Používanie pokročilého vyhľadávania

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na niektoré hlavné možnosti vyhľadávania a opisujú pokročilé techniky filtrovania pomocou možností filtrovania nachádzajúcich sa v ľavom stĺpci stránky s výsledkami vyhľadávania, vďaka ktorým získate efektívnejšie výsledky vyhľadávania.

Filter hľadania

Úvodné informácie o vyhľadávaní

Ak chcete vyhľadať požadovanú stránku alebo obsah, do vyhľadávacieho poľa zadajte niekoľko opisných slov a kliknite na tlačidlo Prejsť alebo stlačte klávesu Enter. Zobrazí sa stránka s výsledkami so zoznamom dokumentov a webových stránok, ktoré sa týkajú hľadaných výrazov, pričom najrelevantnejšie výsledky sa zobrazujú na začiatku stránky. Predvolene sa zobrazia len stránky, ktoré obsahujú všetky hľadané výrazy. Ak chcete vyhľadávanie rozšíriť alebo obmedziť, zadajte menej alebo viac výrazov alebo použite možnosti filtrovania v ľavom stĺpci stránky s výsledkami hľadania. Medzi hľadané výrazy nie je potrebné zadávať operátor „a“.

Každý výsledok vyhľadávania obsahuje jeden alebo viacero „úryvkov“ alebo „výťažkov“ z dokumentu na zobrazenie hľadaných výrazov v kontexte. V úryvku sa hľadaný výraz zobrazuje tučným písmom, takže môžete rýchlo zistiť, či výsledok je zo stránky alebo dokumentu, ktorý chcete zobraziť.

Hláskovanie

Pri vyhľadávaní v niektorých jazykoch sa vráti jeden návrh hláskovania s výsledkami dotazov, pri ktorých nástroj na kontrolu pravopisu zistil možný preklep. Nástroj na kontrolu pravopisu predvolene podporuje tieto jazyky:

  • Americká angličtina
  • Francúzština
  • Nemčina
  • Taliančina
  • Brazílska portugalčina
  • Španielčina

Nástroj na kontrolu pravopisu nie je kontextový.

Veľké a malé písmená

Pri vyhľadávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Všetky písmená, bez ohľadu na to, ako ich zadáte, sa spracujú ako malé písmená. Napríklad hľadanie „kardiostimulátor“ a „Kardiostimulátor“ vráti rovnaké výsledky.

Bežné slová

Pretože niektoré výrazy majú tendenciu spomaľovať vyhľadávanie bez zlepšenia výsledkov, vyhľadávanie ich ignoruje. Sú to okrem iného:

  • Bežné slová a znaky, ako sú napríklad „kde“ a „ako“, ak sa používajú v spojení s ďalšími hľadanými výrazmi.
  • Niektoré jednotlivé číslice a jednotlivé písmená.

Ak je niektoré bežné slovo dôležité na získanie požadovaných výsledkov, môžete ho zahrnúť zadaním znamienka plus (+) pred toto slovo. Pred znamienkom + zadajte medzeru, no za ním nie.

Prípadne môžete vložiť niekoľko slov za sebou do úvodzoviek a vyhľadať frázu. Príklad: 'postup implantácie kardiostimulátora'

Zoradenie podľa dátumu

Výsledky vyhľadávania sú predvolene zoradené podľa relevantnosti, pričom najrelevantnejšie výsledky sa zobrazujú na začiatku stránky. Výsledky, ktoré neobsahujú dátum, sa zobrazujú na konci a sú zoradené podľa relevantnosti.

Čísla

Pri hľadaní čísel nepoužívajte exponenciálne čísla, napríklad „1e10“, ani záporné celé čísla, napríklad „-12“.

Čísla, ktoré sú oddelené čiarkami sa považujú za samostatné čísla, to znamená, že čiarka sa interpretuje ako oddeľovač výrazov, nie ako oddeľovač desatinných miest. Napríklad ak napíšete 3,75, vyhľadávací dopyt sa vyhodnotí ako hľadanie dvoch samostatných výrazov 3 a 75, nie ako desatinné číslo tri celé sedemdesiatpäť stotín. Čiarky, ktoré v angličtine oddeľujú každé tri číselné rády, sa ignorujú a nie sú potrebné. Napríklad, „10 000“ aj „10000“ sa interpretujú rovnako.

Rozšírenie vyhľadávania

Vyhľadávanie môžete rozšíriť pomocou operátora OR (alebo). Ak chcete zobraziť stránky, ktoré obsahujú slovo A alebo slovo B, použite medzi výrazmi operátor OR napísaný veľkými písmenami. Ak chcete napríklad vyhľadať kanceláriu v Minneapolise alebo v Dubline, zadajte nasledovné: office Minneapolis OR Dublin. Takisto môžete rozšíriť vyhľadávanie na viacero cieľových skupín, napríklad výberom sekundárnych filtrov vyhľadávania (napr. zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) v rámci primárneho filtra Cieľové skupiny (Audiences).

Spresnenie vyhľadávania

Vyhľadávanie vracia iba webové stránky, ktoré obsahujú všetky slová v hľadanom výraze. Spresnenie alebo zúženie vyhľadávania je veľmi jednoduché: stačí k už zadaným hľadaným výrazom pridať ďalšie slová. Spresnený dotaz vráti podmnožinu stránok, ktoré boli zobrazené pôvodným širším dotazom. Ak ani naďalej nezískate požadované výsledky, môžete na spresnenie vyhľadávania použiť viaceré „možnosti primárneho filtra“ (napr. Cieľové skupiny, Stavy a liečby, Produkty atď.), ktoré sa nachádzajú v ľavom stĺpci stránky s výsledkami vyhľadávania.

Vyhľadávanie širokého výrazu „choroba srdca“ môže vrátiť veľký počet výsledkov vyhľadávania. Použitie „možností primárneho a sekundárneho filtra“ Cieľová skupina > Pacienti a ošetrovatelia spresní vyhľadávanie tak, že výsledky budú obsahovať len stránky o chorobách srdca, ktoré sú relevantné pre pacientov a opatrovateľov, a nie informácie pre zdravotníckych pracovníkov.

Takisto môžete využiť operátory vylúčenia určitých slov alebo vyhľadávanie presných fráz. Tieto techniky zadávania hľadaných výrazov sú opísané v ďalších častiach.

Vylúčenie slov

Ak hľadaný výraz má viac ako jeden význam, môžete svoje hľadanie zamerať len na určitý význam pridaním znamienka mínus (-) pred slová súvisiace s významom, ktorý nechcete zobraziť. Pred znamienkom mínus nezabudnite napísať medzeru. Môžete použiť zoznam slov, ktoré chcete vylúčiť. Ak chcete napríklad hľadať „carelink“ a vylúčiť všetky výsledky vyhľadávania o cukrovke alebo softvéri, zadajte nasledujúci dotaz: carelink -diabetes -softvér

V tomto prípade vyhľadávanie vráti stránky o carelink, ktoré neobsahujú slovo diabetes alebo softvér.

Vyhľadávanie fráz

Vyhľadávanie fráz je užitočné, keď hľadáte pre terapiu, postup alebo konkrétny názov produktu. Presnú frázu alebo názov môžete vyhľadať takto:

  • Uzavretím výrazu do úvodzoviek (anglických ""). Hľadanie vráti len dokumenty, ktoré obsahujú presne zadanú frázu.
  • Použitím konektorov frázy, ako sú pomlčky, lomky, bodky, znamienka rovnosti a apostrofy, medzi každé slovo vyhľadávacieho dotazu.

Konektory frázy a úvodzovky spoja hľadané slová do jedného celku.