OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI (EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA)

WPROWADZENIE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje o użytkowniku zgromadzone za pośrednictwem witryny Medtronic w krajach położonych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także w ramach stron internetowych, aplikacji, widgetów, konferencji, wydarzeń, newsletterów w wersji elektronicznej, wiadomości i innych usług (łącznie „Usługi”), które zawierają łącze do tego Oświadczenia o ochronie prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do sytuacji, w których powiadomiliśmy użytkownika o tym, że ma zastosowanie inne oświadczenie o ochronie prywatności. 

Użytkownik odwiedzający inne witryny Medtronic powinien zapoznać się z właściwymi dla nich oświadczeniami o ochronie prywatności. Niniejsza witryna i Oświadczenie o ochronie prywatności są przeznaczone dla osób w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Zamierzamy postępować z danymi użytkownika w sposób uczciwy i zgodny z jego oczekiwaniami i zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności, aby przekonać się, że tak faktycznie jest.

JAKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE?

To, jakie informacje otrzymujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy, zależy od działań podejmowanych przez użytkownika w naszej witrynie lub podczas korzystania z naszych Usług. Informacje niebędące danymi osobowymi (informacje, które nie umożliwiają zidentyfikowania tożsamości użytkownika) gromadzimy i wykorzystujemy w inny sposób niż dane osobowe użytkownika.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres (w tym kod pocztowy i kraj), numer telefonu, adres e-mail czy inne dane kontaktowe,
 • nazwa szpitala,
 • zainteresowania i specjalizacje zawodowe,
 • adres IP, gdy dotyczy on konkretnego użytkownika,
 • pliki cookie przeglądarki (prosimy zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie firmy Medtronic)

Dane osobowe dotyczące użytkowników gromadzimy na dwa sposoby:

 1. gdy użytkownik bezpośrednio podaje swoje dane, np. wprowadzając swoje dane osobowe na określonych stronach witryny. Może to mieć miejsce przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego dotyczącego konkretnej usługi, udziale w ankiecie lub uzupełnianiu formularza kontaktowego;
 2. w sposób zautomatyzowany, w szczególności za pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na komputerze użytkownika przez odwiedzane witryny internetowe. Są one powszechnie stosowane, by umożliwiać witrynom internetowym działanie lub działanie to usprawniać, a także dostarczać informacje właścicielom tych witryn internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy kliknąć tutaj.

W JAKI SPOSÓB FIRMA MEDTRONIC WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Dane udostępnione przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny internetowej i poszczególnych Usług (inne niż dane wrażliwe, które zostaną omówione osobno poniżej) możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • aby realizować żądania użytkownika;
 • aby świadczyć zamówione usługi albo przekazywać informacje na żądanie użytkownika;
 • aby umożliwić użytkownikowi rejestrację określonych produktów lub usług albo by udoskonalać ich funkcje;
 • aby ulepszać i utrzymywać treści w naszych witrynach oraz zapewniać ich funkcjonowanie za pomocą analityki internetowej;
 • aby rozwiązywać problemy klientów lub problemy związane z produktami albo usługami oraz śledzić ich status;
 • aby zarządzać naszymi relacjami z użytkownikami oraz w razie konieczności podejmować działania dodatkowe (np. poprzez przechowywanie istotnych informacji i preferencji przez uzasadniony okres);
 • aby zawrzeć z użytkownikiem umowę i ją realizować (np. w przypadku zamówienia u nas produktów albo usług);
 • aby umożliwić użytkownikom udział w naszych społecznościach internetowych, w tym w mediach społecznościowych i blogach;
 • aby przekazywać użytkownikom informacje, które mogą ich zainteresować — szczegóły znajdują się w części dotyczącej marketingu i edukacji poniżej;
 • w inny sposób za zgodą użytkownika.

Z zastrzeżeniem zachowania zgodności z prawami i oczekiwaniami użytkownika dotyczącymi ochrony prywatności, Medtronic może również wykorzystywać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowania wymienionych poniżej prawnie uzasadnionych interesów:

 • do celów analitycznych związanych z przeprowadzeniem badań dotyczących programów, produktów, usług i treści, ich opracowywaniem i udoskonalaniem;
 • w celu anonimizacji danych użytkownika poprzez usunięcie wszystkich osobistych identyfikatorów (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru ubezpieczenia społecznego itd.), co umożliwi wykorzystywanie ich w innych celach. W tym przypadku zanonimizowane dane nie będą umożliwiały ustalenia tożsamości użytkownika i mogą być traktowane w taki sam sposób, jak inne dane nieosobowe. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich częściach poniżej;
 • w celu egzekwowania postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i innych zasad dotyczących korzystania z tej witryny internetowej;
 • w celu ochrony naszych praw lub majątku;

Medtronic ma również podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych użytkowników:

 • w zakresie koniecznym dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa albo dobra danej osoby oraz
 • w celu zastosowania się do przepisów prawa lub regulacji, postanowień sądowych albo zobowiązań wynikających z innych pism procesowych;

W przypadkach, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, poprosimy o przyzwolenie albo wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu. Jeżeli na przykład będzie to wymagane przepisami prawa, będziemy przesyłać newsletter tylko w przypadku, gdy użytkownik wcześniej dokonał subskrypcji. 

CZYM SĄ DANE WRAŻLIWE?

Niektóre rodzaje danych osobowych to dane wrażliwe. Dane wrażliwe to dane osobowe ujawniające stan zdrowia użytkownika (takie jak numer seryjny urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika albo data wszczepienia implantu), dane genetyczne lub biometryczne, pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, życie seksualne lub orientację seksualną, poglądy polityczne czy członkostwo w związkach zawodowych albo informacje ich dotyczące.

CZY MEDTRONIC BĘDZIE TRAKTOWAĆ DANE WRAŻLIWE W INNY SPOSÓB NIŻ INNE DANE OSOBOWE?

Medtronic będzie gromadzić i przetwarzać dane wrażliwe użytkownika wyłącznie:

 • w sposób, na który użytkownik udzielił wyraźnej zgody;
 • w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika albo innej osoby w przypadku braku możliwości udzielenia przez użytkownika wyraźnej zgody albo poproszenia o nią w uzasadniony sposób;
 • zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, co obejmuje wdrożenie odpowiednich i określonych zabezpieczeń w celu ochrony podstawowych praw i interesów użytkownika;
 • jeżeli przetwarzanie ich jest niezbędne do celów medycznych, a my w danych okolicznościach jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności w takim samym zakresie co pracownicy służby zdrowia;
 • w celu ustalenia wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

Na przykład:

 • Możemy gromadzić dane wrażliwe bezpośrednio od użytkownika, gdy użytkownik przekazuje je nam dobrowolnie w określonym celu (np. w przypadku nawiązania przez użytkownika kontaktu w związku z pytaniem albo sugestią dotyczącą naszych produktów i usług).
 • Możemy również gromadzić dane wrażliwe dotyczące pacjentów za pośrednictwem pracowników służby zdrowia, z którymi współpracujemy w celu zapewniania użytkownikowi leczenia albo wsparcia technicznego w związku z naszymi produktami albo usługami.
 • Możemy gromadzić dane wrażliwe zgodnie z wymogami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration), organów europejskich i innych organów rządowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania z naszych produktów i usług.
 • Możemy gromadzić dane wrażliwe dotyczące uczestników, którzy udzielili wyraźnej zgody na udział w badaniach klinicznych i innych badaniach naukowych.

DANE NIEOSOBOWE

Dane nieosobowe to dane, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika albo które nie mogą zostać w jakikolwiek sposób powiązane z użytkownikiem. Dlatego też gromadzone przez nas za pośrednictwem tej witryny dane nieosobowe nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika jako osoby fizycznej i nie zostaną z użytkownikiem powiązane. Mogą one obejmować następujące dane:

 • rodzaj używanej przeglądarki internetowej (na przykład Internet Explorer),
 • nazwa domeny, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu,
 • adres internetowy witryny internetowej, z której użytkownik przeszedł bezpośrednio do naszej witryny internetowej,
 • data i godzina uzyskania dostępu do naszej witryny,
 • lista stron odwiedzonych przez użytkownika w naszej witrynie,
 • terminy, których szuka użytkownik,
 • łącza, które klika użytkownik.

Jeśli użytkownik odwiedzi naszą witrynę i przeczyta lub pobierze informacje, np. informacje o określonym schorzeniu lub jednym z naszych produktów, możemy uzyskać z komputera użytkownika określone dane nieosobowe. Te informacje zbierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik tylko czyta informacje w naszej witrynie internetowej lub klika materiał do pobrania, nie uzyskujemy informacji o nazwisku, adresie e-mail, adresie domowym ani innych danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie w celu gromadzenia danych dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę internetową, należy kliknąć tutaj.

W JAKI SPOSÓB MEDTRONIC WYKORZYSTUJE DANE NIEOSOBOWE?

Nieustannie szukamy nowych sposobów usprawniania naszej obsługi i udoskonalania naszych produktów, usług i witryny internetowej. Dane nieosobowe użytkownika będziemy wykorzystywać w celu zwiększenia przydatności tej witryny internetowej dla osób ją odwiedzających. Możemy również wykorzystywać dane nieosobowe w innych celach biznesowych. Dane nieosobowe albo zagregowane dane nieosobowe możemy wykorzystywać na przykład w celu:

 • tworzenia raportów na użytek wewnętrzny, by opracowywać programy, produkty, usługi lub treści;
 • dopasowywania albo ulepszania przekazywanych informacji albo świadczonych usług;
 • udostępniania albo sprzedaży danych stronom trzecim;
 • przekazywania stronom trzecim danych dotyczących sposobu korzystania z naszej witryny, takich jak „statystyki ruchu” i „wskaźnik odpowiedzi”.

MARKETING BEZPOŚREDNI I MATERIAŁY EDUKACYJNE

Firma Medtronic może chcieć przekazać użytkownikowi materiały edukacyjne lub inne informacje na temat produktów i usług oraz informacje na temat badań klinicznych lub produktów i usług innych podmiotów, którymi użytkownik może być zainteresowany, na podstawie informacji udostępnionych nam przez użytkownika i zgromadzonych przez nas za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technik związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryn internetowych firmy Medtronic, mediów społecznościowych i blogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania przez nas z plików cookie i preferencji użytkownika w tym zakresie, należy kliknąć tutaj.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa poprosimy użytkownika o przyzwolenie albo wyrażenie wyraźnej zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przesyłania takich wiadomości.

Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik stwierdzi, że nie chce otrzymywać żadnych informacji edukacyjnych, handlowych ani promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług albo produktów i usług naszych jednostek stowarzyszonych lub usługodawców, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres podany poniżej w danych kontaktowych, wpisując słowo „REZYGNACJA” w temacie wiadomości. Można też skorzystać z procedury rezygnacji przedstawionej w każdej otrzymanej od nas wiadomości.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze reklamowym możemy nadal przesyłać użytkownikowi odpowiednie informacje w innych celach zgodnych z prawem, takich jak zarządzanie kontem użytkownika w naszej firmie, odpowiadanie na wnioski użytkownika, realizacja umów z użytkownikiem lub przekazywanie informacji, do których przekazania firma Medtronic jest zobowiązana przez prawo, np. informacji dotyczących wycofania produktów z rynku. 

ANKIETY

Okresowo możemy zapraszać użytkownika do udziału w ankiecie mającej na celu określenie poziomu zadowolenia klienta, zidentyfikowanie obszarów dotyczących potencjalnego doskonalenia lub przeprowadzenie badania rynku. Możemy wysłać użytkownikowi konkretne zaproszenie do udziału w takiej ankiecie w oparciu o nasze uzasadnione interesy w przeprowadzeniu ankiety lub na podstawie wcześniej wyrażonej przez użytkownika zgody na otrzymywanie takich wiadomości zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w przyszłości w sposób opisany w powyższym rozdziale.

Dane osobowe, które zostaną zgromadzone na potrzeby tej ankiety, mogą obejmować adres e-mail (w tym kraj jego lokalizacji), numer telefonu, wykonywany zawód i specjalizację, wyniki ankiety oraz wszelkie wiadomości o dowolnej treści, które użytkownik mógł wpisać w tej ankiecie.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy jako część ankiety służącej do dokładnie przeanalizowanych i konkretnych celów biznesowych, które leżą w naszym uzasadnionym interesie i które według nas przyniosą użytkownikowi korzyści w oparciu o ocenę, że nasz uzasadniony interes nie narusza wolności użytkownika oraz jego praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Celem biznesowym gromadzenia danych użytkownika jest udzielenie odpowiedzi na informacje zwrotne pozyskane w ankiecie, których użytkownik mógł udzielić, w szczególności:

 • gdy użytkownik wskazał problem, którego rozwiązanie wymaga naszego działania;
 • aby uzyskać bardziej dokładny wgląd w opisane przez użytkownika doświadczenia;
 • aby poinformować użytkownika o wszelkich działaniach, które możemy podjąć wewnątrz organizacji, aby rozwiązać problem lub poprawić jakość doświadczeń użytkownika.

CZY MEDTRONIC UJAWNIA DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?

Firma Medtronic nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

W ramach normalnego toku działalności możemy ujawniać pewne dane osobowe jednostkom stowarzyszonym z Medtronic albo spółkom zewnętrznym, które zatrudniamy w celu świadczenia usług albo wykonywania zadań w naszym imieniu.

Przykładowo możemy:

 • korzystać z usług różnych sprzedawców albo dostawców w celu wysyłki produktów zamówionych w naszej witrynie internetowej. W takich przypadkach w celu przetworzenia zamówienia użytkownika przekazujemy sprzedawcy informacje, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny;
 • korzystać z usług innego podmiotu w celu zarządzania wysyłką określonych newsletterów albo treści informacyjnych, na potrzeby otrzymywania których użytkownik się zarejestrował, oraz w tym celu udostępniać temu podmiotowi adres e-mail użytkownika;
 • korzystać z aplikacji albo platformy strony trzeciej, która umożliwia nam zarządzanie naszą komunikacją z użytkownikiem i śledzenie jej;
 • korzystać z usług naszych jednostek stowarzyszonych w celu świadczenia usług związanych z danymi osobowymi użytkownika (np. możemy przechowywać dane użytkownika na bezpiecznym serwerze znajdującym się w obiekcie naszej jednostki stowarzyszonej w Europie albo Stanach Zjednoczonych). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących okoliczności przekazywania danych użytkownika do innych krajów, należy zapoznać się z odpowiednią częścią poniżej;
 • korzystać z aplikacji lub platformy strony trzeciej, aby przeprowadzać ankiety, które mogą obejmować przechowywanie odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

W żadnym przypadku nie będziemy udostępniać więcej informacji, niż jest to konieczne ani nie będziemy upoważniać jakiejkolwiek strony trzeciej do przechowywania, ujawniania albo wykorzystywania danych użytkownika, z wyjątkiem świadczenia zamówionych usług zgodnie z celami określonymi powyżej.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uważamy, że jest to wymagane w celu przestrzegania wszelkich przepisów prawa, rozporządzeń, nakazów sądowych, wniosków prawnych lub rządowych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy całość lub część naszej działalności zostanie przejęta przez stronę trzecią, dane użytkownika mogą zostać przekazane podmiotowi przejmującemu, o ile będą one istotne dla tego podmiotu i będą podlegać odpowiednim zabezpieczeniom.

Dodatkowo możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, jeśli zachodzi taka potrzeba, w celu:

 • egzekwowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz innych zasad dotyczących korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej;
 • ochrony naszych praw lub naszej własności;
 • ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobra innych osób;
 • zastosowania się do przepisów prawa lub regulacji, postanowień sądowych albo zobowiązań wynikających z innych procedur prawnych;
 • przeprowadzenia dochodzenia lub podjęcia działań w przypadku podejrzenia oszustwa lub działalności niezgodnej z prawem.

Ponadto prosimy pamiętać, że niektóre części naszej witryny internetowej mogą mieć charakter interaktywny i umożliwiać publikowanie informacji, które mogą być widoczne dla innych użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać publicznie pewnych informacji, prosimy nie korzystać z tych części witryny internetowej.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE DO INNYCH KRAJÓW?

W określonych przypadkach Medtronic może przekazywać zgromadzone za pośrednictwem tej witryny internetowej dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym albo usługodawcom zewnętrznym znajdującym się w innych krajach, jednak tylko w związku z celami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. W przypadku przekazywania danych osobowych z jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik, do innych krajów zapewnimy, że przekazywanie to będzie odbywać się z zastosowaniem zatwierdzonego mechanizmu prawnego przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych oraz na podstawie zgody organu regulacyjnego w okolicznościach, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrożonych przez Medtronic zabezpieczeń, należy skontaktować się z nami pod adresem rs.privacyeurope@medtronic.com

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, do których możemy je wykorzystywać, jak określono w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Na przykład w przypadku powiadomienia o chęci rezygnacji z newslettera niezwłocznie usuniemy adres e-mail użytkownika z naszej listy adresowej. Jeśli użytkownik będzie uczestniczyć w programie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, usuniemy przekazane w ramach tego programu dane osobowe w uzasadnionym terminie po jego zakończeniu (np. okres sześciu miesięcy po zakończeniu będzie zazwyczaj uznawany za uzasadniony, chyba że będziemy mieć prawnie uzasadnioną podstawę do zachowania niektórych informacji przez dłuższy okres — np. jeżeli będzie to konieczne w celu weryfikacji albo wypełniania obowiązku prowadzenia dokumentacji).

WPROWADZANIE ZMIAN DO NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało opublikowane w dniu 22 września 2021. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności jest nieustającym obowiązkiem, dlatego niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności będzie aktualizowane w przypadku przyjęcia przez nas nowych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika lub nowych zasad ochrony prywatności. Zachęcamy, by zapoznawać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności przy każdej wizycie w witrynie.

PRYWATNOŚĆ W INNYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Niektóre z tych witryn internetowych mogą być obsługiwane przez jednostki stowarzyszone Medtronic, a niektóre mogą być obsługiwane przez strony trzecie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy innych witryn internetowych, nawet innych witryn internetowych Medtronic. Dlatego też za każdym razem, gdy użytkownik opuszcza tę witrynę internetową, zalecamy zapoznanie się z praktykami w zakresie prywatności obowiązującymi w przypadku danych, które użytkownik podaje w innych witrynach internetowych. Dla wygody użytkownika podajemy łącza, jednak nie weryfikujemy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących w witrynach internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Nie ponosimy też odpowiedzialności za witryny internetowe obsługiwane przez strony trzecie ani zawierane z nimi transakcje. 

CZY ISTNIEJĄ SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI DZIECI?

Dbamy o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Nie będziemy świadomie gromadzić żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) dzieci poniżej 16. roku życia bez uzyskania zgody osoby posiadającej prawa rodzicielskie. Jeśli użytkownik podejrzewa, że zebraliśmy dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 lat, prosimy o Kontakt.

BEZPIECZEŃSTWO WITRYNY INTERNETOWEJ

Przykładamy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa. Przyjmujemy także do wiadomości fakt, że zapewnienie bezpieczeństwa jest ważne dla użytkowników. Stosujemy wyznaczone przez standardy obowiązujące w naszej branży środki mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i dostępem osób niepowołanych, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem. Jednak żadna witryna internetowa ani transmisja wiadomości e-mail nie jest w 100% bezpieczna i w związku z tym zalecamy ostrożnie dobierać informacje, które użytkownik przesyła lub o które prosi w wiadomościach e-mail, oraz zachęcamy do podejmowania środków ostrożności, takich jak zachowywanie w tajemnicy wszelkich nazw użytkownika i haseł, z których korzysta użytkownik.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownik może mieć prawo:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu;
 • zażądać poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją — wobec korzystania ze swoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub wobec ich przetwarzania;
 • zażądać swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych);
 • Gdy dane osobowe użytkownika są używane przez nas za jego zgodą, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, przerywając tym samym dotyczące ich czynności przetwarzania. Należy pamiętać, że nie wpływa to na dopuszczalność prawną przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zwracamy uwagę, że możemy kontynuować korzystanie z danych zagregowanych (dotyczących statystyk, trendów) nawet po zażądaniu przez użytkownika usunięcia swoich danych osobowych lub wycofaniu udzielonej zgody, gdy niedostępne są środki techniczne pozwalające na wyizolowanie lub zidentyfikowanie elementów danych wymagających wykluczenia.

Użytkownik może również w dowolnym momencie, bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia zrezygnować ze wszelkich kampanii marketingu bezpośredniego oraz żądać nieprzesyłania żadnych materiałów promocyjnych w sposób opisany powyżej.

Powyższe prawa użytkownika mają ogólne zastosowanie do Usług oferowanych naszym klientom w Europie, jednak mogą być ograniczone w niektórych innych jurysdykcjach zgodnie z obowiązującym prawem. W celu wykonania tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji należy przesłać e-mail na adres rs.privacyeurope@medtronic.com

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy poprosić użytkownika o przedstawienie dowodu tożsamości (takiego jak kopia dowodu osobistego lub paszportu), zanim przystąpimy do rozpatrywania jego żądania.

W przypadku gdy użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy jego żądanie, może skontaktować się z właściwym organem ochrony danych.

KONTAKT Z MEDTRONIC

Usługi są udostępniane i realizowane przez podmiot Medtronic wskazany w dokumentacji umowy lub innej dokumentacji dostarczonej w związku z Usługami.

Siedziba Medtronic na potrzeby regionu UE znajduje się pod adresem

Medtronic International Trading Sárl
Route du Molliau 31
CH - 1131 Tolochenaz

Szwajcaria

Siedziba Medtronic na potrzeby regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki znajduje się pod adresem

Medtronic META FZ-LLC
Dubai Knowledge Park Dubai,
Dubai 500638
ZEA

e-mail: rs.privacyeurope@medtronic.com