PRIVACYVERKLARING VAN MEDTRONIC -
GEGEVENSVERZAMELING VIA SOCIALEMEDIAKANALEN

   

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn/haar persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Medtronic (hierna ‘we’ genoemd) doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en uw vertrouwen te behouden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens die we over u verzameld hebben door uw aanmelding via onze socialemediakanalen, verwerken via ons marketingautomatiseringsplatform en onze systemen voor klantenrelatiebeheer.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat uw persoonsgegevens op transparante en wettelijk toegestane wijze worden behandeld. Alle persoonsgegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt zoals aangegeven in deze privacyverklaring. We raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen.

We zijn ons ervan bewust dat we blijvend verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens. Daarom zullen we deze privacyverklaring herzien in geval van grote veranderingen in onze privacyprocedures of ons privacybeleid. Belangrijke herzieningen van deze privacyverklaring worden aan u gecommuniceerd via e-mail of andere elektronische kennisgeving(en), door middel van een aankondiging op onze website of via een ander socialemediakanaal. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 11 maart 2021.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

‘Persoonsgegevens’ (ook wel ‘persoonlijke gegevens’ genoemd) zijn (alle) gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Met andere woorden: alle informatie op basis waarvan (direct of indirect) kan worden achterhaald wie u bent of die naar u te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer en gebruikersnaam of profiel op sociale media.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, moeten we hiervoor een grondslag (goede reden) hebben. Indien nodig vragen we u eerst om toestemming. Hieronder vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die we verwerken en de grondslag op basis waarvan deze verwerking plaatsvindt.

Toestemming

Uw toestemming is optioneel. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken op dezelfde manier als u deze gegeven heeft, of door contact met ons op te nemen zoals uitgelegd in het gedeelte 'Uw rechten' hieronder. U kunt zich ook op elk moment, kosteloos en zonder opgave van redenen, afmelden voor direct-marketingcampagnes en aangeven niet langer promotiematerialen te willen ontvangen. Hiervoor gebruikt u de optie voor afmelden die te vinden is in elk bericht dat u van ons ontvangt. Indien enige wijzigingen in deze aankondiging gevolgen hebben voor de voorwaarden waaronder u uw toestemming heeft gegeven, stellen we u daarvan op de hoogte. We geven u dan de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of opnieuw te geven.
Medtronic mag uw persoonsgegevens verwerken op de manieren waarvoor u toestemming heeft gegeven, in de volgende situaties:

 • Gegevensverwerkingsactiviteit
  Marketing-initiatieven op basis van aanmelding via socialemediakanalen (bijv. via LinkedIn of Facebook): Medtronic stuurt u productgerelateerde informatie die mogelijk interessant is voor u (marketing).
 • Doel
  Contact met u opnemen met informatie over producten, diensten en oplossingen van Medtronic.
 • Categorieën persoonsgegevens (verwerkte gegevenselementen)
  Naam, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, adres, mobiel telefoonnummer, functie, bedrijf)
 • Logica, belang en gevolgen
  Wanneer u zich aanmeldt (door het desbetreffende vakje aan te vinken of een vergelijkbare handeling), geeft u Medtronic toestemming om de benodigde persoonsgegevens te gebruiken om u informatie te sturen die voor u interessant kan zijn.
 • Grondslag
  Uw toestemming
 • Welke rechten van de betrokkene zijn van toepassing?
  Op basis van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming kunnen personen de volgende rechten hebben: inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar maken tegen de gegevensverwerking, duidelijke informatie en intrekken van toestemming.

Beveiliging

We stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen. Om onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking van de persoonsgegevens te voorkomen, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken, te beschermen en beveiligen.
We stellen u en/of de desbetreffende toezichthoudende instantie onmiddellijk op de hoogte in geval van een onbevoegde openbaarmaking van persoonsgegevens, indien een dergelijke kennisgeving vereist is.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we denken dat dit nodig of passend is voor de bescherming van uw gezondheid en veiligheid of die van iemand anders, voor de bescherming van onze fysieke en online activiteiten, ons eigendom, de rechten en de privacy van onze gelieerde ondernemingen, of voor de bescherming van u of anderen.
We maken uw persoonsgegevens alleen bekend aan aan Medtronic gelieerde bedrijven of externe leveranciers of partijen voor de bovenstaande doeleinden. In dergelijke gevallen hebben de externe leveranciers of partijen de verplichting om de persoonsgegevens te gebruiken zoals vastgelegd in de bindende overeenkomsten die we met hen hebben. Deze overeenkomsten bevatten clausules over de verwerking van gegevens om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming.
Alle externe leveranciers of partijen die betrokken zijn bij gegevensverwerking, hebben de verplichting om te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming, en om te voldoen aan het beleid en de normen van Medtronic op het gebied van privacy, gegevensbescherming en beveiliging.

Categorieën externe partijen

Gegevensverwerkingsactiviteit Doel Categorieën persoonsgegevens
(openbaar gemaakte gegevenselementen)
Categorie ontvanger

Hosting van persoonsgegevens in systeem voor klantenrelatiebeheer

Medtronic toestaan om uw persoonsgegevens op passende wijze te beheren en het behalen van andere doelstellingen van gegevensverwerking beschreven in deze privacyverklaring mogelijk te maken.

Naam, locatie, beroep, contactgegevens
(bijv. e-mailadres van uw werk, adres, telefoon- en/of faxnummer, mobiel telefoonnummer)

Leverancier systeem voor klantenrelatiebeheer,
bijv. Salesforce

Marketingautomatisering

Effectieve verzending van marketingberichten door Medtronic mogelijk maken.

E-mailadres plus andere identificerende informatie, indien nodig voor specifieke doeleinden
 

Leverancier voor marketingautomatisering,
bijv. Eloqua

Houd er rekening mee dat we op basis van de toepasselijke wetgeving uw persoonsgegevens openbaar kunnen maken indien we denken dat dit nodig is om te voldoen aan enige wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel, een juridisch verzoek of een overheidsverzoek. In het geval dat (een deel van) onze onderneming wordt overgenomen door een externe partij, kan uw informatie worden overgedragen naar de nieuwe eigenaar, voor zover deze informatie relevant is voor de desbetreffende onderneming en deze valt onder de passende voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens over te dragen aan regelgevende instanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen aan andere aan Medtronic gelieerde ondernemingen of aan een externe partij in een ander land, zorgen we ervoor dat er passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij een internationale overdracht van persoonsgegevens zorgen we voor een beschermingsniveau van persoonsgegevens dat voldoende is op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. We zorgen ervoor dat er goedgekeurde wettelijke mechanismen worden ingesteld voor de overdracht van uw persoonsgegevens.  Voor meer informatie of om een kopie aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

Bewaartijd

We slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de doelstelling die we hebben geïdentificeerd.
Gebruikte criteria om te bepalen hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, zijn onder andere: de duur van uw relatie met Medtronic, de periode waarin we moeten kunnen aantonen dat we aan de wettelijke vereisten voldoen, en de periode waarin we onze rechtspositie moeten beschermen (bijv. in geval van een rechtszaak of onderzoek).
Voor meer informatie over hoe lang uw persoonsgegevens worden opgeslagen, kunt u uw verzoek sturen naar de onderstaande contactgegevens.

Uw rechten en contact opnemen met Medtronic 

Uw rechten

U vindt de beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens hierboven, waar de toepasselijke rechten van de betrokkene worden genoemd.

Op basis van de toepasselijke wetgeving kunt u recht hebben op:

 • Inzage: vraag inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben.
 • Rectificatie, wissen, gebruiksbeperking: vraag om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om een beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar: op basis van uw specifieke situatie kunt u bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van een rechtmatig belang.
 • Overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van gegevens: indien we u een geautomatiseerde dienst bieden (op basis van een overeenkomst of uw toestemming), kunt u ook een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Toestemming intrekken: indien er persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Let op: Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonsgegevens in de periode voordat u uw toestemming introk. Ook heeft dit geen gevolgen voor reeds samengevoegde gegevens, zelfs nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, omdat er geen technische mogelijkheid bestaat om gegevenselementen te isoleren, of te identificeren om deze uit te sluiten van verwerking.

Contact opnemen

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via rs.globalprivacyoffice@medtronic.com, of een verzoek per post naar het volgende adres te sturen:

Medtronic B.V.
T.a.v.: Medtronic Data Protection Officer
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nederland

Houd er rekening mee dat we u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen vragen om een identificatiebewijs voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

Indien u niet tevreden bent met onze afhandeling van uw verzoek, kunt u ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.