เพื่อช่วยให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดการกำกับธุรกิจ เราจึงส่งมอบเอกสารอ้างอิง เครื่องมือ รวมถึงฟอร์มอธิบายจุดประสงค์การใช้งานเอกสารและเครื่องมือข้างต้น เอกสารส่วนหนึ่งสามารถใช้ได้ทันที ขณะที่อีกส่วนหนึ่งอาจต้องได้รับการแก้ไขและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบสมาคมการค้าในท้องที่อาจระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไป สุดท้ายนี้ เอกสารอื่น ๆ อาจไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายทุกราย

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแก้ไข ผู้จัดจำหน่ายอาจต้องตรวจสอบฟอร์มเหล่านี้พร้อมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของตนก่อนที่จะนำไปใช้จริง

- (02:05)

เมดโทรนิคยังได้ร่วมมือกับ AdvaMed และบริษัทสมาชิกอื่นๆ เพื่อสร้าง Global Distributor Compliance Toolkit (“GDC Toolkit”) ที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานโดยองค์กรทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั่วโลก เนื้อหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดกว่า 50 รายการของ GDC Toolkit ประกอบด้วยสไลด์การฝึกอบรม แบบฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนด เทมเพลตการสื่อสาร อินโฟกราฟิก และอื่นๆ ซึ่งกระจายไปทั่วหกประเด็นสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก ปรับแต่งได้สูงและมีตราสินค้าเป็นกลาง ผู้จัดจำหน่ายจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย คลิกที่โลโก้ AdvaMed เพื่อเข้าถึง GDC Toolkit.

General

แหล่งอ้างอิง เครื่องมือ & ตัวอย่าง - Definitions and examples of reference tools provided for distributor compliance program.

การนำเสนอเรื่องข้อกำหนดการกำกับธุรกิจต่อผู้จัดจำหน่าย - สไลด์ที่ DRO จัดทำขึ้นระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับการกำกับธุรกิจและความคาดหวังด้านคุณภาพของ Medtronic

Back to top

Compliance policy / code of conduct overview

ตัวอย่างหลักจริยธรรม - ผู้จัดจำหน่ายสามารถใช้ฟอร์มนี้เพื่อออกแบบหลักจริยธรรมสำหรับองค์กรของตน แล้วนำไปใช้อย่างเป็นทางการได้ อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันไป รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสมาคมการค้าในท้องที่ เอกสารชุดนี้ไม่มีจุดประสงค์ให้ผู้จัดจำหน่ายแก้ไขเป็นชื่อของตน แล้วนำไปใช้งาน

แนวทางการกำกับธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ (ข้อควรทำและข้อห้าม) - ประกอบด้วยแนวทางการกำกับธุรกิจโดยละเอียด และใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการกำกับธุรกิจสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่จัดทำขึ้นโดย Medtronic นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายยังสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานของตนได้เช่นกัน โดยแนวทางนี้จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการกำกับธุรกิจ เช่น

 • หลักการทั่วไป
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • มื้ออาหาร ของกำนัล เงิน และการบริจาค
 • การประชุมทางการแพทย์ การให้การสนับสนุน และการชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • การใช้บริการตัวแทนท่องเที่ยวและนักวางแผนจัดงาน
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การทดลองทางคลินิก
 • การเข้าร่วมการประกวดราคา

การรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับ Medtronic ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เพื่อบันทึกแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Back to top

Training

แบบฟอร์มการเข้าร่วมการประชุมสำหรับพนักงานของผู้จัดจำหน่าย - ใช้เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมการกำกับธุรกิจสำหรับพนักงานของผู้จัดจำหน่าย

Back to top

Use of sub-distributors

ประกาศเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้จัดจำหน่ายย่อย - จดหมายแจ้งเตือน Medtronic เกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายย่อยใด ๆ และทั้งหมดที่ว่าจ้างหรือจะว่าจ้างเพื่อให้บรรลุข้อตกลงในการจัดจำหน่าย เอกสารชุดนี้ยังมีอยู่ในเอกสารแนบ A ของข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายของ Medtronic เช่นกัน

การตรวจสอบการสอบทานธุรกิจโดยสังเขป - จัดเก็บบันทึกผลการตรวจสอบทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายย่อยใด ๆ ที่ว่าจ้างหรือจะว่าจ้างเพื่อให้บรรลุข้อตกลงในการจัดจำหน่าย

ตัวอย่างหลักจริยธรรม - ผู้จัดจำหน่ายสามารถใช้ฟอร์มนี้เพื่อออกแบบหลักจริยธรรมสำหรับองค์กรของตน แล้วนำไปใช้อย่างเป็นทางการได้ อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันไป รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสมาคมการค้าในท้องที่ เอกสารชุดนี้ไม่มีจุดประสงค์ให้ผู้จัดจำหน่ายแก้ไขเป็นชื่อของตน แล้วนำไปใช้งาน

แนวทางการกำกับธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ (ข้อควรทำและข้อห้าม) - ประกอบด้วยแนวทางการกำกับธุรกิจโดยละเอียด และใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการกำกับธุรกิจสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่จัดทำขึ้นโดย Medtronic นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายยังสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานของตนได้เช่นกัน โดยแนวทางนี้จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการกำกับธุรกิจ เช่น

 • หลักการทั่วไป
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • มื้ออาหาร ของกำนัล เงิน และการบริจาค
 • การประชุมทางการแพทย์ การให้การสนับสนุน และการชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • การใช้บริการตัวแทนท่องเที่ยวและนักวางแผนจัดงาน
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การทดลองทางคลินิก
 • การเข้าร่วมการประกวดราคา

Back to top

Record Keeping and Cooperation with Inspection

แบบฟอร์มการชำระเงินคืน - แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อช่วยเหลือและบันทึกการเดินทางทางธุรกิจ การประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายต้องกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น มื้ออาหาร ของว่าง ที่พักชั่วคราว และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนตามโอกาสต่าง ๆ

การร้องขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ - แบบฟอร์มที่สามารถใช้เพื่อบันทึกเอกสารที่ถูกต้องและติดตามตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คือวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ตรวจสอบการใช้งานว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องที่

จดหมายเตือนเกี่ยวกับข้อตกลงการเป็นที่ปรึกษากับนายจ้างของบุคลากรทางการแพทย์ - แบบฟอร์มจดหมายนี้ใช้เพื่อแจ้งและขอคำยินยอมจากนายจ้างเมื่อทำการว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นวิทยากรหรือบริการให้คำปรึกษา หรือเมื่อให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้หรือการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์

แนวทางการกำกับธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ (ข้อควรทำและข้อห้าม) - ประกอบด้วยแนวทางการกำกับธุรกิจโดยละเอียด และใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการกำกับธุรกิจสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่จัดทำขึ้นโดย Medtronic นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายยังสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานของตนได้เช่นกัน โดยแนวทางนี้จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการกำกับธุรกิจ เช่น

 • หลักการทั่วไป
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • มื้ออาหาร ของกำนัล เงิน และการบริจาค
 • การประชุมทางการแพทย์ การให้การสนับสนุน และการชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • การใช้บริการตัวแทนท่องเที่ยวและนักวางแผนจัดงาน
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การทดลองทางคลินิก
 • การเข้าร่วมการประกวดราคา

ข้อตกลงการสำหรับการสนับสนุน - แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับบันทึกการสนับสนุนงานประชุมภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิ์การสนับสนุนบางอย่าง (เช่น พื้นที่ออกบูธ การโฆษณาในโปรแกรมและบนป้ายชื่อ การกล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุน) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายมีโอกาสในการโปรโมทแบรนด์และผลิตภัณฑ์ Medtronic แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

การมอบเงินทุนหรือบริจาค - มีแม่แบบสองประเภทที่จำเป็นสำหรับการตอบรับการขอเงินทุนหรือเงินบริจาค:

1.    คำขอเงินทุน/บริจาค – เพื่อขออนุมัติภายในเพื่อมอบเงินทุนหรือเงินบริจาค

2.    สัญญาเงินทุน/บริจาค – เพื่อบันทึกสัญญาเงินบริจาคหรือเงินทุนกับผู้รับเงิน.

การประชุม กิจกรรม หรือการอบรม -  มีแม่แบบสามประเภทที่จำเป็นสำหรับการเชิญ HCP มาเข้าร่วมการประชุม กิจกรรม หรือการอบรม:

1.    การอนุมัติ – เพื่อขอการอนุมัติภายในบริษัท

2.    การเชิญ HCP – เพื่อส่งคำเชิญให้ HCP มาเข้าร่วม

3.    การแจ้งนายจ้าง – เพื่อแจ้งนายจ้างของ HCP (ข้อกำหนดเป็นไปตามกฎหมายในท้องถิ่น ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรม)

Back to top

Regulatory and quality requirements

แนวทางด้านคุณภาพ - การนำเสนอที่อธิบายเกี่ยวกับข้อบังคับและข้อกำหนดด้านคุณภาพเนื่องจากมีผลบังคับใช้กับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์ และมาตรการในการแก้ไขเครื่องมือแพทย์ คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ mPXR สำหรับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Back to top

Conflicts of interest and other escalation requirements

แนวทางการกำกับธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ (ข้อควรทำและข้อห้าม) - ประกอบด้วยแนวทางการกำกับธุรกิจโดยละเอียด และใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการกำกับธุรกิจสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่จัดทำขึ้นโดย Medtronic นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายยังสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานของตนได้เช่นกัน โดยแนวทางนี้จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการกำกับธุรกิจ เช่น

 • หลักการทั่วไป
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • มื้ออาหาร ของกำนัล เงิน และการบริจาค
 • การประชุมทางการแพทย์ การให้การสนับสนุน และการชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • การใช้บริการตัวแทนท่องเที่ยวและนักวางแผนจัดงาน
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การทดลองทางคลินิก
 • การเข้าร่วมการประกวดราคา

การรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับ Medtronic ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เพื่อบันทึกแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Back to top