คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ เราบรรยายถึงวิธีการที่ Medtronic ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การสงวนรักษาและความเคารพต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า รวมถึงผู้ป่วยของเรา ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอันต่อเนื่องของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้เสมอ

 • ด้วยการรักษาข้อมูลความลับและด้วยความเป็นธรรม

 • ด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามคำประกาศของเรา 

 • ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ และหลักการที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ


Medtronic คือใคร?

Medtronic เป็นชื่อที่เราใช้เพื่ออ้างอิงถึงธุรกิจทั้งหมดของเรา รวมถึง Medtronic PLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และบริษัทใดๆ ก็ตามที่ Medtronic มีอำนาจควบคุม เช่น บริษัทย่อยของ Medtronic และบริษัทในเครือใดๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้คำว่า เรา และ ของเรา นั่นหมายถึง Medtronic

คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้เมื่อใด?

คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุตัวตนได้) และเมื่อเราเก็บข้อมูลจากบุคคลหนึ่งๆ (หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ) ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลอื่นได้ ดังนั้น เมื่อเราใช้คำว่า “ท่าน” “ข้าพเจ้า” และ “ตัวข้าพเจ้า” ในคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะหมายถึงตัวบุคคลซึ่งเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขา ไม่ว่าเราจะเก็บข้อมูลนั้นๆ โดยตรงจากตัวบุคคลนั้นๆ หรือโดยอ้อมจากบุคคลอื่น

คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่นำมาใช้เมื่อเราทำการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและที่ปรึกษาธุรกิจของเราในกรอบของความสัมพันธ์การว่าจ้างงานหรือการให้คำปรึกษาทางธุรกิจของพวกเขาที่มีต่อเรา 

 • ในกรณีที่เรามีการแสดงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบาย ข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ หรือการแจ้งอื่นๆ ที่ระบุว่านโยบายนี้ไม่ได้นำไปใช้ หรือไม่ได้มีการใช้นโยบายหรือการแจ้งที่ต่างกัน 

 • ซึ่งไม่เป็นการระบุตัวตนของท่านในฐานะตัวบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่เราจะกำหนดนิยามด้านล่างนี้) หรือ หลังจากที่ข้อมูลใดๆ ได้รับการทำให้ไม่อาจเปิดเผยตัวตนได้ เพื่อให้ไม่สามารถใช้งานเพื่อระบุตัวตนของท่านได้อีก

 • เฉพาะในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของบุคคลที่สามในกรณีที่การประมวลผลนั้นได้รับความคุ้มครองโดยข้อกำหนดที่แยกออกจากกัน

การประมวลผลข้อมูลคืออะไร?

การประมวลผลข้อมูลคือการดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การปรับใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเรียกดู การผสาน การปิดกั้น การลบ การถ่ายโอน การทำลาย การบันทึก การจัดการ การจัดเก็บ การเผยแพร่ หรือการทำให้รับรู้ได้ด้วยประการอื่นใด การให้คำปรึกษา และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งเราสามารถใช้งานเพื่อระบุตัวตนของท่านได้อย่างจำเพาะเจาะจง เช่น

 • ชื่อของท่าน

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • ที่อยู่อีเมล

 • วันเกิด

 • ที่อยู่

 • เลขประจำตัวประกันสังคม เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวประชาชนอื่นๆ

 • เลขที่บัญชี

 • เลขที่ใบอนุญาตขับขี่

 • และข้อมูลอื่นใดที่ระบุหรืออาจระบุตัวตนของท่านและเกี่ยวข้องกับตัวท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวได้รับการกำหนดนิยามไว้ด้านล่างนี้ ในคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อเราใช้วลีที่ว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เราจะหมายรวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว นอกเสียจากว่าเราจะระบุจำเพาะเป็นอื่น

Medtronic จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดและอย่างไร?

Medtronic อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในวิธีการอันหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

 • ในบางแห่งบนเว็บไซต์ของเรา ท่านมีโอกาสที่จะได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เรา เช่น ท่านอาจทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบสำรวจ หรือแบบฟอร์มอีเมล ท่านยังอาจเลือกที่จะอนุญาตให้เราสามารถปรับแต่งการเข้าชมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับท่านได้ ในกรณีดังกล่าว เราจะขอข้อมูลส่วนตัวบางประการของท่านเพื่อให้การเข้าชมเว็บไซต์ของเรามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแก่ท่าน เมื่อมีการผสานข้อมูลดังกล่าวนี้เข้ากับข้อมูลที่ไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวที่เราจัดเก็บจากคุกกี้ เราจะสามารถระบุได้ว่าท่านได้เคยเข้าชมเว็บไซต์ของเรามาก่อนหน้านี้แล้ว

 • เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเมื่อท่านทำการติดต่อกับเราเพื่อขอทราบเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการทั้งหลาย

 • เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านในระหว่างการดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อธุรกิจรายอื่นๆ ของเรา

Medtronic จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (นอกเหนือจากข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งจะอภิปรายแยกต่างหากต่อไปด้านล่างนี้)

 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอและข้อซักถามต่างๆ ของท่าน

 • เพื่อดำเนินการตามข้อสัญญาหรือการเจรจาต่อรองทำสัญญากับหรือเกี่ยวกับท่าน

 • เพื่อพัฒนาการบันทึก รวมถึงการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อติดต่อท่านผ่านทางไปรษณีย์ (หรือทางอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากท่าน) โดยมีข้อมูลที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราและของบุคคลอื่นๆ

 • เพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิเคราะห์และเพื่อการค้นคว้าวิจัย การพัฒนา และการยกระดับแผนงาน ผลิตภัณฑ์ การบำบัด การให้บริการ ตลอดจนเนื้อหาต่างๆ

 • เพื่อถอดถอนการระบุตัวตนของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เลขประจำตัวประกันสังคม ฯลฯ) เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้ไม่สามารถใช้งานเพื่อระบุตัวตนของท่านได้อีก ในกรณีนี้ ท่านอาจไม่ได้รับการระบุตัวตนให้เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อีกต่อไป เมื่อเราทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวและไม่อยู่ภายใต้บังคับของคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้

 • เพื่อปรับการเข้าชมเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับท่าน เช่น โดยการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ

 • เพื่อบังคับใช้คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินต่างๆ ของเราด้วยประการอื่น

 • เพื่อปกป้องประโยชน์สำคัญของท่าน หรือสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของผู้อื่น

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ คำสั่งศาล หรือภาระหน้าที่ทางกฎหมายอื่นๆ

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบอื่นๆ ของเรา นอกเสียจากว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ จะขัดต่อสิทธิหรืออิสรภาพทั้งหลายของท่านอย่างไม่เป็นธรรม

 • ในวิธีการอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวก็คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยถึงหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน (เช่น เลขอนุกรมเครื่องมือของท่าน หรือวันที่ทำการปลูกฝังเครื่องมือต่างๆ) เชื้อชาติของท่าน ศาสนาหรือความเชื่อเชิงปรัชญา ชีวิตเพศสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม

Medtronic จะทำการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวแตกต่างไปจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หรือไม่?

Medtronic จะทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังนี้

 • ในวิธีการต่างๆ ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งไว้แล้ว

 • เพื่อปกป้องประโยชน์สำคัญของท่าน ในกรณีต่างๆ ที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งได้หรือไม่อาจร้องขอได้อย่างสมควร  

 • เป็นไปตามและตามที่กฎหมายประจำชาติอนุญาต 

 • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และในกรณีดังกล่าว เราอยู่ภายใต้หน้าที่การรักษาข้อมูลความลับที่เทียบเท่ากับหน้าที่การรักษาข้อมูลความลับของผู้ประกอบอาชีพทางด้านสุขภาพ 

ยกตัวอย่างเช่น:

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับผู้ป่วยจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ติดต่อธุรกิจอื่นๆ ของเราเมื่อเราให้การบำบัดหรือความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของเราแก่ท่าน  

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับผู้ป่วยเมื่อเราได้รับคำถามและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา 

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาแห่งสหภาพยุโรป และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เป็นผู้กำหนด เพื่อการรับรองถึงการใช้งานที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา 

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทางคลินิก การศึกษา และแนวคิดริเริ่มทางการค้นคว้าวิจัยอื่นๆ 

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวโดยตรงจากท่านเมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นแก่เราด้วยความสมัครใจ 

Medtronic จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ติดต่อกับข้าพเจ้าโดยมีข้อความเชิงการตลาดต่างๆ หรือไม่?

เราอาจติดต่อกับท่านเป็นระยะ โดยการพบด้วยตัวเอง ผ่านทางอีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ และเนื้อหาที่ท่านสนใจ นอกเสียจากว่าท่านจะแจ้งเราว่าท่านไม่ต้องการที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดหรือการค้นคว้าวิจัยตลาดจากเรา ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนที่เราจะส่งการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดบางประเภทให้แก่ท่าน เราจะส่งการติดต่อสื่อสารประเภทดังกล่าวนั้นแก่ท่านก็ต่อเมื่อหลังจากที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านแล้วเท่านั้น

จะเป็นอย่างไรถ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะได้รับข้อความเชิงการตลาดต่างๆ จากทาง Medtronic อีกต่อไป?

หากท่านต้องการที่จะหยุดรับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดหรือการวิจัยตลาดจากเรา หรือท่านต้องการให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีการใดก็ตาม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ท้ายคำประกาศนี้เพื่อให้เราทราบว่าการติดต่อสื่อสารประเภทใดที่ท่านต้องการที่จะหยุดรับ นอกจากนี้ หากท่านได้รับ (หรือจะได้รับในอนาคต) อีเมลจากเรา อีเมลแต่ละฉบับที่เราส่งจะประกอบไปด้วยวิธีการอัตโนมัติง่ายๆ สำหรับท่านเพื่อทำการหยุดรับอีเมลต่างๆ จากทางเรา

Medtronic เคยแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามหรือไม่?

Medtronic จะไม่ทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน เว้นเสียแต่ตว่าจะกำหนดไว้เป็นอื่นในคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้

ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางประการกับบริษัทต่างๆ ที่เราว่าจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการหรือหน้าที่อื่นในนามของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คู่ค้าหรือผู้จัดหาต่างๆ ให้ทำการขนส่งผลิตภัณฑ์ของเรา ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะให้ข้อมูลกับคู่ค้าหรือผู้จัดหาเพื่อทำการประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน เช่น ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน ทั้งนี้ ในทุกกรณีที่เราทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบุคคลที่สาม เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามดังกล่าวทำการเก็บ เปิดเผย หรือใช้งานข้อมูลของท่านกับบุคคลอื่น ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการต่างๆ ที่เราร้องขอจากบุคคลที่สามดังกล่าว

เราจะไม่ทำการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่ร่วมกับองค์กรการขาย การควบกิจการ การเลิกบริษัท หรือการเข้าถือกิจการ

เราอาจถูกบังคับตามกฎหมายให้ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งศาล หมายศาล หมายค้น กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เราอาจต้องให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนและดำเนินคดีผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งทำการฝ่าฝืนกฎของเรา หรือมีส่วนในพฤติกรรมซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าชมรายอื่นๆ (หรือที่ผิดกฎหมาย)

เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามทั้งหลาย ในกรณีที่เรารู้สึกว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเพื่อ:

 • การบังคับใช้คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้

 • การปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา

 • การปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของบุคคลอื่น

 • การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น

Medtronic จะทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ข้าพเจ้าอยู่หรือไม่?

Medtronic อาจทำการถ่ายโอนข้อมูลออกจากประเทศที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ไปยังประเทศหรือเขตแดนใดๆ ในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป และไปยังประเทศอื่นใดที่ได้รับการยอมรับโดยสหภาพยุโรปว่ามีการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม เราจะทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังพื้นที่อื่นเฉพาะในกรณีที่:

 • การถ่ายโอนข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างท่านและ Medtronic หรือสำหรับมาตรการก่อนการเข้าทำสัญญาที่ดำเนินขึ้นตามการร้องขอของท่าน หรือ

 • ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว หรือ

 • ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมในประเทศอื่น โดยมีข้อสัญญาหรือการคุ้มครองอื่นๆ

Medtronic ได้มีข้อตกลงกับสำนักงานและบริษัทในเครือทั้งหมดของ Medtronic ที่รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการถ่ายโอนระหว่างบริษัทของ Medtronic นั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว) แก่บริษัทต่างๆ ของ Medtronic ในสหรัฐอเมริกา

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้?

หากเราตัดสินใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอันมีนัยสำคัญกับคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะทำการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ทั้งหลายในส่วนนี้ของคำประกาศ โดยท่านสามารถค้นหาสำเนาที่เป็นปัจจุบันที่สุดของคำประกาศนี้ได้บนเว็บไซต์สำหรับประเทศของท่าน หรือติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างไร?

เราใช้การป้องกันทางกายภาพ ทางการบริหารจัดการ และทางเทคนิคอันเหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้งานไปในทางที่ผิด และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพนักงานและผู้เข้าทำสัญญาทั้งหลายที่มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน ท่านควรระลึกว่าไม่มีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่จะมีความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดได้ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมลที่ส่งจากหรือถึงเราอาจไม่มีความปลอดภัย และดังนั้น ท่านควรให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในการตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลที่ใดถึงเราผ่านทางอีเมล

Medtronic จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้เป็นเวลานานเท่าใด?

เราจะไม่เก็บข้อมูลเป็นเวลานานเกินกว่ากำหนด ในหลายๆ กรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการเก็บไว้เป็นเวลาพอสมควรเพื่อให้สามารถรับรู้ข้อมูลนั้นได้ตามที่และเมื่อมีคำถามหรือข้อพิพาทต่างๆ เกิดขึ้น ระยะเวลาการเก็บรักษาจะถูกกำหนดโดยพิจารณาจากประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้และจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้น โดยยึดถือตามข้อกำหนดต่างๆ ที่บังคับใช้กับสถานการณ์และความจำเป็นในการทำลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือข้อมูลที่ล้าสมัยเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมโดยเร็วที่สุด

เราจะยังคงปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ ตราบเท่าที่เรายังคงเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้

มีหลักการความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ ของ Medtronic?

ลิงก์: เว็บไซต์ของเราอาจประกอบไปด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรอื่นๆ เราจัดทำลิงก์ต่างๆ เพื่อความสะดวกของท่าน แต่เราไม่ทำการทบทวน ควบคุม หรือตรวจสอบหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่น และคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่นำไปใช้บังคับกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามหรือสำหรับการจัดการทางธุรกิจของท่านกับบุคคลที่สามดังกล่าว

เว็บไซต์ต่างๆ ของเรายังอาจประกอบไปด้วยลิงก์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย Medtronic คำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้จะนำไปใช้บังคับเฉพาะกับเว็บไซต์ทั้งหลายสำหรับบริษัทต่างๆ ของ Medtronic ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เล็กน้อยในคำประกาศนี้ตามที่ประกาศไว้ได้ประเทศเฉพาะต่างๆ ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ท่านติดตามลิงก์จากเว็บไซต์แห่งนี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือแม้แต่ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย Medtronic เราขอแนะนำว่าท่านควรทบทวนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

คุกกี้: Medtronic อาจใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ต่างๆ ของ Medtronic ซึ่งคุกกี้คือแฟ้มข้อมูลตัวอักษรที่เราใส่ไว้ในแฟ้มข้อมูลบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชม คุกกี้เหล่านี้อาจจะได้รับการจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยใช้คุกกี้นั้นถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีอิสระในการปฏิเสธคุกกี้ของเราหากบราวเซอร์ของท่านยอมให้ทำการดังกล่าว แต่บางส่วนของเว็บไซต์ต่างๆ ของเราอาจทำงานได้อย่างไม่เป็นปกติสำหรับท่าน หากท่านเลือกที่จะทำเช่นนั้น ทั้งนี้ เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามทำการใส่คุกกี้ไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา

ติดต่อ Medtronic ได้อย่างไร

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บบันทึกต่างๆ ของเราเกี่ยวกับข้อมูลของท่านให้มีความถูกต้องแม่นยำ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่

ข้อมูลการติดต่อของเรา

Medtronic
สำนักงานใหญ่ฝ่ายบริหาร

20 ถนนโลเวอร์ แฮช
ดับลิน 2 ประเทศไอร์แลนด์

Medtronic
สำนักงานใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ

710 เมดโทรนิค ปาร์คเวย์
มินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
สำนักงานใหญ่เมดโทรนิค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
50 ถนนปาเซอร์ ปันจัง
#04-51 เมเปิลทรี บิซิเนส ซิตี้
ประเทศสิงคโปร์ 117384

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 27 ยูนิต 1-16
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10400

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2021