Er wordt nu een video gestart - ihs employee explains to nurses

Oplossingen op maat voor ziekenhuizen in coronatijden


Onze mensen van Integrated Health Solutions (IHS) ondersteunen onze klanten op veel meer gebieden dan alleen met producten.

Links naar onze vier (post-)COVID-19-oplossingen op maat:

Al voor de coronacrisis stonden ziekenhuizen en zorgstelstels voor enorme economische en klinische uitdagingen. De vergrijzing en de alsmaar stijgende zorgkosten zetten de zorgsystemen al onder een immense druk. De COVID-19-crisis zorgde echter voor een volledige ontwrichting van de ziekenhuisactiviteiten.

Ziekenhuizen proberen langzaam maar zeker de reguliere zorg weer op te starten, maar daarbij staan ze voor een veelzijdige uitdaging: het bestrijden van COVID-19 aan de voorkant, maar ze lopen ook tegen zaken aan als de electieve zorg weer op het oude niveau brengen, inefficiënt gebruik van de beschikbare capaciteit en patiënten die bang zijn om naar het ziekenhuis te komen.

Wij willen hen helpen en ondersteunen in deze strijd door onze ervaringen te delen die we hebben opgedaan in de samenwerking met andere ziekenhuizen in Europa die al verder zijn in het hersteltraject. Ervaringen op het gebied van het verbeteren van patiënttrajecten en -resultaten via onze Integrated Healthcare SolutionsSM-oplossingen.

 

 

UITDAGINGEN NA COVID-19:
HOE ONZE OPLOSSINGEN KUNNEN HELPEN OM DE OVERSTAP TE MAKEN NAAR HET ‘NIEUWE NORMAAL’

De corona-uitbraak heeft de ziekenhuizen wereldwijd enorm onder druk gezet. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met:

 • een aanhoudende stroom van COVID-19-patiënten;
 • een achterstand in uitgestelde procedures;
 • de impact van onderbroken zorg voor chronische patiënten;
 • de impact op de normale doorstroom van patiënten;
 • patiënten die wegblijven uit het ziekenhuis.

Wij willen u helpen bij het vinden van oplossingen voor uw knelpunten door onze ervaringen te delen die uw procedures en de uitkomsten daarvan kunnen verbeteren.

We willen graag onze krachten bundelen om de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie op te lossen en samen werken aan de overgang naar een 'nieuw normaal'.

VIER (POST-)COVID-19-OPLOSSINGEN OP MAAT

We hebben vier oplossingen ontwikkeld die meteen doorgevoerd kunnen worden in ziekenhuizen.

vier post-COVID-19 oplossingen voor ziekenhuiszen op maat

Links naar onze vier (post-)COVID-19-oplossingen op maat:

Recovery center

Nu het aantal opgenomen coronapatiënten afneemt, moeten ziekenhuizen hun reguliere zorg weer gaan oppakken en overgaan naar een 'nieuw normaal'. In deze acute fase worden zij geconfronteerd met tal van knelpunten en uitdagingen (WAAROM).

IHS kan oplossingen op maat bieden (WAT) die binnen enkele weken kunnen worden geïmplementeerd (HOE).

WAAROM?

 • Ziekenhuizen moeten terug naar een “nieuw normaal” waaronder de reguliere en gewone spoedeisende zorg.
 • De coronacrisis zorgde voor een enorme achterstand in electieve procedures.
 • Ziekenhuizen moeten reservecapaciteit (IC en reguliere bedden) hebben voor een volgende COVID-19-golf.
 • In totaal moeten ziekenhuizen in de herstelfase meer procedures doen met minder capaciteit.
 • Voor het herstel is een planning en een gestructureerde implementatie nodig.

WAT?

 • Recovery Center van IHS biedt een uitgewerkte aanpak voor herstel.
 • Belangrijkste componenten zijn:
  • Program management office (PMO)
  • Recovery dashboard: snelle overzichtsanalyse en prognose van vraag en middelen
  • Klinische ondersteuning, priorite-ring procedureportfolio en planning
  • Modellering van de financiële gevolgen
  • Overgangsplanning naar nieuwe, normale manier van werken

HOE?

 • Twee programmafases:
  • Eerste responsfase (4 weken) met o.a. opzetten van PMO, creëren van zichtbaarheid van gegevens, schetsen van plan voor coördinatie van interventie en uitvoering van de planning
  • Plannen en stappenplan ontwikkelen voor herstel op de middellange termijn en overgang naar de nieuwe gewenste situatie (2 weken)

Capaciteitsprogramma's

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een enorme werkdruk voor artsen en verpleegkundigen. En de achterstand van uitgestelde reguliere procedures tijdens de acute golf creëerde een enorme capaciteitskloof in het ziekenhuis (WAAROM).

IHS kan vijf gestandaardiseerde modules (WAT) aanbieden om de capaciteit in drie fasen te optimaliseren en vrij te maken (HOE).

WAAROM?

 • Optimaliseren van patiëntproces voor opname, klinisch pad tijdens verblijf, vroeg-tijdig ontslag en opvolging na ontslag helpen om capaciteit vrij te maken en beschikbare capaciteit optimaal in te zetten, bijv. door een kortere opnameduur.
 • Standaardisatie en procesoptimalisatie tijdens het traject verminderen de werkdruk voor artsen en verpleegkundigen.
 • De coronapandemie en de opgelopen achterstanden aan electieve procedures tijdens de acute golf creëren een enorme capaciteitskloof in het ziekenhuis.

WAT?

Gestandaardiseerde modules beschikbaar. Modules zijn te selecteren op basis van klantbehoeften:

 • Planning: optimaal gebruik van capaciteit
 • Zorgpadontwerp & -optimalisatie: stroomlijnen van trajecten in de keten
 • Dagopname: invoeren van dagopname
 • Materiaalbeheer uitbesteden: verminderen onnodig materiaalverlies/verbruik en vrijmaken verplegingscapaciteit
 • Virtuele klinische/technische ondersteuning: zorg op afstand mogelijk maken en verplegingscapaciteit vrijmaken

HOE?

Drie programmafasen*:

 • Inventarisatiefase met analyse van huidige situatie, analyses en prioritering van mogelijke oplossingen
 • Ontwerpfase samen met team van de klant oplossingen op maat ontwerpen en voorbereiden op implementatie, bijv. planningsblauwdruk, trajectstandaard, stappenplan voor implementatie
 • Uitvoeringsfase, doorgaans afhankelijk van de projectomvang en rol van Medtronic

* De werkelijke tijdslijnen zijn afhankelijk van de geselecteerde modules en de toegang tot de gegevens en het personeel van de klant. Deze kunnen worden toegespitst op de betreffende klant.

Care @ Home

De COVID-19-situatie vraagt dat ziekenhuizen capaciteit vrijmaken voor acute patiënten die intensieve zorg nodig hebben en minder-zorgbehoevende patiënten uit het ziekenhuis houden (WAAROM).

IHS kan verschillende oplossingen voor zorg op afstand bieden (WAT) door te helpen bij het selecteren en implementeren van de hulpmiddelen om de zorgpaden te standaardiseren (HOE).

WAAROM?

 • Ziekenhuizen moeten capaciteit vrijmaken voor acute patiënten die intensieve zorg nodig hebben.
 • COVID-19 zet ziekenhuizen onder druk om die patiënten te weren die deze zorg niet nodig hebben.
 • Patiënttraject herontwerpen met nadruk op interactie op afstand, biedt:
  • Minimaal contact en risico-beperking voor patiënten en HCP's
  • Veiligheid van toch kunnen opsporen van vroegtijdige symptoomverergering

WAT?

Zorg op afstand binnen het hele zorgpad. Modules selecteren op basis van klantbehoeften:

 • Patiëntvoorbereiding op afstand: met bijv. Get Ready: patiënten op afstand voorbereiden op een operatie
 • Opvolging op afstand: telemonitoring voor verbeteren van capaciteitsbeheer en levenskwaliteit en verminderen van aantal ziekenhuisopnames en zorgkosten voor chronische ziekten, bijv. via FOCUSON™
 • Diagnostiek op afstand: door middel van diagnostiek en opvolging op afstand

HOE?

Fasen en duur verschillen per oplossing, omvang en bedrijfsmodel:*

 • Selecteer hulpmiddel, omvang en bedrijfsmodel: ziektebeeld, omvang, betalingsopties
 • Standaardiseren van het zorgpad
 • Proefperiode en implementeren oplossing

* De werkelijke tijdslijnen zijn afhankelijk van de geselecteerde modules en de toegang tot de gegevens en het personeel van de klant. Deze kunnen worden toegespitst op de betreffende klant.

VERWIJZINGSPROGRAMMA’S

In coronatijden zien we een afname in de doorverwijzing van electieve-zorgpatiënten door verwijzende ziekenhuizen, en patiënten zelf blijven weg: ze vermijden huisarts of het ziekenhuis waar mogelijk, ook als ze symptomen ervaren (WAAROM).

IHS kan gestandaardiseerde modules aanbieden en implementeren om zorgbehoevende patiënten naar het ziekenhuis te laten komen en de transmurale samenwerking in de regio te vergemakkelijken (WAT) in drie fasen (HOE).

WAAROM?

 • In coronatijden hebben ziekenhuizen meestal ook afnemende wachtlijsten.
 • Verwijzende ziekenhuizen waren bezig met COVID-zorg ten koste van reguliere zorg. Gevolg: afname doorverwijzingen.
 • Patiënten blijven zelf weg: vermijden de huisarts of het ziekenhuis waar mogelijk, ook bij klachten.
 • Proactief beoordelen van mogelijkheid om patiënten aan te trekken, maakt tijdige diagnose mogelijk en voorkomt verergering klachten en achterstand op langere termijn.

WAT?

Patiënten naar ziekenhuis en vergemakkelijking transmurale samenwerking binnen regio. Gestandaardiseerde modules beschikbaar en selecteerbaar op basis van klantbehoeften:

 • Verwijzingsnetwerken: Analyse van verwijzingsnetwerk voor achterhalen onderliggende diagnose en beoordelen mogelijke transmurale samenwerking
 • Marketing / communicatiestrategie: initiatieven om bewustzijn te vergroten en patiënten te informeren dat het veilig is om naar het ziekenhuis te komen

 

HOE?

Drie programmafasen*:

 • Ontdekfase met analyse van huidige verwijzersnetwerken/communicatie-inspanningen en prioritering van oplossingen
 • Ontwerpfase samen met klant oplossingen ontwerpen en voorbereiden op implementatie, bijv. accountplan per verwijzer, communicatieplan met specifieke acties, implementatiestappen
 • Uitvoeringsfase, doorgaans afhankelijk van projectomvang en rol van Medtronic

 

* De werkelijke tijdslijnen zijn afhankelijk van de geselecteerde modules en de toegang tot de gegevens en het personeel van de klant. Deze kunnen worden toegespitst op de betreffende klant.