Kliniska studier och resultat Kateterablation för förmaksflimmer

Kryoballongsablation är säkert och effektivt

Resultaten från prövningen Varaktig behandling av paroxysmalt förmaksflimmer (STOP AF) bekräftade att kryoballongsablation är en säker och effektiv behandling för patienter med symtomatiskt paroxysmalt förmaksflimmer för vilka minst ett antiarytmikum visat sig vara inadekvat.

Studieutformning och datum Antal patienter Viktiga fynd

Datum: 2013

Första randomiserade multicenterstudien som jämförde läkemedelsbehandling med antiarytmika med kryoballongsablation.

Utformad för att bekräfta säkerhet och effektivitet för första generationens kardiologiska Arctic Front™-kryoablationssystem för behandling av patienter med läkemedelsrefraktärt, återkommande symtomatiskt paroxysmalt förmaksflimmer.

245 patienter på xx center deltog.

Resultaten visade att 69,9 % av patienterna som behandlades med Arctic Front var fria från förmaksflimmer efter ett år, jämfört med 7,3 % av patienterna som behandlats med enbart läkemedel.

Studien visade även att kryoballongsablation är säkert och ger statistiskt signifikanta förbättringar av livskvaliteten.

Primär effektivitetsanalys
Behandlingsframgång (n = 245)

  • 69,9 % fria från förmaksflimmer efter 12 månader.
  • Frekvens på 3,1 % för händelser vid kryoablation och 3,1 % för större förmaksflimmerhändelser i ablationsgruppen.
  • Frekvens på 19,0 % (31/163) för upprepad ablation under den 90 dagar långa blankningsperioden.
Kryo jämfört med radiofrekvensablation