Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej Medtronic Poland Sp. z o.o.

Wstęp

Celem niniejszej informacji jest wypełnienie ciążących na Medtronic Poland Sp. z o.o. ("Medtronic Poland") obowiązków wynikających z art. 27c ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Niniejszy dokument przeznaczony jest do publikacji na stronie internetowej Medtronic Poland a informacje o miejscu publikacji zostaną przekazane urzędowi skarbowemu.

Niniejsza informacja dotyczy roku podatkowego Medtronic Poland rozpoczynajacego sie 1 maja 2022 r. i trwajacego do 30 kwietnia 2023 r.

Należyte wykonanie obowiązków podatkowych

Medtronic Poland jest spółką zależną Medtronic Holding B.V. z siedzibą w Holandii i częścią Grupy Medtronic, która zajmuje się na całym świecie badaniami, rozwojem, produkcją, zakupami, zarządzaniem i sprzedażą technologii, usług i rozwiązań medycznych.

Medtronic zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z przepisami prawa w każdej jurysdykcji, w której prowadzi działalność, w tym przepisami podatkowymi oraz wymaganiami administracji podatkowej. W oparciu o swoją misję, Medtronic stara się być zawsze odpowiedzialnym społecznie i przejrzystym podatnikiem.

Jednym z głównych celów w obszarze podatkowym jest pełne przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów podatkowych oraz przygotowanie i złożenie wymaganej dokumentacji we właściwych organach w odpowiednim terminie.

W przypadku Medtronic Poland cel ten osiągany jest przy zaangażowaniu lokalnego zespołu finansowego przy wsparciu ekspertów z wyspecjalizowanych zespołów podatkowych Grupy Medtronic, m.in. w obszarze podatku dochodowego, cen transferowych oraz VAT. Sprawozdawczość podatkowa prowadzona jest przy wsparciu renomowanych firm doradczych.

Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Udziałowiec Medtronic Poland wystąpił do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wydanie opinii w sprawie Medtronic Poland jako płatnika o  stosowaniu zwolnienia z poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend. W listopadzie 2021 r. wydano opinię, że Medtronic Poland jest uprawniony do stosowania zwolnienia.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2023 r. Spółka Medtronic Poland wywiązała się ze swoich obowiązków podatkowych. Zgodnie z przepisami o raportowaniu schematów podatkowych nie zidentyfikowano sytuacji wymagającej zgłoszenia schematu podatkowego. 

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki

Spółka Medtronic Poland realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi. Najważniejsze transakcje zawierane przez Spółkę, tj. takie, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, obejmowały zakup towarów handlowych oraz świadczenie usług wspólnych.

Informacja o planowanych lub podjętych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

W roku finansowym  zakończonym 30 kwietnia 2023 r. nie planowano, ani nie podjęto żadnych działań restrukturyzacyjnych.

Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

  • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

Spółka Medtronic Poland nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych ani wiążących informacji akcyzowych.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

Spółka Medtronic Poland nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.