Diabeter belicht als voorbeeld
van passende zorg tijdens NZa-webinar
Diabeter highlighted as an example of tailored care during webinar of Dutch healthcare authority (NZa)

English version available below

Vertrouwen en de bereidheid om continu van elkaar te willen en durven leren om betere uitkomsten te realiseren.’
Dat noemde Maarten Akkerman als ‘misschien wel de belangrijke’ succesfactor van Diabeter, sinds 2015 onderdeel van Medtronic.
Akkerman is lid van de raad van bestuur van Diabeter en daarnaast binnen Medtronic verantwoordelijk voor Medical Affairs & Value-Based Healthcare (VBHC). Hij sprak op 12 oktober tijdens een webinar georganiseerd door de Nederlandse Zorgautoriteit over het onderwerp “passende zorg”. In de vijf Diabetercentra worden per jaar zo’n 3000 patiënten met diabetes type 1 behandeld.

NZa-webinar met Maarten Akkerman

Er valt nog veel te verbeteren

Aan de hand van een rijtje feiten liet Akkerman zien waarom een goede uitkomst van diabeteszorg zo belangrijk is. Nederland kent 1 miljoen diabetespatiënten, waarvan er 100.000 type 1 hebben. Zij leven gemiddeld 12 jaar korter dan andere mensen. Ze presteren minder goed op school en hebben een lagere arbeidsproductiviteit. Na 40 jaar type 1 diabetes heeft 10% van de patiënten al een ernstige complicatie zoals hartinfarct, amputatie of beroerte (CVA). De mortaliteit is – afhankelijk van de kwaliteit van zorg – 3 tot 9 keer hoger. ‘Er valt dus nog veel te verbeteren’, concludeerde Akkerman.

Relatief kleine populatie kost jaarlijks meer dan 2 miljard

Ook op kostengebied zijn grote verbeteringen mogelijk en nodig, schetste hij. Voor de 100.000 type 1-patiënten wordt jaarlijks 500 miljoen euro aan kosten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Aan zorg en maatschappelijke lasten kost de ziekte op langere termijn 1 miljard. Het gekapitaliseerde verlies aan levensjaren voegt daar 700 miljoen aan toe. ‘Daardoor kost een relatief kleine populatie jaarlijks meer dan 2 miljard. Met value-based healthcare kun je meer waarde creëren en gaan de kosten omlaag. Want verbetering van zorguitkomsten gaat hand in hand met verlaging van zorgkosten. Zo creëer je waarde voor meerdere partijen, bovenal voor de patiënt.’

Zorg is om patiënt heen georganiseerd

Vervolgens legde Akkerman uit hoe de principes van value-based healthcare bij Diabeter worden toegepast. Daarbij noemde hij als eerste element: IPU, Integrated Practice Units. Met een verontschuldiging voor het mannelijke karakter van zijn voorbeeld vergeleek Akkerman de IPU met de pitstraat tijdens een autorace: een wagen rijdt erin en zo snel mogelijk weer uit dankzij een goed geolied team van professionals die precies weten wat ze moeten doen. ‘Dat doen we bij Diabeter ook: de zorg is om de patiënt heen georganiseerd. De patiënt komt binnen, wordt gezien door een multidisciplinair team en staat goed geholpen, zo snel mogelijk weer buiten.’

250 parameters per patiënt per dag

Tweede VBHC-element dat Akkerman belichtte, is het continu meten van uitkomsten en kosten per patiënt. ‘Wij meten 250 parameters per patiënt per dag, van de meeste van onze 3200 patiënten. Daarmee weten we heel veel over hen, maar vooral wat echt belangrijk voor ze is. Deze data gebruiken we om de patiëntuitkomsten continu te verbeteren en de patiënten ook tijdig te waarschuwen als we zien dat er iets mis dreigt te gaan.’

Vaste, integrale prijs voor tien jaar

Derde onderwerp dat Akkerman aanstipte was: gebundelde betaling van de zorg. Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft Diabeter een vaste, integrale prijs voor type 1-zorg vastgelegd in een zogenoemd VBHC-contract. Het contract heeft een looptijd van tien jaar. Daarin zijn de uitkomsten van zorg leidend voor een soort bonus-malus-systeem. Diabeter mag besparingen die het behaalt, herinvesteren in de zorg, mits de van tevoren afgesproken uitkomsten zijn gerealiseerd. ‘De afgelopen twee jaar hebben we ruim aan deze afspraken voldaan, wat in eerste instantie natuurlijk belangrijk is voor de patiënt.’

Internationale waardering

De aanpak en resultaten van Diabeter, dat in 2006 werd opgericht door twee Nederlandse kinderartsen, krijgen veel internationale waardering, vertelde Akkerman. ‘Wereldberoemd buiten Nederland’, schertste hij. Diabeter mocht in 2020 namens Nederland, als enige niet-G20-land, een bijdrage leveren aan een prestigieuze VBHC-conferentie in Saoedi-Arabië tijden de G20. Begin dit jaar werd Diabeter daarnaast door het World Economic Forum uitgeroepen tot een van de wereldwijde voorbeelden voor innovatieve, waardegedreven zorg.

Gepassioneerd, met overtuiging en energie

Akkerman: ‘Ik vertel dit alles met trots. Het vergt een verandering die je niet “over-nacht” realiseert. Het is een reis. Daarbij is het vooral van belang om te focussen op uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn en daar de zorg omheen te organiseren. Als je weet hoe de zorg beter kan en je daarvan overtuigd bent, moet je dat doen. Gepassioneerd, met overtuiging en energie. Dan kun je weerstanden overwinnen en draagvlak creëren.’


ENGLISH VERSION

'Trust and the willingness to continuously wanting and daring to learn from each other to realize better outcomes.'
That's what Maarten Akkerman cited as 'perhaps the most important' success factor of Diabeter, part of Medtronic since 2015. Akkerman is a member of the board of directors of Diabeter and also responsible for Medical Affairs & Value-Based Healthcare (VBHC) within Medtronic. He spoke on October 12 during a webinar organized by the Dutch healthcare authority (NZa) on the topic of "tailored care." In the five Diabeter centers, some 3,000 patients with type 1 diabetes are treated each year.

NZa-webinar met Maarten Akkerman

There's still a lot of room for improvement

Using a series of facts, Akkerman showed why a good outcome of diabetes care is so important. The Netherlands has 1 million diabetes patients, 100,000 of whom have type 1. On average, they live 12 years shorter than other people. They perform less at school and have lower work productivity. After 40 years of type 1 diabetes, 10% of patients already have a serious complication such as heart attack, amputation or stroke (CVA). Mortality - depending on the quality of care - is 3 to 9 times higher. So, there is still a lot of room for improvement," Akkerman concluded.

Relatively small population costs more than 2 billion annually

Also in terms of costs, major improvements are possible and required, he outlined. For the 100,000 type 1 patients, 500 million euros in costs are claimed annually from the health insurer. In terms of care and social costs, the disease costs 1 billion in the longer term. The capitalized loss of life years adds another 700 million. This means that a relatively small population costs more than 2 billion annually. With value-based healthcare you can create more value and the costs go down. Because improving healthcare outcomes goes hand in hand with reducing healthcare costs. In this way, you create value for several stakeholders, above all for the patient.

Care is organized around the patient

Akkerman then explained how the principles of value-based healthcare are applied at Diabeter. The first element he mentioned was IPU, Integrated Practice Units. With an apology for the masculine nature of his example, Akkerman compared the IPU to the pit lane during a car race: a car drives in and out as quickly as possible thanks to a well-oiled team of professionals who know exactly what to do. At Diabeter, we do the same: the care is organized around the patient. The patient comes in, is seen by a multidisciplinary team and is well supported, back out as quickly as possible.'

250 parameters per patient per day

The second VBHC element Akkerman highlighted is the continuous measurement of outcomes and costs per patient. 'We measure 250 parameters per patient per day, of most of our 3,200 patients. With this, we know a lot about them, but especially what is important to them. We use this data to continuously improve patient outcomes and alert the patients in a timely manner if we see that something is in danger of going wrong.'

Fixed, integral price for ten years

The third topic that Akkerman touched on, was: bundled payment for care. With Dutch health insurer Zilveren Kruis, Diabeter has set a fixed, integral price for type 1 care in a so-called VBHC contract. The contract has a term of ten years. In it, the outcomes of care are leading for a kind of bonus-malus performance scheme. Diabeter can reinvest the savings it achieves in its care, provided the pre-agreed outcomes are realized. In the past two years, we have more than met these agreements, which is, of course, important for the patient in the first instance.

International recognition

The approach and results of Diabeter, which was founded in 2006 by two Dutch pediatricians, are getting a lot of international appreciation, Akkerman told us. 'World famous outside the Netherlands,' he jested. Diabeter was allowed to contribute to a prestigious VBHC conference in Saudi Arabia in 2020 on behalf of the Netherlands, the only non-G20 country, during the G20. At the start of this year, Diabeter was also named by the World Economic Forum as one of the global examples of innovative, value-driven healthcare.

Passionate, with conviction and energy

Akkerman: "I tell all this with pride. It requires a change that you don't achieve overnight. It is a journey. It is especially important to focus on outcomes that are important to the patient and to organize the care around them. If you know how care can be improved and are convinced of that, you should do it. Passionately, with conviction and energy. Then you can overcome resistance and create support.'