Zásady ochrany osobných údajov pre Európu, Stredný východ a Afriku (EMEA)

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako Medtronic spracúva osobné údaje. Nakladanie s osobnými údajmi upravujú aj všeobecne záväzné právne predpisy. Medtronic postupuje vždy v súlade s týmito predpismi. Na zabezpečenie dlhotrvajúceho úspešného pôsobenia je nevyhnutné udržať si dôveru svojich klientov, obchodných partnerov, dodávateľov a pacientov a rešpektovať ich. Preto budeme vždy osobné údaje spracovávať:

 • dôverne a objektívne,
 • primerane k naším zásadám,
 • právoplatne, v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami, predpismi a zásadami o ochrane údajov.

Čo je Medtronic?

Medtronic je názov, ktorým označujeme všetky naše spoločnosti, vrátane Medtronic plc. a ktorýchkoľvek spoločností, ktoré kontroluje, vrátane dcérskych spoločností, ako napríklad Covidien a Medtronic MiniMed. Ak v texte použijeme slovo my alebo náš, máme na mysli spoločnosť Medtronic. Spoločnosť Medtronic prevádzkuje aj ďalšie webové stránky. Tieto Zásady o ochrane osobných údajov sa nevzťahujú na iné webové stránky. Ak také stránky spoločnosti Medtornic navštívite, preštudujte si Zásady o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené na týchto stránkach.

Kedy platia tieto zásady ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany údajov sa uplatňujú pri spracúvaní osobných údajov získaných v Európe, na Strednom východe a v Afrike vtedy, keď údaje získame priamo od osôb, ktorých totožnosť určujú, ako aj vtedy, keď ich získame od osoby (alebo spoločnosti), ktorá určuje totožnosť inej osoby. Preto ak v týchto zásadách ochrany údajov použijeme slovo "vy", "mne/mi/mňa" alebo "ja", máme na mysli konkrétnu osobu, ktorej osobné údaje spracúvame bez ohľadu na to, či sme tieto informácie získali priamo od danej osoby alebo od niekoho iného.

Tieto zásady ochrany údajov sa nevzťahujú na spracovanie informácií:

 • o našich zamestnancoch v rozsahu ich pracovnoprávneho vzťahu s našou spoločnosťou
 • ak sme predložili iné vzdanie sa práv, zásad, podmienok použitia alebo iné vyhlásenia, ktoré potvrdzujú, že tieto zásady v danom prípade neplatia alebo že platia iné zásady, alebo vyhlásenie
 • ktoré vás neidentifikujú ako jednotlivca, vrátane osobných údajov (ich definíciu uvádzame v ďalšej časti), ktoré sme spracovali tak, že vás podľa nich už nemožno identifikovať

Čo znamená spracovanie údajov?

Spracovanie údajov je akýkoľvek súbor činností automaticky alebo mechanicky vykonávaných na osobných údajoch, vrátane získavania osobných údajov, ich používania, zverejňovania, prispôsobovania, zmeny, opravovania, obnovy, kombinovania, blokovania, vymazávania, prenosu, rušenia, nahrávania, organizovania a uchovávania.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o vás, pomocou ktorých vás môžeme identifikovať, napr.:

 • meno
 • telefnne číslo
 • e-mailová adresa
 • dátum narodenia
 • adresa
 • číslo sociálneho poistenia alebo iný identifikačný údaj podľa krajiny
 • číslo účtu
 • akékoľvek iné informácie o vás, ktoré vás identifikujú alebo pomocou ktorých vás možno identifikovať

Niektoré osobné údaje sa považujú za citlivé informácie. Definíciu citlivých informácií uvádzame v ďalšom texte. Ak v týchto zásadách ochrany údajov použijeme slovné spojenie osobné údaje, hovoríme súčasne aj o citlivých informáciách, pokiaľ výslovne neuvedieme inak.

Kedy a ako získava Medtronic osobné údaje?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môže Medtronic získavať osobné údaje. napr.:

 • Na niektorých miestach na našich webových stránkach máte možnosť poskytnúť svoje osobné údaje. Môže to byť vyplnením registračného formulára, dotazníka alebo e-mailového formulára. Môžete nám umožniť aj personalizovať svoje návštevy na našich webových stránkach. V takomto prípade si od vás vyžiadame konkrétne osobné údaje, aby sme mohli vaše návštevy našich stránok vylepšiť. Tieto informácie spolu s inými než osobnými údajmi, ktoré získame prostredníctvom tzv. cookies, nám umožnia informovať vás, či ste už v minulosti navštívili naše webové stránky
 • Vaše osobné údaje môžeme získať, keď nás kontaktujete so žiadosťou o poskytnutie informácií, produktov alebo služieb.
 • Vaše osobné údaje môžeme získať aj počas obchodných transakcií s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi.

 

Ako Medtronic spracúva osobné údaje?

Vaše osobné údaje (okrem citlivých informácií, o ktorých hovoríme v samostatnej časti) môžeme spracúvať:

 • aby sme mohli odpovedať na vaše požiadavky a otázky
 • aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu alebo na účely dohadovania zmlúv s vami alebo o vás
 • na vytvorenie záznamov, vrátane záznamov o vašich osobných údajoch
 • aby sme sa na vás prostredníctvom pošty (resp. s vaším súhlasom aj inak) mohli obrátiť s informáciami, ktoré vás môžu zaujať, napr. informácie o klinických testoch, produktoch a službách našej firmy a iných spoločností
 • na analytické účely a výskum, vývoj a na zlepšenie programov, produktov, terapií, služieb a predmetu našej činnosti
 • aby sme odstránili vaše osobné identifikačné údaje (vaše meno, e-mailovú adresu, číslo sociálneho poistenia atď.); v takomto prípade už nebudete viac identifikovaný/-á ako samostatná a jediná osoba; ak informácie spracujeme tak, že vás podľa nich už nebude možné identifikovať, budú predstavovať iné než osobné informácie a nebudú sa na ne vzťahovať tieto zásady ochrany údajov
 • aby sme mohli personalizovať váš prístup na naše webové stránky napríklad tak, že vás budeme informovať o nových prvkoch, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé
 • na uplatnenie tejto definície zásad ochrany údajov a na ochranu svojich práv alebo majetku iným spôsobom
 • na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu zdravia, bezpečnosti a sociálneho zabezpečenia iných osôb
 • na zabezpečenie dodržiavania zákonov alebo nariadení, súdnych príkazov alebo iných zákonných povinností
 • na zabezpečenie svojich iných legitímnych záujmov, pokiaľ takéto spracovanie informácii nepoškodí nespravodlivo vaše práva alebo slobody
 • na iné účely, s ktorými budete súhlasiť

Čo sú citlivé informácie?

Niektoré osobné údaje sa považujú za citlivé informácie. Citlivé informácie sú osobné údaje, ktoré informujú o vašom zdraví (napr. sériové číslo zdravotnej pomôcky ktorú používate, dátum vyhotovenia vášho implantátu), vašom rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, politickom zmýšľaní, členstve v odborových zväzoch, alebo údaje, ktoré sa týkajú uvedených oblastí.

Získava Medtronic citlivé informácie a spracúva ich inak než iné osobné údaje?

Medtronic získava a spracúva citlivé informácie o vás:

 • spôsobom, s akým ste výslovne súhlasili
 • s cieľom chrániť vaše životne dôležité záujmy v prípadoch, keď nemôžete dať výslovný súhlas alebo keď ho logicky nemožno požadovať
 • v súlade so zákonmi jednotlivých krajín
 • v prípadoch, keď je ich spracovanie potrebné na liečebné účely a pre nás za daných okolností vyplýva rovnaká povinnosť zachovávať dôvernosť týchto údajov, aká by vyplývala pre profesionálnych zdravotníkov
 • na vytvorenie, vykonanie alebo ochranu právneho nároku

Príklady:

 • Citlivé informácie o pacientoch môžeme získavať od svojich zákazníkov, dodávateľov alebo iných obchodných parterov, keď vám poskytujeme terapiu alebo technickú podporu svojich produktov a služieb
 • Citlivé informácie o pacientoch môžeme získavať, keď sa na nás obrátia osoby s otázkami a návrhmi týkajúcimi sa našich produktov a služieb
 • Citlivé informácie môžeme získavať, keď nás o to požiada americký orgán pre správu potravín a liečiv U.S. Food and Drug Administration, vládne orgány v Európe a iných regiónoch, aby sme zaistili bezpečné a účinné využívanie svojich produktov a služieb
 • Citlivé informácie môžeme získavať o účastníkoch klinických testov, štúdií a iných výskumných aktivít
 • Citlivé informácie môžeme získavať priamo od vás, a to v prípadoch, keď nám ich dobrovoľne poskytnete

Môže Medtronic použiť osobné údaje, ak by sa na mňa obrátil s marketingovými informáciami?

Môžeme vás pravidelne kontaktovať osobne, prostredníctvom e-mailu, faxom, poštou alebo cez telefón s cieľom informovať vás o programoch, produktoch, službách a iných predmetoch činností, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé, pokiaľ nám neoznámite, že si neželáte, aby sme vám posielali marketingovú komunikáciu alebo korešpondenciu týkajúcu sa prieskumov trhu. Pokiaľ platné zákony podmieňujú odoslanie niektorých druhov marketingovej komunikácie poskytnutím vášho výslovného súhlasu, budeme vám takúto komunikáciu posielať až po získaní vášho výslovného súhlasu.

Čo ak si už viac neželám dostávať marketingovú komunikáciu od spoločnosti Medtronic?

Ak si želáte, aby sme vám prestali posielať marketingovú komunikáciu alebo korešpondenciu súvisiacu s prieskumom trhu alebo aby sme prestali akýmkoľvek iným spôsobom spracúvať vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať spôsobom uvedeným na konci tejto definície zásad ochrany údajov a oznámiť nám aké typy korešpondencie už nechcete od nás dostávať. Navyše každý e-mail, ktorý ste od nás dostali alebo ktorý v budúcnosti dostanete, obsahuje jednoduchý, automatizovaný spôsob, ako nám oznámiť, aby sme vám prestali posielať elektronickú korešpondenciu.

Môže Medtronic niekedy poskytnúť osobné údaje tretím osobám?

Medtronic neposkytne vaše osobné údaje tretím osobám, s ktorými nie je prepojený bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to tieto zásady ochrany osobných údajov definujú inak.

V rámci bežnej činnosti poskytneme niektoré osobné údaje spoločnostiam, ktoré poveríme poskytovať služby alebo vykonávať činnosti v našom mene. Napríklad na dodanie svojich produktov môžeme využívať rôznych dodávateľov. Vtedy poskytneme dodávateľom informácie potrebné na spracovanie vašej objednávky, t. j. vaše meno a korešpondenčnú adresu. Ak vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám, v žiadnom prípade im nepovolíme tieto informácie uchovávať, zverejňovať alebo používať v styku s ďalšími osobami na iný účel ako poskytnutie služieb, o ktoré sme ich požiadali.

Vaše osobné údaje nepredáme, nevymeníme ani nezverejníme, okrem prípadov súvisiacich s predajom, zlúčením, zrušením alebo akvizíciou podniku.

Môže nám vzniknúť povinnosť poskytnúť osobné údaje o vás v dôsledku súdneho príkazu, predvolania na súd, príkazu na domovú prehliadku, zákona alebo nariadenia. Môžeme spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi právo pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní používateľov webových stránok, ktorí porušili naše pravidlá alebo sa  podieľali na konaní, ktoré poškodilo iných návštevníkov stránok (alebo na konaní, ktoré bolo nelegálne).

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, ak sa budeme domnievať, že takéto poskytnutie je nevyhnutné na:

 • zabezpečenie dodržiavania tejto definície zásad o ochrane osobných údajov
 • ochranu našich práv alebo majetku
 • ochranu zdravia, bezpečnosti alebo sociálneho zabezpečenia iných osôb
 • zabezpečenie dodržiavania zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov

 

Môže Medtronic preniesť moje osobné údaje do iných krajín, než je krajina, v ktorej pôsobím?

Medtronic môže preniesť informácie z krajiny v ktorej ich získal, do ktorejkoľvek krajiny alebo na ktorékoľvek územie európskej hospodárskej oblasti a do ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá má podľa Európskej únie zabezpečenú dostatočnú ochranu osobných údajov Informácie presunieme do iných krajín, len ak:

 • je takýto presun nevyhnutný na realizáciu zmluvy uzatvorenej medzi vami a spoločnosťou Medtronic alebo na realizáciu opatrení pred uzatvorením zmluvy ako odpoveď na vašu žiadosť
 • s takýmto presunom súhlasíte
 • budú údaje v inej krajine dostatočne chránené, a to formou zmluvy alebo inak

Medtronic má dohodu so všetkými svojimi kanceláriami a pridruženými podnikmi, ktorá zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov presúvaných medzi jednotlivými spoločnosťami Medtronic-u, vrátane presunu osobných údajov (ktoré môžu zahŕňať citlivé informácie) spoločnostiam skupiny Medtronic pôsobiacim v Spojených štátoch amerických.

Čo sa stane, ak sa zásady ochrany údajov zmenia?

Ak sa rozhodneme zásadne zmeniť tieto zásady ochrany údajov, budeme vás informovať o všetkých hlavných zmenách v tejto časti definície zásad. Aktuálna verzia tejto definície zásad a jej vývoj je vždy dostupný na webovej stránke príslušnej krajiny. V tejto súvislosti nás tiež môžete kontaktovať na adrese uvedenej v tomto dokumente.

Ako je zabezpečená fyzická ochrana osobných údajov?

Vaše osobné údaje chránime primerane fyzicky, administratívne a technicky pred stratou, zneužitím, nepovoleným prístupom, zverejnením alebo zničením. Dokonca aj naši pracovníci a zmluvní partneri, ktorí potrebujú vaše osobné údaje na výkon svojich funkcií, majú k nim obmedzený prístup. Netreba zabúdať, že žiadny prenos informácií prostredníctvom internetu nikdy nie je 100 %-ne bezpečný a ani nie je zaručená jeho bezchybnosť. Najmä prijatá alebo odoslaná e-mailová komunikácia nemusí byť bezpečná, preto by ste mali dôkladne zvážiť, ktoré informácie nám pošlete prostredníctvom elektronickej pošty.

Ako dlho bude Medtronic uchovávať moje osobné údaje?

Údaje uchovávame len dovtedy, kým je to potrebné. Osobné informácie treba v mnohých prípadoch uchovávať pomerne dlhý čas, aby boli dostupné, keď sa vyskytnú prípadné otázky alebo spory. Obdobie uchovávania údajov sa určí osobitne pre každú získanú informáciu, pričom sa bude prihliadať na požiadavky vzťahujúce sa na danú situáciu, ako aj na potrebu čo najskôr odstrániť neaktuálne a nepoužívané informácie.

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať v súlade s touto definíciou zásad ochrany údajov dovtedy, kým ich budeme uchovávať.

Existujú ďalšie zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami spoločnosti Medtronic?

Odkazy. Naše webové stránky môžu obsahovať linky na stránky, ktoré prevádzkujú iné osoby. Tieto linky slúžia pre vašu potrebu. My však nepreverujeme, nekontrolujeme ani nesledujeme postupy zamerané na ochranu osobných údajov používané na webových stránkach prevádzkovaných inými osobami. Nezodpovedáme za fungovanie webových stránok prevádzkovaných inými osobami ani za vaše obchodné vzťahy s takýmito osobami.

Naše webové stránky môžu obsahovať aj linky na iné webové stránky prevádzkované skupinou Medtronic. Táto definícia zásad ochrany údajov sa vzťahuje len na webové stránky spoločností skupiny Medtronic pôsobiacich v Eurpe, na Strednom východe a v Afrike, pričom sa medzi zásadami v jednotlivých krajinách Eurpy, Stredného východu a Afriky môžu vyskytnúť mierne rozdiely. Preto keď využijete linku na inú webovú stránku, vám odporúčame, aby ste si vždy preverili postupy na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré používa daná stránka, dokonca aj keď ide o inú stránku prevádzkovanú skupinou Medtronic.

Cookies. Medtronic môže na svojich stránkach využívať tzv. cookies. Cookies sú textové súbory umiestnené v súboroch prehliadačov vášho počítača počas vašej návštevy. Môžu sa uchovávať na pevnej jednotke vášho počítača. Prostredníctvom cookies získavame iné než osobné informácie. Pokiaľ to váš prehliadač umožňuje, môžete naše cookies vždy odmietnuť, v takom prípade však nemusia niektoré časti našich webových stránok fungovať správne. Tretím osobám neumožňujeme umiestniť cookies na našich webových stránkach.

Ako kontaktovať Medtronic?

Usilujeme sa, aby sme uchovávali o vás správne informácie. Ak si všimnete, že vaše údaje nie sú úplné, presné alebo aktuálne, resp. ak budete mať otázky alebo pripomienky k týmto zásadám, môžete nás kontaktovať na adrese:

Medtronic Slovakia s.r.o.
CBC V, Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: +421 2 6820 6911, Email: medtronic.slovakia@medtronic.com
Fax: +421 2 6820 6999

 

Verzia: december 2016