Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

HOÀ NHẬP, ĐA DẠNG & CÔNG BẰNG

Không có rào cản

Báo cáo Thường niên Toàn cầu về Hòa nhập, Đa dạng và Công bằng năm 2021

Không có rào cản đối với cơ hội. Đó là cam kết của chúng tôi đối với sự hòa nhập, đa dạng và công bằng (ID&E) tại Medtronic. Chúng tôi xóa bỏ các rào cản đối với công bằng tại nơi làm việc, ngành công nghiệp và các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Đó là một mục tiêu cao cả và sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Nhưng chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt đến con số không.

Báo cáo Thường niên Toàn cầu về Hòa nhập, Đa dạng và Công bằng năm 2021 nêu bật cam kết và tiến độ của chúng tôi trong việc thúc đẩy ID&E tại Medtronic. Và báo cáo năm nay chứa đầy các câu chuyện - nêu bật con người, chương trình và đối tác - để giới thiệu cách chúng tôi đang loại bỏ các rào cản bên trong và bên ngoài văn phòng của mình, bao gồm:

  • Nhấn mạnh các kỹ năng, thay vì chỉ bằng cấp học thuật, để tạo ra con đường sự nghiệp công bằng hơn cho những người như Der và Julie.

  • Tạo ra tác động kinh tế toàn cầu ở những nơi như Nam Phi thông qua nỗ lực đa dạng nhà cung cấp của chúng tôi.
  • Hợp tác để đầu tư vào sinh viên từ các trường Cao đẳng và Đại học da màu như LaTosha, Justin và CarmenMichelle thông qua các chương trình thực tập và học bổng.

  • Ràng buộc tiền thưởng của Ban lãnh đạo với kết quả ID&E để thúc đẩy trách nhiệm và đẩy nhanh sự thay đổi.

Báo cáo Thông tin Việc làm Liên bang Hoa Kỳ(EEO-1) gần nhất của chúng tôi đã có thể tải xuống. Trong khi chúng tôi công bố công khai tài liệu, chúng tôi tin rằng Báo cáo Thường niên Toàn cầu về Hoà nhập, Đa dạng & Công bằng đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về tiến trình, nguyện vọng và tác động của chúng tôi.

HOÀ NHẬP, ĐA DẠNG & CÔNG BẰNG

HOÀ NHẬP, ĐA DẠNG & CÔNG BẰNG