VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI MEDTRONIC O OCHRANE SÚKROMIA – ZBER ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

   

Spoločnosť Medtronic (ďalej len „my“) sa usiluje udržať si vašu dôveru zabezpečením ochrany vašich Osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane súkromia objasňuje, ako spracúvame vaše Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom vášho prihlásenia sa na sociálnych médiách, pomocou našej platformy na automatizáciu marketingu a systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Snažíme sa zabezpečiť, aby bolo zachované vaše súkromie a s vašimi Osobnými údajmi sa nakladalo transparentne a v súlade so zákonom. Akékoľvek vami poskytnuté Osobné údaje sa použijú výlučne v súlade s týmto vyhlásením o ochrane súkromia. Odporúčame vám dôkladne sa s týmto vyhlásením o ochrane súkromia oboznámiť.

Uvedomujeme si, že ochrana osobných údajov predstavuje nepretržitú zodpovednosť, preto v prípade akýchkoľvek zásadných zmien našich postupov alebo zásad v oblasti ochrany súkromia budeme toto oznámenie o ochrane súkromia revidovať. Na každú dôležitú aktualizáciu tohto oznámenia o ochrane súkromia vás upozorníme buď e-mailom alebo iným elektronickým oznámením, prípadne uverejnením oznámenia na našom webovom sídle alebo v príslušnom sociálnom médiu. Posledná revízia tohto vyhlásenia o ochrane súkromia bola vykonaná 9. 3. 2021.

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

„Osobné údaje“ (známe aj ako „Osobne identifikovateľné údaje“) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby; inými slovami ide o akékoľvek informácie, ktoré môžu viesť k zisteniu, kto ste (či už priamo alebo nepriamo). Príkladmi Osobných údajov sú vaše meno, adresa, telefónne číslo a používateľské meno alebo profil na sociálnych médiách. 

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Pri spracúvaní vašich Osobných údajov zabezpečíme, že na to budeme mať primeraný právny základ a v prípade potreby najskôr získame váš súhlas. Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o nami spracúvaných Osobných údajoch a právnom základe, z ktorého vychádzame:

Súhlas

Váš súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať rovnakým spôsobom, ako ste ho poskytli, resp. tak, že nás budete kontaktovať, ako je uvedené ďalej v časti „Vaše práva“. Okrem toho môžete kedykoľvek, bezplatne a bez uvedenia dôvodu využiť možnosť nezúčastňovať sa priamych marketingových kampaní a požiadať, aby ste nedostávali propagačné materiály, ak si v príslušnej doručenej komunikácii zvolíte možnosť, aby ste tieto materiály viac nedostávali. Ak budú mať akékoľvek zmeny tohto oznámenia vplyv na podmienky, za ktorých ste poskytli svoj súhlas, upozorníme vás na to a dáme vám možnosť súhlas stiahnuť alebo ho obnoviť.
Spoločnosť Medtronic môže spracúvať vaše Osobné údaje v nasledujúcich situáciách, pokiaľ ste jej na to dali svoj súhlas:

 • Spracovateľská činnosť
 • Marketingové iniciatívy založené na prihlásení sa na sociálne médiá (napr. prostredníctvom sietí LinkedIn alebo Facebook): Spoločnosť Medtronic vám bude posielať informácie o produktoch, ktoré sú pre vás relevantné (marketing).
 • Účel
 • Kontaktovať vás s informáciami o produktoch, službách a riešeniach spoločnosti Medtronic. 
 • Kategórie osobných údajov (spracúvané dátové prvky)
 • Meno, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa (len štát), mobilné telefónne číslo, pracovná pozícia a spoločnosť
 • Logika, dôležitosť a dôsledky
 • Po vašom prihlásení (kliknutím na príslušné políčko a pod.) dávate spoločnosti Medtronic svoj súhlas s používaním príslušných Osobných údajov, aby vám mohla posielať relevantné informácie.
 • Právny základ 
 • Váš súhlas
 • Ktoré práva dotknutých osôb sa môžu uplatniť?
 • Príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu jednotlivcom udeľovať nasledujúce práva: prístup k údajom, ich oprava, vymazanie, prenosnosť údajov a odvolanie súhlasu

Bezpečnosť

Usilujeme sa chrániť bezpečnosť a dôvernosť Osobných údajov. Aby sa predišlo náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu Osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim, používame na ochranu a zaistenie bezpečnosti nami spracúvaných Osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia.
V prípade neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sme povinní oznámiť, o tom budeme informovať vás a/alebo príslušné dozorné orgány bez zbytočného odkladu.

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše Osobné údaje môžeme poskytnúť, ak to budeme považovať za nevyhnutné a vhodné na ochranu zdravia a bezpečnosti vás alebo inej osoby a našej fyzickej a online prevádzky, ako aj na ochranu majetku, práv a súkromia našich pridružených subjektov, vás alebo iných osôb.

Vaše Osobné údaje poskytujeme pridruženým subjektom spoločnosti Medtronic, externým poskytovateľom alebo dodávateľom len na vyššie uvedené účely. V takých prípadoch sú externí poskytovatelia alebo dodávatelia povinní používať Osobné údaje v súlade so záväznými zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Zmluvy obsahujú doložky o spracúvaní údajov, ktorých cieľom je zabezpečiť nakladanie s vašimi Osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Všetci externí poskytovatelia alebo dodávatelia zapojení do spracúvania údajov sú povinní plniť požiadavky platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a dodržiavať zásady a štandardy spoločnosti Medtronic v oblasti súkromia, ochrany osobných údajov a bezpečnosti.

KATEGÓRIE TRETÍCH STRÁN

Spracovateľská činnosť Účel Kategórie osobných údajov (poskytnuté dátové prvky) Kategória príjemcu

Hosting osobných údajov v systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi

Aby mohla spoločnosť Medtronic náležite spravovať vaše osobné údaje a umožniť plnenie iných účelov spracúvania údajov uvedených v tomto oznámení o ochrane súkromia.

Meno, miesto, zamestnanie a kontaktné údaje (napr. pracovný e-mail, adresa, telefónne a/alebo faxové číslo a, mobilné telefónne číslo)

Dodávateľ systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi, napr. spol. Salesforce

Automatizácia marketingu

Umožniť efektívny prenos marketingovej komunikácie spoločnosti Medtronic.

E-mailová adresa a ďalšie identifikátory, ak je to potrebné na konkrétne účely

Poskytovateľ automatizácie marketingu, napr. spol. Eloqua

Upozorňujeme, že v súlade s platnými právnymi predpismi môžeme vaše Osobné údaje poskytnúť, ak sa domnievame, že máme túto povinnosť na zabezpečenie súladu s akýmkoľvek zákonom, nariadením, súdnym príkazom, zákonnou alebo vládnou požiadavkou. V nepravdepodobnom prípade prevzatia nášho podniku alebo jeho časti treťou stranou môže dôjsť k prenosu vašich údajov novému vlastníkovi v rozsahu, ktorý má pre daný podnik význam, a pod podmienkou existencie primeraných záruk. Na splnenie svojich zákonných povinností môžeme mať povinnosť zabezpečiť prenos vašich Osobných údajov regulačným orgánom.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Pri prenose vašich Osobných údajov iným pridruženým subjektom spoločnosti Medtronic alebo tretej strane v inej krajine zabezpečíme uplatňovanie primeraných záruk v súlade s platnými predpismi.

Pri medzinárodnom prenose Osobných údajov zabezpečíme primeranú úroveň ochrany Osobných údajov v zmysle platných zákonov a nariadení. Pri prenose vašich Osobných údajov zabezpečíme uplatňovanie schválených právnych mechanizmov.  Ak máte záujem o viac informácií alebo o kópiu tohto vyhlásenia, kontaktujte nás na adrese: rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

Uchovávania

Vaše Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na stanovený účel.
Kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania, zahŕňajú: trvanie vášho vzťahu so spoločnosťou Medtronic, dĺžka obdobia, počas ktorého musíme byť schopní preukázať súlad s právnymi požiadavkami a časové obdobie, počas ktorého musíme chrániť svoje právne postavenie (napr. v prípade súdneho sporu alebo vyšetrovania).
Ak máte záujem o viac informácií o tom, ako dlho sa vaše Osobné údaje uchovávajú, pošlite nám svoju žiadosť na kontaktné adresy uvedené nižšie.

VAŠE OSOBNÉ PRÁVA A AKO SA SKONTAKTOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU MEDTRONIC 

Vaše práva

Pozrite si opis spracúvania osobných údajov, pri ktorom sú uvedené príslušné práva dotknutých osôb.
V zmysle platných právnych predpisov môžete mať právo:

 • na prístup: žiadať prístup k Osobných údajom v našej držbe, ktoré sa vás týkajú;
 • na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania: žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie používania vašich Osobných údajov;
 • namietať: na základe vašej konkrétnej situácie môžete namietať voči používaniu vašich Osobných údajov z našej strany na základe oprávneného záujmu;
 • na prenosnosť údajov: ak vám poskytujeme automatizovanú službu (na základe zmluvy alebo vášho súhlasu), môžete si vyžiadať aj kópiu vašich Osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • odvolať súhlas: pri spracúvaní Osobných údajov na základe vášho súhlasu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Poznámka: Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť používania vašich Osobných údajov z našej strany pred jeho odvolaním. Nebude mať vplyv ani na už spracované agregované údaje, čo platí aj po odvolaní súhlasu, keďže nie sú k dispozícii technické prostriedky na izolovanie ani určenie dátových prvkov, aby sa z týchto údajov mohli vylúčiť.

Na výkon ktorýchkoľvek týchto práv nás kontaktujte na e-mailovej adrese rs.privacyeurope@medtronic.com alebo poštou na adrese:

Medtronic International Trading Sàrl,
Do rúk: Data Protection Officer (zodpovedná osoba),
Case postale,
Route du Molliau 31,
CH-1131 Tolochenaz
Švajčiarsko

Upozorňujeme, že v súlade s platnými predpismi vás pred spracovaním vašej žiadosti môžeme požiadať o poskytnutie nejakého dokladu totožnosti.

Ak s naším riešením vašej žiadosti nebudete spokojní, svoje práva si môžete uplatniť aj podaním sťažnosti dozornému orgánu.