DIABETER VOOR TWEE JAAR WERELDWIJD VOORBEELD VOOR WAARDEGEDREVEN ZORG DIABETER GLOBAL EXAMPLE FOR VALUE-DRIVEN CARE FOR TWO YEARS

Contactpersonen:

Marianne Sparrevohn
Public Relations
+45-519-908-33

Ryan Weispfenning
Investor Relations
+1-763-505-4626

logo van Diabeter

English version available below

DUBLIN – 25 maart 2021 – Medtronic plc (NYSE:MDT), de wereldwijde marktleider in medische technologie, kondigt vandaag aan dat het World Economic Forum het Nederlandse Diabetescentrum Diabeter heeft uitgeroepen tot een van de wereldwijde voorbeelden voor innovatieve waardegedreven zorg. Het World Economic Forum kent deze titel toe aan Diabeter als zijnde ‘een geavanceerd en impactvol initiatief dat leidend is in het versnellen van op waarde gebaseerde gezondheidszorg wereldwijd.’

Focus op uitkomst voor de patiënt

Voor Diabeter is de titel een erkenning voor het concept dat de oprichters in de afgelopen jaren in samenwerking met Medtronic volledig hebben gebouwd op de zes pijlers van waardegedreven zorg, ofwel Value Based Healthcare (VBHC). Een beter uitkomst voor de patiënt is hierbij het doel. Bij diabetes is dat doel een leven zonder de beruchte complicaties dus met een hoge levenskwaliteit. Doordat Diabeter de zorg volgens de VBHC-principes levert, en zich volledig richt op de uitkomst voor de patiënten, leidt dat tot minder leed en lagere kosten. Daaraan liggen data en analyses ten grondslag die altijd inzichtelijk zijn voor alle behandelaren, en ook voor de patiënten.

Een toekomst zonder complicaties voor patiënten

Henk-Jan Aanstoot, medeoprichter van Diabeter en kinderarts, is blij met de benoeming van het World Economic Forum, en ziet in zijn dagelijkse praktijk dat de waardegedreven aanpak van Diabeter voor patienten een toekomst zonder complicaties haalbaar en betaalbaar maakt. “We maken gebruik van data en de modernste behandeltechnieken. Daardoor kunnen we niet alleen makkelijk contact houden met onze patiënten en vroegtijdig trends zien. Hiermee kunnen we ook complicaties voorkomen en passen we, waar mogelijk, e-Health toe,” aldus Aantoot. “En dat is hard nodig. Te veel mensen met diabetes krijgen nog complicaties.”

Inspiratie voor andere vormen van zorg in de wereld

“Deze manier van zorgverlening leidt in de eerste plaats voor de beste resultaten voor de patiënt, en heeft nu ook geleid tot deze erkenning van het World Economic Forum”, zegt Maarten Akkerman, senior Director Medical Affairs & VBHC North West Europe bij Medtronic en lid van de raad van bestuur van Diabeter. “Nu Diabeter twee jaar lang internationaal voorbeeld is voor innovatieve zorg, kunnen we ook andere vormen van zorgverlening in de wereld tot inspiratie zijn.” In Nederland wordt de waardegedreven aanpak van Diabeter inmiddels ook door zorgverzekeraars gewaardeerd en in contractering beloond. Met Zilveren Kruis is een tienjarig contract, en ook met CZ en andere zorgverzekeraars zijn overeenkomsten.

Omslag naar waardegedreven zorgsystemen

Het World Economic Forum, dat zich toelegt op het verbeteren van de toestand van de wereld, is de Internationale Organisatie voor Publiek-Private Samenwerking. Het Forum betrekt de belangrijkste politieke, zakelijke en andere leiders van de samenleving om de mondiale, regionale en industriële agenda's vorm te geven. De Global Coalition for Value in Healthcare, ondergebracht bij het World Economic Forum, is een publiek-private samenwerking dat als doel heeft de op waarde gebaseerde transformatie van gezondheidszorgsystemen te versnellen. De Global Innovation Hub for Value in Healthcare dient als samenwerkingsplatform om de verschuiving naar op waarde gebaseerde gezondheidszorgsystemen over de hele wereld te versnellen.

De Global Coalition for Value in Healthcare van het World Economic Forum heeft vier Global Innovation Hubs for Value in Healthcare geselecteerd in Nederland, Portugal, Wales en Denemarken.

Contacts:

Marianne Sparrevohn
Public Relations
+45-519-908-33

Ryan Weispfenning
Investor Relations
+1-763-505-4626

logo van Diabeter

ENGLISH VERSION

DUBLIN – March 25, 2021 – Medtronic plc (NYSE:MDT), the global leader in medical technology, today announced that the World Economic Forum (WEF) has named the Dutch Diabetes Centre Diabeter as one of the Global Examples for innovative value-driven care. The WEF awarded this title to Diabeter as being one of 'the most advanced and impactful initiatives, demonstrating leadership in accelerating value-based healthcare globally'.

Focus on Outcome for the Patient

For Diabeter, the title is a recognition of the concept that the founders, in collaboration with Medtronic, have built in recent years on the six pillars of value-driven care, or Value Based Healthcare (VBHC). A better outcome for the patient is the goal. In the case of diabetes, that goal is a life without the notorious complications and therefore with a high quality of life. Because Diabeter provides care according to the VBHC principles, and focuses entirely on the outcome for the patients, this leads to less suffering and lower costs. This is based on data and analyses that are always transparent to all care providers, as well as to the patients.

A Future Without Complications for Patients

Henk-Jan Aanstoot, co-founder of Diabeter and pediatrician, is pleased with the WEF's appointment, and sees in his daily practice that Diabeter's value-driven approach makes a future without complications feasible and affordable for patients.

"We use data in combination with state-of-the-art technology. This not only allows us to easily keep in touch with our patients and identify trends early on. It also allows us to prevent complications and, where possible, to apply eHealth,” said Mr. Aanstoot. “And that is absolutely necessary. Too many people with diabetes still suffer from complications."

Inspiration for Other Forms of Care Around the World

"This way of providing care, leads to the best results for the patient first and foremost, and has now also led to this recognition by the WEF,” said Maarten Akkerman, senior director, Medical Affairs & VBHC North West Europe at Medtronic and board member of Diabeter. “Now that Diabeter has been selected as an international example of innovative care for the next two years, we can also inspire other care providers the world."

In the Netherlands, the value-driven approach of Diabeter is now also acknowledged by health insurers and rewarded with long term open volume contracts. A ten-year contract has been signed with healthcare insurer Zilveren Kruis, and agreements have also been reached with CZ and other insurers.

Accelerating the Transition to Value-Driven Care Systems

The World Economic Forum is the international not-for-profit organisation for private-public cooperation. Among other things, they organize the well-known Davos meeting every year, where some 2,500 international politicians, captains of industry, economists and also people from the world of culture discuss solutions for the world.

The Global Innovation Hub stems from the WEF Global Coalition for Value in Healthcare and was established as a place where successful and mature value-driven healthcare is a model for new initiatives to help improve healthcare in many parts of the world, make it accessible to all and keep it there. The World Economic's Global Coalition for Value in Healthcare has selected four value-based healthcare innovation hubs in the Netherlands, Portugal, Wales and Denmark.

The community these hubs form will serve as a collaborative platform to accelerate the shift to value-based healthcare systems around the world.