MEDTRONICS INTEGRITETSPOLICY – DATAINSAMLING VIA SOCIALA MEDIER

   

Medtronic (nedan kallat ”vi”) strävar efter att behålla ditt förtroende genom att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in via din registrering på sociala medier, med hjälp av vår plattform för marknadsföringsautomatisering och system för hantering av kundrelationer.

Vi strävar efter att säkerställa att din integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras på ett transparent och lagligt sätt. Eventuella personuppgifter som du tillhandahåller kommer endast att användas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy noggrant.

Vi är medvetna om att skydd av uppgifter är ett löpande ansvar och därför kommer vi att revidera denna integritetspolicy vid eventuella väsentliga ändringar av våra integritetsrutiner eller -policyer. Du kommer att uppmärksammas på alla viktiga uppdateringar av denna integritetspolicy antingen via e-post eller annat elektroniskt meddelande eller genom att ett meddelande läggs upp på vår webbplats eller lämpliga sociala medier. Denna integritetspolicy reviderades senast den 9 mars 2021.

 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

”Personuppgifter” (även kallad ”personligt identifierbar information”) är all information som rör en identifierad eller identifierbar person, med andra ord all information som kan leda till att man vet vem du är (antingen direkt eller indirekt). Namn, adress, telefonnummer och användarnamn eller profil på sociala medier är exempel på personuppgifter. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att se till att vi har en lämplig rättslig grund, och vi kommer att inhämta ditt samtycke först om det behövs. Mer information om de personuppgifter som vi behandlar och den rättsliga grund som vi förlitar oss på anges nedan:

Samtycke 

Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst på samma sätt som det gavs eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Dina rättigheter nedan. Du kan även när som helst, kostnadsfritt och utan att behöva ange någon motivering avanmäla dig från direktmarknadsföringskampanjer och begära att inte längre få något marknadsföringsmaterial genom att använda alternativet avanmälan i meddelanden som du får. Om ändringar av denna policy påverkar de villkor under vilka du gav ditt samtycke, kommer vi att meddela dig och ge dig möjlighet att återkalla eller förnya ditt samtycke.
Medtronic kan behandla dina personuppgifter i den utsträckning som du har gett ditt samtycke i följande situationer:

 • Behandlingsaktivitet
 • Marknadsföringsinitiativ baserat på registrering på sociala medier (t.ex. via LinkedIn eller Facebook): Medtronic kommer att skicka produktrelaterad information som är relevant för dig (marknadsföring).
 • Syfte
 • För att kontakta dig med information om Medtronics produkter, tjänster och lösningar. 
 • Kategorier av personuppgifter (dataelement som behandlas)
 • Namn, kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, adress (endast land), mobiltelefonnummer, tjänst, företag
 • Logik, betydelse och konsekvenser
 • När du registrerar dig (genom att klicka på relevant ruta eller liknande) lämnar du ditt samtycke till att Medtronic använder de relevanta personuppgifterna för att skicka relevant information till dig
 • Rättslig grund 
 • Ditt samtycke
 • Vilka rättigheter för de registrerade kan gälla?
 • Tillämpliga dataskyddslagar kan ge följande rättigheter för enskilda personer: Åtkomst, rättelse, radering, dataportabilitet, återkalla samtycke

Säkerhet

Vi strävar efter att säkerställa säkerhet och sekretess för personuppgifter. För att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig åtkomst eller utlämnande av personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra de personuppgifter vi behandlar.
Vi kommer att informera dig och/eller relevanta tillsynsmyndigheter utan onödigt dröjsmål om ett obehörigt utlämnande av personuppgifterna kräver ett sådant meddelande.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter enligt vad vi anser är nödvändigt eller lämpligt för att skydda hälsan och säkerheten för dig eller en annan person, vår fysiska verksamhet och onlineverksamhet samt egendom, rättigheter och integritet för våra dotterbolag, dig eller andra.
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till våra Medtronic-dotterbolag eller tredjepartsleverantörer eller säljare i de syften som anges ovan. I sådana fall är tredjepartsleverantörerna eller säljarna skyldiga att använda personuppgifterna i enlighet med de bindande avtal som vi har med dem. Avtalen omfattar klausuler om behandling av uppgifter för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar.
Alla tredjepartsleverantörer eller säljare som är inblandade i behandling av uppgifter är skyldiga att uppfylla kraven i tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar och att följa Medtronics policyer och standarder beträffande integritet, dataskydd och säkerhet.

Kategorier av tredje parter

Behandlingsaktivitet Syfte Kategorier av personuppgifter (dataelement som lämnas ut) Kategori av mottagare

Lagring av personuppgifter i system för hantering av kundrelationer

För att Medtronic ska kunna hantera dina personuppgifter på lämpligt sätt och möjliggöra att andra databehandlingssyften i denna integritetspolicy uppfylls.

Namn, plats, yrke, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress till arbetet, adress, telefon- och/eller faxnummer, mobiltelefonnummer)

Leverantör av system för hantering av kundrelationer, t.ex. Salesforce

Marknadsföringsautomatisering

För att möjliggöra effektiv överföring av marknadsföringsmeddelanden av Medtronic.

E-postadress, plus ytterligare identifierare om det behövs för särskilda ändamål
 

Leverantör av marknadsföringsautomatisering, t.ex. Eloqua

Observera att vi i enlighet med tillämpliga lagar kan lämna ut dina personuppgifter om vi tror att vi måste göra det för att följa lagar, förordningar, domstolsbeslut, rättslig begäran eller regeringsbegäran. I det osannolika fall att hela eller en del av vår verksamhet förvärvas av en tredje part kan dina uppgifter överföras till den nya ägaren i den mån det är relevant för verksamheten i fråga och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till tillsynsmyndigheter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Internationell överföring av personuppgifter  

När vi överför dina personuppgifter till andra Medtronic-dotterbolag eller till en tredje part i ett annat land kommer vi att säkerställa att adekvata skyddsåtgärder vidtas i enlighet med tillämpliga lagar.

Om vi överför personuppgifter internationellt kommer vi att säkerställa en skyddsnivå för personuppgifter som är adekvat i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. För överföring av dina personuppgifter kommer vi att se till att godkända rättsliga mekanismer finns på plats.  För mer information eller för att begära en kopia kontaktar du oss på rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

 

Lagring 

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte som vi har identifierat.
De kriterier som vi använder för att fastställa våra lagringsperioder omfattar: varaktigheten för din relation med Medtronic, den period under vilken vi måste kunna visa att vi uppfyller rättsliga krav och den tidsperiod under vilken vi behöver skydda vår rättsliga ställning (t.ex. vid en rättstvist eller utredning).
Om du vill ha mer information om hur länge dina personuppgifter lagras kan du skicka din begäran med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 

Dina personliga rättigheter och hur du kontaktar Medtronic 

Dina rättigheter
Se beskrivningen av behandlingen av personuppgifter ovan där de registrerades rättigheter anges.
I enlighet med tillämpliga lagar kan du ha rätt till följande:

 • Åtkomst: Begära åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.
 • Korrigera, radera, begränsa: Begära att dina personuppgifter ska korrigeras, raderas eller att vår användning av dina personuppgifter begränsas.
 • Invända: Baserat på din specifika situation kan du invända mot vår användning av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse.
 • Dataportabilitet: Om vi tillhandahåller dig en automatiserad tjänst (baserat på avtal eller ditt samtycke) kan du även begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Återkalla samtycke: Om personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Obs! Detta påverkar inte lagligheten för vår användning av dina personuppgifter innan du återkallade ditt samtycke. Dessutom kommer aggregerade uppgifter som vi redan har samlat in inte att påverkas, även efter att du har återkallat ditt samtycke, eftersom det inte finns några tillgängliga tekniska medel för att isolera eller identifiera dataelement som ska uteslutas.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com eller per post till:

Medtronic AB
Gustav III:s Boulevard 42
169 73 SOLNA
Sverige

Observera att vi i enlighet med tillämpliga lagar kan be dig att tillhandahålla identitetsbevis innan vi kan behandla din begäran.

Om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran kan du även utöva din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.