WE VERZOEKEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.
Medtronic (waarnaar hierna wordt verwezen als 'we') biedt trainings-, opleidings- en eventmanagementdiensten aan aan professionele zorgverleners door middel van verschillende leermodaliteiten. Hierbij staat het veilige en doeltreffende gebruik van producten en diensten van Medtronic of producten en diensten die specifiek zijn voor een ziekte of procedure (waarnaar hierna wordt verwezen als 'Diensten') centraal. Medtronic heeft een online leermanagementsysteem en een programma voor algemeen eventmanagement (waarnaar hierna wordt verwezen als 'Platform') ingevoerd om de Diensten aan professionele zorgverleners (waarnaar hierna wordt verwezen als 'u') te kunnen aanbieden.

 

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels voor gebruikers van dit Platform. Dit Platform kan worden beheerd door Medtronic, door gebruik te maken van zijn eigen systemen of van systemen verschaft door derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot Cornerstone On Demand, Adobe Connect, Cvent, Adobe Experience Manager, en SalesForce.com.

 

Medtronic is de naam die we gebruiken om te verwijzen naar ons bedrijf in zijn geheel, waaronder Medtronic plc en de bedrijven die erdoor worden beheerd, inclusief gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zoals Covidien. Wanneer we de woorden 'we' of 'ons/onze' gebruiken, bedoelen we Medtronic. Medtronic beheert eveneens andere platforms. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op onze andere platforms. U dient de gebruiksvoorwaarden die op deze platforms van Medtronic vermeld staan, na te lezen wanneer u deze bezoekt. Met 'u' verwijzen we naar de geregistreerde gebruiker van dit Platform.

 

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in december 2019. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Lees de gebruiksvoorwaarden na telkens wanneer u het Platform bezoekt. Door gebruik te maken van dit Platform, aanvaardt u de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden.

 

Bescherming van persoonsgegevens
Indien u zich op dit Platform inschrijft, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die u via dit Platform verstrekt, door Medtronic en door externe leveranciers die door Medtronic zijn aangesteld, zullen worden verwerkt om de dienst aan te bieden. Dergelijke verwerking kan buiten Europa, in het Midden-Oosten en Afrika plaatsvinden, met als doel uw registratie te voltooien, zoals het controleren van uw status als gediplomeerde professionele zorgverlener. Uw gebruik van dit Platform valt onder de Privacyverklaring van Medtronic, die u hier kunt terugvinden.

 

Doelpubliek
Dit Platform bevat materiaal voor professionele zorgverleners en is niet bestemd voor een niet-professioneel publiek. Dit Platform is bedoeld om uitsluitend in landen te worden gebruikt waar producten en behandelingen van Medtronic zijn goedgekeurd voor gebruik, zoals aangegeven in de respectieve producthandleidingen. Content betreffende specifieke producten en behandelingen van Medtronic is niet bestemd om in landen te worden gebruikt waar er geen goedkeuring is om deze te gebruiken.

 

Uw contact met andere derde partijen
Uw omgang met andere derde partijen die u hebt gevonden op of via het Platform, is uitsluitend tussen u en de derde partij. Medtronic geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot, zonder beperking, adviezen, trainingen of diensten die kunnen worden verkregen van dergelijke derde partijen, ongeacht of dit via het Platform gebeurt of anderszins. U gaat er tevens mee akkoord dat Medtronic niet aansprakelijk is voor verlies of schade die voortvloeit uit de omgang tussen u en een derde partij, of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke partijen op het Platform.

 

Over de informatie vermeld op het Platform
Een groot deel van de informatie die via dit Platform wordt verstrekt, heeft betrekking op producten, behandelingen, diensten en oplossingen die Medtronic aanbiedt. Voor informatie die door een derde partij wordt geüpload, zal uitsluitend die partij verantwoordelijk zijn en deze informatie zal voldoen aan de hieronder beschreven Gedragsregels voor gebruikers. Het materiaal is uitsluitend bedoeld als algemene educatieve informatie. Informatie die u leest in materiaal of tijdens de sessies op het Platform, kunnen uw onafhankelijke klinische beoordeling niet vervangen. Medtronic oefent geen geneeskunde uit en biedt geen medische diensten of medisch advies aan, en de informatie op dit Platform mag niet worden beschouwd als medisch advies. Gelieve vóór gebruik de labels/handleiding bij het hulpmiddel te lezen wat betreft informatie over voorschrijving en gebruiksinstructies.

 

Informatiedisclaimer
De informatie (inclusief maar niet beperkt tot advies en aanbevelingen) die op het Platform wordt verschaft, is uitsluitend bedoeld als een algemeen educatief hulpmiddel en vormt geen juridische, medische, begeleidings- of andere professionele dienst of advies. Uw gebruik van het Platform is onderworpen aan de bijkomende disclaimers en voorbehouden die tijdens de sessies op het Platform kunnen verschijnen.

 

Medtronic en zijn vertegenwoordigers dragen geen verantwoordelijkheid voor gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn gerelateerd aan handelingen die u wel of niet uitvoert op basis van de informatie, diensten of ander materiaal dat via het Platform wordt aangeboden. Hoewel Medtronic ernaar streeft om de informatie over de dienst juist, volledig en up-to-date te houden, kan Medtronic niet garanderen dat er geen schade of verlies zal ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de informatie die op het Platform wordt aangeboden, en Medtronic is ook niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies. Het gebruik van het Platform is dan ook volledig op eigen risico.

 

Onze intellectuele eigendomsrechten
Het materiaal dat op het Platform wordt verstrekt, is ofwel ons eigendom, ofwel we zijn licentiehouder hiervan. Het materiaal is beschermd door de Verenigde Staten en/of de Europese Unie en/of andere buitenlandse intellectuele eigendomsrechten en auteursrechtwetten. Er zijn enkele belangrijke regels over het kopiëren van deze materialen. U mag eventueel in bepaalde omstandigheden kopieën van de materialen die op het Platform vermeld staan, e-mailen, downloaden of uitprinten, maar alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wanneer u een kopie van de materialen die op het Platform vermeld staan, e-mailt, downloadt of uitprint, moet u tevens alle copyrightvermeldingen en andere kennisgevingen in de materialen opnemen, waaronder de copyrightvermelding onder aan de pagina.

 

We zijn eveneens eigenaar van de namen die we gebruiken voor onze producten en diensten, en deze namen zijn beschermd door de Verenigde Staten en buitenlandse merkenrechten. Een ® na een naam op ons materiaal geeft aan dat het handelsmerk werd gedeponeerd in de Verenigde Staten of een ander Amerikaans handelsmerkenkantoor. Een ™ na een naam geeft aan dat dit een niet-gedeponeerd handelsmerk is. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

 

Het is mogelijk dat er speciale regels zijn in verband met het gebruik van aangeboden materialen. Deze speciale regels worden vermeld naast de materialen.

 

Indien u het materiaal of de handelsmerken die op het Platform staan vermeld, gebruikt op een manier die niet duidelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, schendt u uw overeenkomst met ons en overtreedt u mogelijk auteursrechtwetten, merkenrechten en andere wetten. In dat geval trekken we automatisch uw toelatingsrechten voor gebruik van het Platform in. Het intellectuele eigendomsrecht blijft bij ons of bij de auteurs van de materialen die op het Platform staan vermeld. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

 

U stemt ermee in om het logo of handelsmerk van Medtronic op geen enkele wijze weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Links naar externe websites
Het Platform bevat mogelijk links naar websites die niet door Medtronic worden beheerd. We bieden deze links aan voor uw gemak, maar we voeren geen inspectie, controle of toezicht uit op de materialen op dergelijke andere websites. Het is mogelijk dat deze websites informatie over het gebruik van producten of behandelingen van Medtronic bevatten die in uw land niet zijn goedgekeurd. We controleren of onderschrijven dit soort informatie niet. We zijn niet verantwoordelijk voor de prestatie van en/of informatie die vermeld staat op dergelijke websites of voor uw gebruik van en zakelijke relaties met dergelijke websites. Uw gebruik van andere websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites, waaronder het privacybeleid van deze websites.

 

Uw feedback, opmerkingen en ideeën
Hoewel we het op prijs stellen om feedback, opmerkingen en ideeën van gebruikers te ontvangen, moet u weten dat het niet het doel van het Platform is om feedback, opmerkingen en ideeën te ontvangen. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat informatie die u via het Platform doorstuurt, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrecht rust (in tegenstelling tot persoonlijke informatie, aangezien die term is gedefinieerd in onze Privacyverklaring). Indien u ideeën, informatie, concepten, knowhow of technieken, of materialen aan ons overdraagt via dit Platform, kent u Medtronic hierbij een onbeperkte, niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, overdraagbare, onherroepelijke licentie toe om deze te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verspreiden via ongeacht welk medium, en gaat u ermee akkoord dat Medtronic deze vrij mag gebruiken voor ongeacht welk doeleinde. Medtronic behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken feedback, opmerkingen en ideeën van het Platform te verwijderen met en zonder reden en met of zonder kennisgeving of toestemming.

 

Geen garanties
Alle inhoud van deze website wordt aangeboden in de toestand waarin deze verkeert
('as is') en voor zover beschikbaar ('as available'). Medtronic geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Medtronic geeft geen garantie wat betreft juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van materialen die via dit Platform beschikbaar worden gesteld.

 

Medtronic geeft geen verklaringen of garanties over de toegankelijkheid tot het Platform of het ononderbroken of storingsvrije gebruik van het Platform. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige voorzorgsmaatregelen om de inhoud die u via dit Platform verkrijgt, vrij te houden van virussen en andere mogelijk schadelijke computercodes.

 

Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen op impliciete garanties toe. Daarom is het mogelijk dat een of meerdere bovengenoemde beperkingen niet op u van toepassing zijn.

 

Aansprakelijkheidsbeperking
U gaat ermee akkoord dat noch Medtronic, noch aan Medtronic gelieerde personen of bedrijven, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van uw gebruik of onvermogen om dit Platform of de materialen die via dit Platform worden aangeboden, te gebruiken, of schade als gevolg van het bieden van onbevoegde toegang aan derde partijen. Deze bescherming dekt vorderingen op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere wetstheorie. Deze bescherming dekt Medtronic, zijn directie, kaderpersoneel, medewerkers, vertegenwoordigers en leveranciers die op deze website worden genoemd. Deze bescherming omvat alle vormen van schade of verlies, inclusief maar niet beperkt tot rechtstreekse of onrechtstreekse, bijzondere schade, bijkomende schade, gevolgschade, exemplarische schade en strafvergoedingen, lichamelijk letsel/dood door schuld, winstderving of andere schade die het gevolg is van verloren gegane gegevens of bedrijfsonderbreking.

 

De totale aansprakelijkheid van Medtronic, zijn directie, kaderpersoneel, medewerkers, vertegenwoordigers en leveranciers, indien van toepassing, zal voor verliezen of schade worden beperkt tot het bedrag van uw reële schade, met een maximumbedrag van
€ 100,00. Medtronic, zijn directie, kaderpersoneel, medewerkers, vertegenwoordigers of leveranciers zullen uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen of schade voor maximaal het hiervoor vermelde bedrag. Alle andere schade, direct of indirect, bijzondere schade, bijkomende schade, gevolgschade, exemplarische schade of strafvergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform of materialen, is uitgesloten, ook al werd Medtronic op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Gedragsregels voor gebruikers
Het Platform kan u, als geregistreerde gebruiker, in staat stellen om opmerkingen in realtime te posten (zoals tijdens een virtueel klaslokaal), zodat u vragen kunt stellen of opmerkingen kunt maken over de training. Als gebruiker van dit Platform stemt u ermee in dat u deze gedragsrichtlijnen voor gebruikers hebt gelezen en er bekend mee bent. Houd er rekening mee dat wanneer gebruikers onze richtlijnen schenden, hun berichten mogelijk worden verwijderd en indien nodig hun toegang tot het Platform beperkt of geweigerd kan worden. U begrijpt en stemt ermee in dat alle teksten, afbeeldingen, software, muziek, geluiden, foto's, video's, berichten, posts, gegevens, informatie of ander materiaal dat op het Platform wordt gepost of geüpload, of dat via het Platform wordt overgedragen (gezamenlijk de 'Content' genoemd) enkel de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie de Content afkomstig is. U bent verantwoordelijk voor alle Content die u verspreidt of overdraagt via of door middel van het Platform.

 

Publiceren van Content
Het bijdragen door middel van Content kan niet anoniem verlopen. Alle Content is gekoppeld aan de e-mail waarmee de gebruiker zich op het Platform heeft ingeschreven. Deze inschrijving biedt de gebruiker toegang tot de Dienst en de bijbehorende discussie. Uw naam die werd geregistreerd voor het Platform, zal verschijnen als onderdeel van uw Content wanneer deze wordt gepubliceerd.

 

Normen voor Content
Deze normen voor Content ('Normen voor Content') zijn van toepassing voor elk onderdeel van de Content, alsook voor de Content als geheel. De Normen voor Content moeten naar letter en geest worden nageleefd. Medtronic zal naar eigen goeddunken bepalen of de Content een inbreuk vormt op de Normen voor Content.

 

Content bevat de meningen en opvattingen van andere gebruikers. Medtronic is niet verantwoordelijk voor de juistheid van Content op dit Platform. Raadpleeg altijd uw eigen vertrouwde, persoonlijke of professionele adviseur alvorens op informatie of advies op dit Platform af te gaan. Uw stemt ermee in dat u het gebruik van alle Content moet beoordelen en alle risico's die met het gebruik ervan gepaard gaan, moet dragen, inclusief ieder vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Content.

 

De Content moet:

 

 • Juist zijn (waar feiten worden genoemd);
 • Werkelijk geloofd worden (waar meningen worden vermeld);
 • Voldoen aan de van toepassing zijnde wet in het land van waaruit deze is gepost;
 • Relevant zijn.

 

De Content mag:

 

 • Niet kwetsend voor iemand zijn;
 • Niet ongepast, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn;
 • Geen discriminatie bevorderen op basis van huidskleur, geslacht, religie, nationaliteit, beperkingen, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • De naam, het adres, telefoonnummer, mobiele of faxnummer, e-mailadres of andere identificeerbare persoonlijke informatie ten aanzien van individuen niet vrijgeven;
 • Geen niet-geanonimiseerde persoonlijke patiënteninformatie bevatten. Eender welk materiaal met betrekking tot patiënten dat wordt gepost, moet volledig worden geanonimiseerd. Dit omvat persoonlijke informatie van de verwijzende arts of kliniek of een ander uniek identificatiekenmerk dat de identiteit van een patiënt zou kunnen onthullen.
 • Geen auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen schenden;
 • Geen wettelijke verplichtingen schenden die verschuldigd zijn aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;
 • De rechtbank niet minachten;
 • Geen off-label gebruik bevorderen;
 • Geen andere personen mogelijk intimideren, van streek brengen, in verlegenheid brengen, verontrusten of ergeren;
 • Niet zo zijn dat u zich uitgeeft voor iemand anders of dat u een verkeerd beeld schetst over uw identiteit of relatie met anderen;
 • Niet de indruk wekken dat de Content afkomstig is van Medtronic wanneer dit niet het geval is;
 • Derde partijen niet aanbevelen, promoten of aanzetten tot het uitvoeren van of meewerken aan onwettige of criminele daden;
 • Geen verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of waarvan u op basis van gegronde redenen gelooft, dat leden van het publiek voor wie de verklaring wordt gepubliceerd of zal worden gepubliceerd, deze waarschijnlijk zullen opvatten als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het opdracht geven, voorbereiden of uitlokken van terroristische daden;
 • Geen reclame bevatten of diensten of weblinks naar andere sites promoten;
 • De normale stroom van dialogen niet verstoren of anderszins de mogelijkheid van andere gebruikers om te reageren op realtime gesprekken, negatief beïnvloeden;
 • Geen persoonlijke informatie over andere gebruikers verwerken, posten, verzamelen of opslaan die niet voldoet aan de van toepassing zijnde privacywetten.

 

Auteursrecht
Tenzij anders overeengekomen met Medtronic stemt u er, door Content te publiceren, mee in om Medtronic een onbeperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke, royalty-vrije, overdraagbare, wereldwijde licentie toestemming te geven om deze Content te gebruiken. Medtronic kan alle auteursrechten en publiciteitsrechten in het materiaal dat in uw Content is opgenomen, volledig uitoefenen in alle rechtsgebieden en voor de volledige periode waarvoor dergelijke rechten op dat materiaal bestaan.

 

Houd er tevens rekening mee dat u, in overeenstemming met de Normen voor Content, ervoor moet zorgen dat uw Content geen auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen schendt. Door uw Content te publiceren, en tenzij anderszins overeengekomen met Medtronic, garandeert u dat u het recht hebt om Medtronic de hierboven beschreven niet-exclusieve auteursrechtlicentie toe te kennen. Indien u zich niet in de positie bevindt om een dergelijke licentie aan Medtronic toe te kennen, gelieve dan de Content niet te publiceren.

 

Schending van deze regels
Wanneer we vinden dat de Normen voor Content zijn geschonden, kunnen we naar eigen goeddunken maatregelen nemen die we gepast achten. Het niet naleven van deze regels vormt een materiële inbreuk op de gebruiksvoorwaarden volgens dewelke u het Platform mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat we alle of sommige van de volgende maatregelen moeten nemen:

 

 • De onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht om het Platform te gebruiken;
 • De onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van reeds geposte Content;
 • Een waarschuwing aan u geven;
 • Juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
 • Verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • Bekendmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties waarvan we redelijkerwijs vinden dat dit noodzakelijk is of zoals door de wet vereist.

 

We wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor alle mogelijke stappen die we ondernemen als reactie op schendingen van deze regels. De hierboven beschreven maatregelen zijn onbeperkt, en het is mogelijk dat we andere maatregelen nemen die we redelijkerwijs gepast achten, inclusief billijke rechtsmiddelen zoals een gerechtelijk bevel.

 

Klachten over de gebruikerscontent
Indien u een klacht wilt indienen over bepaalde geposte Content, kunt u contact met ons opnemen. Daarna zullen we de Content nalezen en beslissen of deze in overeenstemming is met onze Normen voor Content en de Gebruiksvoorwaarden. We zullen optreden tegen elke Content die, naar onze mening, onze Normen voor Content schendt zoals hierboven beschreven (zie paragraaf 'Schending van deze regels'). We zullen u binnen een redelijke termijn nadat we uw klacht hebben ontvangen op de hoogte stellen van het resultaat van onze inspectie.

Andere regels over dit Platform
Naast de regels in deze gebruiksvoorwaarden, is het mogelijk dat u gehouden bent aan bijkomende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u toegang krijgt tot bepaalde diensten of materialen in sommige delen van dit Platform. Gelieve onze Privacyverklaring te lezen om te weten te komen hoe we de informatie die we via dit Platform verzamelen, beschermen en gebruiken.

Uw verplichtingen onder deze paragraaf en de paragrafen met als titel 'Uw feedback', 'Geen garanties', 'Aansprakelijkheidsbeperking', 'Gedragsregels voor gebruikers' en 'Onze intellectuele eigendomsrechten' blijven van kracht na de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechter, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht zullen blijven. Geen afstandsverklaring van enige van de gebruiksvoorwaarden zal gezien worden als een verdere of blijvende afstandsverklaring van een dergelijke bepaling of voorwaarde of een andere bepaling of voorwaarde.

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden of de Privacyverklaring zodanig schendt dat dit anderen schade berokkent, gaat u ermee akkoord om Medtronic en zijn gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen, procedures, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, regelingen, vonnissen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en
-kosten) die voortvloeien uit, verbonden zijn aan of het gevolg zijn van een handeling of voornoemde schending.

Door gebruik te maken van dit Platform, stemt u ermee in dat de rechtbanken van Zwitserland uitsluitend bevoegd zijn voor geschillen met Medtronic of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van deze website.
U gaat verder akkoord met en geeft uw toestemming voor het uitoefenen van de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken in verband met geschillen waarbij Medtronic of zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, directie, kaderpersoneel, vertegenwoordigers of leveranciers zijn betrokken.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het intern materieel recht van Zwitserland.

Vragen, opmerkingen en kennisgevingen
Medtronic kan u een kennisgeving sturen via e-mail of kan een algemene kennisgeving op dit Platform publiceren. U kunt berichten naar Medtronic sturen door te e-mailen naar rs.privacyeurope@medtronic.com