ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА MEDTRONIC - СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ КАНАЛИ

   

Medtronic (наричани по-нататък за краткост „ние“) се ангажираме да поддържаме доверието Ви, като защитаваме личните Ви данни. Настоящата декларация за поверителност обяснява как обработваме личните Ви данни, които събираме при регистрацията Ви в социалните канали, като използваме нашата платформа за автоматизация на маркетинга и системите за управление на връзките с клиенти.

Ние се ангажираме да гарантираме, че сме запазили поверителността Ви, и че Вашите лични данни се обработват по прозрачен и законосъобразен начин. Всички предоставени от Вас лични данни ще се използват само в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно тази Декларация за поверителност.

Ние признаваме, че поверителността на данните е постоянна отговорност и поради това в случай на съществени промени в нашите практики или политики за поверителност, ще преразгледаме тази Декларация за поверителност. С имейл или друго електронно съобщение ще доведем до Вашето внимание всяка значителна актуализация на настоящата Декларация за поверителност, или като публикуваме съобщение на нашия уебсайт или подходящ социален канал. Тази Декларация за поверителност е преразгледана за последен път на 9 март 2021 г.

КАКВО представляват ЛИЧНИ ДАННИ?

„Лични данни“ (известни също като „Лична информация“ или „Информация, позволяваща лично идентифициране“) е всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо лице; с други думи: всяка информация, която може да доведе до узнаване на това кой сте (пряко или косвено). Примери за лични данни са Вашето име, адрес, телефонен номер и потребителско име или профил в социалните медии.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Когато обработваме личните Ви данни, ще гарантираме, че имаме подходящо правно основание, и ако е необходимо, първо ще получим Вашето съгласие. Повече информация за личните данни, които обработваме, и правното основание, на което разчитаме, е дадено по-нататък:

СЪГЛАСИЕ 

Вашето съгласие не е задължително и може да бъде оттеглено по всяко време по същия начин, както е дадено, или като се свържете с нас, както е описано подробно в раздела за Вашите права по-нататък. Можете също така по всяко време, безплатно и без да се налага да се обосновавате, да се откажете от всякакви кампании за директен маркетинг и да поискате да не получавате повече промоционални материали, като използвате опцията за отказ във всяко съобщение, което получавате. Ако някакви промени в това уведомление засягат условията, при които сте предоставили съгласието си, ние ще Ви уведомим и ще Ви предоставим възможност да оттеглите или подновите съгласието си.
Medtronic може да обработват личните Ви данни до степента, в която сте предоставили съгласие, в следните случаи:

 • Обработване
 • Маркетингови инициативи, базирани на регистрация в социалните канали (например в LinkedIn или Facebook): Medtronic ще Ви изпращат уместна за Вас информация за продукт (маркетинг).
 • Предназначение
 • Могат да се свържат с Вас с информация за продукти, услуги и решения на Medtronic. 
 • Категории лични данни (обработвани елементи от данни)
 • Име, данни за контакт (имейл, телефонен номер, адрес (само за държава) номер на мобилен телефон, позиция, компания
 • Логика, значение и последствия
 • С регистрацията си (като кликнете върху съответното поле или друго подобно), давате съгласието си Medtronic да използват съответните лични данни, за да Ви изпращат подходяща информация
 • Правно основание
 • Вашето съгласие
 • Кои права на субекта на данни могат да се прилагат?
 • Приложимите закони за защита на личните данни могат да предоставят следните права на физически лица: достъп, коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласие

СИГУРНОСТ

Ние се ангажираме да защитим сигурността и поверителността на личните данни. За да предотвратим случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неоторизиран достъп или разкриване на лични данни, използваме подходящи технически и организационни мерки за предпазване и защита на „личните данни“, които обработваме.
Ние ще информираме Вас и/или съответните надзорни органи без ненужно забавяне, ако неразрешено разкриване на лични данни изисква такова уведомление.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да разкрием Вашите лични данни, когато сметнем, че е необходимо или уместно за защита на здравето и безопасността на Вас или на друго лице, на нашите физически и онлайн дейности, както и на нашите, Вашите или на някой друг собственост, права и поверителност на филиалите.
Разкриваме личните Ви данни само на нашите филиали на Medtronic или на доставчици или вендори на трети страни за целите, посочени по-горе. В такива случаи доставчиците или вендорите на трети страни са длъжни да използват личните данни в съответствие със задължителните споразумения, които имаме с тях. Споразуменията включват клаузи за обработка на данни, за да се гарантира, че Вашите лични данни се обработват в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните.
Всички доставчици или вендори на трети страни, участващи в обработката на данни, са задължени да отговарят на изискванията на приложимите закони и разпоредби за защита на данните и да спазват политиките и стандартите за поверителност, защита на данните и сигурност на Medtronic.

 

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ СТРАНИ

Обработваща дейност Предназначение Категории лични данни (разкрити елементи от данни) Категория на получателя

Хостинг на лични данни в системата за управление на връзките с клиенти

Позволявате на Medtronic да управляват личните Ви данни по подходящ начин, както и изпълнението на други цели за обработка на данни, посочени в тази декларация за поверителност.

Име, местоположение, професия, данни за контакт (напр. работен имейл, адрес, телефон и/или номер на факс, номер на мобилен телефон)

Доставчик на система за управление на връзките с клиентите. напр. Salesforce

Автоматизация на маркетинга

Давате възможност за ефективно предаване на маркетингови комуникации от Medtronic.

Имейл адрес, плюс допълнителни идентификатори, ако е необходимо за конкретни цели

Доставчик на маркетингова автоматизация. напр. Eloqua

Моля, обърнете внимание, че в съответствие с приложимото законодателство, ние можем да разкрием Вашите лични данни, ако смятаме, че се изисква, за да спазим закон, наредба, съдебна заповед, правна или държавна заявка. В малко вероятния случай, в който целият или част от нашия бизнес бъде придобит от трета страна, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на новия корпоративен собственик, доколкото е уместно за въпросния бизнес и при наличие на подходящи предпазни мерки. Може да се наложи да прехвърлим личните Ви данни на регулаторните органи, за да спазим нашите законови задължения.

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНи данни  

Когато прехвърляме Вашите лични данни на други филиали на Medtronic или на трета страна в друга държава, ще гарантираме, че са налице подходящи предпазни мерки в съответствие с приложимото законодателство.

Когато прехвърляме лични данни в международен план, ще осигурим ниво на защита на личните данни, което е адекватно съгласно приложимите закони и разпоредби. За прехвърлянето на Вашите лични данни ще гарантираме, че са налице одобрени правни механизми. За повече информация и или за искане на копие, моля свържете се с нас на rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

СЪХРАНЕНИЕ 

Няма да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за целта, за която сме се идентифицирали.
Критериите, които използваме за определяне на периодите ни на съхраняване, включват: продължителността на връзката Ви с Medtronic, периодът, през който трябва да можем да докажем спазването на законовите изисквания, и периодът от време, за който трябва да защитим правната си позиция (напр. в случай на съдебен спор или разследване).
За повече информация относно това колко дълго се съхраняват Вашите лични данни, моля, изпратете заявката си на данните за контакт по-долу.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПРАВА И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С MEDTRONIC 

Вашите права

Моля, вижте описанието на обработката на лични данни по-горе, където са изброени приложимите права на субекта на данни.
В съответствие с приложимото законодателство може да имате право на:

 • Достъп: Можете да поискате достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас.
 • Коригиране, изтриване, ограничаване: Можете да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, изтрити или използването им да бъде ограничено.
 • Възражение: въз основа на Вашата конкретна ситуация можете да възразите срещу използването на личните Ви данни на основание на законен интерес.
 • Преносимост на данните: Ако ви предоставяме автоматизирана услуга (въз основа на договор или Вашето съгласие), можете също да поискате копие на Вашите лични данни в структуриран, често използван и технически четлив формат.
 • Оттегляне на съгласието: Когато личните данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Забележка: Това не засяга законосъобразността на използването на Вашите лични данни преди да сте оттеглили съгласието си. Също така обобщените данни, които вече сме спазили, няма да бъдат засегнати, дори след като оттеглите съгласието си, тъй като няма налични технически средства за изолиране или идентифициране на елементи от данни, които да бъдат изключени.

За да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на rs.privacyeurope@medtronic.com или по пощата на:

Medtronic International Trading Sàrl,
На вниманието на: Служител по защита на лични данни
Case postale,
Route du Molliau 31,
CH-1131 Толошна
Швейцария

Моля, обърнете внимание, че в съответствие с приложимото законодателство, може да Ви помолим да предоставите някакво доказателство за самоличност, преди да можем да обработим Вашето искане.

Ако не сте доволни от обработката на Вашето искане, може също да пожелаете да упражните правото си да подадете жалба до надзорен орган.