Eerdere privacyverklaringen

 

Privacyverklaring van augustus 2016 - vóór invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Medtronic omgaat met persoonsgegevens. Voor ons verdere succes is het van groot belang het door onze klanten, collega-bedrijven, leveranciers en patiënten in ons gestelde vertrouwen te behouden en te respecteren. Wij zullen uw persoonsgegevens behandelen:

 • met vertrouwelijkheid en redelijkheid;
 • op gepaste wijze, in overeenstemming met onze missie;
 • op rechtmatige wijze, met inachtneming van wetgeving, richtlijnen, voorschriften en principes op het gebied van gegevensbescherming.

WIE IS MEDTRONIC?

Medtronic is de naam die we voor onze gehele onderneming gebruiken, met inbegrip van Medtronic plc, een onderneming gevestigd in het Ierse Dublin, en alle dochterbedrijven en vestigingen van Medtronic. Met de woorden ‘wij/we’ en ‘ons/onze’ bedoelen we Medtronic.

WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van kracht als we persoonsgegevens afkomstig uit België verwerken. De privacyverklaring is van kracht als we rechtstreeks gegevens verkrijgen van de persoon die in de gegevens beschreven staat, en ook wanneer we die gegevens verkrijgen via een persoon (of bedrijf of andere wettelijke entiteit) anders dan de betreffende persoon. Dat houdt in dat we bij gebruik van de woorden 'u', 'mij' en 'ik' in deze verklaring het individu bedoelen waarvan we de persoonsgegevens verwerken, hetzij rechtstreeks verkregen van het individu, hetzij via iemand anders.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens:

 • van onze medewerkers en consultants in het kader van hun arbeids/consultancyrelatie met ons;
 • in geval we andere beleidsrichtlijnen, gebruiksvoorwaarden of andere middelen hanteren die aangeven dat deze verklaring niet van toepassing is en/of dat er een andere gedragsrichtlijn van toepassing is;
 • die u niet aanwijzen als een individu, met inbegrip van persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) die we hebben losgekoppeld van u als individu en die daardoor niet langer naar u verwijzen;
 • indien Medtronic zelf geen gegevens verzamelt maar de verwerking alleen geschiedt op vraag van derden en de gegevensverwerking onderhevig is aan afzonderlijke voorwaarden.

WAT IS GEGEVENSVERWERKING?

Gegevensverwerking is het al dan niet automatisch verrichten van handelingen voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, bekend maken, aanpassen, wijzigen, corrigeren, ophalen, samenvoegen, blokkeren, wissen, overbrengen, vernietigen, vastleggen, ordenen, opslaan, verspreiden, of op andere wijze beschikbaar maken, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die op u betrekking hebben en waarmee we u kunnen identificeren, zoals uw:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • SIS-kaartnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • alsook andere gegevens die u aanwijzen of zouden kunnen aanwijzen en die op u betrekking hebben.

Bepaalde persoonsgegevens worden aangeduid met gevoelige informatie. Hieronder wordt gevoelige informatie gedefinieerd (zie 'Wat is gevoelige informatie'). Wanneer we in deze privacyverklaring de term persoonsgegevens gebruiken, rekenen we hiertoe ook gevoelige informatie, tenzij anders vermeld.

WANNEER EN HOE KOMT MEDTRONIC AAN PERSOONSGEGEVENS?

Medtronic kan op verschillende manieren aan persoonsgegevens komen.

 • Op sommige plaatsen op onze website heeft u de mogelijkheid persoonsgegevens over uzelf naar ons te sturen, bijvoorbeeld bij het invullen van een registratieformulier, een enquête of een e-mailformulier. U kunt ons ook toestemming geven uw bezoeken aan onze website op uw persoon af te stemmen; nadat u ons enkele persoonsgegevens verstrekt, kunnen we uw bezoeken van onze website effectiever maken. Wanneer we deze informatie combineren met de niet-persoonlijke informatie die we uit zogenaamde 'cookies' kunnen halen, kunnen we zien dat u onze website eerder heeft bezocht.
 • We verkrijgen persoonsgegevens van u wanneer u contact met ons opneemt voor informatie, producten of diensten.
 • We verkrijgen mogelijk uw persoonsgegevens voortvloeiend uit onze contacten met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten.

IN WELKE GEVALLEN VERWERKT MEDTRONIC PERSOONSGEGEVENS?

Verwerking van uw persoonsgegevens (geen gevoelige informatie; die is hieronder apart beschreven) kan in de volgende gevallen voorkomen:

 • in antwoord op uw vragen en verzoeken;
 • bij het aangaan van een contract of contractbesprekingen met u of over u;
 • bij het aanleggen van bestanden, met inbegrip van een bestand van uw persoonsgegevens;
 • om contact met u op te nemen om u te informeren over zaken waarvoor u wellicht belangstelling heeft, zoals informatie over klinische onderzoeken en producten en diensten van ons of anderen;
 • voor analysedoeleinden en voor het onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren van programma's, producten, therapieën, diensten en informatie;
 • om uw persoonlijke identificatiegegevens te verwijderen (uw naam, e-mailadres, SIS-kaartnummer enz.). In dit geval staat u niet langer bij ons geregistreerd als een individu. Zodra we gegevens van persoonlijke kenmerken hebben ontdaan, zijn die gegevens niet langer persoonlijk en is deze privacyverklaring niet langer op de betreffende gegevens van toepassing;
 • om uw toegang tot onze website te personaliseren, bijvoorbeeld door u attent te maken op nieuwe ontwikkelingen;
 • om op de naleving van deze privacyverklaring toe te zien en anderszins onze rechten of eigendommen te beschermen;
 • om uw vitale belangen of iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen;
 • om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke verplichtingen;
 • vanwege andere legitieme belangen, tenzij de gegevensverwerking uw rechten of vrijheden schaadt;
 • in opdracht van derden, zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar;
 • om een andere reden, met uw instemming.

WAT IS GEVOELIGE INFORMATIE?

Sommige vormen van persoonsgegevens worden gerekend tot gevoelige informatie. Deze gegevens worden ook wel 'bijzondere persoonsgegevens' genoemd. Tot gevoelige informatie behoren persoonsgegevens die iets zeggen over uw gezondheid of bij u geïmplanteerde medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld het serienummer van uw implantaat, of de datum van implantatie), uw ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, politieke oriëntatie of vakbondslidmaatschap.

GAAT MEDTRONIC MET GEVOELIGE INFORMATIE ANDERS OM DAN MET ANDERE PERSOONSGEGEVENS?

Medtronic verzamelt en verwerkt uw gevoelige informatie uitsluitend:

 • als voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden, geen niet-gevoelige persoonsgegevens gebruikt kunnen worden;
 • op een wijze waarvoor u nadrukkelijk toestemming heeft verleend;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen indien u fysiek of juridisch niet in staat bent uw instemming te getuigen;
 • steeds in overeenstemming met nationale wetgeving;
 • als verwerking omwille van medische doeleinden vereist is en we, onder bepaalde omstandigheden, gehouden zijn vertrouwelijkheid te betrachten die vergelijkbaar is met het beroepsgeheim van een professioneel zorgverlener.

Enkele voorbeelden:

 • We kunnen gevoelige informatie over patiënten opvragen bij onze klanten, leveranciers of andere zakelijke contacten wanneer we u therapeutische of technische ondersteuning verlenen voor aan u door ons geleverde producten of diensten.
 • We kunnen gevoelige informatie over patiënten verkrijgen wanneer we vragen en suggesties ontvangen over onze producten en diensten.
 • We kunnen op verzoek van de Belgische overheid, Europese overheden en/of de Amerikaanse overheidsdienst FDA (Food and Drug Administration) gevoelige informatie verzamelen om de veiligheid en doelmatigheid van onze producten en diensten te waarborgen.
 • We verzamelen mogelijk gevoelige informatie over deelnemers aan klinische studies, onderzoeken en andere onderzoeksinitiatieven.
 • We kunnen gevoelige informatie direct van u krijgen, wanneer u die vrijwillig beschikbaar stelt.

GEBRUIKT MEDTRONIC MIJN PERSOONSGEGEVENS OM MIJ MARKETINGBERICHTEN TE DOEN TOEKOMEN?

Indien u ons niet meedeelt dat u geen marketingberichten of correspondentie over marktonderzoek van ons wenst te ontvangen, zullen wij op bepaalde tijdstippen misschien persoonlijk contact met u opnemen (via e-mail, fax, post of telefonisch) om u informatie te verstrekken over programma's, producten, diensten en informatie die interessant kunnen zijn voor u. Aangezien de geldende wetgeving vereist dat u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft voor wij u bepaalde soorten marketinginformatie kunnen sturen, zullen wij u deze berichten pas sturen nadat wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

WAT ALS IK NIET LANGER MARKETINGBERICHTEN WIL ONTVANGEN VAN MEDTRONIC?

Als u niet langer marketing- of marktonderzoeksberichten van ons wenst te ontvangen, of als u wilt dat wij ophouden met het verwerken van uw persoonsgegevens op om het even welke manier, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven onder aan deze Privacyverklaring om ons mee te delen dat u dit soort berichten niet langer wenst te ontvangen. Elke e-mail die u van ons heeft ontvangen of in de toekomst eventueel ontvangt, bevat bovendien een handige, geautomatiseerde optie waarmee u kunt melden dat u geen e-mailberichten meer wenst te ontvangen van ons.

DEELT MEDTRONIC PERSOONSGEGEVENS OOIT MET DERDEN?

Medtronic deelt uw persoonsgegevens niet met niet-verwante derden zonder uw toestemming, behalve indien anders vermeld in deze Privacyverklaring.

In het normale zakenverkeer delen we bepaalde persoonsgegevens met bedrijven die we inhuren om diensten te verstrekken of taken uit te voeren namens ons bedrijf. Zo kunnen wij bijvoorbeeld diverse verkopers of leveranciers inschakelen voor de verzending van onze producten. In deze gevallen verstrekken wij de verkoper of leverancier gegevens om uw order te verwerken, bijvoorbeeld uw naam en postadres. Wanneer wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, geven wij hen nooit de toestemming om uw gegevens te bewaren, bekend te maken of te gebruiken met anderen, behalve in het kader van de uitoefening van de diensten die wij hen vroegen uit te voeren.

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, uitwisselen of publiceren, behalve in het kader van een verkoop, fusie, ontbinding of overname van een bedrijf.

Wij kunnen wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens vrij te geven in het kader van gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen, bevelschriften tot huiszoeking, wetten of voorschriften. We kunnen samenwerken met ordehandhavingsdiensten bij het onderzoek naar en de vervolging van bezoekers van websites die onze regels overtreden of zich schuldig maken aan gedrag dat schadelijk is voor andere gebruikers (of illegaal).

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden indien wij van mening zijn dat deze bekendmaking noodzakelijk is om:

 • toe te zien op de naleving van deze Privacyverklaring;
 • onze eigendomsrechten te beschermen;
 • iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen;
 • wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere juridische procedures na te leven.

ZAL MEDTRONIC PERSOONSGEGEVENS OVER MIJ OVERDRAGEN AAN ANDERE LANDEN DAN HET LAND WAAR IK GEVESTIGD BEN?

Medtronic kan gegevens buiten het land waarin ze werden verzameld, overdragen aan alle landen van de Europese Unie en aan alle andere landen die door de Europese Unie worden erkend als landen met een adequate privacybescherming. We zullen de gegevens alleen overdragen aan andere dan de hiervoor genoemde landen indien:

 • de overdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract tussen u en Medtronic of om precontractuele stappen te ondernemen in antwoord op uw verzoek; of
 • indien u instemt met de overdracht; of
 • indien de gegevens adequaat worden beschermd in het andere land, hetzij via contracten of via een andere vorm van bescherming.

Medtronic heeft regelingen getroffen met al haar kantoren en filialen om te garanderen dat persoonsgegevens die worden overgedragen tussen bedrijven van Medtronic adequaat worden beschermd, inclusief de overdracht van persoonsgegevens (die gevoelige informatie kunnen bevatten) aan bedrijven van Medtronic in de Verenigde Staten van Amerika.

WAT GEBEURT ER ALS DE PRIVACYVERKLARING WORDT AANGEPAST?

Wanneer wij besluiten om belangrijke wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring, zullen wij alle belangrijke wijzigingen beschrijven in dit gedeelte van de verklaring. U kunt de meest recente versie van deze verklaring steeds terugvinden op de website voor uw land, of u kunt contact met ons opnemen via het adres onder aan deze pagina.

HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We gebruiken redelijke materiële, administratieve en technische beveiligingsmechanismen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, aanpassing of vernietiging. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens ook tot de werknemers en contractanten die op de hoogte moeten zijn van deze gegevens om hun werk uit te kunnen voeren. U mag overigens niet vergeten dat geen enkele verzending via het internet voor 100% veilig of foutloos is. Zo zijn vooral e-mailberichten die naar ons of door ons worden verstuurd, niet altijd veilig en daarom moet u goed nadenken over welke informatie u ons stuurt via e-mail.

HOE LANG BEWAART MEDTRONIC MIJN PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

ZIJN ER BIJKOMENDE PRIVACYPRINCIPES MET BETREKKING TOT DE WEBSITES VAN MEDTRONIC?

Links. Onze websites kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. We stellen de links ter beschikking als extra service, maar we voeren geen inspecties of controles uit op de privacypraktijken van websites beheerd door derden; deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites beheerd door derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites beheerd door derden of voor uw handelstransacties met hen.

Onze websites kunnen ook links bevatten naar andere websites die worden beheerd door Medtronic. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op websites voor bedrijven van Medtronic gevestigd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en de verklaringen gepubliceerd in de specifieke landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika kunnen onderling licht afwijken. Wanneer u een link gebruikt van deze website naar een andere website, zelfs naar een andere site die wordt beheerd door Medtronic, raden wij u aan de privacyverklaring van die website te inspecteren.

Cookies. Medtronic kan cookies gebruiken op haar websites. Cookies zijn tekstbestanden die we in de browserbestanden van uw computer plaatsen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die we inzamelen met behulp van cookies is niet persoonlijk. U kunt deze cookies altijd weigeren indien uw browser dit toelaat, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van onze website dan niet naar behoren functioneren. We laten niet toe dat derden cookies op onze websites plaatsen.

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET MEDTRONIC?

We streven ernaar onze dossiers met uw gegevens accuraat te houden. Indien u echter merkt dat uw gegevens onvolledig, foutief of verouderd zijn, of als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen via:

Ons adres:
N.V. Medtronic Belgium S.A.
Burgemeester E. Demunterlaan 5
Avenue du Bourgmestre E. Demunter 5
Brussel 1090 Bruxelles
België/Belgique
Telefoon +32 (0) 2/456.09.00
Fax: +32 (0) 2/460.26.67
E-mail

Versie: augustus 2016