IZJAVA O PRIVATNOSTI PREDUZEĆA MEDTRONIC – PRIKUPLJANJE PODATAKA PUTEM KANALA DRUŠTVENIH MEDIJA

   

Preduzeće Medtronic (u daljem tekstu „mi“) posvećeno je održavanju vašeg poverenja pomoću zaštite vaših ličnih podataka. Ovo Obaveštenje o privatnosti objašnjava na koji način obrađujemo vaše lične podatke prikupljene putem vaše registracije na kanalima društvenih medija, koristeći našu platformu za automatizaciju marketinga i sisteme za upravljanje odnosima sa kupcima.

Posvećeni smo obezbeđivanju poštovanja vaše privatnosti i obradi vaših ličnih podataka na transparentan i zakonit način. Svi lični podaci koje navedete koristiće se isključivo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Savetujemo vam da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti.

Svesni smo da je privatnost podataka neprekidna odgovornost i zato ćemo u slučaju bilo kakvih značajnih promena u našoj praksi ili politici privatnosti revidirati ovo Obaveštenje o privatnosti. Obavestićemo vas o svakom značajnom ažuriranju ovog Obaveštenja o privatnosti putem e-pošte ili drugog elektronskog obaveštenja ili objavljivanjem obaveštenja na našoj veb stranici ili odgovarajućem kanalu na društvenim mrežama. Ova Izjava o privatnosti je poslednji put revidirana 9. marta 2021. godine.

ŠTA SU LIČNI PODACI?

„Lični podaci“ (takođe poznati kao „Identifikacioni podaci“ ili „Lični podaci za identifikaciju“) su sve informacije koje se odnose na osobu čiji je identitet određen ili odrediv; drugim rečima: svaka informacija koja može dovesti do saznanja ko ste (bilo posredno ili neposredno). Vaše ime, adresa, broj telefona i korisničko ime ili profil na društvenim mrežama primeri su ličnih podataka. 

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Kada budemo obrađivali vaše lične podatke, postaraćemo se da imamo odgovarajući pravni osnov i po potrebi ćemo dobiti vašu saglasnost. Više informacija o ličnim podacima koje obrađujemo i pravnom osnovu na koji se oslanjamo dato je u nastavku:

SAGLASNOST 

Vaša saglasnost nije obavezna i možete je povući u bilo kom trenutku na isti način na koji ste je dali, ili tako što ćete nas kontaktirati na način koji je detaljno opisan u odeljku Vaša prava u nastavku. Takođe možete u bilo kom trenutku, bez naknade i bez potrebe da date bilo kakvo opravdanje, odbiti svaku kampanju direktnog marketinga i zatražiti da više ne primate promotivni materijal pomoću opcije odbijanja u svakom relevantnom saopštenju koje primite. Ako bilo koja vrsta izmene ovog obaveštenja utiče na uslove pod kojima ste dali saglasnost, obavestićemo vas i dati vam mogućnost da povučete ili obnovite saglasnost.

Medtronic može obrađivati vaše lične podatke u meri u kojoj ste dali pristanak u sledećim situacijama:

 • Aktivnost obrade
 • Marketinške inicijative zasnovane na registraciji na kanalima društvenih medija (npr. Putem LinkedIn-a ili Facebook-a): Medtronic će vam poslati informacije o proizvodu koje su relevantne za vas (marketing).
 • Svrha
 • Kontaktiraćemo vas sa informacijama o proizvodima, uslugama i rešenjima preduzeća Medtronic. 
 • Kategorije ličnih podataka (obrađeni elementi podataka)
 • Ime, kontakt podaci (imejl, broj telefona, adresa (samo zemlja), broj mobilnog telefona, radna pozicija, kompanija
 • Logika, značaj i posledice
 • Jednom kada se registrujete (klikom na odgovarajuće polje ili slično) dajete saglasnost preduzeću Medtronic da koristi relevantne lične podatke kako bi vam poslalo relevantne informacije
 • Pravna osnova
 • Vaš pristanak
 • Koja se prava subjekata podataka mogu primeniti?
 • Važeći zakoni o zaštiti podataka mogu pojedincima obezbediti sledeća prava: pristup, ispravka, brisanje, prenosivost podataka, povlačenje saglasnosti

BEZBEDNOST 

Zalažemo se za zaštitu bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka. Da bismo sprečili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, promenu, neovlašćeni pristup ili otkrivanje ličnih podataka, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu i obezbeđivanje „Ličnih podataka“ koje obrađujemo.

Obavestićemo vas i/ili nadležne nadzorne organe bez neopravdanog odlaganja ukoliko je za neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka potrebno takvo obaveštenje.

OTKRIVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke možemo otkriti jer smatramo da su neophodni ili adekvatni za zaštitu zdravlja i sigurnosti vas ili druge osobe, našeg fizičkog i onlajn poslovanja, kao i imovine, prava i privatnosti naših partnera, vas ili drugih.

Otkrivamo vaše lične podatke samo partnerima preduzeća Medtronic ili nezavisnim dobavljačima ili prodavcima u svrhe navedene iznad. U takvim slučajevima, dobavljači ili prodavci treće strane obavezni su da koriste lične podatke u skladu sa obavezujućim ugovorima koje imamo sa njima. Ugovori uključuju klauzule o obradi podataka kako bi se osiguralo da se sa vašim ličnim podacima postupa u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Svi dobavljači ili prodavci trećih strana koji su uključeni u obradu podataka imaju obavezu da ispune zahteve važećih zakona i propisa o zaštiti podataka i da se pridržavaju standarda i politika privatnosti, zaštite podataka i bezbednosti preduzeća Medtronic.

 

KATEGORIJE TREĆIH STRANA

Aktivnost obrade Svrha Kategorije ličnih podataka (otkriveni elementi podataka) Kategorija primaoca

Hosting ličnih podataka u sistemu upravljanja odnosima sa kupcima

Omogućiti preduzeću Medtronic da na odgovarajući način upravlja vašim ličnim podacima i omogućiti ispunjavanje drugih svrha obrade podataka navedenih u ovoj izjavi o privatnosti.

Ime, lokacija, zanimanje, kontakt podaci (npr. službena adresa elektronske pošte, adresa, telefon i/ili broj faksa, broj mobilnog telefona)

Provajder sistema za upravljanje odnosima sa kupcima. Npr. Salesforce

Automatizacija marketinga

Omogućiti efikasan prenos marketinških komunikacija od strane preduzeća Medtronic.

Adresa elektronske pošte, plus dodatni identifikatori, ako su potrebni za određene svrhe 

Provajder automatizacije marketinga. Npr. Eloqua

Imajte na umu da u skladu sa važećim zakonima možemo otkriti vaše lične podatke, ako smatramo da je potrebno da to uradimo da bismo se pridržavali svakog zakona, propisa, sudskog naloga, pravnog ili vladinog zahteva. U malo verovatnom slučaju da treća strana stekne celo ili deo našeg poslovanja, vaše informacije mogu biti prenete novom vlasniku preduzeća ukoliko su relevantne za dotično preduzeće i pod uslovom da postoje odgovarajuće mere zaštite. Možda ćemo morati da prenesemo vaše lične podatke regulatornim vlastima kako bismo poštovali naše zakonske obaveze. 

 

MEĐUNARODNI PRENOS LIČNIH PODATAKA  

Kada prenosimo vaše lične podatke drugim partnerima preduzeća Medtronic ili trećoj strani u drugoj zemlji, postaraćemo se da postoje odgovarajuće mere zaštite u skladu sa važećim zakonima.

Kada prenosimo lične podatke na međunarodnom nivou, obezbeđujemo nivo zaštite ličnih podataka koji je adekvatan u skladu sa važećim zakonima i propisima. Pobrinućemo se da obezbedimo odobrene pravne mehanizme za prenos vaših ličnih podataka. Za više detalja ili da biste zatražili kopiju, kontaktirajte nas na rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

ČUVANJE PODATAKA 

Nećemo čuvati vaše lične podatke duže nego što je potrebno za svrhu za koju smo ih identifikovali.

Kriterijumi koje koristimo za određivanje perioda čuvanja podataka uključuju: trajanje vašeg odnosa sa preduzećem Medtronic, period tokom kojeg treba da budemo u mogućnosti da pokažemo usklađenost sa zakonskim zahtevima i vremenski period za koji moramo da zaštitimo naš pravni položaj (npr. u slučaju parnice ili istrage).

Za više informacija o tome koliko dugo se čuvaju vaši lični podaci, pošaljite svoj zahtev na kontakt podatke u nastavku.

VAŠA LIČNA PRAVA I KAKO DA KONTAKTIRATE PREDUZEĆE MEDTRONIC 

Vaša prava

Molimo pogledajte opis obrade ličnih podataka iznad, gde su navedena odgovarajuća prava subjekta podataka.

U skladu sa važećim zakonima, možete imati pravo na:

 • Pristup: Zatražite pristup ličnim podacima koje imamo, a odnose se na vas.
 • Ispravite, izbrišite, ograničite: Zatražite da se vaši lični podaci isprave, izbrišu ili da ograničimo upotrebu vaših ličnih podataka.
 • Prigovor: na osnovu vaše konkretne situacije, možete se protiviti da mi upotrebljavamo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa.
 • Prenosivost podataka: Ako vam pružamo automatizovanu uslugu (na osnovu ugovora ili vašeg pristanka), takođe možete zatražiti kopiju svojih ličnih podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu.
 • Povlačenje saglasnosti: Ako se lični podaci obrađuju na osnovu vašeg pristanka, saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.

Napomena: Ovo ne utiče na zakonitost naše upotrebe vaših ličnih podataka pre nego što ste povukli pristanak. Takođe, to neće uticati na zbirne podatke koje smo već uskladili, čak i nakon što povučete saglasnost, jer ne postoje dostupna tehnička sredstva za izolaciju ili identifikaciju elemenata podataka koji i mogli da budu izuzeti.

Da biste ostvarili neko od ovih prava, kontaktirajte nas na rs.privacyeurope@medtronic.com ili poštom na:

Medtronic International Trading Sàrl,
Na ruke: Data Protection Officer,
Case postale,
Route du Molliau 31,
CH-1131 Tolochenaz
Švajcarska

Imajte na umu da ćemo u skladu sa važećim zakonima možda zatražiti da dostavite neki dokaz o identitetu pre nego što obradimo vaš zahtev.

Ako niste zadovoljni našim postupanjem sa vašim zahtevom, možda ćete želeti da iskoristite i svoje pravo da podnesete žalbu nadzornom organu.