Medtronic en Rods&Cones tekenen overeenkomst Medtronic and Rods&Cones sign agreement

English version available below

‘We maken expertise maximaal toegankelijk voor zoveel mogelijk ziekenhuizen en patiënten’

‘Dit is een belangrijke stap om de beste zorg, met top-expertise van over de hele wereld, voor iedere patiënt toegankelijk te maken.’ Zo omschrijft Waldy van den Broek, Senior Virtual Engagement and Service Transformation Manager EMEA bij Medtronic, de overeenkomst die hij recent ondertekende met Rods&Cones; het bedrijf dat virtuele contactmogelijkheden voor ziekenhuizen ontwikkelt. De ondertekening bezegelt een samenwerking die twee jaar geleden begon met een vorm van co-creatie van het gebruik van een ‘slimme chirurgische bril’ in de operatiekamer.’

Arts draagt slimme bril van Rods&Cones tijdens de ingreep

Arts draagt slimme bril van Rods&Cones tijdens de ingreep

De ambities van de bedrijven sluiten goed op elkaar aan. Medtronic richt zich op het ontwikkelen en ontsluiten van de beste zorg voor iedere patiënt, en Rods&Cones focust op het ontwerpen van feilloze virtuele connecties in bijvoorbeeld operatiekamers, waardoor een externe expert kan assisteren zonder fysiek aanwezig te zijn. De samenwerking kwam in 2019 tot stand en concentreerde zich in eerste instantie op het inzetten van de chirurgische bril bij vaatchirurgie. Via een bril, voorzien van camera’s, microfoons en oordopjes, konden via internet experts of collega’s van over hele wereld tijdens een ingreep worden ingeschakeld. Dankzij de overeenkomst die Medtronic en Rods&Cones nu hebben ondertekend, kan de werkwijze ook bij andere operaties worden toegepast. Professor Bonjer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is enthousiast over de overeenkomst. 'Virtuele assistentie is extra veiligheid, net als een copiloot in de luchtvaart. In een vliegtuig met maar één piloot wil ook niemand vertrekken. Het zogenaamde ‘Four Eyes-principe'.'

Corona als katalysator

De COVID-epidemie versterkte wereldwijd de behoefte aan virtuele medische ondersteuning en bracht de plannen in een stroomversnelling. Bruno Dhedeene, CEO bij Rods&Cones: ‘Het voordeel was dat wij als jong bedrijf nog voor veel bedrijfstechnische keuzes stonden. Daardoor waren we flexibel en konden we gericht aansluiten op de architectuur van Medtronic.’ Van den Broek: ‘Rods&Cones wist ook zorgvuldig in te spelen op onze hoge eisen rondom dataprivacy en andere veiligheidsaspecten.

In de pilotfase zijn sinds 2019, voornamelijk in West-Europa, meer dan 140 operaties uitgevoerd waarbij de chirurgische bril is gebruikt. Van den Broek: ‘We hebben met Rods&Cones en andere aanbieders gekeken wat de beste en meest betrouwbare ondersteuningstechnologie is om bij verschillende soorten operaties in te zetten. Dus ons doel: hoe kunnen we als Medtronic onze dienstverlening en expertise maximaal beschikbaar stellen om bij te dragen aan de best denkbare zorg aan patiënten. Bijvoorbeeld bij een geplande operatie waarbij ter plekke de deskundigheid van een productexpert nodig is. Of bij een acute situatie die direct handelen en meekijken over de schouder vereist.’ Om de meerwaarde nog concreter te maken, vertelt Van den Broek over een situatie in Oostenrijk waarbij zich een calamiteit voordeed in een ziekenhuis hoog in de Alpen, midden in de winter. ‘Voorheen zou de expert er uren naartoe moeten reizen, met alle risico’s van dien. Nu kon hij direct, via een tablet met speciale software contact maken met het ziekenhuis en de situatie binnen enkele minuten in goede banen leiden.’

Horizon

Kijkend naar de toekomst ziet Van den Broek veel potentie. ‘Deze manier van communiceren zal steeds meer onderdeel gaan uitmaken van onze werkwijze en geborgd worden in onze organisatie. In het zorgpad rondom vaatpatiënten is virtuele ondersteuning inmiddels volledig omarmd en een vast onderdeel van onze dienstverlening aan een aantal ziekenhuizen geworden. Verschillende afdelingen binnen Medtronic onderzoeken momenteel hoe dit ook voor patiënten met andere ziektebeelden ingezet kan worden. Geografische uitdagingen en hindernissen verdwijnen als het gaat om toegang tot expertise. Van den Broek: ‘De meerwaarde is snel duidelijk als je denkt aan de behoeftes van artsen en patiënten in gebieden als Scandinavië, Afrika of een afgelegen Grieks eiland. Met deze technieken zorgen we dat iedereen, ongeacht wanneer of waar, toegang krijgt tot expertise op het allerhoogste niveau. Daarmee past dit initiatief naadloos binnen de strategie van Medtronic om zorgpaden zodanig te optimaliseren dat het leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt, en een betere ervaring voor zowel patiënt als arts.“

Lees ook: Slimme bril helpt bij hart- en vaatingrepen


ENGLISH VERSION

'We make expertise maximally accessible to as many hospitals and patients as possible.'

'This is an important step in making the best care, with top expertise from around the world, accessible to every patient.' This is how Waldy van den Broek, Senior Virtual Engagement and Service Transformation Manager EMEA at Medtronic, describes the agreement he recently signed with Rods&Cones; the company that develops a remote collaboration service for medical experts. The signing seals a collaboration that began two years ago with a co-creation format for the use of 'smart surgical glasses' in the operating room.

Physician wears Rods&Cones smart glasses during surgery

Physician wears Rods&Cones smart glasses during surgery

The companies' ambitions align well. Medtronic focuses on developing and unlocking the best healthcare for every patient, and Rods&Cones focuses on designing flawless virtual connections in, for example, operating rooms, allowing an external expert to assist, collaborate as well as broadcast to a larger audience to support remote educational and training sessions. The collaboration was established in 2019 and initially focused on deploying surgical glasses in vascular surgery. Through glasses equipped with cameras, microphones and earplugs, experts or colleagues from around the world could be called in during a procedure via the internet. Thanks to the agreement that Medtronic and Rods&Cones have signed now, the method can also be applied to other procedures. Professor Bonjer, chairman of the Dutch Society for Surgery (NVvH) is enthusiastic about the agreement. Virtual assistance means extra safety, just like a co-pilot in aviation. In an airplane with only one pilot, nobody wants to depart either. The so-called Four Eyes Principle'.

Corona as a catalyst

The COVID epidemic reinforced the need for virtual medical support worldwide and accelerated the plans. Bruno Dhedeene, CEO at Rods&Cones: "The advantage was that, as a young company, we still had a lot of business decisions to take. This made us flexible and allowed us to fit in with the Medtronic architecture in a targeted way. Van den Broek: 'Rods&Cones also knew how to carefully respond to our high demands regarding data privacy and other security aspects.

In the pilot phase, more than 140 surgeries have been performed with the surgical glasses since 2019, mainly in Western Europe. Van den Broek: 'Together with Rods&Cones and other providers, we looked at what the best and most reliable support technology is to deploy in different types of procedures. So, our goal: how can we, as Medtronic, make our services and expertise maximally available to contribute to the best possible care for patients. For example, in a planned procedure where the expertise of a product expert is needed on the spot. Or in an acute situation that requires immediate action and peering over the shoulder.' To make the added value even more tangible, Van den Broek describes an emergency situation in Austria in a hospital high up in the Alps in the middle of winter. In previous situations, the expert would have had to travel for hours, with all the risks that it entailed. Now he was able to make direct contact with the hospital via a tablet with special software and manage the situation within minutes.

Horizon

Looking to the future, Van den Broek sees a lot of potential. This way of communicating will increasingly become part of our working method and be embedded in our organization. Virtual support has already been fully embraced in the care path for vascular patients and has become a permanent part of our service to several hospitals. Various departments within Medtronic are currently exploring how this can also be used for patients with other disease states. Geographical challenges and barriers are disappearing when it comes to access to expertise. Van den Broek: 'The added value quickly becomes clear if you think about the needs of doctors and patients in areas such as Scandinavia, Africa or a remote Greek island. With these techniques, we ensure that everyone, regardless of when or where, has access to expertise at the very highest level. As such, this initiative fits seamlessly with Medtronic's strategy to optimize care pathways in order to have better patient outcomes, and a better experience for both patient and physician.'