ข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศแจ้งทางกฎหมายที่สำคัญ: กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอธิบายถึงกฎระเบียบต่างๆ สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ Medtronic แห่งนี้ (www.medtronic.com/xp-en/index.html) การเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นการระบุว่าท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ เหล่านี้โดยสมบูรณ์ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้และให้ออกจากเว็บไซต์แห่งนี้ทันที ทั้งนี้ เว็บไซต์แห่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์และที่ Medtronic เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง Medtronic เป็นชื่อที่เราใช้เพื่ออ้างอิงถึงธุรกิจทั้งหมดของเรา รวมถึง Medtronic Inc. และบริษัทใดๆ ก็ตามที่ Medtronic มีอำนาจควบคุม เช่น บริษัทย่อยของ Medtronic และบริษัทในเครือใดๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้คำว่า เรา และ ของเรา เราจะหมายถึง Medtronic อนึ่ง Medtronic ยังดำเนินการเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย ข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ เหล่านี้จะนำไปใช้บังคับเฉพาะกับเว็บไซต์แห่งนี้และไม่นำไปใช้บังคับกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเรา ท่านควรทบทวนข้อกำหนดการใช้งานตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ Medtronic อื่นๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น 

ข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันล่าสุดในเดือนตุลาคม 2021 เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ กรุณาทบทวนข้อกำหนดการใช้งานทุกครั้งเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ โดยการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ นั่นหมายถึงท่านยอมรับรุ่นล่าสุดของข้อกำหนดการใช้งาน


เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้ 

ข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของท่านเพียงเท่านั้น ข้อมูลที่ท่านอ่านบนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่สามารถใช้แทนที่ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพของท่านได้ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อให้กระทบต่อความสัมพันธ์นั้นๆ ในทางใดก็ตาม Medtronic มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ หรือให้คำแนะนำใดๆ และข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ท่านควรปรึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพของท่านอย่างสม่ำเสมอในส่วนของการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จะเป็นการดีที่สุดที่ท่านจะทำการยืนยันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพของท่าน 

เว็บไซต์แห่งนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบำบัดต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา และมีวัตถุประสงค์ให้ได้รับการเข้าชมโดยพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หากท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ท่านอาจพบเห็นข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดที่ไม่อาจพบได้หรือไม่ได้รับอนุญาตในประเทศของท่าน


ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของเรา 

สื่อต่างๆ เว็บไซต์แห่งนี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตแก่เรา สื่อต่างๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและยังอาจได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศอื่นๆ มีกฎระเบียบสำคัญบางประการเกี่ยวกับการทำสำเนาสื่อต่างๆ เหล่านี้ ท่านอาจส่งอีเมล ดาวน์โหลด หรือพิมพ์สำเนาของสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัวเพียงเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ (นอกเหนือจากในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น เช่น การตกลงอย่างเป็นธรรมซึ่งได้รับการอนุญาตโดยกฎหมาย) เมื่อท่านส่งอีเมล ดาวน์โหลด หรือพิมพ์สำเนาของสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ เอกสารหรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ควรมีการแก้ไขหรือใช้งานแยกจากข้อความที่ปรากฏคู่กัน และท่านจะต้องใส่ลิขสิทธิ์ทั้งหมดรวมเข้าไว้ด้วย ตลอดจนการประกาศแจ้งอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงประกาศลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ท้ายหน้า 

เรายังเป็นเจ้าของชื่อต่างๆ ที่เราใช้สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราบนเว็บไซต์แห่งนี้ และชื่อต่างๆ เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เรายังอาจอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

เครื่องหมาย ® ที่ตามหลังชื่อใดๆ บนเว็บไซต์ของเราจะเป็นการระบุว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ 

อาจมีกฎระเบียบพิเศษบางประการสำหรับการใช้งานสื่อทั้งหลายที่กำหนดขึ้นในบางส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้ กฎระเบียบพิเศษต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการประกาศไว้คู่กันกับสื่อทั้งหลาย 

สำหรับวัตถุประสงค์ขอการประกาศทางกฎหมายนี้ การใช้งานส่วนข้อความที่ตัดตอนมาจากเว็บไซต์แห่งนี้ นอกเหนือจากที่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม หากท่านใช้งานสื่อหรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ไปในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านกำลังฝ่าฝืนข้อตกลงของท่านที่มีกับเรา และอาจเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ด้วย ในกรณีดังกล่าวนั้น เราจะทำการเพิกถอนการอนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ถูกเพิกถอนท่านจะต้องทำลายส่วนที่ตัดตอนซึ่งได้รับการดาวน์โหลดหรือพิมพ์มาจากเว็บไซต์แห่งนี้ กรรมสิทธิ์ในสื่อจะยังคงเป็นของเราหรือเป็นของผู้แต่งสื่อทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ สิทธิทั้งหมดที่มิได้มีการมอบให้อย่างชัดแจ้งจะได้รับการสงวนไว้ทั้งสิ้น


ลิงก์สู่เว็บไซต์แห่งนี้และการใช้งานเครื่องหมายต่างๆ ของ Medtronic

ท่านได้รับการอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว พร้อมข้อจำกัด และไม่อาจเพิกถอนได้ ในการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์แห่งนี้ Medtronic ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตนี้โดยทั่วไป หรือสิทธิ์ของท่านในการใช้งานลิงก์จำเพาะเจาะจงต่างๆ เมื่อใดก็ตาม หาก Medtronic หาก Medtronic ทำการเพิกถอนการอนุญาตนี้ ท่านตกลงยินยอมที่จะถอดถอนและปิดการใช้งานลิงก์ใดๆ ทั้งหมดของท่านที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์แห่งนี้ในทันที 

ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่นำเสนอลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์แห่งนี้ในวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือปรากฏว่าเป็นการให้การรับรองแก่องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ท่านตกลงยินยอมว่าลิงก์นั้นๆ จะไม่ไปปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งวิญญูชนทั่วไปอาจมองได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ลามกอนาจาร ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นภัยคุกคาม ไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างร้ายแรง เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ บนเว็บไซต์ที่มีการฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น และมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในประการใดก็ตาม ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ท่านมิอาจ “ตีกรอบ” เว็บไซต์แห่งนี้หรือเนื้อหาใดๆ บนเวปไซต์แห่งนี้ หรือทำการคัดลอกส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์แห่งนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่แสดงหรือใช้งานตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของ Medtronic ในทางใดก็ตามโดยปราศจากหนังสืออนุญาตล่วงหน้า ท่านอย่างตกลงยินยอมอีกด้วยว่าจะไม่ทำการเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน หรือไม่ทำการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อ Medtronic และจะไม่นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จอื่นใดเกี่ยวกับ Medtronic


ลิงก์สู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์แห่งนี้อาจประกอบไปด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่มิได้ดำเนินการโดย Medtronic เราจัดให้มีลิงก์ต่างๆ เหล่านี้ขึ้นเพื่อความสะดวกของท่าน แต่เราจะไม่ทำการทบทวน ควบคุม หรือตรวจสอบสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์อื่น เราไม่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสำหรับการตกลงทางธุรกิจของท่านกับเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านจะอยู่ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายด้านลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น

ลิงก์ต่างๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้อาจพาท่านเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดของ Medtronic ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศซึ่งท่านพำนักอยู่ Medtronic มิได้ทำการควบคุม หรือให้การรับรอง หรือให้การรับประกันเกี่ยวกับสื่อใดๆ ก็ตามที่พบอยู่ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจได้รับมาจากการใช้งานลิงก์ต่างๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ได้รับการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านจะกระทำการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเองทั้งหมด 


การตอบกลับ, ความเห็น และความคิดของท่าน

ในขณะที่เรารู้สึกยินดีที่ได้รับการตอบกลับ ความเห็น และข้อคิดต่างๆ จากผู้เข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล) จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ต้องมีการรักษาความลับ และไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราโดยใช้เว็บไซต์แห่งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นของ Medtronic จะเป็นไปตามการบังคับใช้คำประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา Medtronic จะมีอิสระในการทำสำเนา เปิดเผย เผยแพร่ รวบรวม หรือใช้งานด้วยประการอื่นใดในข้อมูล ความคิดรวบยอด องค์ความรู้หรือเทคนิค ข้อมูล รูปภาพ เสียง ข้อความ สื่อและสิ่งอื่นๆ ที่รวบรวมอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งได้รับการส่งมอบแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามทั้งในเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ นั่นถือว่าท่านได้ให้การอนุญาตแบบไม่มีข้อจำกัด เป็นการจัดการสิทธิแบบเหมาจ่าย และไม่อาจเพิกถอนได้ แก่ทาง Medtronic ในการใช้งาน ทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน และเผยแพร่สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในสื่อใดๆ ก็ตาม และท่านตกลงยินยอมว่า Medtronic มีอิสระในการใช้งานสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ Medtronic จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในส่วนของสื่อที่มีการส่งมอบซึ่งไม่ใช่เป็นสื่อที่มีความเป็นส่วนตัว  

ท่านถูกห้ามมิให้ทำการประกาศหรือส่งผ่านสื่อใดๆ ไปยังหรือจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเป็นการคุกคาม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสม เป็นการปลุกปั่น เป็นการล่วงละเมิด เป็นสื่อลามก หยาบคาย ก่อให้เกิดความเกลียดชังด้านเชื้อชาติ เป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการข่มขู่ น่าอับอาย เป็นการยั่วโทสะ เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม เป็นการละเมิดความเชื่อมั่น เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การคุกคาม หรือความไม่สะดวก หรือซึ่งท่านมิได้รับการอนุญาต และ/หรือ การอนุมัติที่จำเป็น หรือประกอบไปด้วยหรือชี้นำพฤติกรรมที่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาชญากรรม อาจนำไปสู่ความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อกฎหมายด้วยประการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สามในสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นๆ ในโลก ท่านจะต้องไม่ทำการประกาศหรือส่งผ่านสื่อซึ่งมีความเป็นอันตรายทางด้านเทคนิค (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ระเบิดเวลาคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่มีความเสียหายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือข้อมูลที่เป็นอันตราย) ท่านไม่อาจทำโปรแกรมแปลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ หรือทำการแยกส่วนใดๆ ของเว็บไซต์แห่งนี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้งานรวมกับเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ไปในทางที่ผิดด้วยการเจาะระบบ หรือส่งหรือเผยแพร่อีเมลหรือข้อความที่เป็นจดหมายขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือทำการแทรกแซงหรือขัดขวางการให้บริการหรือเครือข่ายด้วยประการใดๆ โดยผ่านการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ท่านไม่อ่านใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการสร้างผลกำไร หรือเพื่อการนำไปจำหน่ายต่อได้รวมถึงการถอนระบบ และ/หรือ การใช้ประโยชน์ซ้ำของส่วนการให้บริการหรือเนื้อหาใดๆ ทั้งนี้ Medtronic จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลใดๆ ที่ร้องขอหรือสั่งให้ Medtronic ทำการเปิดเผยอัตลักษณ์ หรือระบุที่ตั้งของบุคคลใดก็ตามที่ทำการเผยแพร่สื่อซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้

การไม่รับประกัน: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นการจัดให้ท่านตามสภาพที่เป็นอยู่จริงและตามที่พร้อมให้ใช้งานได้ Medtronic ขอปฏิเสธการให้การรับประกันในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ทั้งที่ชัดแจ้งและโดยนัย เป็นไปตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใดก็ตาม Medtronic ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ความระมัดระวังทั้งหลายที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์แห่งนี้นั้นปราศจากไวรัสและรหัสคอมพิวเตอร์ที่อาจก่อให้เกิดการทำลายล้างได้ Medtronic ขอยกเว้นการรับรอง การรับประกัน เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่เงื่อนไขอันเป็นนัยตามกฎหมายในส่วนของคุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ และการใช้งานด้วยความใส่ใจและด้วยทักษะอันเหมาะสม) ซึ่งสำหรับคำประกาศทางกฎหมายนี้นั้นอาจมีผลเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งนี้ ท่านยังตกลงยินยอมที่จะชดใช้แก่ Medtronic อย่างเต็มจำนวนในส่วนของความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  

ข้อจำกัดความรับผิด: ในขอบเขตขั้นสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ท่านตกลงยินยอมว่า Medtronic หรือบุคคลใดๆ หรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Medtronic จะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายประเภทใดๆ ก็ตามที่อาจส่งผลต่อท่านหรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานได้ของท่านที่มีกับเว็บไซต์แห่งนี้ หรือผลลัพธ์และสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ได้รับการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์แห่งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะนำไปใช้กับการอ้างสิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นและรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การเรียกร้องสิทธิ์อันขึ้นอยู่กับการรับประกัน ข้อสัญญา การล่วงละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด และทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ Medtronic รวมถึงพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้จัดหาของ Medtronic ที่ได้กล่าวถึงในเว็บไซต์แห่งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะนำไปใช้กับความสูญเสียทุกประเภทที่เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (ได้แก่ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้หรือธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาส) ที่ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ การเสียชีวิต หรือการได้รับบาดเจ็บของบุคคล ซึ่งได้เกิดขึ้นนอกเหนือจากความประมาทเลินเล่อ (ตามที่คำนี้ได้ถูกให้คำจำกัดความไว้โดยกฎหมายว่าด้วยข้อกำหนดสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1977) หรือความเสียหายทั้งหลายอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่สูญเสียไปหรือการหยุดชะงักลงของธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่มีสิ่งใดในคำประกาศทางกฎหมายนี้ที่จะเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Medtronic ในส่วนของการฉ้อโกงหรือการรับรองโดยมิชอบที่มีต่อเรื่องพื้นฐานหรือความรับผิดใดๆ ซึ่งไม่อาจยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ 

   
กฎข้อบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์แห่งนี้ 

นอกเหนือจากกฎระเบียบทั้งหลายในข้อกำหนดการใช้งานและในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยังอาจต้องอยู่ใต้บังคับของข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจนำมาใช้เมื่อท่านเข้าสู่บริการหรือสื่อเฉพาะต่างๆ ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์แห่งนี้ เช่นด้วยการติดตามลิงก์จากเว็บไซต์แห่งนี้ กรุณาอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อเรียนรู้วิธีการที่เราให้การคุ้มครองและใช้งานข้อมูลที่เราได้รวบรวมผ่านเว็บไซต์แห่งนี้  

หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ในทางใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบุคคลอื่น ท่านตกลงยินยอมที่จะปกป้องไม่ให้ Medtronic ได้รับความเสียหายจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น

โดยการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านตกลงยินยอมว่าเขตอำนาจการตัดสินคดีความของศาลและสถานที่อันเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่มีกับทาง Medtronic หรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ของท่าน ให้อยู่ภายในอำนาจของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ท่านยังตกลงและยินยอมต่อการใช้อำนาจการตัดสินคดีความของศาลแห่งนี้ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ Medtronic หรือบริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน หรือผู้จัดหาของ Medtronic อนึ่ง ข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์


คำถาม ความคิดเห็น และประกาศแจ้งต่างๆ 

Medtronic อาจส่งการประกาศแจ้งต่างๆ ถึงท่านผ่านทางอีเมล ทางการประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์แห่งนี้ หรือโดยหนังสือการติดต่อสื่อสารที่นำส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของท่านตามบันทึกของทาง Medtronic ท่านอาจส่งการแจ้งใดๆ ไปยัง Medtronic ได้โดยใช้หน้า “ติดต่อเรา” หรือที่:

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 27 ยูนิต 1-16  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-232-7400

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2021