Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla krajów Europy, Bliskiego Wchodu i Afryki (EMEA)

W niniejszym Stwierdzeniu Zapewnienia Prywatności opisujemy jak firma Medtronic przetwarza informacje osobowe. Chroniąc i respektując prawa naszych klientów, parterów biznesowych, dostawców i pacjentów wiemy, że zaufanie jest kluczowym elementem ciągłego sukcesu. Dlatego zawsze będziemy przetwarzać informacje osobowe:

 

Poufnie i rzetelnie

Należycie i zgodnie z własnymi regulacjami

Zgodnie ze stosownymi regułami prawnymi z zakresu ochrony danych

Co oznacza Medtronic?

Medtronic jest nazwą, której używamy w odniesieniu do naszej całej działalności, włączając w to Medtronic Inc. i wszystkie firmy zależne, takie jak oddziały i filie. Kiedy używamy słowa "my" lub "nasz", mamy na myśli firmę Medtronic.

 

Kiedy Zapewnienie Prywatności ma zastosowanie?

Zapewnienie prywatności ma zastosowanie wtedy gdy przetwarzamy informacje osobowe mieszkańców Europy, Krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. To zapewnienie prywatności ma zastosowanie w przypadku danych uzyskiwanych bezpośrednio od osób których te dane dotyczą i pozwalają na ich identyfikację oraz gdy otrzymujemy dane uzyskane od osób trzecich (lub firm) , które mogą służyć do identyfikacji innych osób. Dlatego też zawsze gdy używamy słów „ty” , „wy” , „my” , „ja” w niniejszym Stwierdzeniu Zapewnienia Prywatności odnosimy to do indywidualnych danych osobowych osoby której te dane dotyczą zarówno w trakcie zbierania jak i przetwarzania danych osobowych oraz niezależnie od tego czy informacje które zbieramy czy przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od osoby identyfikującej się tymi danymi czy od innych osób (lub firm).

 

Niniejsze Stwierdzenie Zapewnienia Prywatności nie ma zastosowania w sytuacji gdy przetwarzamy informacje:

 

Na temat naszych pracowników w związku z relacjami wynikającymi z zatrudnieniem przez nas

Wtedy gdy poinformujemy w oddzielnych deklaracjach, warunkach korzystania, regulaminach lub innych ogłoszeniach w których jest informacja, że niniejsze zapewnienie prywatności nie obowiązuje lub obowiązuje oddzielne zapewnienie prywatności

Które są danymi osobowymi (zdefiniowane poniżej) pozbawionymi cech identyfikujących i które nie mogą zostać wykorzystane w celu jednoznacznej identyfikacji

Czym jest przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych jest to dowolny zestaw czynności powiązany z danymi osobowymi wykonywany w sposób automatyczny lub ręczny taki jak: zbieranie, użycie, ujawnianie, dostosowywanie, modyfikowanie, korygowanie, pozyskiwanie, łączenie, wymazywanie, przenoszenie, niszczenie, nagrywanie, przechowywanie, formowanie i wykorzystywanie danych osobowych.

 

Co to są dane osobowe ?

 

Danymi osobowymi są informacje, które mogą zidentyfikować daną osobę, takie jak jej:

 

nazwisko

numer telefonu

adres e-mail

numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer identyfikacyjny

numer konta

inne informacje które przynależą do Pani/Pana i mogą posłużyć jako dane identyfikacyjne

Niektóre dane osobowe są danymi wrażliwymi. Dane wrażliwe są zdefiniowane poniżej. W tym Stwierdzeniu Zapewnienia Prywatności termin dane osobowe zawiera również dane wrażliwe chyba że zostanie zdefiniowane to oddzielnie.

 

Kiedy i gdzie Medtronic może zbierać dane osobowe?

 

Firma Medtronic może zbierać dane osobowe na wiele różnych sposobów. Dla przykładu:

 

W niektórych miejscach, na naszych stronach internetowych, ma Pan/Pani możliwość przesłania samodzielnie takich danych. Na przykład przy wypełnianiu ankiety, dokonywaniu rejestracji lub przy wysyłaniu formularza e-mail. Może Pan/Pani również zdecydować się aby pozwolić nam spersonalizować Pana/Pani wizytę na naszych stronach i uczynić te strony bardziej pomocnymi. Gdy te dane zostaną połączone z danymi nie-osobowymi zbieranymi poprzez „cookies”, jesteśmy w stanie powiedzieć, że Pan/Pani odwiedzał/a nasze strony w przeszłości.

Możemy zbierać dane osobowe od Pana/Pani gdy kontaktuje się Pan/Pani z nami w celu uzyskania informacji o produktach lub usługach

Możemy zbierać dane osobowe o Panu/Pani w trakcie angażowania się w działalność komercyjną z naszymi klientami, dostawcami oraz przy innych kontaktach biznesowych.

Jak firma Medtronic przetwarza dane osobowe?

 

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (odmiennie niż dane wrażliwe, co jest określone oddzielnie w dalszej części):

 

aby odpowiedzieć Panu/Pani na pytania lub prośby

aby wykonać kontrakt lub w trakcie negocjacji kontraktu z Panem/Panią lub dla Pana/Pani

aby rozszerzyć zapisy włączając w to zapisy Pana/Pani danych osobowych

aby kontaktować się z Panem/Panią (lub innymi sposobami za Pana/Pani przyzwoleniem) i przekazać informacje mogąca zainteresować Pana/Panią włączając w to informacje o próbach klinicznych oraz o produktach usługach naszych i innych

do celów analitycznych oraz do badań, aby rozwinąć i ulepszyć programy, produkty, terapie oraz usługi

aby usunąć Pana/Pani osobiste identyfikatory (imię i nazwisko, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego itp.). W tym przypadku nie będzie Pan/Pani identyfikowana jako pojedyncza, unikalna osoba. Gdy już raz dokonamy deidentyfikacji informacji, stają się one informacjami nieosobowymi i nie już są objęte niniejszą Polityką Prywatności

aby personalizować dostęp do naszych stron internetowych, na przykład przez mówienie Panu/Pani o nowych cechach które mogą być w zakresie Państwa zainteresowań

aby egzekwować to Stwierdzenie Zasad Prywatności lub aby chronić nasze prawa i nasze własności

w ochronie Pana/Pani żywotnych interesów lub zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu innych

aby zastosować się do regulacji prawnych, nakazów sądowych lub innych prawnych zobowiązań

dla naszych innych uzasadnionych zainteresowań, chyba że takie przetwarzanie niesłusznie skrzywdzi Pana/Pani prawa lub ograniczy wolność

w innych przypadkach na które wyrazi Pan/Pani zgodę

Co to są dane wrażliwe?

Niektóre typy danych osobowych są danymi wrażliwymi. Wrażliwe dane to są takie dane osobowe, które wiążą się ze stanem zdrowia (takie jak nr seryjny Pana/Pani urządzenia lub data wykonania wszczepienia), pochodzeniem etnicznym lub rasowym, wiarą religijną, przekonaniami filozoficznymi, życiem płciowym, polityczną przynależnością albo członkostwem w związkach zawodowych.

 

Czy firma Medtronic zbiera albo przetwarza dane wrażliwe w inny sposób niż w przypadku danych osobowych?

 

Firma Medtronic zbierze i przetworzy Pana/Pani dane wrażliwe tylko:

 

w przypadkach gdy jednoznacznie wyraził Pan/Pani na to zgodę

w ochronie Pana/Pani żywotnych interesów, w sytuacji gdy nie może Pana/Pani w sposób jednoznaczny wyrazić na to zgody

zgodnie z prawem narodowym

tam gdzie przetwarzanie jest konieczne dla celów medycznych i w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności równoważnej zobowiązaniu zachowania poufności tajemnicy lekarskiej

w przypadku konieczności rozpoczęcia spraw sądowych, obrony w tego typu sprawach bądź konieczności uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw spornych

Na przykład:

 

Możemy zbierać wrażliwe dane o pacjentach od naszych klientów, sprzedawców lub innych kontaktów biznesowych kiedy dostarczamy terapie lub wsparcie techniczne dla naszych produktów i usług

Możemy zbierać wrażliwe dane o pacjentach kiedy otrzymujemy pytania i sugestie o naszych produktach i usługach

Możemy zbierać wrażliwe dane gdy jest to wymagane przez Amerykanski Urząd ds. Rejestracji, Europejskie lub inne rządowe władze żeby zapewnić bezpieczne i efektywne użycie naszych produktów i usług

Możemy zebrać wrażliwe dane o uczestnikach prób klinicznych, studiów i innych inicjatyw naukowo-badawczych

Możemy zbierać wrażliwe dane bezpośrednio od Pana/Pani, kiedy dobrowolnie Pan/Pani je nam dostarczy

Czy firma Medtronic wykorzysta dane osobowe aby przekazać Panu/Pani informacje handlowe?

Możemy kontaktować się okresowo z Panem/Panią osobiście, poprzez e-mail, faks, korespondencyjnie lub telefonicznie aby dostarczyć informacje odnośnie programów, produktów, usług lub innych treści które mogą Pana/Panią zainteresować o ile nie powiadomi nas Pan/Pani, że nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać od nas informacji handlowych lub z zakresu badań rynkowych. Jeżeli jest to wymagane przez prawo abyśmy otrzymali od Pana/Pani wyraźną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zanim wyślemy takie informacje do Pana/Pani, informacje te będą wysłane do Pana/Pani tylko wtedy gdy otrzymamy taką zgodę.

 

Co się dzieje gdy nie życzy już sobie Pan/Pani otrzymywać od firmy Medtronic informacji handlowych?

Jeżeli nie chce Pan/Pani już więcej otrzymywać od nas informacji handlowych lub z zakresu badań rynkowych lub gdy chciałby Pan/Pani abyśmy przestali przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani skontaktować się z nami w sposób opisany na końcu tego Stwierdzenia aby poinformować nas jakiego typu wiadomości nie życzy Pan/Pani sobie od nas otrzymywać.

 

Czy Medtronic kiedykolwiek dzieli się danymi osobowymi z innymi podmiotami?

Firma Medtronic nie będzie dzieliła Pana/Pani danych osobowych z żadnymi nie powiązanymi z nią innymi podmiotami bez Pana/Pani zgody, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym Stwierdzeniu Zapewnienia Prywatności. W normalnym działaniu biznesowym dzielimy się niektórymi danymi osobowymi z firmami które zostały przez nas wynajęte aby wykonać usługi lub funkcje w naszym imieniu. Na przykład możemy korzystać z usług różnych sprzedawców lub dostawców. W tym przypadku dostarczymy sprzedawcom lub dostawcom informacje takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny aby zrealizować Pana/Pani zamówienie. W każdym przypadku gdy dzielimy się danymi osobowymi z innymi podmiotami nie będziemy ich autoryzować aby przechowywać, ujawniać lub wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe przez innych, z wyjątkiem wykorzystania danych do celów dostarczenia usług o których dostarczenie zostaliśmy poproszeni.

 

Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani publikować danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy towarzyszy to sprzedaży korporacyjnej, fuzji, procedurze rozwiązania lub nabycia. Możemy zostać prawnie przymuszeni do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz rewizji, prawo lub przepis. Możemy współdziałać z władzami działającymi z mocy prawa w celu odszukania i ukarania osób odwiedzających stronę internetową, które naruszają nasze zasady lub są zaangażowane w działania szkodliwe dla innych osób odwiedzających naszą stronę (lub działają nielegalnie).

 

Możemy ujawnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom jeżeli uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do:

 

egzekwowania niniejszego Stwierdzenie Zasad Prywatności

ochrony naszych praw lub mienia

ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub dobra innej osoby

uzyskania zgodności z prawem lub przepisami, nakazem sądowym lub innym wymogiem prawnym

Czy firma Medtronic kiedykolwiek przekaże Pana/Pani dane osobowe do innych krajów niż ten w którym Pan/Pani zamieszkuje?

Firma Medtronic może przenieść informacje poza kraj w którym zostały one zebrane do innego kraju lub na inne terytorium Europejskiej Strefy Ekonomicznej lub do innego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej w którym obowiązują właściwe mechanizmy ochrony danych osobowych. Do innych regionów będziemy przekazywać informacje tylko wtedy gdy:

 

przekazanie jest konieczne aby zapewnić odpowiednie wyniki kontraktu pomiędzy Panem/Panią a firmą Medtronic lub w przypadku środków podjętych na prośbę Pana/Pani przed przystąpieniem do kontraktu lub

gdy wyraża Pan/Pani zgodę na transfer, albo

gdy dane osobowe będą właściwie zabezpieczone w innym kraju, na podstawie umowy lub innych środków ochronnych

firma Medtronic doszła do porozumienia ze wszystkimi swoimi biurami, oddziałami i stowarzyszeniami w sprawie zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych przekazywanych pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do firmy Medtronic, włączając w to przekazywanie danych osobowych (które mogą zawierać wrażliwe dane) do przedsiębiorstw Medtronic w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Co się dzieje w przypadku gdy Stwierdzenie Zasad Prywatności się zmieni?

Jeżeli zdecydujemy się zmienić w sposób znaczący niniejsze Stwierdzenie Zasad Prywatności, opiszemy główne jej zmiany w tej sekcji. Zawsze może Pan/Pani znaleźć najbardziej aktualną kopię tego Stwierdzenia na stronie internetowej dedykowanej dla kraju z którego Pan/Pani pochodzi lub kontaktując się z nami korzystając z adresu wskazanego na końcu tego Stwierdzenia.

Co należy wiedzieć o bezpieczeństwie danych osobowych?

Używamy fizycznych, administracyjnych i technicznych zabezpieczeń aby chronić Pana/Pani dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko ci pracownicy lub zleceniobiorcy, którzy takiego dostępu potrzebują. Tylko dane osobowe niezbędne do wykonania pracy będą im udostępniane. Proszę pamiętać, że żadna transmisja danych przeprowadzana za pośrednictwem Internetu nie jest w 100% bezpieczna lub bezbłędna. W szczególności, dotyczy to sytuacji gdy wysyła Pan/Pani wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do nas. Proszę zatem przedsięwziąć szczególne środki ostrożności decydując się na wysłanie wiadomości e-mail do nas.

Jak długo firma Medtronic będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali informacji dłużej niż będzie to konieczne. W wielu przypadkach, dane osobowe muszą zostać przechowane dłużej aby były dostępne w sytuacji pojawienia się pytań lub wątpliwości. Okres przechowywania poszczególnych danych osobowych jest dostosowany do zaistniałych sytuacji oraz potrzeby zniszczenia przeterminowanych, nie wykorzystywanych informacji w możliwe najwcześniejszym momencie. Będziemy w przyszłości dokonywali wszelkich starań aby traktować Pana/Pani dane osobowe zgodnie z niniejszym Stwierdzeniem Zasad Prywatności tak długo jak będziemy je przechowywać.

Czy są jakieś dodatkowe zasady prywatności odnoszące się do stron internetowych firmy Medtronic?

Odnośniki. Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Umieszczamy odnośniki dla Pana/Pani wygody ale nie przeglądamy, kontrolujemy lub monitorujemy zasad związanych z ochroną prywatności na stronach internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakość funkcjonowania stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie lub za Pana/Pani powiązania biznesowe z nimi.

Nasze strony internetowe mogą również zawierać odnośniki do innych stron internetowych obsługiwanych przez firmę Medtronic. Niniejsza Polityka Prywatności jest obowiązujące tylko na stronach internetowych oddziałów firmy Medtronic zlokalizowanych w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce, gdzie mogą występować różne warianty Stwierdzenia w zależności jakiego kraju Europy, Bliskiego Wschodu czy Afryki to Stwierdzenie dotyczy. Dlatego za każdym razem gdy korzysta Pan/Pani z odnośników i przechodzi z obecnej strony internetowej do innej, nawet gdy jest to strona internetowa obsługiwana przez firmę Medtronic, zalecamy aby zapoznać się za każdym razem z obowiązującym na danej stronie internetowej Polityki Prywatności.

Używanie plików cookie przez firmę Medtronic

Firma Medtronic może używać plików cookie w swoich witrynach internetowych. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które umieszczamy w plikach przeglądarki Państwa komputera, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe. Pliki cookie mogą być przechowywane na dysku twardym Państwa komputera. Informacje, które gromadzimy przy pomocy plików cookie, nie umożliwiają identyfikacji Państwa osoby.

Zawsze mogą Państwo odrzucać nasze pliki cookie, gdy zezwala na to przeglądarka, jednak wówczas pewne części naszej witryny internetowej mogą nie działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, prosimy przeglądnąć instrukcje Pomocy swojej przeglądarki.  Prosimy także zapoznać się z poniższym wyjaśnieniem, w jaki sposób używamy plików cookie oraz jak można nie zgodzić się na używanie przez nas plików cookie. Za wyjątkiem przypadków określonych poniżej nie będziemy zezwalać stronom trzecim na umieszczanie plików cookie w naszych witrynach internetowych.

Tabela poniżej wyjaśnia, jakich plików cookie używamy i dlaczego to robimy.

TYP PLIKU COOKIE

Nazwa pliku cookie

Cel

Pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (na potrzeby rejestracji i/lub formularzy wprowadzania danych logowania)

PHPSESSID

ASP.NET_SessionId

JSESSIONID

ISOTOPE_TEMP_CART

Na czas trwania sesji lub trwałe pliki cookie ograniczone w niektórych przypadkach do kilku godzin

Uwierzytelniające pliki cookie

Newuser

User

FSPrompt-NL Popup

Używane na potrzeby uwierzytelnionych usług, przez czas trwania sesji

Sesyjne pliki cookie treści multimedialnych i odtwarzaczy wideo

YouTube

Embed-player

Html5player

Osadzamy filmy wideo z naszego oficjalnego kanału YouTube, używając rozszerzonego trybu prywatności YouTube. W tym trybie pliki cookies mogą być umieszczane na Państwa komputerze po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube, jednak serwis YouTube nie będzie przechowywać plików cookie umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika dla odtworzeń osadzonych filmów wideo, gdy używany jest rozszerzony tryb prywatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie informacyjnej na temat osadzania filmów wideo serwisu YouTubeTakie jak pliki cookie odtwarzacza flash, przez czas trwania sesji.

Ponadto używamy odtwarzacza filmów flash i FlowPlayer.

Trwałe pliki cookie do personalizacji interfejsu użytkownika

isMobile, isIPad

CSSCookie

Na czas trwania sesji (lub nieco dłużej)

Pliki cookie osób trzecich dla wtyczek portali społecznościowych pozwalających na wymianę treści

Twitter.com

Facebook.com

Addthis.com

Dla zalogowanych użytkowników serwisu społecznościowego

Analityczne pliki cookie administratora

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

s_cc, s_nr, s_sq

Analityczne pliki cookie administratora są wysyłane przez odwiedzaną domenę. Są one używane do gromadzenia informacji o sposobie, w jaki goście używają naszej witryny. Używamy tych informacji, aby opracowywać raporty o ruchu w sieci stacjonarnej i mobilnej oraz udoskonalać naszą witrynę. Te pliki cookie gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym takie jak liczba gości w witrynie, skąd goście przeszli do witryny i jakie strony odwiedzili.

Analityczne pliki cookie osoby trzeciej

Adobe SiteCatalyst Analytics

 

s_cc, s_nr, s_sq

 

Piwik Analytics

_pk_id.39.fd8e, _pk_ses.39.fd8e

Analityczne pliki cookie osoby trzeciej są używane do gromadzenia informacji o sposobie, w jaki goście używają naszej witryny. Pliki cookie osoby trzeciej, które są tworzone przez analityczne witryny SaaS, należące do domeny, która jest inna i odrębna od domeny witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika, określonej przez adres wyświetlany na pasku adresu przeglądarki.

Reklamowe pliki cookie osoby trzeciej

Adroll.com

Doubleclick.net

Googleads.g.doubleclick.net

Reklamowe pliki cookie osoby trzeciej to pliki cookie tworzone przez witryny internetowe należące do domeny, która jest inna i odrębna od domeny witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika, określonej przez adres wyświetlany na pasku adresu przeglądarki.


Firma Medtronic może wynajmować zewnętrznych dostawców usług śledzących i reklamowych, aby działając w imieniu firmy Medtronic, śledzili i analizowali Państwa korzystanie z naszych witryn poprzez używanie plików cookie, znaczników pikselowych/plików web beacon i podobnych technologii. Te podmioty zewnętrzne mogą gromadzić, udostępniać nam, gdy się o to zwrócimy, informacje o korzystaniu z witryn internetowych dotyczące wizyt w naszych witrynach, dokonywać pomiaru i badać skuteczność naszych reklam oraz śledzić korzystanie ze stron i ścieżki poruszania się po stronach podczas wizyt w naszych witrynach. Ponadto ci zewnętrzni dostawcy mogą umieszczać nasze internetowe banery reklamowe w innych witrynach, które Państwo odwiedzają, oraz śledzić używanie naszych internetowych banerów reklamowych i innych łączy od witryn naszych partnerów marketingowych do naszych witryn.

Informacje gromadzone w imieniu firmy Medtronic przez te podmioty zewnętrzne nie zawierają Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail lub jakichkolwiek innych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

Wyłączenie obsługi plików cookie

Informacje na temat wyłączenia obsługi plików cookie lub odmowy ich akceptacji można znaleźć pod łączami poniżej.

Od Państwa zależy, czy chcą Państwo akceptować lub odrzucać pliki cookie, lub czy przeglądarka ma Państwa powiadamiać, kiedy w komputerze jest umieszczany plik cookie. W tym celu należy dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, firma Medtronic zaleca zapoznanie się ze stroną informacyjną swojej przeglądarki lub podręcznikiem użytkownika telefonu lub tabletu w celu dostosowania preferencji dotyczących plików cookie.

Więcej informacji na temat ustawień plików cookie w przeglądarce Chrome

Więcej informacji na temat ustawień plików cookie w przeglądarce Firefox

Więcej informacji na temat ustawień plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Więcej informacji na temat ustawień plików cookie w przeglądarce Safari

Zawsze mogą Państwo usunąć już zainstalowane pliki cookie z dysku twardego swojego komputera, tabletu lub telefonu.

Użytkownicy w UE mogą także znaleźć ogólne informacje i zasoby na temat wyłączania obsługi plików cookie na stronie internetowej youronlinechoices.eu


Jak można się skontaktować z firmą Medtronic?

Dokładamy wszelkich starań aby przechowywane przez nas Pana/Pani dane osobowe były jak najbardziej dokładne. Jeżeli kiedykolwiek zauważy Pan/Pani, że posiadamy niekompletne, niedokładne albo nieaktualne dane osobowe lub ma Pan/Pani jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Stwierdzenia Zasad Prywatności, prosimy kontaktować się z nami:

Medtronic Poland
Polna 11
00-633 Warszawa
Poland