Warunki Korzystania

Prosimy o uważne przeczytanie nieniejszych Warunków Korzystania
Niniejsze Warunki Korzystania opisują zasady, które obowiązują osoby odwiedzające tę stronę internetową firmy Medtronic. Posiadaczem tej strony jest firma Medtronic, która również ją obsługuje. Medtronic jest nazwą, której używamy w odniesieniu do naszej całej działalności, włączając w to Medtronic, Inc. i wszystkie firmy, które on kontroluje, takie jak oddziały i filie. Kiedy używamy słowa "my" lub "nasz", mamy na myśli firmę Medtronic. Medtronic zarządza również innymi stronami internetowymi. Niniejsze Warunki Korzystania nie odnoszą się do naszych innych stron internetowych. Powinien Pan/i zapoznać się z warunkami korzystania zamieszczonymi na stronach internetowych firmy Medtronic, podczas ich odwiedzania.

Niniejsze Warunki Korzystania zostały ostatnio zaktualizowane w momencie uruchomienia strony. Możemy zmienić niniejsze warunki Korzystania w dowolnej chwili. Prosimy zapoznawać się z Warunkami Korzystania za każdym razem, kiedy odwiedza się tę stronę. Korzystanie z tej strony oznacza, że Pan/i akceptuje najnowszą wersję Warunków Korzystania.

O informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie Internetowej

Niniejsza strona internetowa została założona i jest obsługiwana przez firmę Medtronic Poland. Umieszczone na niej informacje służą tylko do ogólnej informacji odwiedzających ją osób. Informacje przeczytane na tej stronie nie mogą zastąpić kontaktów z osobami pracującymi w służbie zdrowia. Medtronic nie prowadzi praktyki medycznej ani nie oferuje usług lub porad medycznych i informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie powinny być traktowane jako porada medyczna. Powinien Pan/i zawsze zwracać się do osób pracujących w służbie zdrowia w celu uzyskania rozpoznania lub określenia leczenia.

Informacje dotyczące zdrowia szybko się zmieniają. Dlatego najlepszym sposobem postępowania jest uzyskanie potwierdzenia informacji od osoby pracującej w służbie zdrowia.

Niniejsza strona zawiera informacje dotyczące produktów i terapii posiadających autoryzację na terenie Polski i jest przeznaczona dla osób mieszkających w Polsce. Jeżeli Pan/i mieszka poza Hiszpanią, informacje wyświetlane na tej stronie mogą dotyczyć produktów lub terapii, które nie są dostępne lub nie są dopuszczone do stosowania w danym kraju.

Nasze prawa autorskie i znaki towarowe
Materiały zamieszczone na tej stronie są naszą własnością lub udzielono nam na nie licencji. Materiały te są chronione w Stanach Zjednoczonych i innymi prawami autorskimi. Istnieje szereg ważnych zasad dotyczących kopiowania tych materiałów. Może Pan/i przesyłać pocztą elektroniczną, pobierać udostępnione pliki lub drukować kopie materiałów zamieszczonych na tej stronie ale tylko dla swoich osobistych, a nie komercyjnych celów. Kiedy przesyła się pocztą elektroniczną, pobiera lub drukuje kopie materiałów z tej strony, trzeba załączyć wszelkie prawa autorskie i inne uwagi dotyczące danego materiału, łącznie z uwagą o prawach autorskich zamieszczoną na dole strony.

Posiadamy również prawa do nazw używanych dla naszych produktów i usług prezentowanych na tej stronie i te nazwy są chronione przez prawa do znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Symbol® umieszczony za nazwą na naszej stronie wskazuje, że dany znak towarowy został zarejestrowany w USA. Symbol™ za nazwą na naszej stronie wskazuje, że jest to niezarejestrowany znak towarowy. wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Mogą istnieć specjalne zasady dotyczące korzystania z materiałów udostępnionych w poszczególnych częściach tej strony internetowej. Te szczególne zasady będą podane obok materiałów. Jeżeli Pan/i wykorzystuje materiały lub znaki towarowe zamieszczone na tej stronie w sposób, który nie jest wyraˇnie dozwolony w tych Warunkach Korzystania, narusza Pan/i umowę zawartą z nami i może to stanowić naruszenie praw autorskich, znaku towarowego lub innych praw. W takim przypadku automatycznie odwołujemy zgodę na korzystanie z tej strony internetowej. Tytuł do własności materiałów pozostaje w rękach naszych lub autorów materiałów zamieszczonych na tej stronie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie są bezpośrednio wyrażone.

Linki do tej strony internetowej i używanie znaków firmy Medtronic
Zostało Panu/i przyznane w ten sposób niewyłączne, ograniczone i odwoływalne pozwolenie na link do tej strony internetowej. Medtronic rezerwuje sobie prawo do ogólnego cofnięcia tego pozwolenia lub Pana/i praw do używania określonych linków w dowolnym czasie. Jeżeli Medtronic odwoła to pozwolenie, zgadza się Pan/i na natychmiastowe usunięcie i wyłączenie wszystkich swoich linków do tej strony internetowej.

Zgadza się Pan/i nie przedstawiać linku do tej strony w taki sposób, aby był on związany z reklamami lub wydawał się poparciem jakiejkolwiek organizacji, produktu lub usług. Zgadza się Pan/i, aby link nie pojawił się na stronie internetowej, którą rozsądna osoba może uznać za obsceniczną, zniesławiającą, nękającą, rażąco obraźliwą lub mającą złe zamiary. W żadnym przypadku nie wolno przenosić widoku tej strony ani jej zawartości lub częściowych kopii na serwer. Pan/i zgadza się nie wyświetlać ani nie używać logo firmy Medtronic ani jej znaku towarowego w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Linki do innych stron internetowych
Ta strona może zawierać linki do stron internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Medtronic. Udostępniamy te linki dla Państwa wygody, ale nie przeglądamy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy materiałów zamieszczonych na innych stronach internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za te strony ani za Państwa przedsięwzięcia biznesowe prowadzone z nimi. Wykorzystywanie tych stron podlega warunkom korzystania określonym dla tych stron, włączając w to politykę prywatności dla tych stron.

Te strony mogą zawierać informacje na temat używania produktów firmy Medtronic lub terapii, które nie zostały zatwierdzone w kraju, w którym Pan/Pani mieszka. Nie kontrolujemy ani nie podpisujemy tego rodzaju informacji
 

Komentarze zwrotne od Państwa, komentarze i pomysły
Ponieważ jesteśmy zadowoleni z otrzymywania informacji zwrotnych, komentarzy i pomysłów od osób odwiedzających tę stronę, chcemy, aby Pan/i rozumiał, że wszelkie informacje, które zostaną przesłane poprzez tę stronę, będą uznawane jako nie-osobiste, nie-poufne i nie stanowiące własności (inne niż informacje osobiste, ponieważ taki warunek jest określony w naszym stwierdzeniu prywatności). Jeżeli Pan/i przesyła jakiekolwiek pomysły, informacje, koncepcje, know-how lub techniki albo materiały do nas poprzez tę stronę, w ten sposób Pan/i przyznaje firmie Medtronic nieograniczony, wolny od tantiem, nie podlegające cofnięciu zezwolenie na użycie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i dystrybuowanie ich za pośrednictwem jakiegokolwiek medium i zgadza się, że Medtronic ma dowolność w używaniu ich w jakichkolwiek celach.

Żadnych gwarancji. Cała zawartość tej strony jest udostępniania w postaci "takiej jaka jest", "Jaka jest dostępna". Medtronic niniejszym odrzuca wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyrażone, jak i implikowane, ustawowe lub inne. Medtronic nie zobowiązuje się ani nie gwarantuje, że użycie tej strony będzie nieprzerwane ani wolne od błędów. Jest Pan/Pani odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności i niezbędnych do zapewnienia, aby jakakolwiek zawartość, którą można uzyskać z tej strony, była wolna od wirusów i jakiegokolwiek potencjalnie destrukcyjnego kodu komputerowego.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Pan/i zgadza się, że Medtronic, ani żadna osoba ani firma związana z Medtronic nie będzie odpowiedzialna za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia tej strony lub niemożliwości użycia tej strony lub materiałów na tej stronie. Ochrona ta obejmuje reklamacje oparte na gwarancji, kontrakcie, umowie, ścisłej odpowiedzialności, na jakiejkolwiek innej prawnej podstawie. Ta ochrona obejmuje firmę Medtronic, jej przedstawicieli, członków rady nadzorczej, pracowników, agentów i dostawców wymienionych na tej stronie. Ochrona ta obejmuje wszelkie straty obejmujące bez ograniczeń, bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, przypadkowe, będące dalszą konsekwencją, przykładowe i karne szkody, obrażanie osób/nieuzasadnioną śmierć, utratę zysków lub uszkodzenia wynikające z utraty danych lub przerwanie działalności biznesowej.

Pozostałe zasady dotyczące strony internetowej

Dodatkowo oprócz zasad określonych w niniejszych Zasadach Korzystania i Stwierdzenia Prywatności, może Pan/i podlegać dodatkowym warunkom, które mogą obowiązywać w przypadku dostępu do określonych usług lub materiałów w określonych miejscach na tej stronie internetowej, takich jak te, do których prowadzi połączenie (link) zamieszczone na te stronie. Prosimy o przeczytanie naszego Stwierdzenia Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy informacje uzyskiwane za pośrednictwem tej strony.

Jeżeli Pan/i naruszy niniejsze Warunki Wykorzystywania lub Stwierdzenie Prywatności w sposób powodujący wyrządzenie szkody innym osobom, zgadza się Pan/i uznać brak jakiejkolwiek odpowiedzialności firmy Medtronic za tę szkodę.

Korzystając z tej strony zgadza się Pan/i, że jedynym właściwym sądem i miejscem dla jakiegokolwiek sporu z firmą Medtronic lub podmiotem w jakikolwiek sposób związanym z korzystaniem z tej strony, są sądy w Polsce. Pana/i zgadza się na poddanie się osobistej jurysdykcji w tych sądach w związku z jakimkolwiek sporem, w który zaangażowany jest Medtronic lub jego filie, pracownicy, przedstawiciele, członkowie rady nadzorczej, agencji lub dostawcy. Niniejsze Warunki Korzystania są rządzone przez wewnętrzne podstawowe prawa Polski, bez względu na ich sprzeczność z innymi zasadami prawa.

Pytania, komentarze i uwagi

Medtronic może dostarczyć do Pana/i za pośrednictwem poczty elektronicznej ogólną informację o tej stronie, lub poprzez pisemną komunikację dostarczoną pocztą na adres zapisany w rejestrach firmy Medtronic. Może Pan/i dostarczyć informację do firmy Medtronic korzystając z funkcji Skontaktuj się z firmą Medtronic lub pod:

Medtronic Poland 
Polna 11 
00-633 Warszawa 
Poland