ANVÄNDARVILLKOR

INDEX

• RING 112 I EN NÖDSITUATION

• OM INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS

• VÅR UPPHOVSRÄTT OCH VÅRA VARUMÄRKEN

 LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS OCH ANVÄNDNING AV MEDTRONICS VARUMÄRKEN

 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

• DIN FEEDBACK, KOMMENTARER OCH IDÉER

 INGA GARANTIER

• ANSVARSBEGRÄNSNING

• ANDRA REGLER FÖR WEBBPLATSEN

 FRÅGOR, KOMMENTARER OCH MEDDELANDEN

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. Dessa användarvillkor beskriver reglerna för besökare på Medtronics webbplats. Denna webbplats ägs och drivs av Medtronic. Medtronic är det namn vi använder för att beskriva hela vår verksamhet, inklusive Medtronic plc och alla bolag inom dess kontroll, inklusive dotterbolag och koncernbolag som till exempel Covidien och Medtronic Minimed. När vi använder orden vi eller vår avser vi Medtronic. Medtronic driver även andra webbplatser. Dessa användarvillkor gäller inte för våra andra webbplatser. Du bör granska de användarvillkor som lagts upp på de andra Medtronic-webbplatserna när du besöker dem.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast 26 januari 2015. Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor. Du bör granska användarvillkoren varje gång du besöker webbplatsen. Genom att använda denna webbplats godkänner du den senaste versionen av användarvillkoren.

RING 112 I EN NÖDSITUATION.

DENNA WEBBPLATS GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING. OM DU TROR ATT DU BEFINNER DIG I EN MEDICINSK NÖDSITUATION, RING OMEDELBART DIN LÄKARE ELLER 112.

OM INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS. Mycket av informationen på denna webbplats avser produkter och tjänster som erbjuds av Medtronic. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i allmänt utbildningssyfte. Den information du läser på denna webbplats kan inte ersätta ditt förhållande med sjukvårdspersonal. Medtronic utövar inte läkaryrket, tillhandahåller inga medicinska tjänster och ger ingen medicinsk rådgivning, och informationen på denna webbplats ska inte anses utgöra medicinsk rådgivning. Du bör alltid tala med sjukvårdspersonal om din diagnos och behandling.

Hälsorelaterad information kan ändras snabbt. Det är därför alltid bäst att bekräfta all information med sjukvårdspersonal.

Denna webbplats innehåller information om produkter och behandlingar som godkänts för användning i USA och är avsedd för en amerikansk målgrupp. Om du bor utanför USA kan det hända att du ser information på denna webbplats om produkter eller behandlingar som inte godkänts eller marknadsförs i ditt land.

VÅR UPPHOVSRÄTT OCH VÅRA VARUMÄRKEN. Materialet på denna webbplats tillhör eller har licensierats till oss. Detta material skyddas av amerikansk och utländsk upphovsrättslagstiftning. Vissa viktiga regler gäller för kopiering av detta material. Du får lov att e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av material från denna webbplats, men endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. När du e-postar, laddar ned eller skriver ut en kopia av material från denna webbplats måste du även ta med alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som finns i materialet, inklusive meddelandet om upphovsrätt längst ned på sidan.

Vi äger även de namn vi använder för våra produkter och tjänster på denna webbplats, och dessa namn skyddas av amerikansk och utländsk varumärkeslagstiftning. Ett ® efter ett namn på vår webbplats betyder att varumärket ifråga har registrerats i USA. Ett ™ efter ett namn på vår webbplats betyder att det rör sig om ett oregistrerat varumärke. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

Det kan finnas särskilda regler för användningen av det material som publiceras på vissa delar av denna webbplats. Sådana särskilda regler publiceras nära sådant material.

Om du använder materialet eller varumärkena på denna webbplats på ett sätt som inte tydligt tillåts enligt dessa användarvillkor bryter du ditt avtal med oss, och det kan hända att du gör dig skyldig till brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan lagstiftning. I så fall kan vi automatiskt dra tillbaka ditt tillstånd att använda denna webbplats. Vi eller författarna behåller äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges förbehålls.

LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS OCH ANVÄNDNING AV MEDTRONICS VARUMÄRKEN. Du får härmed en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att länka till denna webbplats. Medtronic förbehåller sig rätten att när som helst återkalla denna licens i allmänhet eller din rätt att använda särskilda länkar. Om Medtronic återkallar denna licens samtycker du till att omedelbart avlägsna och inaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Du accepterar att inte framställa länken till denna webbplats på ett sådant sätt att det förknippas med reklam eller framstår som ett positivt yttrande om någon viss organisation, produkt eller tjänst. Du accepterar att länken inte får förekomma på en webbplats som en förnuftig person kan anse vara obscen, nedsättande, trakasserande, grovt anstötlig eller ha ont uppsåt. Du får på inga omständigheter visa denna webbplats eller något av dess innehåll inom en annan "ram" eller kopiera delar av webbplatsen till en server. Du accepterar att du inte får visa eller använda Medtronics logotyp eller varumärke på något vis utan vårt föregående skriftliga medgivande.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER. Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som inte drivs av Medtronic. Vi tillhandahåller dessa länkar av bekvämlighetsskäl, men vi granskar, kontrollerar och övervakar inte materialet på några andra webbplatser. Dessa webbplatser kan innehålla information om användningen av Medtronic-produkter eller -behandlingar som inte godkänts i USA. Vi har ingen kontroll över och rekommenderar inte denna typ av information. Vi tar inget ansvar för att dessa webbplatser fungerar och inte heller för dina affärer med dem. Din användning av andra webbplatser omfattas av användarvillkoren på dessa andra webbplatser, inklusive deras integritetspolicyer.

DIN FEEDBACK, KOMMENTARER OCH IDÉER. Även om vi är tacksamma över feedback, kommentarer och idéer från besökare på webbplatsen vill vi att du ska förstå att den information du lämnar via webbplatsen kommer att betraktas som opersonlig, icke-konfidentiell och som om den saknar äganderätt (förutom med avseende på personuppgifter, enligt definitionen i vår integritetspolicy). Om du skickar in idéer, information, koncept, know-how, metoder eller material till oss via denna webbplats ger du därmed Medtronic en obegränsad, royalty-fri, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, genomföra, modifiera, överföra och distribuera dem på valfritt medium och accepterar att Medtronic har rätt att använda dem i vilket syfte som helst.

INGA GARANTIER. ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS DIG "I BEFINTLIGT SKICK""". MEDTRONIC FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE OCH ANDRA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM RÖR SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH ICKE-INTRÅNG. METRONIC LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT DET MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR RIKTIGT, FULLSTÄNDIGT, AKTUELLT ELLER PÅLITLIGT.

MEDTRONIC LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT VIDTA ALLA FÖRSIKTIGHETSMÅTT SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DET INNEHÅLL DU TAR DEL AV PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR FRITT FRÅN VIRUS OCH ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD.

Vissa stater tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier, så det kan hända att en eller fler av ovanstående begränsningar inte gäller dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING. DU ACCEPTERAR ATT VARKEN MEDTRONIC ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER NÅGOT ANNAT BOLAG FÖRKNIPPAT MED MEDTRONIC ANSVARAR FÖR SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING, DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN. DETTA SKYDD TÄCKER KRAV BASERADE PÅ GARANTIER, KONTRAKT, SKADESTÅNDSRÄTT, STRIKT ANSVAR OCH ANDRA JURIDISKA TEORIER. DETTA SKYDD TÄCKER MEDTRONIC OCH DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, AGENTER OCH LEVERANTÖRER SOM OMNÄMNS PÅ DENNA WEBBPLATS. DETTA SKYDD TÄCKER ALLA FORMER AV SKADA, EXEMPELVIS DIREKT ELLER INDIREKT SKADESTÅND ELLER SKADESTÅND FÖR FÖLJDSKADA, I AVSKRÄCKANDE SYFTE, FÖR PERSONSKADA, UTEBLIVEN VINST ELLER SKADA SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV FÖRLUST AV DATA ELLER AFFÄRSAVBROTT.

DEN HÖGSTA MÖJLIGA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ FÖR MEDTRONIC OCH DESS BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA, AGENTER OCH LEVERANTÖRER SKA BEGRÄNSAS TILL SUMMAN AV DIN FAKTISKA SKADA OCH FÅR INTE ÖVERSTIGA 100 USD. DET KAN HÄNDA ATT DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING INTE GÄLLER I ALLA STATER. PÅ INGA VILLKOR SKA MEDTRONIC, DESS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, MEDARBETARE, AGENTER ELLER LEVERANTÖRER ANSVARA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR FÖRUTOM DET BELOPP SOM BESKRIVS OVAN. ALLA ANDRA FORMER AV SKADESTÅND, VARE SIG DE RÖR DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, FÖLJDSKADA ELLER UTDÖMS I AVSKRÄCKANDE SYFTE, SOM KAN UPPSTÅ VID ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER MATERIALET, OMFATTAS INTE, ÄVEN OM MEDTRONIC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANT SKADESTÅND KAN UPPSTÅ.

ANDRA REGLER FÖR DENNA WEBBPLATS. Förutom reglerna i dessa användarvillkor och i integritetspolicyn kan du bli föremål för ytterligare villkor som kan gälla vid åtkomst av vissa tjänster eller material på vissa delar av webbplatsen, exempelvis om du köper utökade tjänster eller följer en länk från denna webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi skyddar och använder den information vi samlar in via denna webbplats.

Dina skyldigheter enligt detta avsnitt och avsnitten "Din feedback", "Inga garantier" och "Ansvarsbegränsning" kommer att fortsätta gälla även efter att dessa användarvillkor slutar gälla.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor skulle befinnas vara ogiltig av behörig domstol ska den aktuella bestämmelsens ogiltighet inte påverka giltigheten för resterande bestämmelser i dessa användarvillkor, vilka ska fortsätta gälla fullt ut. Inget avstående från dessa användarvillkor ska anses utgöra ett ytterligare eller fortsatt avstående från detta villkor eller något annat villkor.

Om du bryter mot dessa villkor eller mot integritetspolicyn på ett sätt som orsakar skada för andra accepterar du att hålla Medtronic skadeslöst med avseende på dess skadeståndsansvar för sådan skada.

Genom att använda denna webbplats accepterar du att den enda giltiga jurisdiktionen och rätt forum vid eventuella tvister med Medtronic eller som på något sätt rör din användning av denna webbplats, är de delstatliga och federala domstolarna i delstaten Minnesota, USA. Du samtycker även till utövandet av dessa domstolars jurisdiktion i samband med eventuella tvister som rör Medtronic eller dess koncernbolag, anställda, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter eller leverantörer.

Dessa användarvillkor regleras av de interna materiella lagarna i delstaten Minnesota, utan hänsyn till dess principer om internationell privaträtt, samt USA:s federala lagar.

FRÅGOR, KOMMENTARER OCH MEDDELANDEN. Medtronic kan lämna meddelanden till dig med e-post, genom allmänna meddelanden på denna webbplats eller genom skriftlig kommunikation som levereras med amerikansk förstaklasspost till den adress du registrerat hos Medtronic. Du kan lämna meddelanden till Medtronic genom att använda funktionen Kontakta oss .