Vrouw aan het schilderen

Artsen beantwoorden vragen

Chronische pijn

Hoe vaak moet ik op controle bij mijn arts nadat ik een neurostimulator of medicijnpomp van Medtronic heb gekregen?

Dr. Wellington* zegt: 'Meestal heeft u na de implantatie van uw neurostimulator of medicijnpomp één of twee afspraken in de eerste maand na de ingreep. Als uw medisch implantaat is ingebracht door de ene arts en wordt gecontroleerd door een andere arts, dan heeft u mogelijk meer afspraken.

De patiënten die hun controlebezoeken nakomen, doen het over het algemeen het beste na de ingreep en tijdens de titratiefase van de pomp of de instelfase van het neurostimulatiesysteem.

Als u een neurostimulator heeft en de programmering goed is ingesteld, heeft u elke zes tot twaalf maanden een routinecontrole bij uw arts.

Als u een medicijnpomp heeft, worden uw vervolgafspraken ingepland op basis van de geneesmiddelconcentratie in de pomp en de dagelijkse afgegeven dosis. Hoe vaak uw pomp moet worden bijgevuld, wordt ook gedeeltelijk beïnvloed door het wel of niet kunnen toedienen van eigen bolusdoses met uw myPTM®-afstandsbediening. Op het scherm van uw myPTM-patiëntenprogrammeerapparaat kunt u aflezen wanneer uw pomp moet worden bijgevuld.

Het nakomen van deze afspraken is uw eigen verantwoordelijkheid. De afspraken helpen mee om ervoor te zorgen dat er geen onderbreking in uw therapie optreedt.

Bespreek eventuele vragen over de controlebezoeken met uw arts.'

Joshua Wellington, M.D., is Medical Director aan het Indiana University Pain Medicine Center van het Indiana University Medical Center in het Amerikaanse Indianapolis. Hij is tevens Assistant Professor of Clinical Anesthesia and Physical Medicine and Rehabilitation aan de Indiana University.

Naar boven

Wat moet ik doen als mijn neurostimulator mijn pijn niet meer voldoende verlicht terwijl hij dit eerst wel deed?

Dr. Provenzano* zegt: 'U moet hulp vragen aan uw arts als een van de volgende voorvallen optreedt in uw stimulatiepatronen:

  • De stimulatie is verdwenen in het gebied dat pijn doet.
  • De stimulatie treedt op in een gebied waar dat niet zou moeten.
  • De stimulatie wordt onderbroken.
  • De stimulatie is pijnlijk geworden op een manier die niet opgelost kan worden met de MyStim-afstandsbediening.

Wanneer een van deze voorvallen optreedt, zijn er verschillende manieren waarop zorgprofessionals u kunnen helpen. Ten eerste zullen ze controleren of u goed weet hoe uw afstandsbediening (patiëntenprogrammeerapparaat) werkt. Als verdere aanpassingen aan uw afstandsbediening het probleem niet oplossen, dan wordt u gevraagd om naar het ziekenhuis te komen, zodat het systeem gecontroleerd kan worden en mogelijk opnieuw kan worden geprogrammeerd.

Als het systeem goed werkt, kunnen de instellingen voor de plaats en sterkte van de stimulatie gewijzigd worden. Vaak kunnen we met nieuwe programmeerinstellingen mensen helpen om weer toereikende stimulatiepatronen te krijgen.

Als nieuwe programmeerinstellingen niet helpen of als er een probleem met de neurostimulator wordt vastgesteld, moeten er andere stappen worden genomen. Met röntgenonderzoek kan worden vastgesteld of het neurostimulatiesysteem nog intact is en of de geleidingsdraad op de juiste plaats zit. Er kan migratie van de geleidingsdraad (verschuiven van de geleidingsdraad vanaf de oorspronkelijke positie) hebben plaatsgevonden en de stimulatiepatronen kunnen wijzigen of verloren zijn gegaan. Het röntgenonderzoek kan ook helpen vaststellen of de neurostimulator en de geleidingsdraad nog goed aangesloten zijn. Er is een herstelingreep nodig wanneer het opnieuw programmeren niet lukt of als er een elektrisch probleem wordt vastgesteld dat niet kan worden opgelost. In de meeste gevallen echter zijn eenvoudige wijzigingen in de programmering voldoende om een comfortabele en correcte stimulatie af te geven aan uw pijngebieden.

Wanneer u veranderingen in de pijnverlichting opmerkt, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw arts om de oorzaak vast te stellen en een optimale behandeling te bepalen.'

David Provenzano, M.D., is specialist pijnbestrijding in het Pain Diagnostics and Interventional Care in Pittsburgh, Pennsylvania, VS.

Naar boven

Wat moet ik doen als mijn medicijnpomp mijn pijn niet meer voldoende verlicht terwijl hij dit eerst wel deed?

Dr. Provenzano* zegt: 'De voornaamste doelen van gerichte geneesmiddeltoediening is om pijn beheersbaar te maken en de kwaliteit van leven en het algemeen functioneren te verbeteren. Als u eenmaal een pomp heeft, kunnen er momenten zijn dat u niet de pijnverlichting ervaart die u graag zou willen.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn een achteruitgang in uw pijntoestand, een verminderde reactie op het geneesmiddel in uw pomp (tolerantie) of een probleem in het systeem. In eerste instantie zal uw arts een artsenprogrammeerapparaat gebruiken om uw medicijnpomp uit te lezen om te zien of het goed werkt.

In het merendeel van de gevallen zal een dosisaanpassing, een bolusdosis (een eenmalige extra dosis van het geneesmiddel) of een aanpassing in het af te geven geneesmiddel de situatie verbeteren. Daarnaast kan een patiënt die een SynchroMed II-pomp van Medtronic heeft, met de afstandsbediening (myPTM-patiëntenprogrammeerapparaat) zelf een bolusdosis medicijn toedienen. Een door uzelf toegediende dosis kan geschikt zijn als u doorbraakpijn ervaart, van minder hevig tot heel hevig. Toediening van bolusdoses door de patiënt zelf, is niet geschikt voor iedereen en vraagt een aanzienlijk inzicht en verantwoordelijkheid van zowel de arts als de patiënt.

Een andere oorzaak voor onvoldoende pijnverlichting kunnen complicaties met de katheter of de pomp zijn. De meeste mechanische problemen doen zich voor met de katheter. Complicaties die optreden met de katheter zijn een breuk, losraken, verschuiving, afsluiting en weefselvorming aan het uiteinde van de katheter (granuloom). Uw arts kan radiografische beeldvorming aanvragen om eventuele problemen met de katheter te onderzoeken. Ook kunnen er storingen in de pomp optreden. Voor het niet meer werken van de katheter en pomp is een herstelingreep nodig.

Wanneer u veranderingen in uw pijnverlichting opmerkt, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw arts om de oorzaak vast te stellen en de behandeling te optimaliseren.'

David Provenzano, M.D., is specialist pijnbestrijding in het Pain Diagnostics and Interventional Care in Pittsburgh, Pennsylvania, VS.

Naar boven

Wat moet ik doen als mijn arts een MRI-scan aanraadt en ik een neurostimulator heb?

Dr. Provenzano* zegt: 'Wanneer er een MRI-scan nodig is, is het allereerst belangrijk om met uw behandelend arts te bespreken of uw neurostimulatiesysteem geschikt is voor MRI, zodat uw medische zorg effectief en veilig wordt gecoördineerd.

De neurostimulatiesystemen van Medtronic kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  1. een neurostimulatiesysteem met SureScan-technologie van Medtronic; hiermee kan een MRI-scan van het hele lichaam worden gemaakt.**
  2. een systeem waarmee alleen een scan van uw hoofd kan worden gemaakt;
  3. een systeem waarmee u geen MRI-scan mag ondergaan.

Om te bepalen of uw systeem geschikt is voor een MRI-scan zoeken we de informatie over het type systeem op met behulp van het patiënten- of artsenprogrammeerapparaat of in uw medisch dossier.'

David Provenzano, M.D., is specialist pijnbestrijding in het Pain Diagnostics and Interventional Care in Pittsburgh, Pennsylvania, VS.
 

Naar boven

Wat moet ik weten over het ondergaan van een massage met een medisch implantaat?

Dr. Bux* zegt: 'U kunt zeker genieten van een massage als u een implanteerbare pomp of neurostimulator heeft; een massage zal uw implantaat niet beschadigen. Het is echter aan te raden om ongeveer zes tot acht weken te wachten nadat u uw permanente implantaat heeft gekregen, voordat u een massage overweegt. En als u een wond heeft die nog niet genezen is, een open zweertje in de buurt van de pomp of de inbrengplek van de katheter, raden we aan om te wachten totdat deze genezen zijn. Raadpleeg bovendien altijd uw arts voordat u een massage neemt.

Wanneer u een afspraak maakt voor een massage, is het belangrijk dat u de masseur vertelt dat u een medisch implantaat heeft. Laat hem of haar zien waar het implantaat zich bevindt, evenals de inbrengplek op uw rug waar zich een verankeringshulpmiddel kan bevinden. Vraag uw masseur om deze gebieden tijdens de massage te vermijden, omdat druk of aanraking van deze plekken pijn kan veroorzaken.

Als u een sauna-massage krijgt of een massage in een ruimte met een hoge temperatuur, is het belangrijk dat u niet langer dan 15 tot 20 minuten in de (sauna)ruimte blijft om ervoor te zorgen dat uw lichaamstemperatuur niet boven de 39 °C komt. Voor een neurostimulator geldt dat als u een warm gevoel ervaart rond de plek waar de neurostimulator is ingebracht, u de warme ruimte of sauna moet verlaten. Voor een medicijnpomp geldt dat hogere temperaturen de infusiesnelheid van de pomp kunnen beïnvloeden.

Ook hier geldt: raadpleeg uw arts voordat u een therapeutische massage krijgt. Als u pijn ervaart tijdens een massage, stop dan en laat uw medisch implantaat controleren.'

Anjum Bux, M.D. is Chief of Anesthesia en Director van het Pain Management Center in het Ephraim McDowell Regional Medical Center in Danville, Kentucky, VS.

Naar boven

Wat moet ik doen als mijn arts een MRI-scan aanraadt en ik een medicijnpomp heb?

Dr. Provenzano* zegt: 'Als u een SynchroMed II-pomp van Medtronic heeft en u moet een MRI ondergaan, dan is het belangrijk de geplande MRI-scan te bespreken met uw medisch team dat uw medicijnpomp controleert. Uw medisch team kan een plan helpen opstellen voor een juiste programmering van de gerichte geneesmiddeltoediening vóór, tijdens en na een MRI-onderzoek. Wanneer de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen, is de kans op letsel laag en kunt u veilig een MRI-scan ondergaan.

Tijdens een MRI-scan kan de motor van de medicijnpomp tijdelijk stoppen met werken. In de meeste gevallen zal de pomp, zodra de blootstelling aan de MRI-straling stopt, zijn normale werking weer hervatten. Als bepaalde vervolgstappen na de MRI niet worden uitgevoerd, kan het tijdelijk stoppen van de motor langer aanhouden; dit kan 1 tot 24 uur duren. Als de motor tijdelijk stopt met werken, gaat er een hoorbaar pompalarm af. Het permanent stoppen van de motor is een serieuze complicatie die mogelijk kan optreden als het geneesmiddelafgiftesysteem niet op de juiste manier wordt afgesteld op de MRI-scanner.

Voordat u arriveert bij de afdeling radiologie, is het belangrijk dat u zeker weet dat uw pompsysteem geschikt is voor de MRI-scanner die zal worden gebruikt. Blootstelling aan MRI-straling is alleen veilig in bepaalde MRI-scannertypes (1,5 en 3 tesla) en bepaalde magnetische sterktes. De SynchroMed II-pomp is niet getest op veilig gebruik bij een staande of open MRI. Het medisch team moet ook vaststellen of de pomp de juiste oriëntatie in de MRI-scanner heeft, en of een vertraging of pauze in de geneesmiddelafgifte wel of geen probleem zal vormen voor de patiënt.

Ook is het nuttig voor het medisch team die de pomp controleert, om met de MRI-collega's te overleggen. De MRI-scan moet worden ingepland op een locatie waar en op een moment dat uw medisch team de nazorg kan doen. Na afronding van de MRI-scan moet uw medicijnpomp worden uitgelezen met behulp van het artsenprogrammeerapparaat om te controleren of de therapie weer op de juiste wijze is hervat.

Wanneer de juiste stappen worden uitgevoerd, kunnen mensen met een medicijnpompsysteem veilig een MRI-scan ondergaan.'

David Provenzano, M.D., is specialist pijnbestrijding in het Pain Diagnostics and Interventional Care in Pittsburgh, Pennsylvania, VS.

Naar boven

Hoe wordt bepaald of de therapie moet worden aangepast?

Dr. Hatheway* zegt: 'Bij patiënten met een neurostimulator hebben we ontdekt dat een vervolgafspraak elke zes maanden erg belangrijk is voor het optimaliseren van de therapie. Sommige mensen stoppen met het gebruik van hun neurostimulator om meerdere redenen, ze vergeten het op te laden en het implantaat stopt met werken. Als we patiënten vaker zien, kunnen we voorkomen dat de batterij leegraakt en het probleem oplossen wat ervoor zorgde dat ze de neurostimulator niet meer gebruikten.

Een reden waarom een patiënt kan stoppen met het gebruik van de neurostimulator is dat het niet lijkt te helpen, met name in bepaalde houdingen. Door elke zes maanden een vervolgafspraak in te plannen, kunnen we de geprogrammeerde instellingen controleren en een goed gesprek voeren waarna we de neurostimulator goed kunnen afstellen en de therapie kunnen optimaliseren.

De meeste van mijn patiënten met een pomp hebben elke drie maanden een controleafspraak. We controleren steekproefswijs de aanwezigheid van het geneesmiddel in de urine of ze worden elke zes maanden gecontroleerd op systemische opioïden. Elke drie maanden voeren we een neurologisch onderzoek uit om problemen met de katheter uit te sluiten. Ook voor patiënten die de myPTM-afstandsbediening gebruiken, willen we zeker weten dat ze deze op de goede manier gebruiken, en, als patiënten de afstandsbediening niet gebruiken, hen opnieuw aanmoedigen om deze te gaan gebruiken.

Voor patiënten met een pomp zijn verwachtingen erg belangrijk. We blijven uitleggen dat volledige verlichting van de pijn waarschijnlijk niet haalbaar is. Als patiënten een pijnverlichting ervaren van 40 tot 60%, is hun situatie beter dan voordat de pomp werd geplaatst.'

John Hatheway, M.D., is specialist pijnbeheersing in Northwest Palm Care, Inc. in Spokane, Washington, VS.

Naar het begin

 

* De artsen die op deze pagina staan vermeld, worden voor hun advies betaald. Medtronic heeft naar hun meningen gevraagd over hun ervaring met de chronische-pijntherapieën van Medtronic.

** Indien er een SureScan MRI-neurostimulator en SureScan MRI-geleidingsdraden zijn geïmplanteerd ‒ zonder verlengdraad ‒ dan is het veilig om een MRI-scan te ondergaan nadat het systeem in MRI-modus is gezet. Dit kan met behulp van de afstandsbediening.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.