CATHARINA ZIEKENHUIS EN MEDTRONIC: AANTOONBAAR NOG BETERE HART- EN VAATZORG LEVEREN CATHARINA HOSPITAL AND MEDTRONIC: DEMONSTRABLY PROVIDING EVEN BETTER CARDIOVASCULAR CARE

Hartlounge Catharina Ziekenhuis Eindhoven

English version available below

De kwaliteit van de hart- en vaatzorg nog beter maken, kennis delen en een naadloze samenwerking met zorgaanbieders in de regio, zodat een patiënt altijd de juiste zorg krijgt op de juiste plek. Dat zijn de belangrijkste doelen in een vernieuwde overeenkomst die dinsdag gesloten werd door het Catharina Hart- en Vaatcentrum en Medtronic, één van ’s werelds grootste bedrijven op het gebied van medische technologie. Piet Batenburg zette dinsdag één van de laatste handtekeningen van zijn twaalfjarige loopbaan als bestuurder van het Catharina Ziekenhuis.

Samenwerking in de regio

Medtronic en het Catharina Ziekenhuis slaan nu de vleugels verder uit. Belangrijk onderdeel in de vernieuwde overeenkomst is de samenwerking in de regio. De partijen stellen per therapiegebied vast hoe ze het beste kunnen samenwerken met ziekenhuizen die patiënten verwijzen voor behandeling in het Catharina Ziekenhuis. Daardoor kunnen patiënten zo dicht mogelijk bij huis het voor- en natraject van een ingreep doorlopen, worden zij alleen doorverwezen als dat echt noodzakelijk is en kan overbehandeling worden voorkomen. Belangrijk gevolg hiervan is ook, dat door efficiënt (samen) te werken de schaarse capaciteit van ziekenhuispersoneel niet wordt overvraagd. “De ambitie voor de komende jaren is dat patiënten hier nog meer voordeel van hebben. Zowel de patiënten die naar ons worden doorverwezen als onze eigen patiënten,” aldus Piet Batenburg.

Veel ervaring

Beide partijen deden samen al veel ervaring op met het organiseren van hartzorg die optimaal is voor de patiënt en die slim en efficiënt is ingericht. Dat leidde onder meer tot uitgekiende zorgprocessen op en rond de Hartlounge; de centrale ruimte waar patiënten vóór en na hun dagbehandeling – zoals een dotter- en hartritmestoornisbehandeling – in een relaxte omgeving worden opgevangen.

Zo worden patiënten met dezelfde aandoening en zorgzwaarte waar mogelijk op één specifieke dag gezamenlijk gepland. Dat zorgt voor betere kwaliteit, minder complicaties en een snellere doorstroom. Patiënten zijn minder lang in het ziekenhuis en cardiologen kunnen meer patiënten achter elkaar behandelen, wat de toegangstijd tot de zorg positief beinvloedt. Veel van deze zorgpaden die door Medtronic en het ziekenhuis gezamenlijk zijn ontwikkeld, zijn daarna uitgerold in andere ziekenhuizen. De 5000 patiënten die jaarlijks op de Hartlounge in het Catharina Ziekenhuis worden behandeld zijn zeer te spreken over de nieuwe werkwijze. Zij waarderen de afdeling met gemiddeld een 9.

Kennis delen

In de vernieuwde overeenkomst tussen het Catharina Ziekenhuis en Medtronic is het delen van kennis een rode draad. Het Catharina Ziekenhuis is een Centre of Excellence op het gebied van zorg voor patiënten met hart- en vaataandoeningen in Nederland. Medtronic ontwikkelt en verbetert therapieën en medische technologie. De partijen hebben afgesproken om daar waar de expertises elkaar raken, de krachten heel gericht te bundelen. Op die manier kunnen ze samen bijdragen aan de wetenschap en de hart- en vaatzorg voor patiënten op grote schaal naar een nog hoger niveau tillen.

Hartlounge Catharina Ziekenhuis Eindhoven

ENGLISH VERSION

Improving the quality of cardiovascular care, sharing knowledge and working seamlessly with healthcare providers in the region, so that a patient always receives the right care in the right place. These are the main goals in a renewed agreement signed on Tuesday by the Catharina Heart and Vascular Centre and Medtronic, one of the world's largest companies in the field of medical technology. Last Tuesday, Piet Batenburg placed one of his last signatures of his twelve-year career as chairman of the Catharina Hospital.

Regional collaboration

Medtronic and Catharina Hospital are now spreading their wings and taking flight. An important part of the renewed agreement is the collaboration within the region. Per therapy, both parties determine how they can best collaborate with hospitals that are referring patients for treatment to the Catharina Hospital. This allows patients to go through the preparation and follow-up stages around an operation as close to home as possible, and they will only be referred to Catharina if it is really necessary. Overtreatment can be prevented. Another important consequence of this is that by working (together) efficiently, the scarce capacity of hospital staff is not exceeded. "The ambition for the coming years is that patients will benefit even more from this. Both our own patients and the patients who are referred to us," says Piet Batenburg.

A lot of experience

Together, both parties have already gained a great deal of experience in organizing optimal cardiac patient care that is smart and efficient. Results of this collaboration include smart care processes in and around the Heart Lounge, the central area where patients are looked after in a relaxed environment, before and after their same day discharge treatments - such as balloon angioplasty and cardiac arrhythmia treatments.

In this way, the treatments of patients with similar conditions and care needs are planned together on one specific day, where possible. This ensures better quality, fewer complications and a faster patient flow. Patients spend less time in hospital and cardiologists can treat more patients one after the other, which positively influences access time to care. Many of these care pathways jointly developed by Medtronic and the hospital, were subsequently rolled out to other hospitals. The 5000 patients who are treated every year in the Heart Lounge in the Catharina Hospital are very pleased with the new way of working. They rate the department with an average of 9.

Sharing knowledge

In the renewed agreement between the Catharina Hospital and Medtronic, knowledge sharing is a central thread. Catharina Hospital is a Centre of Excellence in the field of cardiovascular disease patient care in the Netherlands. Medtronic develops and improves therapies and medical technology. Both parties have agreed to join forces in a very focused way in those areas where their levels of expertise touch. In this way, they can jointly contribute to science and bring cardiovascular patient care to the next level on a large scale.