ORDLISTA HJÄRTMONITORERING

Kunskap är nyckeln till bättre vård

ORDLISTA

Förmaksflimmer – en typ av oregelbundna hjärtslag som uppstår när hjärtats övre rum slår mycket snabbt och oförutsägbart, vilket ger oregelbundna hjärtslag.

Testning av autonoma reflexer – en serie tester som görs för att kontrollera blodtryck, blodflöde, hjärtfrekvens, hudtemperatur och svettning som svar på stimuli, så att det kan fastställas om det autonoma nervsystemet fungerar normalt.

Blodvolymsbestämning – ett test som används för att utvärdera om mängden blod i kroppen är rätt för personens kön, längd och vikt.

Bradykardi – en hjärtfrekvens som är långsammare än normalt, under 60 slag per minut.

Kardiolog – en läkare som specialiserat sig på att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Kryptogen stroke – en stroke av okänd orsak.

Ekokardiografi – en apparat som skapar en ”rörlig” bild av hjärtat, hjärtklaffarna och hur hjärtat pumpar.

Elektrokardiografi (EKG) – en undersökning för registrering av hjärtats elektriska aktivitet.

Elektroencefalografi (EEG) – ett test som innebär att hjärnvågsaktiviteten registeras så att det lättare kan fastställas om anfall kan inträffa.

Elektrofysiolog – en kardiolog som specialiserat sig på att diagnostisera och behandla onormala hjärtslag, som när hjärtat slår för snabbt eller för långsamt eller på ett sätt som gör att blodet inte pumpas effektivt.

Elektrofysiologisk undersökning – ett test som återskapar onormala hjärtrytmer och extra hjärtslag så att hjärtats elektriska impulser och responsen på hjärtslagen kan utvärderas.

Apparat för händelseregistrering – en registreringsenhet som bärs på kroppen i upp till 30 dagar. Den kräver vanligtvis aktivering genom att trycka på en knapp för att registrera hjärtats aktivitet.

Hjärtklappning – känns som att hjärtat dunkar, rusar, fladdrar, hoppar över ett slag eller lägger till ett slag.

Hemodynamisk testning – ett test som används för att utvärdera blodflödet och blodtrycket när hjärtmuskeln dras samman och pumpar blod genom kroppen.

Holter-monitor – en bärbar extern monitor med ledningar och elektroder som fästs på huden. Den mäter och registrerar hjärtats aktivitet kontinuerligt under 1–2 dagar.

Implanterbar hjärtdefibrillator (ICD) – en enhet som avger extra hjärtslag eller elektriska stötar för att återställa en normal hjärtrytm.

Magnetisk resonanstomografi (MR) – en teknik som innebär att ett magnetfält och radiovågor används för att skapa detaljerade bilder av organen och vävnaderna i kroppen.

Mobil hjärttelemetri   – en bärbar extern monitor som skickar data automatiskt när en hjärtanomali detekteras. 

Neurolog – en läkare som specialiserat sig inom diagnostisering, behandling och hantering av sjukdomar som berör hjärnan och nervsystemet.

Pacemaker – en enhet som stimulerar hjärtmuskeln och reglerar dess sammandragningar.

Symtomaktivator – en handhållen enhet som används för att markera symtom i Reveal LINQ ICM, t.ex. yrsel, svimning eller hjärtklappning.

Den införbara hjärtmonitorn (ICM) Reveal LINQ™ – en införbar hjärtmonitor som placeras precis under huden och automatiskt detekterar och registrerar onormala hjärtrytmer i upp till 3 år.1

Tippbrädetest för screening – ett test som utförs på ett bord som lutas i olika vinklar och är kopplat till en maskin som gör att läkaren kan mäta blodtryck, hjärtfrekvens och hjärtrytm som svar på kroppslägesändringar.

Arbetsprov – ett test som utförs under träning för att mäta hur hjärtat fungerar när kroppens syrebehov ökar.

Stroke – uppstår när ett blodkärl i hjärnan plötsligt blockeras eller brister, vilket leder till att hjärnvävnaden skadas.

Synkope – en kortvarig och plötslig förlust av medvetandet som inträffar när blodtrycket sjunker och inte tillräckligt med syre når hjärnan.

Takykardi – en onormalt hög hjärtfrekvens i vila på över 100 slag per minut.

1

Refer to the Reveal LINQ ICM Clinician Manual for usage parameters.