Detta kommer att spela en video - Potentialen för blockchain att omvandla elektroniska hälsoregister

Potentialen för blockchain att omvandla elektroniska hälsoregister Öka värdet

pdf Potentialen för blockchain att omvandla elektroniska hälsoregister (.pdf)

Blockchain har potential att standardisera säkert datautbyte.
Av John D. Halamka, med. dr., Andrew Lippman och Ariel Ekblaw
3 mars 2017

541KB

Harvard Business Review

Ett störande problem för vårdsystem över hela världen är hur mer medicinsk data ska kunna delas med fler intressenter i fler syften, samtidigt som dataintegriteten bevaras och patientsekretessen respekteras.

Traditionellt sett har utbytet av medicinska data mellan institutioner följt tre modeller: push, pull och view (se nedan), som var och en har sina styrkor och svagheter. Blockchain erbjuder en fjärde modell, som har potential att säkerställa delning av medicinska data under hela livscykeln.

Push innebär att en mängd medicinsk information skickas från en vårdgivare till en annan. I USA används en säker e-poststandard som heter Direct för att skicka krypterade data mellan en avsändare (till exempel en akutläkare) och en mottagare (till exempel en primärvårdsläkare). Detta har fungerat för vårdgivare tidigare, men det förutsätter att det finns en infrastruktur för att det faktiskt ska fungera, till exempel en elektronisk vårdgivardatabas för samhället och en uppsättning juridiska avtal som tillåter att data delas. Push är en överföring mellan två parter där ingen annan part får tillgång till informationen. Om du blir förflyttad till ett annat sjukhus kanske det nya sjukhuset inte får tillgång till samma data om din vård som det första sjukhuset. Det finns ingen garanti för dataintegriteten från att data skapas till att de används – det förutsätts att avsändaren genererar korrekta data och att mottagaren läser in data korrekt. Det finns ingen standardiserad verifieringskedja.

Pull innebär att en vårdgivare kan begära information från en annan vårdgivare. Din kardiolog kan till exempel begära information från din primärvårdsläkare. Precis som med Push är allt samtycke och all behörighet informell, improviserad och utan standardiserad verifieringskedja.

View innebär att en vårdgivare kan visa data i en annan vårdgivares register. En kirurg i sjukhusets operationssal kan till exempel se röntgenbilden som togs på akutavdelningen. Säkerhetsmetoderna blir improviserade, granskas inte på något standardiserat sätt och baseras inte nödvändigtvis på en befintlig relation mellan patienten och vårdgivaren.

Alla dessa metoder fungerar tekniskt, men de policyer som omger dem varierar mellan olika institutioner, lokala rutiner, lagstiftning och hur strikta reglerna för personlig integritet är.

Blockchain är en annan konstruktion, som ger en universell uppsättning verktyg för kryptografiskt skydd av dataintegriteten, standardiserad verifiering och formaliserade ”kontrakt” för dataåtkomst.

Så här fungerar det:

Blockchain uppfanns ursprungligen som ett register för finansiella transaktioner. Varje finansinstitut skapar en kryptografiskt skyddad lista över alla insättningar och uttag. Blockchain använder kryptografiska metoder med publika nycklar för att skapa en fast innehållskedja med tidsstämplar som inte kan ändras, bara utökas. Kopior av denna blockchain distribueras till varje deltagande nod i nätverket.

Idag försöker människor stämma av medicinska data manuellt mellan kliniker, sjukhus, laboratorier, apotek och försäkringsbolag. Det fungerar inte bra eftersom det inte finns någon enskild lista över alla platser där data kan finnas eller i vilken ordning den har registrerats. Vi kanske känner till alla läkemedel som någonsin skrivits ut, men det kan vara otydligt vilka mediciner patienten faktiskt tar just nu. Och även om datastandarderna är bättre än någonsin används olika arbetsflöden för att lagra data i varje elektronisk hälsopost (EHR), så det är inte självklart vem som har registrerat vad och när.

Tänk dig att varje EHR skickar uppdateringar om läkemedel, problem och allergier till ett betrott, allmänt accepterat register med öppen källkod så att alla tillägg och ändringar i journaler kunde förstås och läsas i alla organisationer. Istället för att bara visa data från en enda databas, skulle EHR kunna visa data från alla databaser som nämns i registret. Slutresultatet skulle bli perfekt avstämd information om dig överallt i vården, med garanterad integritet från att data skapas till att den används, utan någon manuell mänsklig påverkan.

Mina kollegor på MIT Media Lab och Beth Israel Deaconess Medical Center testade det här konceptet med läkemedel och bevisade att metoden fungerar. I vår rapport ”A Case Study for Blockchain in Healthcare” föreslog vi ett nytt, decentraliserat system för journalhantering som hanterar EHR med blockchain-teknik. Vi kallade systemet MedRec.

MedRec sparar inte patientjournaler och kräver inga nya rutiner. Den innehåller en signatur för posten på en blockchain och meddelar patienten, som har den slutliga kontrollen över vart posten kan skickas. Signaturen säkerställer att en oförändrad kopia av posten erhålls. Dessutom övergår kontrollen över posten från institutionen till patienten, så att patienten får både ansvar och makt över den. För patienter som inte vill hantera sina data tänker jag mig att det kommer att utvecklas tjänster så att patienterna kan delegera ansvaret till organisationer. En utmaning i projektet är att bygga ett gränssnitt som kan göra detta någorlunda attraktivt för patienterna. De flesta patientportaler som används idag har besvärlig konstruktion, leder till merarbete och har olika gränssnitt på olika institutioner. Ett MedRec-system skulle ha ett användargränssnitt som gjorde det enkelt för patienten att interagera med sina vårdposter för flera institutioner.

Vårt nästa steg är att förbättra MedRec-pilotprojektet med fler datatyper, fler datakällor och fler dataanvändare. Vi kan också överväga innovativa alternativ till befintliga blockchain-implementeringar, såsom Micali Silvios offentliga Algorand-register, som kräver mycket mindre processorkraft än andra metoder.

Det finns två orsaker att överväga en blockchain för elektroniska hälsoposter. För det första slipper man att lägga till en extra organisation mellan patienten och posterna. Det blir inte en ny aktör eller ett ”kassaskåp” för patientdata. En blockchain innebär en decentraliserad styrmekanism som alla har intresse av, men som ingen äger. Detta är en strukturell förändring som standardiserar tidigare medicinska journaler. Dessutom tillför det vederbörlig hänsyn till ett tidsangivet, programmerbart register. Det öppnar dörren till intelligent styrning av åtkomst utan att det behövs anpassade funktioner för varje EHR-leverantör. Registret innehåller också automatiskt en verifieringskedja.

Ett resultat som vi alla kan hoppas på är att blockchain fortsätter att utvecklas vid ett ideellt universitet utan ekonomiskt intresse så att idén kan mogna innan den optimeras för kommersiella ändamål. Blockchain för sjukvården är i en mycket tidig del av sin livscykel, men det har potential att standardisera säkert datautbyte på ett enklare sätt än tidigare metoder.

John D. Halamka, med. dr.
John D. Halamka, med. dr. är informationschef på Beth Israel Deaconess Medical Center.

Andrew Lippman
Andrew Lippman är forskare vid MIT Media Lab.

Ariel Ekblaw
Ariel Ekblaw är studerande vid MIT Media Lab.

Referenced path does not exist