PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI MEDTRONIC O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH PŘES SOCIÁLNÍ SÍTĚ

   

Společnost Medtronic (dále označovaná jako „my“) se zavázala, že si zachová vaši důvěru skrze ochranu vašich osobních údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, jak zpracováváme vaše osobní údaje získané při vašem přihlášení k sociálním sítím přes naši platformu marketingové automatizace a přes systémy řízení vztahů se zákazníky.

Jsme odhodláni zajistit respektování vašeho soukromí a transparentní a zákonné nakládání s vašimi osobními údaji. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou použity výhradně v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pozorně přečetl/a.

Jsme si vědomi toho, že ochrana osobních údajů je trvalou odpovědností, a proto v případě jakýchkoli podstatných změn v našich zásadách nebo interních předpisech pro ochranu osobních údajů toto prohlášení o ochraně osobních údajů zrevidujeme. Jakákoli významná změna v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám bude oznámena buď prostřednictvím e-mailu nebo jiného elektronického oznámení, nebo formou oznámení na našich webových stránkách nebo na příslušném kanálu sociálních sítí. Poslední revize tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů byla provedena k 9. březnu 2021.

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

„Osobní údaje“ (označované také jako „osobní data“ nebo „osobně identifikovatelné informace“) jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby; jinými slovy: jsou to jakékoli informace, které mohou vést k přímému či nepřímému zjištění vaší totožnosti. Mezi osobní údaje patří vaše jméno, adresa, telefonní číslo a uživatelské jméno nebo profil na sociálních sítích. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Při zpracování vašich osobních údajů se postaráme, abychom měli vhodný právní základ, a v případě potřeby nejprve získáme váš souhlas. Níže jsou uvedeny další informace o osobních údajích, které zpracováváme, a o právním základu, z něhož vycházíme:

Souhlas 

Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat stejným způsobem, jakým jste ho poskytl/a, nebo nás můžete kontaktovat dle pokynů uvedených níže v části Vaše práva. Také se kdykoli můžete – bezplatně a bez nutnosti jakéhokoli zdůvodnění – odhlásit ze zasílání přímých marketingových kampaní a můžete zrušit zasílání propagačních materiálů, a to tak, že deaktivujete jakýkoli způsob zasílání informací, kterým se k vám dosud dostávaly. Pokud dojde v důsledku jakýchkoli změn v tomto prohlášení ke změně podmínek, za kterých jste poskytl/a svůj souhlas, budeme vás o tom informovat a dáme vám možnost svůj souhlas odvolat nebo obnovit.
Společnost Medtronic je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste s tím poskytl/a souhlas, a to v těchto situacích:

 • Zpracování
 • Marketingové aktivity na základě registrace na sociálních sítích (např. na LinkedIn nebo Facebooku): Společnost Medtronic vám bude zasílat informace o produktech, které jsou pro vás relevantní (marketing).
 • Účel
 • Kontaktovat vás s informacemi o produktech, službách a řešeních společnosti Medtronic. 
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů (jednotlivých typů údajů)
 • Jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa (pouze země), číslo mobilního telefonu, pracovní zařazení, společnost
 • Logika, význam a důsledky
 • Jakmile se přihlásíte, například tak, že kliknutím zaškrtnete příslušné políčko, udělujete tím souhlas s tím, aby společnost Medtronic využívala příslušné osobní údaje k zasílání relevantních informací
 • Právní základ 
 • Váš souhlas
 • Která práva subjektu údajů se případně vztahují?
 • Vztahující se zákony o ochraně údajů mohou jednotlivcům zajišťovat následující práva: Právo na přístup, na opravu, na výmaz, na přenositelnost údajů a na odvolání souhlasu.

Zabezpečení

Jsme odhodláni osobní údaje zabezpečit a uchovávat je v důvěrnosti. Uplatňujeme odpovídající technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů, které zpracováváme, abychom zabránili jejich náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně nebo uveřejnění a nedovolenému přístupu k nim,
V případě neoprávněného poskytnutí osobních údajů, které je nutné nahlásit, budeme bezodkladně informovat vás a/nebo příslušné dozorové orgány.

POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout tak, jak to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro ochranu zdraví a bezpečí buď vašeho, nebo jiné osoby, a dále pro ochranu našich fyzických a online operací a také pro ochranu majetku, práv a soukromí našich spřízněných osob společnosti, vás či jiných osob.
Vaše osobní údaje poskytneme pouze pro výše uvedené účely a pouze našim spřízněným osobám společnosti Medtronic nebo externím poskytovatelům nebo dodavatelům. V takových případech jsou externí poskytovatelé nebo dodavatelé povinni používat osobní údaje v souladu se závaznými smlouvami, které s nimi máme uzavřené. Smlouvy obsahují doložky o zpracování údajů, které zajišťují nakládání s vašimi osobními údaji v souladu se vztahujícími se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.
Všichni externí poskytovatelé nebo dodavatelé zapojení do zpracování osobních údajů jsou povinni dodržovat požadavky platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů a dodržovat zásady a standardy ochrany soukromí, ochrany osobních údajů a interní bezpečnostní předpisy společnosti Medtronic.

KATEGORIE TŘETÍCH OSOB

Zpracování Účel Kategorie poskytovaných osobních údajů (jednotlivých typů údajů) Kategorie příjemce

Hosting osobních údajů v systému řízení vztahů se zákazníky

Umožnit společnosti Medtronic řádnou správu vašich osobních údajů a umožnit jí naplňovat další účely zpracování osobních údajů, jak jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jméno, místo, zaměstnání, kontaktní údaje (např. pracovní e-mail, adresa, telefonní a/nebo faxové číslo, číslo mobilního telefonu)

Poskytovatel systému řízení vztahů se zákazníky. např. Salesforce

Marketingová automatizace

Umožnit efektivní přenos marketingových sdělení ze strany společností Medtronic.

E-mailová adresa a další identifikátory, pokud jsou nutné pro konkrétní účely

Poskytovatel marketingové automatizace, např. Eloqua

Upozorňujeme, že v souladu se vztahujícími se právními předpisy můžeme vaše osobní údaje poskytnout, pokud se domníváme, že jsme povinni tak učinit v souladu s jakýmkoli zákonem, právním předpisem, soudním příkazem nebo zákonným nebo státním požadavkem. Pokud by se stalo – a my to nepovažujeme za pravděpodobné –, že naši společnost převezme v plném rozsahu nebo částečně třetí osoba, mohou být vaše osobní údaje předány novému vlastníkovi společnosti, pokud to je pro daný podnik relevantní a pokud bude mít zavedené jejich odpovídající zabezpečení. Může se stát, že vaše osobní údaje budeme muset předat regulačním orgánům, abychom tak dostáli své zákonné povinnosti.

 

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Při předávání vašich osobních údajů dalším spřízněným osobám společnosti Medtronic nebo třetí straně v jiné zemi zajistíme jejich odpovídající zabezpečení v souladu se vztahujícími se právními předpisy.

Pokud předáváme osobní údaje na mezinárodní úrovni, zajistíme takovou úroveň ochrany osobních údajů, jaká odpovídá vztahujícím se právním předpisům. Zajistíme zavedení schválených právních mechanismů pro předávání vašich osobních údajů. Další informace nebo kopii tohoto dokumentu si můžete vyžádat na e-mailové adrese rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účel, který jsme pro jejich zpracování definovali.
Mezi kritéria, podle nichž stanovujeme dobu, po kterou osobní údaje uchováváme, patří doba trvání vašeho vztahu se společností Medtronic, doba, po kterou musíme být schopni prokázat dodržování zákonných požadavků, a doba, po kterou musíme chránit své právní postavení (např. pro případ soudního sporu nebo vyšetřování).
Přejete-li si získat další informace o tom, jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají, vyžádejte si je prosím na níže uvedených kontaktech.

VAŠE OSOBNÍ PRÁVA A JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST MEDTRONIC 

Vaše práva
Dle výše uvedeného popisu zpracování osobních údajů, kde jsou uvedena příslušná práva subjektu údajů.
V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo na dále uvedené úkony:

 • Přístup: Vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás máme.
 • Oprava, vymazání, omezení: Vyžádat si opravu, vymazání nebo omezení používání vašich osobních údajů.
 • Předmět: podle své konkrétní situace můžete vznést námitky proti používání vašich osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů.
 • Přenositelnost údajů: Pokud vám poskytujeme automatizovanou službu (na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu), můžete si také vyžádat kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Odvolat souhlas: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Poznámka: Nemá to vliv na zákonnost našeho používání vašich osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní ani souhrnné údaje, které jsme již sestavili, protože neexistují technické prostředky, které by umožnily izolování nebo identifikaci datových prvků, jež mají být vyloučeny.

 

Chcete-li kterákoli z těchto práv uplatnit, obraťte se na nás na e-mailové adrese rs.privacyeurope@medtronic.com, případně poštou na adrese:

Medtronic International Trading Sàrl,
Attn: Data Protection Officer,
Case postale,
Route du Molliau 31,
CH-1131 Tolochenaz
Švýcarsko

Vezměte prosím na vědomí, že před zpracováním vaší žádosti vás můžeme v souladu s platnými právními předpisy požádat o předložení dokladu totožnosti.

Pokud nebudete spokojeni s tím, jak jsme vaši žádost vyřídili, můžete také uplatnit své právo podat stížnost u dozorového úřadu.