Přehrát video - Banner pro pacienty – stimulace míchy

Stimulace míchy
Překonejte chronickou bolest

Kontaktujte nás

    

Informace o léčbě

Zákrok při chronické bolesti zad anebo nohou

Při léčbě chronické bolesti zad anebo nohou může být stimulace míchy účinnou alternativou nebo doplňkovou terapií k jiným terapiím, které samy o sobě při léčbě bolesti selhaly. Implantabilní stimulátor míchy vydává slabé elektrické signály prostřednictvím elektrody implantované do epidurální oblasti. Signály bolesti jsou zablokovány dřív, než se dostanou do mozku. Pacient může místo bolesti vnímat úlevu od bolesti.

Potenciální přínosy

Publikované studie ukázaly, že při pečlivé volbě pacientů s chronickou bolestí může stimulace míchy nabídnout tyto přínosy:

 • Dlouhodobá úleva od bolesti1,2,3
 • Zlepšení kvality života1,2
 • Lepší účinnost než u opakované operace z důvodu přetrvávající kořenové bolesti po operaci lumbosakrální oblasti páteře4
 • Úspěšné snížení invalidity z důvodu bolesti2
 • Cenově příznivější než konvenční léková terapie a opakovaná operace5,3,6
 • Několik studií rovněž poskytlo klinické důkazy uvádějící, že u některých pacientů léčených stimulací míchy je možno snížit spotřebu perorálních opiátů.7–9 

Výhody, které přináší společnost Medtronic

Neustálá snaha společnosti Medtronic vyhovět požadavkům na bezpečnost, testování a podávání informací vedly k vývoji některých neurostimulačních přístrojů, široce využívaných ve zdravotnictví.

 • Stimulace v reálném čase na základě snímání znamená jistotu, že je léčba okamžitá, přesná a skutečně přizpůsobená každému jednotlivému pacientovi.*
 • Celotělové vyšetření MRI s intenzitou 1,5T a 3T pro vás znamená jistotu, že je pacientům podle potřeby umožněno vyšetření MRI.
 • Baterie s nejdelší životností s 95% kapacitou po 15 letech znamená, že si můžete být jistí jejím spolehlivým výkonem.10
 • Nejmenší, plně implantovaný přístroj pro snímání stimulace míchy znamená, že můžete důvěřovat konstrukci navržené pro maximální komfort pacienta.11


Bezkonkurenční dostupnost celotělového vyšetření magnetickou rezonancí

 • Technologie SureScan™ MRI dovoluje snímkování kterékoli části těla pacienta magnetickou rezonancí (MR) a tím umožňuje diagnostickou péči.
 • Díky tomu mají pacienti stejnou možnost vyšetření MRI jako pacienti bez implantátu — teď i v budoucnu.
 • Stíněné elektrody a patentované zabezpečení přístroje umožňují pacientům bezpečné vyšetření snímkováním magnetickou rezonancí.
 • Na dostupnosti záleží – podle předpokladu 98 % pacientů potřebuje během 10 let s implantátem alespoň 1 snímkování magnetickou rezonancí.3

Složky systému pro stimulaci míchy

Systém pro stimulaci míchy se skládá ze dvou implantovaných složek:

 • Neurostimulátor — Dobíjecí nebo nedobíjecí implantovaný zdroj energie, který generuje elektrické impulzy podle naprogramovaných neurostimulačních parametrů a funkcí
 • Elektroda Souprava tenkých drátů v ochranném plášti, které mají kontakt poblíž zakončení (v případě perkutánní elektrody) nebo na destičce (v případě chirurgické elektrody). Kontakty přenášejí elektrické impulzy do místa stimulace
 • Programátor pro lékaře — Používá se k programování implantovaného neurostimulátoru
 • Programátor pro pacienta — Dává pacientům možnost ovládat úlevu od bolesti v rámci parametrů, předem nastavených lékařem, a optimalizovat tak výsledky léčby
 • Bezdrátový externí neurostimulátor — Napodobuje léčbu poskytovanou implantovaným neurostimulátorem
Bude doplněn

Výběr pacientů

Kandidáti léčby stimulací míchy

Obecným cílem výběru pacientů pro stimulaci míchy je zvolit ty pacienty, u nichž lze nejpravděpodobněji očekávat úspěšnost léčby se současným snížením pravděpodobnosti výskytu rizik, komplikací a nežádoucích příhod. Výběru vhodných kandidátů pro stimulaci míchy pomůže pečlivé posouzení multidisciplinárním týmem a pohovor s jednotlivými pacienty zaměřený na jejich očekávání a cíle.

Stimulace míchy je pomůckou pří léčbě chronické nezvladatelné bolesti trupu anebo končetin, včetně unilaterální nebo bilaterální bolesti, která doprovází následující stavy:

 • Syndrom neúspěšné operace zad (FBS) nebo dolní části zad
 • Syndrom kořenové bolesti nebo radikulopatie v důsledku bolesti spojené s FBS nebo výhřezem ploténky
 • Bolest po laminektomii
 • Několik operací zad
 • Neúspěšná operace ploténky
 • Bolest spojená s degenerativním onemocněním plotének (DDD)/vyhřezlou ploténkou, která přetrvává i po konzervativních a chirurgických zákrocích
 • Periferní kauzalgie
 • Epidurální fibróza
 • Arachnoitida nebo lumbální adhezivní arachnoitida
 • Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), reflexní sympatická dystrofie (RSD) nebo kauzalgie

Bezpečnost a účinnost této léčby nebyla stanovena u těhotenství, nenarozeného plodu nebo porodu.

Pokud pacient(ka) nereaguje dobře na neurostimulaci, může být vhodným kandidátem pro cílené podávání léků.


Výběr pacientů pro stimulaci míchy

Z léčby pomocí stimulace míchy mohou mít prospěch určití pacienti, kteří splňují následující kritéria:

 • Chronická, neléčitelná bolest trupu anebo končetin
 • Pacienti, kteří nemají kontraindikovanou léčbu nebo operaci
 • Pacient dokáže řádně pracovat se systémem
 • Pacient chápe rizika spojená s léčbou
 • Vyhovující výsledky zkušební stimulace
 • Pacientka není těhotná
 • Provedení a dokončení psychologického hodnocení
 • Věk minimálně 18 let
 • Pacienti jsou vhodní kandidáti na operaci
 • Jejich symptomy jsou fyziologického původu


Screeningové testování

Screeningové testování dává pacientům možnost posoudit svou reakci na stimulaci míchy ještě před implantací přístroje. Pacienti, kteří při screeningovém testování zaznamenají přiměřenou odezvu, mohou být vhodnými kandidáty implantace neurostimulačního systému.

Screeningové hodnocení:

 • Nabízí možnost zjistit odezvu pacienta před implantací přístroje
 • Může trvat až 10 dnů

Společnost Medtronic nabízí standardizované pokyny pro zkušební stimulaci míchy, které zahrnují terapii DTM™ SCS – patentovanou léčbu od společnosti Medtronic.

Terapie DTM™ SCS

Terapie DTM™ SCS, založená na diferenční cílené multiplexované™ (DTM) stimulaci míchy (SCS), je energií modifikovaná diferenční cílená multiplexovaná terapie, která nabízí významnou úlevu od bolesti, spokojenost pacienta a zlepšení kvality života.12 Umožní vám přizpůsobit péči pacientům, kteří hledají dlouhou životnost bez nabíjení nebo méně časté nabíjení.


Inspirováno vědou

Možnosti terapie DTM™ SCS jsou inspirovány desítkami let základního vědeckého výzkumu a pochopení principů v rámci preklinického zkoušení. V jedné preklinické studii odvozené modely programování DTM™ (DTMP) regulovaly neurologicko-zánětlivé procesy lépe než nízkofrekvenční SCS.‡,13


Klinické výsledky ukazují významnou úlevu od bolesti

Cíle studie

Studie terapie DTM™ SCS je prospektivní, multicentrická studie s jednou větví s naplánovaným hodnocením dlouhodobé účinnosti a použití energie při léčbě pomocí DTM™ SCS.1

Primární cíl: Vyhodnotit účinnost terapie DTM™ SCS ve snížení intenzity celkové bolesti po 3 měsících sledování.

Sekundární cíle se sledováním do 12 měsíců:

 • Popsat změny v intenzitě bolesti u celkové bolesti, bolesti zad a bolesti nohy
 • Popsat parametry programování spojené s použitím energie
 • Popsat změny funkční invalidity, měřené podle dotazníku Oswestry (Oswestry disability index; ODI)
 • Popsat spokojenost subjektu
 • Popsat údaje týkající se bezpečnosti terapie

 

Výsledky za 12 měsíců

 

Významná
úleva od bolesti

o 4,6

cm níže na VAS celkové bolesti
od počátku do 12 měsíců12

Celkový průměr na VAS

Poznámka: *Subjekty byly vyloučeny z analýzy po 6 měsících kvůli změnám programování v terapii DTM™ SCS (N=1) a kvůli odchodu ze studie (N=1). **Subjekty byly vyloučeny z analýzy po 12 měsících kvůli změnám programování v terapii DTM™ SCS (N=2) a kvůli odchodu ze studie (N=1)​


 

Celková bolest


 


Významná zlepšení
kvality života

76 %

pacientů zaznamenalo zlepšení stupně invalidity
po 12 měsících sledování12

Průměrná skóre ODI

Graf kvality života


 

Spokojenost s léčbou

86 %

pacientů bylo
s léčbou spokojeno12

Dlouhodobá životnost

5½–7½

let bez nabíjení
podle odhadu z aktuálních
dat 12měsíčního programování14

Ušetří čas

5 minut

předpokládaného každodenního rychlého dobití
nebo méně časté dobíjení
(1 hodina co 12 dnů)14

SCS při léčbě diabetické neuropatie

Pomáhá pacientům zvládat vysilující bolest v chodidlech a nohou

U pacientů s chronickou bolestí, zapříčiněnou diabetickou periferní neuropatií (DPN), kterým dostatečnou úlevu od bolesti nezajišťuje perorální léčba, injekce ani jiné způsoby léčby bolesti a hledají jiná řešení, je stimulace míchy (SCS) novým přístupem.


Možné přínosy terapie stimulací míchy

 • Pacienti s diabetickou periferní neuropatií, léčení stimulací míchy, zaznamenají 17krát pravděpodobněji významnou úlevu od bolesti v porovnání s konvenční léčbou.15–17
 • 86 % pacientů zaznamenalo úspěch v léčbě poté, co podstoupili léčbu stimulací míchy po dobu jednoho roku‡,18
 • Prokázaná dlouhodobá léčba při zvládání chronické bolesti u většiny pacientů, kteří zaznamenali významnou úlevu od bolesti během pěti let léčby pomocí stimulace míchy.18


17x

pravděpodobnější
zkušenost s významnou
úlevou od bolesti
15–1786 %

pacientů zaznamenalo úspěch v léčbě poté, co podstoupili léčbu stimulací míchy po dobu 1 roku‡,185 let

významné
úlevy od bolesti18

Pochopení rizik

K rizikům patří infekce, posunutí elektrody, bolest v místě implantace a ztráta účinnosti léčby. Ne všichni reagují na stimulaci míchy stejně, proto se zkušenosti u vašich pacientů mohou lišit. Riziko infekce a závažnost komplikací mohou být vyšší u pacientů s diabetem.

Zvažte provedení předoperačního posouzení rizik, které vám pomůže zjistit, zda je zdravotní stav pacienta dostatečně vhodný k operaci.

Sledujte pacientovy hladiny glukózy.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

Under specific conditions. Refer to product labeling for full list of conditions. Patients with non-Medtronic leads and an EMBSNV20 adaptor extension are not eligible for an MRI.

Note: Data obtained from animal studies should not be extrapolated to clinical/human results.

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008;63(4):762-770;discussion 770.  

2

Harke H, Gretenkort P, Ladleif HU, Rahman S. Spinal cord stimulation in sympathetically maintained complex regional pain syndrome type I with severe disability. A prospective clinical study. Eur J Pain. 2005:9(4);363-373.  

3

Kemler MA, de Vet HC, Barendse GA, van den Wildenberg FA, van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for chronic complex regional pain syndrome Type I: five-year final follow-up of patients in a randomized controlled trial. J Neurosurg. 2008;108(2):292-298. 

4

North RB, Kidd DH, Farrokhi F, Piantadosi SA. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2005;56(1):98-107.  

5

North RB, Kidd D, Shipley J, Taylor RS. Spinal cord stimulation versus reoperation for failed back surgery syndrome: a cost effectiveness and cost utility analysis based on a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2007;61(2):361-369.  

6

Taylor RJ, Taylor, RS. spinal cord stimulation for failed back surgery syndrome: a decision-analytic model and cost-effective analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2005;21(3):351-358.  

7

Gee L, Smith HC, Ghulam-Jelani Z, et al. Spinal Cord Stimulation for the Treatment of Chronic Pain Reduces Opioid Use and Results in Superior Clinical Outcomes When Used Without Opioids. Neurosurgery. 2018. A nonrandomized prospective cohort study of SCS patients between September 2012 and August 2015 (N=86 [n=53 on opioids]). 

8

Sharan AD, Riley J, Falowski S, et al. Association of Opioid Usage with Spinal Cord Stimulation Outcomes. Pain Med. December 2017. A non-randomized analysis of Truven Health Marketscan databases from January 2010 to December 2014 based on the first occurrence of an SCS implant (N= 5,476) 

9

Pollard EM, Lamer TJ, Moeschler SM, et al. The effect of spinal cord stimulation on pain medication reduction in intractable spine and limb pain: a systematic review of randomized controlled trials and metaanalysis. Journal of Pain Research. 2019:12 1311–1324. A research review summarising SCS studies with respect to opioid use and a further metaanalysis of comparative SCS RCTs of 1 year or greater duration (N=489). 

10

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

11

Instructions For Use

12

Provenzano, Peacock, Fishman, et al. A prospective multi-center study of a reduced-energy DTM™ stimulation derivative: Long-term outcomes in therapy naïve patients. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

13

Cedeno D, Vallejo R, Platt D, et al. Differential target multiplexed SCS using reduced energy parameters in an animal model of neuropathic pain. Poster presented at: American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) annual meeting. July 22&nash;25, 2021. 

14

Provenzano, Amirdelfan, Grewal, et al. Modeling energy demands of a reduced-energy derivative of DTM™ stimulation on rechargeable and recharge-free SCS systems. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

15

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022.  

16

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031. 

17

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684. 

18

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983. 

Podrobné informace týkající se návodu k použití, implantace, indikací, kontraindikací, varování, upozornění a možných nežádoucích příhod naleznete v příručce k přístroji. [Jestliže používáte přístroj MRI SureScan™, přečtěte si před provedením vyšetření magnetickou rezonancí technickou příručku k funkci MRI SureScan™].

Další informace vám v případě potřeby poskytne místní zástupce společnosti Medtronic.