Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

To find Vietnamese IFUs, simply type the English product name into the search field below.
Tra cứu hướng dẫn sử dụng tiếng việt bằng cách nhập tên sản phẩm tiếng anh vào ô tìm kiếm dưới đây.

Content on the site for Vietnamese Instruction For Use is intended for healthcare professionals reference in Vietnam only. Please review applicable product labeling and original Instruction For Use attached with product or refer to http://www.medtronic.com/manuals prior to use.

Nội dung trên trang Hướng dẫn sử dụng sản phẩm tiếng Việt chỉ dùng cho mục đích tham khảo cho các chuyên viên y tế tại Việt Nam. Vui lòng đọc kĩ thông tin trên nhãn sản phẩm và hướng dẫn sử dụng gốc đi kèm với sản phẩm hoặc tham khảo trang http://www.medtronic.com/manuals trước khi sử dụng.