Inleiding

Medtronic (waarnaar hierna wordt verwezen als 'we') biedt trainings-, opleidings- en eventmanagementdiensten aan aan professionele zorgverleners door middel van verschillende leermodaliteiten, waarbij het veilige en doeltreffende gebruik van producten en diensten van Medtronic of producten en diensten die specifiek zijn voor een ziekte of protocol (waarnaar hierna wordt verwezen als 'Diensten') centraal staan. Medtronic heeft een online Leermanagementsysteem, een Global Event Management-programma en een Customer Relationship Management (CRM)-systeem ingevoerd om de Diensten (waarnaar hierna wordt verwezen als 'Platform') aan professionele zorgverleners (waarnaar hierna wordt verwezen als 'u') te kunnen aanbieden.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om de Diensten te kunnen aanbieden. We begrijpen dat u op de hoogte bent van en belang hecht aan uw belangen inzake de bescherming van uw privacy, en dat nemen we dan ook serieus. In deze Privacyverklaring staan de praktijken van Medtronic inzake de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens beschreven en ook uw privacyrechten staan erin vermeld. We willen u vragen om deze Privacyverklaring grondig te lezen.

Definities

Met 'persoonsgegevens' bedoelen we informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd/identificeerbaar natuurlijk persoon. Anders gezegd, alle informatie die ertoe kan leiden dat anderen weten wie u bent (rechtstreeks of onrechtstreeks), wordt beschouwd als 'persoonsgegevens'.

Met 'speciale categorieën van persoonsgegevens' bedoelen we alle persoonsgegevens die elementen bekendmaken zoals huidskleur of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens die ten doel hebben een natuurlijk persoon eenduidig te identificeren, gezondheidsgevens of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

Met 'verwerking' bedoelen we alle handelingen die worden verricht met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bewerken of veranderen, verwijderen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, aanpassen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Met 'toestemming' bedoelen we uw vrijwillig gegeven, specifieke, geïnformeerde en eenduidige (niet onderhevig aan misinterpretatie of meer dan één interpretatie) uiting van uw wensen, waardoor u, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve handeling, aangeeft dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met 'geaggregeerde gegevens' bedoelen we dat gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd om trends en patronen bij een grote populatie/groep waar te nemen. Door gebruik te maken van een grote populatie/groep en er statistieken uit af te leiden, beperken we de kans dat unieke individuen worden geïdentificeerd, tot een minimum.

Gegevenscategorieën

Om onze Diensten te kunnen aanbieden, verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contact- en accountgegevens - wanneer u zich inschrijft voor onze Diensten, verzamelen we: uw voornaam, achternaam,
  e-mailadres, postadres, beroep, therapiegroep, primaire medische specialiteit, naam van het ziekenhuis/de kliniek, stad, land van uitoefening van uw beroep, toegangsrechten, gebruikersnaam en wachtwoord. Indien vereist door de nationale wetgeving, zal het nummer van de arts, verpleegsters en verwante professionals worden verzameld.
 • Trainings- en opleidingsgegevens - wanneer u zich inschrijft voor een leertraject via het Platform, zult u telkens wanneer u aan een event deelneemt, gegevens genereren die aan uw persoonlijke account gelinkt zijn. Voor dit doeleinde verwerken we gegevens over het bijwonen van cursussen, voortgang binnen het leerprogramma, beoordelings-/observatieresultaten op het niveau van één vraag, cursus-evaluatie, voltooiing van de cursussen, certificering, trainingsvrijstellingen, resultaten van kennistests en feedbackbeoordelingen. Dergelijke gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke account.
 • Om u een persoonlijke training aan te bieden of een event van Medtronic te organiseren/mogelijk te maken, verwerken we de volgende bijkomende persoonsgegevens die nodig zijn voor het regelen van reizen en events: nationaal ID-/paspoortnummer, voedings- en reisvoorkeuren, logistieke en reisgegevens, onkosten.

Verwerkingsdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze Diensten te kunnen aanbieden, op basis van uw vrije keuze om u in te schrijven voor / deel te nemen aan onze Diensten. Een dergelijke inschrijving geldt als onze overeenkomst met u of met de organisatie in wiens naam u zich inschrijft/deelneemt (waarnaar hierna wordt verwezen als 'Overeenkomst') en deze geldt als onze juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien we, als onderdeel van de Diensten, speciale categorieën van persoonsgegevens moeten verwerken, zullen we dit enkel doen na uw uitdrukkelijke toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Om u onze Diensten te kunnen verlenen, zullen we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Voor de levering van de Diensten: het aanmaken en onderhouden van uw account; grafieken, tabellen en rapporten aanmaken die uw voortgang binnen de leertrajecten van Medtronic kunnen verduidelijken; ervoor zorgen dat Medtronic u bijkomende trainings- en opleidingsinformatie of andere informatie kan geven ter ondersteuning van uw trainings- en opleidingservaring;
 • Om ondersteuning bij events/conferenties mogelijk te maken: om u meldingen te sturen met informatie over de conferentie (inschrijving, tijdstip, plaats) en follow-up (enquêtes over het event/de conferentie, bedankbriefjes);
 • Voor het boeken van reizen en het reserveren: in uw naam en het bevestigen van boekingen die in uw naam werden gedaan indien u naar een persoonlijke training en/of een event van Medtronic moet reizen.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor zorgvuldig overwogen en specifieke bedrijfsdoeleinden die in onze rechtmatige belangen zijn en waarvan we geloven dat ze ook u en uw patiënten ten goede komen, doen we dit, op basis van onze beoordeling dat onze rechtmatige belangen uw vrijheid en gegevensbeschermingsrechten niet schenden. We beschouwen de volgende doeleinden in ons rechtmatig belang:

 • Om beter te begrijpen hoe doeltreffend onze Diensten zijn;
 • Om te bepalen waar onze Diensten nog verbeterd kunnen worden;
 • Om het gebruik van onze trainings- en opleidingsdiensten beter te begrijpen en om de digitale leerervaring te optimaliseren zullen we individuele en op accounts gebaseerde leertrajecten en voortgang volgen en beheren, en dergelijke gegevens binnen het Platform analyseren;
 • Om de deelname aan en de doeltreffendheid van events beter te begrijpen;
 • Om prestatiegegevens en enquêteresultaten te meten, om de doeltreffendheid van trainingen te verbeteren;
 • Om persoonsgegevens te bundelen tot een niveau waarop u niet langer identificeerbaar bent. Dergelijke informatie wordt gebruikt om statistieken aan te maken en te communiceren over het algemene gebruik van ons Platform met betrekking tot:
  • Het verwerven van meer inzicht in het gebruik van onze producten en trainings- en opleidingsdiensten;
  • Het meten van de uitgaven van onze trainings- en opleidingsactiviteiten en persoonlijke events per regio/divisie om een beter zicht te hebben op de bedrijfsbehoeften en om onze strategie verder te ontwikkelen;
  • Het aanbieden van trainingen over categorieën zoals medische specialiteit, land van uitoefening;
 • Om een betere inzicht te krijgen in de middelen en kosten die gepaard gaan met onze dienstverlening;
 • Om goedkeuringen van en inbreuken op de naleving van wet- en regelgeving te volgen en beheren;
 • In het geval van een rechtsvordering voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden in het kader van onze rechtmatige belangen. Indien u dat wenst te doen, kunt u een e-mail sturen naar rs.privacyeurope@medtronic.com.

Bent u verplicht om toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens?

U verschaft uw persoonsgegevens aan Medtronic op basis van de Overeenkomst die werd afgesloten tussen Medtronic en uzelf voor de levering van de Diensten. Indien u ervoor kiest om uw minimaal vereiste persoonsgegevens niet te verschaffen voor inschrijving op het Platform, zullen wij u onze Diensten niet kunnen aanbieden, aangezien we dan niet kunnen beoordelen of u een professioneel zorgverlener bent die toegang mag krijgen tot de trainings- en opleidingsmaterialen van Medtronic.

Indien we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden die staan beschreven in deze Privacyverklaring, zullen we dit uitsluitend doen met uw toestemming. U heeft overigens geen enkele wettelijke of contractuele verplichting om uw toestemming te verlenen voor deze bijkomende doeleinden.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door Medtronic, op zijn server in de Verenigde Staten en op externe servers in het
Verenigd Koninkrijk. Uw persoonsgegevens zullen langer dan de duur van uw zakelijke relatie met Medtronic worden bewaard, zodat wij kunnen beantwoorden aan de wettelijke vereisten om aan te kunnen tonen dat Medtronic zijn verplichting nakomt om trainingen aan zorgprofessionals te verstrekken voor een veilig en doeltreffend gebruik van onze producten.

Voor meer informatie over waar en hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard, en voor meer informatie over uw recht op verwijdering en overdraagbaarheid, kunt u een e-mail sturen naar rs.privacyeurope@medtronic.com.

Grensoverschrijdende gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt door Medtronic en zijn gelieerde ondernemingen, alsook door zijn externe gegevensverwerkers binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, zorgen we ervoor dat deze grensoverschrijdende gegevensverwerking doeltreffend en rechtmatig wordt beschermd. We maken gebruik van standaard gegevensverwerkingsbepalingen (EU-modelclausules) als goedgekeurd rechtsinstrument om aan de vereisten van wet- en regelgevingen inzake gegevensbescherming te voldoen. U kunt een exemplaar van onze standaard gegevensverwerkingsbepalingen aanvragen door een
e-mail te sturen naar rs.privacyeurope@medtronic.com.

Delen van gegevens

U moet begrijpen dat het Platform en individuele onderdelen van het Platform door externe leveranciers worden verschaft. Het Leermanagementsysteem dat u gebruikt om te kunnen inloggen om trainingen en opleidingen te volgen, wordt aangeboden door middel van het Cornerstone on Demand IT-platform. De dienst Virtuele Klaslokalen die het mogelijk maakt om deel te kunnen nemen aan live interactieve educatieve sessies, wordt aangeboden door middel van het Adobe Connect IT-platform. In het geval dat uw specifieke leertraject een persoonlijke training omvat of indien u wenst deel te nemen aan een event van Medtronic, dan worden uw inschrijving en deelname, reisboekingsdienst en andere reserveringsdiensten geleverd via het Cvent-eventmanagementsysteem. We hebben bindende overeenkomsten met gegevensverwerkingsclausules afgesloten met deze dienstverleners om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgevingen inzake gegevensbescherming.

Dergelijke externe dienstverleners mogen uw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van onze instructies. Alle externe dienstverleners en eventuele onderaannemers die zijn betrokken bij de levering van de Diensten, zijn wettelijk verplicht om aan alle vereisten van de van toepassing zijnde wet- en regelgevingen inzake gegevensbescherming te voldoen en om de beleidsregels en normen inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van Medtronic na te leven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Medtronic verbindt zich ertoe om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen die ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot uw overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Deze technische en organisatorische maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het voortdurend bijwerken en testen van onze beveiligingstechnologie. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie moeten weten om u de Diensten te kunnen aanbieden. We trainen onze werknemers bovendien over het belang van vertrouwelijkheid en het beschermen van de privacy en beveiliging van uw gegevens. We verbinden ons ertoe passende disciplinaire maatregelen te treffen om naleving van de verantwoordelijkheden van onze werknemers inzake de privacybescherming te handhaven.

Uw rechten

Als klant van onze Diensten waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht:

 • Om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die we in ons bezit hebben;
 • Om te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, te wissen of de verwerking ervan te beperken;
 • Om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid (vraag ons om u uw persoonsgegevens te verschaffen in een gestructureerd, gangbaar, voor machines leesbaar formaat);
 • Om te worden vergeten - In het kader van de leermanagementdiensten kunt u ons verzoeken om uw account te verwijderen.
 • Om, indien we persoonsgegevens verzamelen op basis van uw toestemming, uw toestemming te allen tijde in te trekken en de gegevensverwerkingsactiviteiten van Medtronic stop te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat u deze heeft ingetrokken. Houd er tevens rekening mee dat we geaggregeerde gegevens (statistieken, trends) zullen blijven gebruiken, zelfs nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, aangezien er geen technische middelen beschikbaar zijn om uit te sluiten gegevenselementen te isoleren of te identificeren.
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te sturen naar: rs.privacyeurope@medtronic.com.

Controller
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
1131 Tolochenaz
Zwitserland

Vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422PJ Heerlen
Nederland

E-mailadres: rs.privacyeurope@medtronic.com

Deze Privacyverklaring werd gepubliceerd op 17 december 2019.
We erkennen dat de bescherming van persoonsgegevens een voortdurende verantwoordelijkheid is. Daarom zullen we deze Privacyverklaring bijwerken indien we nieuwe praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens toepassen of nieuwe beleidsregels inzake de privacybescherming invoeren. Medtronic zal u op de hoogte stellen van de eventuele wijzigingen aan deze Privacyverklaring.