Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni

Sayın Sağlık Mesleği Mensubu,

Medtronic (Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Biostar Biomedikal Mühendislik Anonim Şirketi, CCI İstanbul Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti. ve IHS Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin hepsi birlikte “Medtronic” olarak adlandırılmaktadır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.


Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

“Kişisel veri” ile tarafınıza ilişkin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi, adres bilgileriniz, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız hastane, göreviniz/iş rolünüz, iş uzmanlığınız ve katıldığınız bilimsel ve eğitsel faaliyetlere ilişkin bilgiler dâhil her türlü kişisel verileriniz ve üye olduğunuz dernek ve buradaki görevlerinize ilişkin her türlü özel nitelikli kişisel verileriniz ifade edilmektedir.


Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kanun m. 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle ve
 • Gerektiğinde iletişim kurabilmek amacıyla kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından kullanılan veri tabanlarına kaydedilmesi ve bu veri tabanlarında işlenmesi,
 • Medtronic tarafından düzenlenecek ve/veya Medtronic tarafından sponsor olunacak bilimsel ve eğitsel faaliyetler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ve bu etkinlere davet edilmeniz,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin izinlerin tarafınızdan ayrıca alınması koşuluyla, Medtronic ürün ve hizmetlerine ilişkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, yeni teknoloji ve cihazlar hakkında sizleri bilgilendirebilmek vb. amaçlarla tarafınıza ticari elektronik iletiler gönderebilmek;
 • Anketin yapılmasındaki meşru menfaatlerimize veya gerekli hallerde yürürlükteki yasalara uygun olarak bu tür iletişimleri almak için önceden verdiğiniz onayınıza dayanarak, müşteri memnuniyeti düzeylerini belirlemek, potansiyel iyileştirme alanlarını tespit etmek veya pazar araştırmaları yürütmek gibi amaçlarla zaman zaman tarafınıza anketler göndermek;
 • Talep etmeniz halinde saha çalışanları aracılığıyla tarafınıza cihaz demo ve tanıtımları gerçekleştirilmesi,
 • Şirkete ait kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Ürün ya da hizmet ile ilgili sorunlarınızı takip etmek ve çözmek,
 • Programlar, hizmetler ve içerik araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmek üzere analitik amaçlar için,
 • Size ilgi duyduğunuz içerikler sunmak ve sizinle iletişimimizi iyileştirmek adına e-posta açılma ve tıklanma gibi istatistikleri takip eden pixellerin ve benzeri teknolojilerin e-postalarımızda kullanılması amaçlarıyla;
Kanun m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle ve
 • Tıbbi cihazlarla ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetlere katılımınız ve bu kapsamda tarafınızdan alınacak konuşmacılık veya danışmanlık hizmetleri ile ilgili Medtronic şirket içi onay prosedürlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tarafınızdan alınacak konuşmacılık ve/veya danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla sözleşme akdedilmesi ve bu kapsamdaki gerekli ödemelerin (honoraryum ödemeleri) tarafınıza yapılması,
 • Katılacağınız bilimsel ve eğitsel faaliyetlerle ilgili takip ve organizasyonların yapılabilmesi ve bunlar hakkında tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla;
Kanun m. 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle ve
 • Bilimsel ve eğitsel faaliyetlere katılımınıza ilişkin T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“TİTCK”) başvuru ve bildirimlerin yapılması dahil her türlü yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanması;
 • Yürürlükteki mevzuat ve yetkili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla

kişisel verileriniz açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin Medtronic’i etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Medtronic’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun m. 5/2 (ç) kapsamında ve Medtronic’in haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun m. 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenebilecektir.

Dernek üyelikleriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olması halinde, Kanun m. 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması halinde, kişisel verileriniz (özel nitelikli verileriniz dahil)

 • Sağlık Bakanlığı, TİTCK ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan;
  • Medtronic şirketler topluluğunda yer alan diğer şirketler,
  • Bilgi teknolojileri ve bulut bilişim hizmeti tedarikçilerimiz, avukat, mali müşavir ve seyahat acenteleri dâhil hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve üçüncü kişi iş ortaklarımız,
  • Düzenlenen bir bilimsel etkinlik/toplantı söz konusu olması halinde etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlar ve
  • Ticari elektronik ileti izni vermeniz durumunda İYS (İleti Yönetim Sistemi) sistemi ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ile, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması söz konusu olmaktadır.


Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, çevrimiçi iletişim formları üzerinden yaptığınız kayıtlar, internet sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında verdiğiniz bilgiler, katıldığınız anketler aracılığıyla ve/veya şirketimiz çalışanları tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Medtronic olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:


İnkılap Mah. Esnaf Cad. B Blok Akkom Ofis Park Laodik Plaza No:2 İç Kapı No:8 Ümraniye/ İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 636 10 00  
Faks: +90 216 636 10 08
E-mail: kvkk@medtronic.com