Podmienky používania

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SI, PROSÍM, STAROSTLIVO PREČÍTAJTE. Tieto podmienky používania popisujú pravidlá pre návštevníkov tejto webovej stránky spoločnosti Medtronic. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Medtronic. Názvom Medtronic označujeme celú našu obchodnú činnosť, vrátane spoločnosti Medtronic plc a ktorýchkoľvek spoločností, ktoré kontroluje, vrátane dcérskych a pridružených spoločností, ako napríklad Covidien a Medtronic MiniMed. Keď používame  slovo my alebo náš, máme na mysli Medtronic. Medtronic prevádzkuje aj ďalšie webové stránky. Tieto podmienky použitia sa na iné webové stránky nevzťahujú. Ak takéto stránky spoločnosti Medtornic navštívite, preštudujte si podmienky používania nachádzajúce sa na týchto webových stránkach.

Tieto podmienky používania boli naposledy aktualizované 6. decembra 2016. Tieto podmienky používania smieme kedykoľvek meniť. Prosím, prezrite si podmienky používania pri každej návšteve tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky akceptujete najnovšiu verziu podmienok používania.

VOLAJTE 155 V PRÍPADE NÚDZE.

TIETO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOSKYTUJÚ RADY TÝKAJÚCE SA LEKÁRSKEJ POMOCI. AK SI MYSLÍTE, ŽE POTREBUJETE LEKÁRSKU POMOC, KONTAKTUJTE SVOJHO LEKÁRA ALEBO VOLAJTE 155. 

O INFORMÁCIÁCH DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. Niektoré informácie uvedené na tejto webovej stránke sa týkajú produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou Medtronic. Informácie a materiály nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú iba všeobecné a nemôžu nahradiť vzťah, ktorý máte so svojím lekárom. Spoločnosť Medtronic nevykonáva lekársku prax, ani neposkytuje lekárske rady, a informácie na tejto webovej stránke by sa nemali považovať za lekárske rady. Informácie týkajúce sa zdravotného stavu sa rýchlo menia. Preto je najlepšie, keď si informácie vždy potvrdíte u svojho lekára.

Tieto webové stránky obsahujú informácie o produktoch a terapiách schválených v Slovenskej republike a sú určené pre osoby žijúce na území Slovenskej repubiky. Ak nežijete na území Slovenskej repubiky, môže sa stať, že budete na tejto webovej stránke čítať informácie o produktoch alebo terapiách, ktoré nie sú vo Vašej súčasnej krajine dostupné alebo schválené. 

NAŠE AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY. Materiály nachádzajúce sa na tejto webovej stránke patria nám a máme na ne licenciu. Materiály sú chránené zákonmi Spojených štátov amerických a inými zákonmi v oblasti autorského práva. Pokiaľ ide o kopírovanie týchto materiálov, platia niektoré dôležité pravidlá. Materiály na tejto internetovej stránke smiete posielať e-mailom, sťahovať alebo tlačiť ich kópie, ale iba pre vaše osobné potreby, na nekomerčné využívanie. Pri posielaní e-mailom, sťahovaní alebo tlačení kópie materiálov z tejto webovej stránky musíte akceptovať aj všetky informácie súvisiace s autorským právom a ostatné informácie, ktoré sa nachádzajú na dolnej časti stránky.

Taktiež vlastníme názvy, ktoré používame na označenie našich produktov a služieb nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke, pričom tieto názvy sú chránené zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi o zahraničných obchodných značkách. Symbol ® nasledujúci po niektorom názve na našej webovej stránke signalizuje, že obchodná značka bola zaregistrovaná v Spojených štátoch amerických. Symbol TM nasledujúci po niektorom názve na našej webovej stránke signalizuje, že ide o neregistrovanú obchodnú značku. Všetky obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pri používaní materiálov na určitých častiach tejto webovej stránky môžu platiť špeciálne pravidlá. Tieto špeciálne pravidlá budú umiestnené v blízkosti materiálov.

Ak používate materiály alebo obchodné značky na tejto webovej stránke takým spôsobom, ktorý nie je jasne povolený našimi podmienkami používania, porušujete dohodu s nami uzatvorenú a je možné, že porušujete aj autorské práva, vlastníctvo obchodnej značky a iné zákony. V uvedenom prípade vám automaticky odoberieme povolenie na používanie tejto webovej stránky. Vlastnícke právo na materiály naďalej patrí nám alebo autorom materiálov, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

ODKAZY NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU A POUŽÍVANIE ZNAČIEK SPOLOČNOSTI MEDTRONIC. Prijatím týchto podmienok sa má za to, že vám bola udelená nevýlučná, obmedzená a odvolateľná licencia na pripájanie sa na túto webovú stránku. Medtronic si vyhradzuje právo odvolať túto licenciu vo všeobecnosti, resp. odvolať vaše právo na používanie konkrétnych odkazov, a to kedykoľvek. Ak spoločnosť Medtronic túto licenciu odvolá, súhlasíte s okamžitým odstránením a znefunkčnením akéhokoľvek, resp. všetkých vašich odkazov na túto webovú stránku.

Súhlasíte s tým, že odkaz na túto webovú stránku nebudete prezentovať tak, aby sa spájal s reklamou alebo aby sa javil ako schválenie akejkoľvek organizácie, produktu alebo služby. Súhlasíte, že odkaz sa neobjaví na webovej stránke, ktorú rozumná osoba môže považovať za obscénnu, hanlivú, obnažujúcu, hrubo urážlivú alebo zlomyselnú. Za žiadnych okolností nesmiete túto webovú stránku alebo jej obsah rámovať alebo kopírovať časti tejto webovej stránky na server. Súhlasíte, že logo alebo obchodnú značku Medtronic nebudete zobrazovať alebo používať žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Medtronic. Tieto odkazy poskytujeme v záujme vášho komfortu, ale materiály na iných webových stránkach neposudzujeme, nekontrolujeme ani nesledujeme. Za užívanie uvedených webových stránok alebo za vaše obchodné transakcie s nimi nenesieme zodpovednosť. Ak sa rozhodnete používať iné webové stránky podliehate podmienkam používania uvedených webových stránok, vrátane postupov ochrany osobných údajov uvedených webových stránok.

TIETO WEBOVÉ STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ PRODUKTOV ALEBO TERAPIÍ SPOLOČNOSTI MEDTRONIC, KTORÉ NEBOLI SCHVÁLENÉ V KRAJINE VÁŠHO TRVALÉHO POBYTU. TIETO DRUHY INFORMÁCIÍ NEKONTROLUJEME A ANI NESCHVAĽUJEME.

VAŠA SPÄTNÁ VÄZBA, POZNÁMKY A NÁPADY. Sme potešení ohlasmi, poznámkami a nápadmi, ktoré dostávame od návštevníkov tejto internetovej stránky, musíme vás však upozorniť, že všetky informácie, ktoré pošlete cez túto webovú stránku, sa budú považovať za neosobné, nedôverné a bez vlastníckeho práva (iné ako osobné informácie, pretože uvedený termín je vymedzený v našich Zásadách ochrany osobných údajov). Ak prostredníctvom tejto webovej stránky odovzdávate nápady, informácie, pojmy, know-how alebo techniky a materiály, týmto poskytujete spoločnosti Medtronic neobmedzenú, bezplatnú a neodvolateľnú licenciu na ich používanie, reprodukovanie, zobrazovanie, predvádzanie, úpravu, odovzdávanie a distribúciu akýmkoľvek médiom, pričom súhlasíte, že spoločnosť Medtronic ich môže slobodne používať na akýkoľvek účel. Kontakt Medtronic

ŽIADNE ZÁRUKY. CELÝ OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SA POSKYTUJE TAK AKO JE, AKO JE DOSTUPNÝ. TÝMTO SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ. SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC NEZARUČUJE ALEBO NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE POUŽÍVANIE TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY BUDE NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ. STE ZODPOVEDNÍ ZA TO, ABY STE PRIJALI VŠETKY OPATRENIA POTREBNÉ NA ZABEZPEČENIE TOHO, ŽE NIČ, ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ Z TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, NEBUDE OBSAHOVAŤ VÍRUSY ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ POTENCIÁLNE DEŠTRUKTÍVNY POČÍTAČOVÝ KÓD.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ANI SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC A ANI ŽIADNA OSOBA ALEBO SPOLOČNOSŤ SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU MEDTRONIC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU ŠKODU VYPLÝVAJÚCU Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MATERIÁLOV NA NEJ. TÁTO OCHRANA SA VZŤAHUJE NA UPLATŇOVANIE SI NÁROKU NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOVEK INEJ PRÁVNEJ TERIE. TÁTO OCHRANA SA VZŤAHUJE NA SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC, JEJ VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, ZMOCNENCOV A DODÁVATEĽOV SPOMENUTÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. TÁTO OCHRANA SA VZŤAHUJE NA VŠETKY STRATY BEZ OBMEDZENIA, VRÁTANE PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZNAČNÝCH ŠKÔD A NÁHRAD ŠKÔD PLNIACICH REPRESÍVNU FUNKCIU, ZRANENIA OSÔB/PROTIPRÁVNEHO ZABITIA, STRATY ZISKOV ALEBO ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY ÚDAJOV ALEBO PREVÁDZKOVÝCH PORÚCH.

OSTATNÉ PRAVIDLÁ OHĽADOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. Okrem pravidiel v týchto Podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov môžete podliehať dodatočným podmienkam, ktoré sa môžu uplatňovať pri prístupe ku konkrétnym službám alebo materiálom dotýkajúcich sa určitých oblastí na tejto webovej stránke, ako napr. kliknutím na odkaz na tejto webovej stránke. Prosím prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov, kde sa dozviete, ako chránime a používame informácie, ktoré získavame prostredníctvom tejto webovej stránky.

Ak tieto Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov porušíte tak, že tým spôsobíte škodu druhým, súhlasíte s tým, že spoločnosť Medtronic budete považovať za nevinnú, nenesúcu nijakú zodpovednosť za uvedenú škodu.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že jedinou náležitou a príslušnou súdnou právomocou v akomkoľvek spore so spoločnosťou Medtronic, alebo v spore vzniknutom z akéhokoľvek používania tejto webovej stránky, sú súdy vo Vekej Británii. Ďalej súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie na týchto súdoch v spojitosti so sporom, ktorého účastníkom je Medtronic alebo jeho filiálky, zamestnanci, vedúci pracovníci, riaditelia, zmocnenci alebo dodávatelia. Tieto Podmienky používania sa riadia interným hmotným právom, bez ohadu na ich konflikt právnych zásad.

OTÁZKY, PRIPOMIENKY A POZNÁMKY. Spoločnosť Medtronic vám smie doručovať oznam elektronickou poštou, všeobecným oznámením o tejto webovej stránke alebo písomným oznámením doručeným poštou na vašu adresu zaznamenanú spoločnosťou Medtronic. Oznam spoločnosti Medtronic môžete doručovaťs použitím funkcie Kontaktovať spoločnosť Medtronic alebo na adrese:  

Medtronic Slovakia s.r.o.
CBC III, Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46 410 759, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 76748/B

Tel: +421 2 6820 6911
Fax: +421 2 6820 6999
medtronic.slovakia@medtronic.com