VUI LÒNG ĐỌC KỸ TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY 

Giới thiệu

Công ty TNHH Medtronic Việt Nam (sau đây gọi tắt là "chúng tôi, chúng tôi, của chúng tôi và Medtronic"), bị ràng buộc bởi các nguyên tắc bảo mật theo luật, quy định và quy tắc. Mục tiêu của tuyên bố về quyền riêng tư này ("Tuyên bố về Quyền riêng tư") là để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và quyền riêng tư của các cá nhân bằng cách quy định cách thức quản lý Dữ liệu Cá nhân.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn ("của bạn" hoặc "bạn" có nghĩa là bên tiết lộ Dữ liệu Cá nhân) và muốn bạn làm quen với cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (tham khảo phần định nghĩa). Chính sách An toàn và Bảo mật này mô tả các hoạt động của  chúng tôi liên quan đến  dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua trang web này cũng như các trang web dành cho thiết bị di động, ứng dụng, tiện ích, hội nghị, sự kiện, tương tác cá nhân, bản tin điện tử, thông tin liên lạc hoặc các dịch vụ khác (gọi chung là "Dịch vụ") cung cấp liên kết đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào có thể được liên kết trên trang web của chúng tôi và liên kết bạn với trang web của chúng tôi.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng khi chúng tôi xử lý dữ liệu:

 • về nhân viên và chuyên gia tư vấn kinh doanh của chúng tôi trong phạm vi việc làm hoặc mối quan hệ tư vấn kinh doanh của họ với chúng tôi, trừ khi có quy định khác trong hợp đồng ký kết với nhân viên và tư vấn viên kinh doanh của chúng tôi.
 • trong trường hợp chúng tôi đã đưa ra các tuyên bố từ chối trách nhiệm, chính sách, điều khoản sử dụng hoặc các thông báo khác cho thấy rằng tuyên bố này không áp dụng hoặc một tuyên bố hoặc thông báo về quyền riêng tư khác được áp dụng.
 • không xác định bạn là một cá nhân, bao gồm Dữ liệu Cá nhân (mà chúng tôi định nghĩa bên dưới) hoặc sau bất kỳ dữ liệu  nào không còn có thể được sử dụng để nhận dạng bạn.
 • chỉ với tư cách là bên  xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát trong đó việc xử lý được điều chỉnh bởi các điều khoản riêng biệt.

Bạn nên xem lại tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác của Medtronic khi bạn truy cập chúng. Trang web này và Chính sách An toàn và Bảo mật này dành cho người đọc là người Việt Nam.

Chúng tôi dự định xử lý dữ liệu  của bạn theo cách công bằng theo luật pháp và phù hợp với mong đợi của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn đọc và xem xét thông tin được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này để xác nhận những thông tin đó là chính xác. 

Định nghĩa 

"Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa  là bất kỳ dữ liệu nào  liên quan đến một thể nhân được xác định / nhận dạng, nói cách khác, bất kỳ dữ liệu nào  có thể dẫn đến việc biết bạn là ai (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm "dữ liệu sức khỏe", đề cập đến  dữ liệu liên quan đến sức khỏe  thể chất hoặc tinh thần của một cá nhân hoặc dịch vụ y tế được cung cấp cho một cá nhân hoặc "dữ liệu cá nhân nhạy cảm", bao gồm dữ liệu hoặc  ý kiến về sức khỏe, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, hồ sơ tội phạm triết học và khuynh hướng tình dục, trong số những thứ khác.   

"Xử lý" có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền, phổ biến hoặc cung cấp, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc hủy.


Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân nào? 

Medtronic thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết một cách hợp lý hoặc liên quan trực tiếp đến các chức năng và dịch vụ của chúng tôi. Medtronic thu thập Dữ liệu Cá nhân từ hoặc về bạn khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và bạn cung cấp dữ liệu đó, khi dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn và cũng thông qua công nghệ thu thập dữ liệu  tự  động, chẳng hạn như cookie hoặc các công nghệ tương tự khác.

Dữ liệu Cá nhân  mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên bạn
 • Địa chỉ của bạn
 • Ngày sinh của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Số điện thoại của bạn
 • Dữ liệu sử dụng trang web, ứng dụng và dịch vụ

Nếu bạn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Thông tin Cá nhân bổ sung mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Chuyên môn y tế của bạn
 • Sở thích lâm sàng của bạn

Nếu bạn là bệnh nhân, Thông tin Cá nhân bổ sung mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin chi tiết về chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn
 • Chi tiết và lịch sử cấy ghép của bạn
 • Dữ liệu sản phẩm, chẳng hạn như kiểu máy, số sê-ri  và mức sử dụng thiết bị của bạn
 • Dữ liệu hiệu suất, dịch vụ và độ tin cậy của sản phẩm
 • Dữ liệu liên quan đến trị liệu mà bạn cung cấp cho Medtronic hoặc ủy quyền cho Medtronic thu thập từ thiết bị của bạn
 • Nếu có bất kỳ sản phẩm cụ thể nào  bạn có thể muốn tìm hiểu.
 • Dữ liệu liên quan đến tín dụng

Dữ liệu cá nhân có thể được Medtronic thu thập trong quá trình:

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về các sản phẩm của chúng tôi cho bệnh nhân hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe
 • Trả lời các truy vấn về sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Các cuộc gọi bán hàng hoặc các cuộc họp tiếp theo với đại diện bán hàng của chúng tôi
 • Tham gia vào các chương trình do Medtronic tài trợ, bao gồm các chương trình giáo dục và tài trợ nghiên cứu
 • Sử dụng các trang web, ứng dụng, thông tin sản phẩm hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn ở đâu?

Medtronic sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích thu thập, thường bao gồm các mục đích sau:

 • Trong quá trình bán, phân phối hoặc cung cấp thiết bị y tế, ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu
 • Trong khi hỗ trợ bạn và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc các đối tác chăm sóc khác (theo ủy quyền của bạn) trong việc chăm sóc liên tục của bạn, nếu bạn là bệnh nhân
 • Quản lý các chương trình đào tạo, thử nghiệm lâm sàng hoặc các chương trình tương tự khác mà bạn đồng ý tham gia
 • Tuân thủ các yêu cầu quy định, chẳng hạn như duy trì hồ sơ truy vấn y tế, khiếu nại, tác dụng phụ và thu hồi liên quan đến sản phẩm của chúng tôi
 • Phát triển các giải pháp y tế sáng tạo, để giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe chưa được đáp ứng

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về sản phẩm hoặc an toàn liên quan đến thiết bị, ứng dụng và dịch vụ y tế của Medtronic.
 • Gửi cho bạn tài liệu về các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi hoặc sự phát triển trong công nghệ y tế mà Medtronic tin rằng bạn có thể quan tâm.
 • Trả lời các yêu cầu của bạn về thông tin, sản phẩm, dịch vụ bao gồm quản lý tài khoản trực tuyến của bạn và cung cấp dịch vụ bảo hành khi điều này áp dụng cho sản phẩm.
 • Cung cấp cho bạn thông tin sức khỏe chung cho mục đích giáo dục, nếu điều này được cho phép, chẳng hạn như thông tin về một số tình trạng sức khỏe nhất định, cũng như thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Giải quyết hoặc theo dõi tình trạng các vấn đề mà người tiêu dùng nêu ra đối với sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Quản lý, lên kế hoạch và sắp xếp các cuộc họp giữa bạn và đại diện Medtronic.
 • Tạo danh sách khách hàng cho mục đích nghiên cứu thị trường
 • Quản lý tài khoản và đảm bảo rằng chúng tôi nhận được thanh toán cho các sản phẩm của mình.
 • Xác minh tuổi hoặc danh tính của bạn khi cần thiết để chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình một cách an toàn và hợp pháp.
 • Cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quản lý trị liệu tổng thể của chúng tôi
 • Hủy nhận dạng dữ liệu của bạn  bằng cách xóa tất cả các số nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ e-mail, v.v.) để dữ liệu  không còn là Dữ liệu Cá nhân và có thể được sử dụng cho các mục đích khác.
 • Bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của ai đó.
 • Tuân thủ luật pháp hoặc quy định, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu pháp lý khác.
 • Thực hiện các hoạt động khác mà bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích không phải là mục đích chính mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu, ủy quyền hoặc cho phép hoặc lệnh của tòa án / tòa án để làm như vậy.

Đôi khi chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm nếu bạn tiết lộ cho chúng tôi hoặc như một phần của việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi xử lý  Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như dữ liệu sức khỏe của bạn, cho mục đích không liên quan trực tiếp đến mục đích thu thập chính, Medtronic thường sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm. Chỉ trong những trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu tiết lộ dữ liệu hoặc trong trường hợp có  mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu sức khỏe của bạn  cho các mục đích phụ khác trong phạm vi cần thiết trong các trường hợp mà không có sự đồng ý của bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba 

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân:

 • Cho các công ty thuộc tập đoàn, các công ty liên quan và chi nhánh của chúng tôi.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba do chúng tôi thuê để họ có thể thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia trực tiếp bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn, để họ có thể thực hiện các dịch vụ cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc thay mặt họ.
 • Nếu bạn là bệnh nhân, hãy đến các đối tác chăm sóc mà bạn chỉ định để nhận dữ liệu và  thông báo về bạn và sự chăm sóc của bạn từ Medtronic
 • Khi chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu làm như vậy hoặc được phép tiết lộ dữ liệu theo luật pháp và quy định liên quan.
 • Nếu bạn đã đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ hoặc đồng ý có thể được suy ra một cách hợp lý từ các trường hợp.
 • Nếu  bạn không muốn nhận thông tin hoặc tài liệu về các sản phẩm và cập nhật của Medtronic, bạn có thể yêu cầu không nhận các tài liệu tiếp thị này. Khi Medtronic nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thêm tên của bạn vào danh sách không liên hệ cho mục đích tiếp thị.

 

Truyền dữ liệu qua biên giới

Là một phần của nhóm các công ty toàn cầu ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một công ty hoặc chi nhánh của Medtronic, hoặc cho cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ của chúng tôi ở nước ngoài có thể được cung cấp cho chúng tôi bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Khi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân ra nước ngoài, Medtronic đảm bảo rằng việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân được chuyển giao được xử lý theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này và các yêu cầu của luật bảo vệ bí mật dữ liệu hiện hành.

Cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn 

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân bị hạn chế đối với những nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người cần sử dụng dữ liệu, những người đã được đào tạo để xử lý dữ liệu đó đúng cách và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.

Mặc dù Medtronic không thể đảm bảo chống lại bất kỳ mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi dữ liệu nào, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý trong các trường hợp để ngăn chặn những sự cố như vậy. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn, vui lòng thông báo ngay cho  chúng tôi theo "Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi?" phần bên dưới. 

Medtronic hủy hoặc ẩn danh vĩnh viễn Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi không còn cần nữa, khi được phép.  Chính sách của Medtronic là không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu có thể được sử dụng hoặc tiết lộ hợp pháp.   

Các quyền và lựa chọn của bạn có sẵn cho bạn

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Medtronic thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào chúng tôi nắm giữ về bạn đều được cập nhật, chính xác, có liên quan, không gây hiểu lầm và đầy đủ. Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình (trong phạm vi các quyền này được luật hiện hành quy định cho bạn), vui lòng gửi các yêu cầu đó qua email đến rs.datasubjectrightrequest@medtronic.com hoặc qua đường bưu điện tới:

Người nhận: Data Protection Officer

Tầng 11, Tháp B, Royal Center

Tòa nhà, 235 Nguyễn Văn Cừ

Đường Nguyễn Cư Trinh,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Nếu chúng tôi đã dựa trên việc thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn thì bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào giống như cách đã được đưa ra hoặc bằng cách gửi yêu cầu theo cách trên.

Có một số trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.  Medtronic sẽ thực hiện các bước hợp lý, để đính kèm một tuyên bố do bạn cung cấp với thông tin của các chỉnh sửa được tìm kiếm. Medtronic có thể không đáp ứng yêu cầu truy cập, thay đổi hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân nếu tin rằng làm như vậy sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến dữ liệu không chính xác. Trong những trường hợp đó, nếu bạn yêu cầu.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc có câu hỏi về tuyên bố về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo rs.askdpo@medtronic.com

Cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi 

Medtronic có thể xem xét hoặc sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này và cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân theo thời gian. Những thay đổi như vậy sẽ phù hợp với luật về quyền riêng tư hiện hành tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư này mỗi khi bạn truy cập trang web. Tuyên bố về Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào 10th November, 2023.