This will play a video. - Banner pre pacientov týkajúci sa stimulácie miechy

Stimulácia miechy
Informácie o chronickej bolesti

Kontaktujte nás

    

Informácie o terapii

Zákrok pri chronickej bolesti chrbta a/alebo nôh

Ako zákrok pri chronickej bolesti chrbta a/alebo nôh môže byť stimulácia miechy účinnou alternatívou alebo doplnkovou liečbou k iným terapiám, ktoré samé o sebe zlyhali pri liečbe bolesti. Implantovateľný stimulátor miechy aplikuje malé elektrické signály prostredníctvom elektródy implantovanej do epidurálneho priestoru. Signály bolesti sú potlačené skôr, ako sa dostanú do mozgu. Namiesto bolesti môžu pacienti cítiť úľavu od bolesti.

Potenciálne prínosy

Publikované štúdie ukázali, že pri starostlivej voľbe pacientov s chronickou bolesťou môže stimulácia miechy ponúknuť tieto prínosy:

 • dlhodobá úľava od bolesti,1,2,3
 • zlepšená kvalita života,1,2
 • efektívnejšia než opätovný chirurgický zákrok z dôvodu pretrvávajúcej koreňovej bolesti po operácii lumbosakrálnej chrbtice,4
 • úspešné zmiernenie invalidity z dôvodu bolesti,2
 • cenovo priaznivejšia než klasická medikamentózna liečba a opätovný chirurgický zákrok.5,3,6
 • Viaceré štúdie tiež poskytli klinické dôkazy naznačujúce, že u niektorých pacientov liečených stimuláciou miechy možno znížiť spotrebu perorálnych opiátov.7-9 

Výhody od spoločnosťti Medtronic

Neustála snaha spoločnosti Medtronic vyhovieť požiadavkom na bezpečnosť, testovanie a podávanie informácií viedla k vývoju niektorých z najpoužívanejších neurostimulačných zariadení v zdravotníctve.

 • Dávkovanie s možnosťou snímania v reálnom čase znamená, že si môžete byť istí, že aplikovaná terapia je okamžitá, presná a skutočne prispôsobená každému jednotlivému pacientovi.*
 • Celotelové vyšetrenie MR s intenzitou 1,5 T a 3 T znamená, že si môžete byť istí, že je pacientom podľa potreby umožnené vyšetrenie MR.
 • Batéria s najdlhšou výdržou a 95 % kapacitou po 15 rokoch znamená, že si môžete byť istí jej spoľahlivým výkonom.10
 • Najmenšie plne implantovateľný prístroj na stimuláciu miechy (SCS) znamená, že môžete dôverovať tomu, že je navrhnutý pre maximálny komfort pacientov.11


Bezkonkurenčný dostupnosť celotelového vyšetrenia MR

 • Technológia SureScan™ MRI umožňuje skenovanie magnetickou rezonanciou (MR) ktorejkoľvek časti tela pacienta a tým umožňuje diagnostickú starostlivosť.
 • Vďaka tomu majú pacienti rovnaký prístup k vyšetreniam MR ako pacienti bez implantátu – teraz aj v budúcnosti.
 • Tienené elektródy a patentované zabezpečenie prístroja umožňujú pacientom bezpečne podstúpiť vyšetrenie MR.
 • Na dostupnosti záleží – očakáva sa, že 98 % pacientov bude potrebovať aspoň 1 vyšetrenie MR v priebehu 10 rokov od implantácie.3

Komponenty systému na stimuláciu miechy

Systém na stimuláciu miechy pozostáva z dvoch implantovaných komponentov:

 • neurostimulátor – nabíjateľný alebo nenabíjateľný implantovaný zdroj energie, ktorý generuje elektrické impulzy podľa programovateľných parametrov a funkcií neurostimulácie,
 • elektróda – súprava tenkých drôtov v ochrannom plášti a kontaktmi v blízkosti hrotu (v prípade perkutánnej elektródy) alebo na lopatke (v prípade chirurgickej elektródy). Kontakty elektródy prenášajú elektrické impulzy na miesto stimulácie.
 • Klinický programátor – používa sa na programovanie implantovaného neurostimulátora.
 • Programátor pre pacienta – umožňuje pacientom regulovať úľavu od bolesti v rámci parametrov vopred nastavených lekárom, a optimalizovať tak výsledky liečby.
 • Bezdrôtový externý neurostimulátor – napodobňuje terapiu aplikovanú implantovateľným neurostimulátorom.
Určí sa

Výber pacientov

Kandidáti na stimuláciu miechy

Celkovým cieľom výberu pacientov na stimuláciu miechy je zvoliť tých pacientov, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť úspešnosti liečby so súčasným znížením pravdepodobnosti výskytu rizík, komplikácií a nežiaducich udalostí. Vhodných kandidátov na stimuláciu miechy pomôže identifikovať starostlivé posúdenie multidisciplinárnym tímom a pohovor s jednotlivými pacientmi o očakávaniach a cieľoch.

Stimulácia miechy je pomôcka pri liečbe chronickej, nezvládnuteľnej bolesti trupu a/alebo končatín vrátane jednostrannej alebo obojstrannej bolesti, ktorá je pridružená nasledujúcimi stavmi:

 • syndróm neúspešnej operácie chrbta (FBS) alebo dolnej časti chrbta alebo zlyhanie v oblasti chrbta,
 • syndróm koreňovej bolesti alebo radikulopatie vedúce k bolesti spojenej s FBS alebo herniáciou platničky,
 • bolesť po laminektómii,
 • viacnásobné operácie chrbta,
 • neúspešná operácia platničky,
 • bolesť spojená s degeneratívnym ochorením platničky (DDD)/herniáciou platničky, ktorá nereaguje na konzervatívnu liečbu ani chirurgické zákroky,
 • periférna kauzalgia,
 • epidurálna fibróza,
 • arachnoiditída alebo lumbálna adhezívna arachnoiditída,
 • syndróm komplexnej regionálnej bolesti (CRPS), reflexná sympatetická dystrofia (RSD) alebo kauzalgia.

Bezpečnosť a účinnosť tejto terapie nebola stanovená v prípade tehotenstva, nenarodeného plodu alebo pôrodu.

Ak pacient nereaguje dobre na neurostimuláciu, môže byť kandidátom na cielené podávanie liekov.


Výber pacientov na stimuláciu miechy

Stimulácia miechy môže byť prínosná pre určitých pacientov, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • chronická, nezvládnuteľná bolesť trupu a/alebo končatín,
 • žiadne kontraindikácie terapie alebo chirurgického zákroku,
 • pacient dokáže správne ovládať systém,
 • pacient rozumie rizikám terapie,
 • uspokojivé výsledky testovacej stimulácie,
 • pacientka nie je tehotná,
 • splnenie požiadaviek a absolvovanie psychologického vyšetrenia,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • stav pacienta umožňuje chirurgický zákrok,
 • príznaky pacienta sú fyziologického pôvodu.


Skríningové testovanie

Skríningové testovanie umožňuje pacientom posúdiť svoju reakciu na stimuláciu miechy ešte pred implantáciou prístroja. Pacienti, ktorí dosiahnu pri skríningovom testovaní dostatočnú úľavu od bolesti, môžu byť kandidátmi na implantovaný neurostimulačný systém.

Skríningové testovanie:

 • ponúka možnosť zistiť odozvu pacienta pred implantáciou prístroja,
 • môže trvať až 10 dní.

Spoločnosť Medtronic ponúka štandardizované pokyny na skúšobnú stimuláciu miechy vrátane terapie DTM™ SCS, čo je patentovaná terapia od spoločnosti Medtronic.

Terapia DTM™ SCS

Terapia DTM™ SCS, ktorá je založená na diferenciálnej cielenej multiplexnej (Differential Target Multiplexed™, DTM) stimulácie miechy (SCS), je energiou modifikovaná diferenciálna cielená multiplexná terapia, ktorá ponúka významnú úľavu od bolesti, spokojnosť pacientov a zlepšenie kvality života.12 Umožní vám prispôsobiť starostlivosť o pacientov uprednostňujúcich dlhú životnosť bez nabíjania alebo menej časté nabíjanie.


Inšpirované vedou

Možnosti terapie DTM™ SCS sú inšpirované desaťročiami základného vedeckého výskumu a pochopením princípov v rámci predklinického skúšania. V predklinickej štúdii odvodené produkty s programovaním DTM™ (DTMP) modulovali neurozápalové procesy viac než nízkofrekvenčná SCS.‡,13


Klinické výsledky ukazujú významnú úľavu od bolesti

Ciele štúdie

Štúdia terapie DTM™ SCS je prospektívna, multicentrická štúdia jednej skupiny, navrhnutá na hodnoteine dlhodobej účinnosti a spotreby energie pri liečbe pomocou DTM™ SCS.1

Primárny cieľ: Vyhodnotenie účinnosti terapie DTM™ SCS pri znižovaní intenzity celkovej bolesti po 3-mesačnom sledovaní.

Sekundárne ciele so sledovaním do 12 mesiacov:

 • charakterizovať zmeny intenzity bolesti pri celkovej bolesti, bolesti chrbta a nôh,
 • charakterizovať parametre programovania súvisiace so spotrebou energie,
 • charakterizovať zmeny funkčnej invalidity merané Oswestryho indexom invalidity (Oswestry disability index, ODI),
 • charakterizovať spokojnosť pacientov,
 • charakterizovať údaje o bezpečnosti terapie.

12-mesačné výsledky

Významná úľava od bolesti

Zníženie VAS o 

4,6

cm z hľadiska celkovej bolesti
od východiskového stavu do stavu do 12 mesiacov12

Priemerná celková VAS

Poznámka: *Účastníci boli vylúčení z analýzy po 6 mesiacoch z dôvodu zmien programovania v terapii DTM™ SCS (N = 1) a z dôvodu ukončenia účasti na štúdii (N = 1). **Účatníci boli vylúčení z analýzy po 12 mesiacoch z dôvodu zmien programovania v terapii DTM™ SCS (N = 2) a z dôvodu ukončenia účasti na štúdii (N = 1).​


 

Celková bolesť


 


Významné zlepšenia kvality
života

76 %

pacientov dosiahlo zlepšenie stupňa invalidity po
12-mesačnom sledovaní12

Priemerné skóre ODI

Graf kvality života


 

Spokojnosť s terapiou

86 %

pacientov bolo
spokojných s terapiou12

Dlhodobá životnosť

5½ – 7½

roka životnosti bez nabíjania
podľa odhadu na základe aktuálnych údajov 12-mesačného programovania14

Šetrenie času

5 minút

predpokladaného denného rýchleho nabíjania
alebo menej časté nabíjanie
(1 hodinu každých 12 dní)14

SCS pri liečbe diabetickej neuropatie

Pomôžte pacientom zvládať vysiľujúcu bolesť v chodidlách a nohách.

U pacientov s chronickou bolesťou v dôsledku diabetickej periférnej neuropatie (DPN), ktorým perorálne lieky proti bolesti, injekcie ani iné spôsoby liečby bolesti nezaisťujú dostatočnú úľavu od bolesti a ktorí hľadajú iné možnosti, je SCS novým prístupom.


Potenciálne prínosy terapie SCS

 • Pacienti s DPN majú 17-krát vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu výraznú úľavu od bolesti pri liečbe pomocou SCS v porovnaní s konvenčnou liečbou.15-17
 • U 86 % pacientov bola liečba úspešná po jednoročnej terapii pomocou SCS‡,18
 • Osvedčená dlhodobá terapia na zvládanie chronickej bolesti, pričom väčšina pacientov dosahuje významnú úľavu od bolesti počas piatich rokov liečby SCS.18


17x

väčšia pravdepodobnosť
dosiahnutia výraznej
úľavy od bolesti
15-17U 86 %

pacientov bola liečba úspešná po 1-ročnej terapii
pomocou SCS‡,18rokov

významnej
úľavy od bolesti18

Pochopenie rizík

Medzi riziká patrí infekcia, posunutie elektródy, bolesť v mieste implantátu a strata účinnosti terapie. Nie každý reaguje na SCS rovnakým spôsobom a skúsenosti u vašich pacientov sa môžu líšiť. Riziko infekcie a závažnosť komplikácií môžu byť u diabetických pacientov vyššie.

Zvážte predoperačné posúdenie rizika, aby ste zistili, či sú pacienti dostatočne zdraví na podstúpenie chirurgického zákroku.

Monitorujte hladiny glukózy u pacientov.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

Under specific conditions. Refer to product labeling for full list of conditions. Patients with non-Medtronic leads and an EMBSNV20 adaptor extension are not eligible for an MRI.

Note: Data obtained from animal studies should not be extrapolated to clinical/human results.

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008;63(4):762-770;discussion 770.  

2

Harke H, Gretenkort P, Ladleif HU, Rahman S. Spinal cord stimulation in sympathetically maintained complex regional pain syndrome type I with severe disability. A prospective clinical study. Eur J Pain. 2005:9(4);363-373.  

3

Kemler MA, de Vet HC, Barendse GA, van den Wildenberg FA, van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for chronic complex regional pain syndrome Type I: five-year final follow-up of patients in a randomized controlled trial. J Neurosurg. 2008;108(2):292-298. 

4

North RB, Kidd DH, Farrokhi F, Piantadosi SA. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2005;56(1):98-107.  

5

North RB, Kidd D, Shipley J, Taylor RS. Spinal cord stimulation versus reoperation for failed back surgery syndrome: a cost effectiveness and cost utility analysis based on a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2007;61(2):361-369.  

6

Taylor RJ, Taylor, RS. spinal cord stimulation for failed back surgery syndrome: a decision-analytic model and cost-effective analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2005;21(3):351-358.  

7

Gee L, Smith HC, Ghulam-Jelani Z, et al. Spinal Cord Stimulation for the Treatment of Chronic Pain Reduces Opioid Use and Results in Superior Clinical Outcomes When Used Without Opioids. Neurosurgery. 2018. A nonrandomized prospective cohort study of SCS patients between September 2012 and August 2015 (N=86 [n=53 on opioids]). 

8

Sharan AD, Riley J, Falowski S, et al. Association of Opioid Usage with Spinal Cord Stimulation Outcomes. Pain Med. December 2017. A non-randomized analysis of Truven Health Marketscan databases from January 2010 to December 2014 based on the first occurrence of an SCS implant (N= 5,476) 

9

Pollard EM, Lamer TJ, Moeschler SM, et al. The effect of spinal cord stimulation on pain medication reduction in intractable spine and limb pain: a systematic review of randomized controlled trials and metaanalysis. Journal of Pain Research. 2019:12 1311–1324. A research review summarising SCS studies with respect to opioid use and a further metaanalysis of comparative SCS RCTs of 1 year or greater duration (N=489). 

10

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

11

Instructions For Use

12

Provenzano, Peacock, Fishman, et al. A prospective multi-center study of a reduced-energy DTM™ stimulation derivative: Long-term outcomes in therapy naïve patients. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

13

Cedeno D, Vallejo R, Platt D, et al. Differential target multiplexed SCS using reduced energy parameters in an animal model of neuropathic pain. Poster presented at: American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) annual meeting. July 22&nash;25, 2021. 

14

Provenzano, Amirdelfan, Grewal, et al. Modeling energy demands of a reduced-energy derivative of DTM™ stimulation on rechargeable and recharge-free SCS systems. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

15

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022.  

16

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031. 

17

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684. 

18

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983. 

Podrobné informácie o implantácii, indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a potenciálnych nežiaducich udalostiach nájdete v pokynoch na používanie konkrétneho prístroja. [Ak používate prístroj MRI SureScan™, pred vykonaním vyšetrenia MR si prečítajte technickú príručku k prístroju MRI SureScan™.]

Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.