GEBRUIKSVOORWAARDEN

INDEX

• BEL 112 IN NOODGEVALLEN

• OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

• AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

• LINKS NAAR DEZE WEBSITE EN GEBRUIK VAN LOGO'S EN HANDELSMERKEN VAN MEDTRONIC

• LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

• UW MENING, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

• GEEN GARANTIES

• BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

• ANDERE REGELS VERBONDEN AAN DEZE WEBSITE

• VRAGEN, OPMERKINGEN EN BERICHTEN

WIJ VERZOEKEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels waaraan bezoekers van deze website van Medtronic zich dienen te houden. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Medtronic. De naam Medtronic wordt gebruikt voor alle ondernemingen van Medtronic, met inbegrip van Medtronic plc en alle dochterondernemingen of lokale vestigingen, zoals Covidien and Medtronic MiniMed. Met de woorden 'wij/we' en 'ons/onze' bedoelen we Medtronic. Medtronic heeft ook nog andere websites. De hier beschreven gebruiksvoorwaarden gelden voor deze website en niet voor die andere websites. Op de betreffende websites vindt u de daarvoor geldende gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in juni 2022. Wij behouden ons naar eigen goedvinden het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Lees de voorwaarden telkens wanneer u de website bezoekt. Als u deze website bezoekt, gaat u automatisch akkoord met de meest recente gebruiksvoorwaarden.

BEL 112 IN NOODGEVALLEN.

DEZE WEBSITE VERSTREKT GEEN MEDISCHE ADVIEZEN. ALS U DENKT DAT U MET EEN MEDISCH NOODGEVAL TE MAKEN HEEFT, BEL DAN ONMIDDELLIJK MET UW ARTS OF BEL 112.

OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
Veel van de informatie op deze website houdt verband met de producten en diensten die Medtronic biedt. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemeen gebruik. Mocht u op deze website bepaalde informatie tegenkomen die niet overeenkomt met de informatie die u van uw arts heeft gekregen, dan dient u het advies van uw professioneel zorgverlener op te volgen. Medtronic is geen praktiserend zorgverlener en biedt geen medische diensten of advies aan. U dient de informatie op deze site niet als medisch advies te beschouwen. Voor diagnose en behandeling dient u altijd contact op te nemen met uw professionele zorgverlener.

Informatie over gezondheid is snel achterhaald. Neem daarom altijd contact op met uw professionele zorgverlener voor de laatste stand van zaken.

Deze website bevat informatie over producten en therapieën die voor gebruik in Nederland zijn goedgekeurd, en is bedoeld voor inwoners van Nederland. Mensen die niet in Nederland wonen, kunnen op deze website informatie tegenkomen over producten of therapieën die in hun eigen land niet leverbaar of niet goedgekeurd zijn.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN
Het materiaal op deze website is ons eigendom of wordt met toestemming van derden door ons gebruikt. Het materiaal wordt door de Amerikaanse wet en wetgeving in andere landen auteursrechtelijk beschermd. Voor het kopiëren ervan bestaan belangrijke regels. U mag het materiaal van deze website per e-mail doorsturen, downloaden en afdrukken, maar uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik. Bij e-mailen, downloaden of kopiëren van (delen) van de website, dient u ook de verklaringen met betrekking tot het auteursrecht en alle andere verklaringen, zoals de auteursrechtverklaring onder aan de pagina, daarbij te voegen.

Ook de productnamen en namen van diensten op deze website zijn ons eigendom en worden beschermd door lokale, internationale en Amerikaanse wetgeving met betrekking tot handelsmerken. Alle handelsmerken, inclusief handelsmerken van derden, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaar.

Voor bepaalde delen van de website bestaan afzonderlijke bepalingen. Die bepalingen treft u bij die delen aan.

Als u het materiaal of de handelsmerken op deze website gebruikt op een manier waarvoor geen nadrukkelijke toestemming verleend wordt in deze gebruiksvoorwaarden, dan schendt u uw overeenkomst met ons en schendt u mogelijk ook wetten op gebied van intellectuele eigendom, onder andere zonder daartoe beperkt te zijn, auteursrecht en handelsmerken. In een dergelijk geval bent u niet langer gerechtigd de website te gebruiken. Het materiaal blijft ons eigendom of die van de rechthebbende. Wij behouden ons naar eigen goedvinden alle rechten voor, ook die niet nadrukkelijk genoemd zijn.

LINKS NAAR DEZE WEBSITE EN GEBRUIK VAN LOGO'S EN HANDELSMERKEN VAN MEDTRONIC
U bent hierbij niet-exclusief, beperkt en immer herroepbaar gemachtigd een link naar deze website te maken uitsluitend onder de hierin gestelde voorwaarden. Medtronic behoudt zich naar eigen goedvinden het recht voor u die machtiging op elk gewenst moment in haar geheel of voor bepaalde delen van onze site te ontnemen. Als dat het geval is, dient u de betreffende link(s) onmiddellijk te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat u een link naar deze website niet op zodanige wijze presenteert, dat die wordt gezien als reclame of aanbeveling voor een organisatie, product of dienst. U gaat ermee akkoord dat de link niet mag verschijnen op een website waarvan de overige inhoud redelijkerwijs beschouwd kan worden als obsceen, lasterlijk, beledigend, kwaadwillig of controversieel, of op een website waarop intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon geschonden worden en die niet voldoet aan de geldende wetten en regelgeving. Onder geen beding mag u onze website of delen daarvan overnemen en op een andere site plaatsen, noch (delen van) de inhoud naar een server kopiëren. U gaat ermee akkoord dat de logo's of handelsmerken van Medtronic op geen enkele wijze gebruikt mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medtronic.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Deze website kan links bevatten naar websites die niet door Medtronic beheerd worden. Wij bieden u deze links aan ter informatie, maar controleren of beheren de gegevens op die andere websites niet. Op deze websites kunt mogelijk informatie aantreffen over het gebruik van producten of therapieën van Medtronic die niet zijn goedgekeurd voor het land waar u woont. Wij hebben geen controle of zeggenschap over deze informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van die websites, noch voor uw zakelijke activiteiten daaraan gerelateerd. Voor het gebruik van andere websites gelden de gebruiksvoorwaarden van die websites, met inbegrip van privacy- en auteursrechtvoorwaarden.

UW MENING, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
We zijn blij met de meningen, opmerkingen en suggesties van bezoekers van onze website, maar we wijzen u erop dat alle informatie (uitgezonderd persoonsgegevens) die u ons via deze website toevertrouwt zal worden beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan ons via deze website, zal Medtronic met deze informatie omgaan zoals gedefinieerd in onze Privacyverklaring.

Het staat Medtronic vrij om suggesties, concepten, kennis, technieken, gegevens, beelden, geluiden, (tekst)materiaal of andere vormen van informatie, aan ons verstrekt via deze website, ongeacht of deze informatie is aangeboden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, te kopiëren, publiceren, distribueren, integreren of anderszins te gebruiken. Door informatie via deze website aan te bieden, verleent u Medtronic onherroepelijk toestemming om deze informatie onbeperkt en vrij van royalty's te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te verzenden en te distribueren, op welke wijze dan ook, en gaat u ermee akkoord dat Medtronic deze informatie voor welk doel dan ook mag gebruiken. Medtronic heeft geen verplichtingen met betrekking tot verstrekte gegevens die niet persoonlijk van aard zijn.

GEEN GARANTIES

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN IN DE TOESTAND WAARIN DEZE VERKEERT ('AS IS') EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR ('AS AVAILABLE'). MEDTRONIC GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. MEDTRONIC GEEFT GEEN GARANTIES WAT BETREFT CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUEEL ZIJN OF BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DEZE WEBSITE.

MEDTRONIC GEEFT GEEN GARANTIES INZAKE EEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN OM DE INHOUD DIE U VIA DEZE WEBSITE VERKRIJGT VRIJ TE HOUDEN VAN VIRUSSEN EN ANDERE MOGELIJK SCHADELIJKE COMPUTERCODES.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING TOEGESTAAN, NOCH MEDTRONIC, NOCH AAN MEDTRONIC GELIEERDE PERSONEN OF BEDRIJVEN, AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN (DELEN VAN) DEZE WEBSITE OF VAN WEBSITES WAARNAAR OP DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN. DEZE CLAUSULE GELDT VOOR ALLE MOGELIJKE AANSPRAKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKEN OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETSTHEORIE. DEZE CLAUSULE BESCHERMT (ALLE DIVISIES VAN) MEDTRONIC, HAAR DIRECTIE, KADERPERSONEEL, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN LEVERANCIERS DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GENOEMD.

DEZE CLAUSULE GELDT VOOR ALLE VORMEN VAN SCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE WEGENS WINST- OF INKOMENSDERVING, OMZETVERLIES OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN), BIJZONDERE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE EN STRAFVERGOEDINGEN, LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD DOOR SCHULD DIE NIET HET GEVOLG ZIJN VAN VERWIJTBARE NALATIGHEID VAN DE ZIJDE VAN MEDTRONIC, EN WINSTDERVING OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING. DEZE JURIDISCHE VERKLARING VORMT GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDTRONIC VOOR FRAUDE OF MISLEIDENDE VOORSTELLINGEN MET BETREKKING TOT FUNDAMENTELE ZAKEN, OF VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID WAARVOOR KRACHTENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING GEEN UITSLUITING OF BEPERKING MOGELIJK IS.

ANDERE REGELS VERBONDEN AAN DEZE WEBSITE
In aanvulling op de regels van deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring, bent u gehouden aan eventuele extra voorwaarden wanneer u toegang zoekt tot specifieke diensten of materialen op bepaalde plaatsen binnen deze website, bijvoorbeeld na het activeren van een link. Lees onze privacyverklaring om te zien hoe we via deze website verkregen informatie gebruiken en beschermen.

Uw verplichtingen aangaande dit deel en de delen 'Uw mening, opmerkingen en suggesties', 'Geen garanties' en 'Beperkte aansprakelijkheid' blijven ook na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden van kracht.

Als u de gebruiksvoorwaarden of de bepalingen in de privacyverklaring schendt en daarmee schade aan derden berokkent, bent u verplicht Medtronic te vrijwaren voor aansprakelijkheidsstelling voor die schade.

Door gebruikmaking van deze website gaat u ermee akkoord dat de enige juiste rechtsbevoegdheid aangaande uw gebruik van deze website berust bij de rechtbanken binnen Nederland en dat een eventueel geschil met Medtronic door een rechtbank in Nederland behandeld zal worden. Bovendien gaat u akkoord met het uitgangspunt dat deze rechtbank rechtsbevoegdheid moet hebben over een partij om over een geschil waarbij Medtronic of haar dochterondernemingen, medewerkers, directie, kaderpersoneel, vertegenwoordigers of leveranciers betrokken zijn, te oordelen. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het nationaal materieel recht van Nederland, ongeacht de daarin opgenomen beginselen van rechtsconflicten.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN BERICHTEN
Medtronic kan contact met u opnemen via e-mail, een algemeen bericht op deze website of een geschreven bericht aan het postadres dat bij Medtronic bekend is. U kunt Medtronic een bericht sturen via onze contactpagina.

ONS POSTADRES IS:
Medtronic Nederland
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
Tel.: +31 (0)40 711 7555
Fax: +31 (0)40 711 7522