VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

ÚVOD

AKÉ INFORMÁCIE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

VAŠE OSOBNÉFF ÚDAJE

AKO SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE?

ČO SÚ TO CITLIVÉ ÚDAJE?

ZAOBCHÁDZA SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC S CITLIVÝMI ÚDAJMI INAK AKO S OSOBNÝMI ÚDAJMI?

ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ OSOBNÉ

AKO SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC ZAOBCHÁDZA S ÚDAJMI, KTORÉ NIE SÚ OSOBNÉ?

PRIAME MARKETINGOVÉ A VZDELÁVACIE MATERIÁLY

ZDIEĽA SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC OSOBNÉ ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI?

PRENÁŠAME OSOBNÉ ÚDAJE DO ĎALŠÍCH KRAJÍN?

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

ČO NASTANE V PRÍPADE ZMENY VYHLÁSENIA O OCHRANE SÚKROMIA?

AKO JE TO S OCHRANOU SÚKROMIA NA ĎALŠÍCH WEBOVÝCH SÍDLACH?

EXISTUJÚ OSOBITNÉ ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA DETÍ?

AKO JE TO S BEZPEČNOSŤOU WEBOVÉHO SÍDLA?

VAŠE PRÁVA

AKO SA SKONTAKTOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU MEDTRONIC

ÚVOD

POZORNE SI PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia hovorí o tom, ako používame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom tohto webového sídla spoločnosti Medtronic, rovnako ako aj prostredníctvom mobilných stránok, aplikácií, miniaplikácií, konferencií, eventov, elektronických newsletterov, komunikačných alebo iných služieb (ďalej len "Služieb"), ktoré odkazujú na toto Vyhlásenie o ochrane súkromia. Nevzťahuje sa na situácie, na ktoré sa, ako sme vás upozornili, vzťahuje alternatívne Vyhlásenie o ochrane súkromia, ani na ďalšie webové sídla spoločnosti Medtronic, a to ani na webové sídla prevádzkované spoločnosťami, ktoré sú spriaznenými osobami spoločnosti Medtronic, ako sú spoločnosti Covidien a Medtronic Minimed.

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na spracovanie údajov o súčasných alebo bývalých zamestnancoch alebo uchádzačoch o zamestnanie v spoločnosti Medtronic. O príslušné Vyhlásenie o ochrane osobných údajoch zamestnanca alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajoch uchádzača o zamestnanie môžete požiadať na adrese AskHR@Medtronic.com.

Pri návšteve iných stránok spoločnosti Medtronic by ste si mali prečítať Vyhlásenie o ochrane súkromia, ktoré je na nich zverejnené. Toto webové sídlo a toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sú určené návštevníkom zo Slovenskej republiky.

Našim úmyslom je zaobchádzať s vašimi údajmi spôsobom, ktorý je férový a v súlade s vašimi očakávaniami, a o čom by sme vás radi presvedčili, keď si prečítate informácie uvedené v tomto vyhlásení.

 

AKÉ INFORMÁCIE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

To, aké informácie prijmeme, a ako ich použijeme závisí od vášho konania počas návštevy nášho webového sídla alebo používania našich "Služieb". Údaje, ktoré nie sú osobné (ktoré vás neidentifikujú ako osobu) zhromažďujeme a používame inak ako vaše osobné údaje.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sú údaje, ktorými vás možno identifikovať, napríklad:

 • meno a priezvisko

 • adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo ďalšie kontaktné informácie

 • sériové číslo zdravotníckej pomôcky

 • údaje o zdravotnom stave

 • dátum narodenia alebo vek

 • užívateľské meno alebo profil na sociálnom médiu

 • záujmy a kvalifikácie

 • IP adresa v prípade, že sa vzťahuje na konkrétneho používateľa

  Osobné údaje o našich používateľoch zhromažďujeme dvoma spôsobmi:

 1. keď priamo zadávate osobné údaje na určitých stránkach nášho webového sídla, napríklad pri vypĺňaní registračného formuláru na konkrétnu službu, e-mailového formuláru alebo pri účasti na prieskume.

 2. automaticky, konkrétne súbormi cookie. Cookie je malý textový súbor, ktorý do vášho počítača umiestňujú webové sídla, ktoré navštevujete. Často sa používajú na to, aby webové sídla fungovali alebo aby fungovali účinnejšie, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkom webového sídla. Viac informácií o súboroch cookie sa dozviete kliknutím sem.

AKO SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Informácie, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tohto webového sídla alebo našich "Služieb" (okrem citlivých informácií, o ktorých hovoríme osobitne nižšie) používame na to, aby:

 • sme mohli reagovať na vaše požiadavky

 • sme poskytovali služby alebo informácie, ktoré požadujete

 • ste sa mohli zaregistrovať na určité produkty alebo služby prípadne aby sme zlepšili ich funkčnosť

 • sme riešili a sledovali stav riešenia problémov spotrebiteľov a/alebo problémov s produktom alebo so službou

 • sme riadili náš vzťah s vami a zabezpečili potrebnú kontinuitu (napr. uchovávaním významných údajov a preferencií počas primeranej doby)

 • sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu (napr. v prípade, ak si od nás chcete objednať produkty alebo služby)

 • ste sa mohli zúčastňovať na našich online spoločenstvách vrátane sociálnych médií a blogov

 • aby sme vás kontaktovali v súvislosti s informáciami, ktoré vás môžu zaujímať – ďalej pozri časť marketing a vzdelávanie nižšie

 • Ako aj inak, ak s tým súhlasíte

Spoločnosť Medtronic môže použiť vaše osobné údaje aj v rozsahu, ktorý je potrebný na naplnenie nasledujúcich oprávnených záujmov, pokiaľ nie sú v rozpore s vašimi právami a očakávaniami pri ochrane súkromia:

 • na účely analýzy a výskumu, vývoja a zlepšovania programov, produktov, služieb a obsahu

 • s cieľom anonymizovať vaše údaje odstránením údajov, ktoré by vás mohli identifikovať (vaše meno, e-mailová adresa, číslo sociálneho poistenia atď.), aby sa mohli použiť na iné účely. V uvedenom prípade by vás na základe anonymizovaných údajov nebolo možné identifikovať a s danými údajmi by bolo možné zaobchádzať ako s ďalšími údajmi, ktoré nie sú osobné. Podrobnosti nájdete v príslušnej časti nižšie.

 • na uplatňovanie tohto vyhlásenia o ochrane súkromia a ďalších zásad o vašom používaní tohto webového sídla

 • na ochranu našich práv a majetku

  Spoločnosť Medtronic má aj právne dôvody použiť vaše osobné údaje:

 • v prípade potreby na ochranu zdravia, bezpečnosti alebo blahobytu, a

 • s cieľom rešpektovať zákon alebo nariadenie, súdny príkaz alebo iný právny postup

Ak to vyžaduje právny predpis, požiadame vás, aby ste sa rozhodli pre možnosť alebo dali súhlas s možnosťou spracúvať vaše osobné údaje na konkrétny účel. Napríklad, ak to vyžaduje právny predpis, budeme vám zasielať informačné letáky len vtedy, ak ste sa rozhodli ich odoberať.

ČO SÚ TO CITLIVÉ ÚDAJE?

Niektoré druhy osobných údajov predstavujú citlivé údaje. Citlivé údaje sú osobné údaje týkajúce sa vášho zdravia (napr. sériové číslo alebo dátum implantácie vašej pomôcky), genetických alebo biometrických údajov, vášho rasového alebo etnického pôvodu, náboženského alebo filozofického presvedčenia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti alebo členstva v odboroch.

ZAOBCHÁDZA SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC S CITLIVÝMI ÚDAJMI INAK AKO S OSOBNÝMI ÚDAJMI?

Spoločnosť Medtronic zhromažďuje a spracúva vaše citlivé údaje len:

 • spôsobmi, na ktoré od vás získa výslovný súhlas

 • na účely ochrany vašich dôležitých záujmov alebo dôležitých záujmov inej osoby v prípadoch, kedy nie je možné získať alebo oprávnene požadovať váš výslovný súhlas

 • v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorých súčasťou sú vhodné a osobitné opatrenia na zabezpečenie vašich základných práv a záujmov

 • ak je ich spracovanie potrebné na zdravotné účely, pričom je našou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, podobne, ako v prípade lekárskeho tajomstva

 • na účely vzniku, uplatnenia alebo namietania právneho nároku

  Napríklad:

 • Citlivé informácie môžeme zbierať priamo od vás, ak nám ich dobrovoľne poskytnete na konkrétny účel (napr. ak sa na nás obrátite s otázkou alebo návrhom v súvislosti s našimi produktami a službami);

 • Môžeme zbierať aj citlivé informácie o pacientoch od zdravotníckych pracovníkov, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní terapie alebo technickej podpory vo vzťahu k našim produktom alebo službám;

 • Citlivé informácie môžeme zbierať v súlade s požiadavkami európskych a iných štátnych orgánov s cieľom zabezpečiť bezpečné a účinné využívanie našich produktov a služieb;

 • Môžeme zbierať citlivé informácie o účastníkoch klinického skúšania, štúdií a iných výskumných iniciatív, ktorí so svojou účasťou v uvedených výslovne súhlasili.

 

ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ OSOBNÉ

Údaje, ktoré nie sú osobné sú údaje, ktorými vás nemožno identifikovať ani sa na vás nijako neviažu. Údajmi, ktoré prostredníctvom tohto webového sídla zhromažďujeme a ktoré nie sú osobnými údajmi, vás preto nemožno identifikovať ako konkrétnu osobu a s takýmito údajmi nebudete spájaní. Môžu to byť napríklad údaje o:

 • softvéri na prehliadanie webu, ktorý používate (napríklad Internet Explorer)

 • názve domény, z ktorej máte prístup k internetu

 • internetovej adrese webového sídla, z ktorého ste boli priamo prepojení na naše webové sídlo

 • dátume a čase vášho prístupu na naše webové sídlo

 • tom, aké stránky ste navštívili na našom webovom sídle 

 • podmienkach vyhľadávania, ktoré používate

 • odkazoch, na ktoré klikáte

Ak si pri návšteve nášho webového sídla prečítate alebo stiahnete údaje ako sú napríklad údaje o zdravotnom stave alebo o jednom z našich produktov, môžeme pritom zbierať určité údaje z vášho počítača, ktoré nie sú osobné. Tie sa zbierajú z webového prehliadača vášho počítača. Ak si len prečítate alebo len kliknete s cieľom stiahnuť údaje na našom webovom sídle, pritom nezbierame ani nezistíme vaše meno, e-mailovú adresu, domácu adresu ani žiadne iné osobné údaje o vás. Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie na zber údajov o návštevníkoch nášho webového sídla získate kliknutím sem.

AKO SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC ZAOBCHÁDZA S ÚDAJMI, KTORÉ NIE SÚ OSOBNÉ?

Vždy hľadáme spôsoby, ako vám lepšie slúžiť a zlepšovať naše produkty, služby a pobyt na webovom sídle. Údaje od vás, ktoré nie sú osobnými údajmi, použijeme na to, aby toto webové sídlo bolo pre návštevníkov užitočnejšie. Údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi, môžeme použiť aj na ďalšie podnikateľské účely. Použiť alebo agregovať ich môžeme napríklad na:

 • tvorbu správ pre vnútornú potrebu na vývoj programov, produktov, služieb alebo obsahu
 • úpravu alebo vylepšenie poskytovaných informácií alebo služieb
 • zdieľanie alebo predaj informácií tretím stranám
 • poskytovanie informácií o používaní nášho webového sídla, napríklad o „prevádzkovej štatistike“ alebo o „úrovni odozvy“, tretím stranám

 

PRIAME MARKETINGOVÉ A VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Spoločnosť Medtronic vám môže poskytnúť vzdelávacie materiály alebo ďalšie informácie o našich produktoch a službách, ako aj informácie o klinických skúšaniach alebo o produktoch a službách iných, ktoré vás môžu zaujímať na základe informácií o vašom využívaní webových sídel spoločnosti Medtronic, sociálnych médií a blogov, o ktoré ste sa s nami podelili a ktoré sme zozbierali súbormi cookie alebo obdobnými technológiami. Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie a o vašich možnostiach v tejto súvislosti získate kliknutím sem.

Požiadame vás, aby ste sa rozhodli pre možnosť alebo dali súhlas s možnosťou použiť vaše osobné údaje na účely uvedených komunikácií, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechcete prijímať vzdelávacie, obchodné alebo propagačné informácie o našich produktoch a službách alebo o produktoch alebo službách našich spriaznených osôb alebo našich poskytovateľov služieb, napíšte nám e-mail na kontaktnú adresu uvedenú nižšie, pričom do predmetu správy uveďte „OPT-OUT“ . Alebo môžete využiť možnosť „opt-out“ uvedenú v každej relevantnej správe, ktorú od nás dostanete.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neodoberať od nás propagačné správy, naďalej vám môžeme zasielať relevantné informácie na iné zákonné účely, napríklad na správu účtu, ktorý u nás máte, aby sme mohli reagovať na vaše požiadavky, podpisovať s vami zmluvy, alebo vám poskytovať informácie, ktoré je spoločnosť Medtronic zo zákona povinná poskytovať, napríklad o sťahovaní produktov z trhu.

ZDIEĽA SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC OSOBNÉ ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI?

Spoločnosť Medtronic nebude vaše osobné údaje zdieľať s treťou stranou okrem prípadov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

V rámci bežnej obchodnej činnosti môžeme vaše osobné údaje zdieľať so spoločnosťami, ktoré sú so spoločnosťou Medtronic spriaznené alebo so spoločnosťami tretích strán, ktoré si najímame, aby v našom mene vykonávali niektoré služby alebo funkcie.

Môžeme napríklad:

 • využívať rôznych predajcov alebo dodávateľov na zasielanie našich produktov. V takýchto prípadoch poskytujeme predajcovi informácie potrebné na spracovanie vašej objednávky, napr. vaše meno a poštovú adresu.

 • využívať poskytovateľa služby na administráciu určitých informačných zásielok, na ktorých odoberanie ste sa prihlásili, a na tento účel mu poskytnúť vašu e-mailovú adresu.

 • používať aplikáciu alebo platformu tretej strany, ktorá nám umožňuje riadiť a sledovať našu komunikáciu s vami.

 • využívať naše spriaznené spoločnosti na poskytovanie služieb týkajúcich sa vašich osobných údajov napr. môžeme uchovávať vaše údaje na bezpečnom serveri v mieste sídla našej spriaznenej spoločnosti v Európe alebo v USA. Ďalšie informácie o tom, za akých okolností môžeme prenášať vaše údaje do ďalších krajín nájdete v príslušnej časti nižšie.

V žiadnom prípade nebudeme zdieľať viac údajov, ako je potrebné a nedáme tretím stranám oprávnenie uchovávať, sprístupniť ani používať vaše údaje inak ako na poskytovanie požadovaných služieb na účely uvedené vyššie.

Upozorňujeme, že pokiaľ si to vyžadujú platné právne predpisy, vaše osobné údaje môžeme poskytnúť v prípade, ak sa domnievame, že sme tak povinní urobiť s cieľom rešpektovať zákon, nariadenie, súdny príkaz, právnu žiadosť alebo žiadosť vlády. V nepravdepodobnom prípade nadobudnutia nášho podniku alebo jeho časti treťou stranou môže dôjsť k prenosu vašich údajov novému vlastníkovi, a to v rozsahu, ktorý má pre daný podnik význam a pod podmienkou primeraného zabezpečenia vašich údajov.

Vaše osobné údaje môžeme navyše poskytnúť tretím stranám, ak je to potrebné:

 • na uplatňovanie tohto vyhlásenia o ochrane súkromia a ďalších zásad o vašom používaní tohto webového sídla
 • na ochranu našich práv a majetku
 • na ochranu zdravia, bezpečnosti alebo blahobytu
 • na to, aby sme konali v súlade so zákonom, nariadením, súdnym príkazom alebo iným právnym postupom
 • na vyšetrenie alebo konanie v prípadoch podozrenia zo spáchania podvodu alebo nelegálnej činnosti

Okrem toho, majte prosím na zreteli, že niektoré časti nášho webového sídla sú svojou podstatou interaktívne a umožňujú nám zverejňovať informácie, ktoré môžu vidieť ďalší používatelia. Ak si to neželáte, takéto časti webového sídla prosím nepoužívajte.

PRENÁŠAME OSOBNÉ ÚDAJE DO ĎALŠÍCH KRAJÍN?

Spoločnosť Medtronic môže v určitých prípadoch prenášať osobné údaje zozbierané na tomto webovom sídle našim spriazneným spoločnostiam alebo tretím stranám – poskytovateľom služieb v iných krajinách, avšak len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. V prípadoch prenosu osobných údajov z Európy do ďalších krajín zaručujeme ich primerané zabezpečenie na rovnakej úrovni, akú požadujú európske právne predpisy na ochranu údajov. Ak chcete vedieť viac o zabezpečení údajov spoločnosťou Medtronic, kontaktujte rs.privacyeurope@medtronic.com

 

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré ich smieme použiť, uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. Ak nám napríklad oznámite, že si neželáte odoberať náš informačný leták, okamžite vymažeme vašu adresu z nášho zoznamu adresátov. V prípade, ak sa zúčastníte na programe prostredníctvom nášho webového sídla, vymažeme osobné údaje poskytnuté v rámci daného programu, a to v primeranej časovej lehote po jeho ukončení (napr. šesť mesiacov po ukončení programu sa bežne pokladá za primeranú lehotu, pokiaľ nemáme právny dôvod niektoré z údajov uchovávať dlhšie (napr. ak je to potrebné na preverenie alebo z hľadiska vedenia povinnej evidencie).

ČO NASTANE V PRÍPADE ZMENY VYHLÁSENIA O OCHRANE SÚKROMIA?

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo naposledy revidované 20. júna 2019. Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ho môžeme meniť. Ak sa ho rozhodneme významne zmeniť, po vykonaní takejto zmeny bude určitý čas na domácej stránke nášho webového sídla oznámenie o danej zmene. Odporúčame, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane súkromia prečítali pri každej návšteve webového sídla.

AKO JE TO S OCHRANOU SÚKROMIA NA ĎALŠÍCH WEBOVÝCH SÍDLACH?

Toto webové sídlo môže obsahovať odkazy na ďalšie webové sídla. Niektoré z nich prevádzkujú spoločnosti spriaznené so spoločnosťou Medtronic a niektoré zas tretie strany. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na iné webové sídla, a to ani na iné webové sídla spoločnosti Medtronic. Vždy pri odchode z tohto webového sídla vám preto odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany súkromia, ktoré sa vzťahujú na údaje, ktoré poskytujete na ďalších webových sídlach. Odkazy na iné webové sídla uvádzame pre vašu potrebu, zásady ochrany súkromia na webových sídlach, ktoré prevádzkujú iní však neskúmame, nekontrolujeme ani nemonitorujeme. Za webové sídla prevádzkované tretími stranami ani za vaše obchodné vzťahy s nimi nenesieme žiadnu zodpovednosť.

EXISTUJÚ OSOBITNÉ ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA DETÍ?

Dbáme aj o ochranu online súkromia detí. Úmyselne nezbierame žiadne osobné údaje (napr. meno alebo e-mailovú adresu dieťaťa) od detí mladších ako 16 rokov bez súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Ak sa domnievate, že sme inak zozbierali osobné údaje od osoby mladšej ako 16 rokov, prosíme, aby ste nás kontaktovali.

AKO JE TO S BEZPEČNOSŤOU WEBOVÉHO SÍDLA?

Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá. Chápeme, že je dôležitá aj pre vás. Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením využívame opatrenia, ktoré sú v tomto odvetví štandardné. Žiadne webové sídlo ani e-mailový prenos však nie je stopercentne bezpečný, a preto vám odporúčame, aby ste s osobitnou starostlivosťou postupovali pri rozhodovaní o tom, aké informácie nám pošlete alebo si vyžiadate e-mailom a aby ste urobili primerané opatrenia napr. neposkytovali užívateľské mená a heslá, ktoré používate.

VAŠE PRÁVA

Kedykoľvek môžete uplatniť vaše právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu prípadne právo na ich vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Okrem toho máte aj právo na základe vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať voči použitiu alebo spracúvaniu vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade, že vaše osobné údaje spracúvame automaticky ako súčasť poskytovanej služby alebo na základe vášho súhlasu, máte právo vyžiadať si odpis vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (tzv. právo na „prenosnosť údajov“).

Uvedené žiadosti pošlite elektronicky na rs.privacyeurope@medtronic.com alebo poštou na Medtronic Slovakia s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. Upozorňujeme, že pred splnením vašej žiadosti vás môžeme požiadať o poskytnutie dokladu totožnosti (napr. kópiu vášho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu).

Ak sa náš zber alebo použitie vašich osobných údajov zakladá na vašom súhlase, máte právo váš súhlas kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme, v akej ste ho dali, alebo zaslaním žiadosti spôsobom uvedeným vyššie.

Okrem toho môžete kedykoľvek, bezplatne a bez uvedenia dôvodu využiť možnosť nezúčastňovať sa priamych marketingových kampaní a požiadať, aby ste nedostávali propagačné materiály, ako sa uvádza vyššie.

Naše oddelenie na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy europeanDPO@medtronic.com.

V prípade, ak nie ste spokojní s vybavením vašej žiadosti, kontaktujte príslušný orgán na ochranu údajov. Ďalšie informácie na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

AKO SA SKONTAKTOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU MEDTRONIC?

Ak máte otázky alebo pripomienky ohľadom tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, prosíme kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového sídla alebo použitím kontaktných údajov uvedených v časti Vaše práva vyššie.