care Street.

 • Omformade arbetsflödena på polikliniken, i operationssalarna och CathLabs
 • Standardiserade planeringsprocesserna
 • Implementerade dagliga förberedelsemöten på morgonen
 • Använde förbättringsnämnder för att ta itu med processflaskhalsar

RESULTAT

 • Diagnostid ned från fem besök under två månader till ett enda besök på två timmar
 • 20 procents ökning av kapaciteten genom bättre patient triage
 • 30 procent färre ultraljudsekokardiografier begärdes, vilket resulterade i inbesparingar på 156 000 (USD)
5 besök > 1 besök

Diagnostid ned från 5 besök under 2 månader till ett enda 2 timmars besök.

Målsättning: Optimera centrets kliniska vägar för behandling av hjärtsvikt och biventrikulär pacing (CRT) och bypass-operation (CABG).

 • För att optimera vägarna för hjärtsvikt och CRT samlade MUMC+ ledande kliniker från tre stora europeiska sjukhus för att utforma den ”idealiska” vägen, byggde upp enighet om vårdstandarder och utbildade ett tvärvetenskapligt team för patientidentifiering, bland andra åtgärder.
 • För att optimera CABG-vägen skapade MUMC+ ett engångsbesök för alla involverade discipliner för att förbättra effektiviteten, förbättrad patientkommunikation och förberedelse och förändrade radikalt planeringsschemat och förbättrade inledning i tid för att öka utnyttjandet av operationssalar.

RESULTAT

 • 33 procent kortare patientliggdagar, vilket leder till: 120 000 USD i inbesparingar, en 50 procents minskning av tid till intervention och en minskning av antalet konsultationer och administrativa kostnader
 • 50 procent färre avbeställningar som en del av optimeringen av CABG-vägen, vilket resulterade i en 30 procents minskning av vistelsens längd för 960 000 USD i inbesparingar och ett ökat antal procedurer per år, värda 825 000 USD.

Målsättning: Förbättra CathLab-verksamheten genom att bättre ledning av den dagliga verksamheten och optimerad planering och schemaläggning.

 • Kartlade alla planerings- och schemaläggningsflöden
 • Genomförde procedurer för avbrott, utskrivning
 • Stimulerade bästa praxisdelning
 • Införde program för personalutveckling och -utbildning

RESULTAT

 • 37 procent färre annullerade procedurer genom bättre planering och schemaläggning
 • 43 procents minskning i övertidsersättningar
 • Ökad effektivitet och engagemang hos personalen och en ökning av patienttillfredsställelsen

Motto för Maastricht University Medical Center, Bättre än igår, är en hyllning till den kontinuerliga förbättringsmodellen på jobbet idag. Optimerade resurser. Ökad patienttillfredsställelse. Motiverad personal. Dessa är alla resultat av partnerskapet som ingicks mellan MUMC+, Heart+Vascular Center och Medtronic Integrated Health Solutions för att föra vården vidare, tillsammans.